IEF 866

Houdt het dan nooit op

Om nog even mee te surfen op de door het Talpa-logo veroorzaakte tsunami van wereldwijd aangetroffen bolletjesmerken: de onvolprezen IPkat bericht vandaag over een Zuid-Afrikaanse merkenzaak tussen Telkom en Hellkom. Niet erg relevant voor Nederland, alleen dat beeldmerk...

IEF 865

Chinese verweren

Rb. 's-Gravenhage 7 september 2005, Rolnr. 05/942, Rotork tegen Autork.

Vonnis in bevoegheidsincident. Autork voert aan, althans dat meent de Rechtbank uit de "geenszins duidelijke onderbouwing" op te maken, dat de Rechtbank onbevoegd zou zijn, aangezien het geschil tussen partijen over gemeenschapsmodellen- en merken in Shanghai reeds door verschillende gerechten behandeld zou worden. De Haagse rechter Du Pon maakt in een wederom zeer uitgesproken vonnis korte metten met zowel het primaire als secundaire bevoegdheidsverweer:

"Nog daargelaten dat het aanhangig zijn van andere procedures niet zonder meer grond is voor onbevoegdverklaring -enige wets- of verdragsbepaling waarop dat zou zijn gegrond is door Autork niet vermeld- had het op de weg van Autork gelegen meer informatie te verschaffen over de inhoud van die procedures, zeker gelet op de verrassende (maar mogelijk niet doordachte) implicatie van haar stellingen inhoudende dat een rechter in China zich thans zou bezighouden met de behandeling van inbreukvorderingen op gemeenschapsmodelen gemeenschapsmerkrechten. Aan dit primaire bevoegdheidsverweer gaat de rechtbank dan ook voorbij." Lees hier het vonnis

 

 

IEF 864

General Public Licence v3 (2)

Begin augustus werd bekend dat Richard Stallman van de Free Software Foundation (FSF) werkt aan een nieuwe versie van de General Public License. De filosofie van de FSF is dat software programma's vrij dienen te zijn en aan een ieder ter beschikking moeten zijn. Het verrast niet dat de woordvoerder van de FSF Europe, G. Greve, van mening is dat GPL v3 het gebruik van software octrooien en DRM moet verbieden:

"Software patents are clearly a menace to society and innovation. We like this to be more explicit. The basic idea is that if someone patents software, he loses the right to use free software. It's like a patent retaliation clause," en "We're fundamentally opposed to DRM. We think it's a dead end for society, all software should be free to use and that artists could be paid for their films and music by a general 'taxation' on Internet connections."

IEF 863

Bloem der natie (4)

In navolging op eerdere berichten hier over plagiërende studenten, bericht Computable dat de Hogeschool van Utrecht met een creatieve oplossing komt. Via de online registratie dienst van File-Reg International kunnen studenten hun uitgewerkte ideeën ‘registreren’. De Hogeschool zal deze mogelijkheid voor al hun studenten implementeren, zodat plagiërende medestudenten eenvoudiger kunnen worden aangepakt.

Het bericht van Computable bewijst overigens maar weer dat verslaggevers vaak niet weten waar ze het eigenlijk over hebben, getuige deze quote: “Met File-Reg is het mogelijk om te bewijzen dat iemand het idee als eerst heeft geregistreerd, maar het is niet geldig als patent of 'trademark'.” Treurig.

IEF 862

Voorstel van Rijkswet (2)

In aansluiting op dit eerdere bericht over de wijziging Rijksoctrooiwet 1995 in verband met implementatie richtlijn handhaving intellectuele-eigendomsrechten, het vandaag gepubliceerde advies van de Raad van State. Kamerstuk 30222 (R1797), nr. 5: "De Raad vraagt zich af wat de reden is voor deze onvolledige implementatie." Lees kamerstuk hier.

 

IEF 861

tot twee tellen

Leuke casus voor een tentamenvraag: "Ken en Barbie gaan nieuws duiden. In het programma Linda&Beau gaan Linda de Mol en Beau van Erven Dorens als de poppen Ken en Barbie het nieuws duiden. Dat blijkt uit een interview met Talpa-topman John de Mol in De Journalist. 'We willen een humoristische, quasi-nieuwsuitzending maken waar Beau en Linda door een briljante grimeur tot de poppen Ken en Barbie worden getransformeerd. Ze presenteren als twee nieuwslezers die te dom zijn om tot twee te tellen.'" Geef beargumenteerd aan waarom en/of wanneer dit wel of niet mag. (Bron: De Journalist)

IEF 860

Omveld

Vonnis Rechtbank Den Haag, 6 september 2005, KG 05/689, Videojet tegen Clever-CPL BV en Badie Saleh. Videojet en Clever zijn beide leveranciers van solventen en inkten, Videojet sedert 1992 en Clever-CPL sedert december 2004. Beiden gebruiken een doorzichtige plastic fles met rode dop. Interessant vonnis over auteursrecht en slaafse nabootsing.

Met betrekking tot het etiket, komt de rechter tot het oordeel dat dit niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt, met name omdat het een stijl betreft. De vordering op grond van slaafse nabootsing wordt wel toegewezen, niet in het minst omdat uit de omstandigheden van het geval blijkt dat toeval hier geen enkele rol heeft gespeeld en het rechtsgevoel onbevredigd zou blijven zonder het vangnet van de slaafse nabootsing.

Het etiket van de Videojet-fles bestaat uit een wit en een gekleurd deel, bestaande uit drie rijen in verschillende pasteltinten uitgevoerde vierkantjes met rechtsonder een groter pastelblauw gekleurd vierkantje waarop een gele druppel is afgebeeld. het etiket van de Clever-fles bestaat uit een wit en een gekleurd deel, bestaande uit één rij in verschillende tinten uit gevoerde vierkantjes waarin telkens een gele druppel is afgebeeld.

Het auteursrecht: Weliswaar zijn bepaalde trekken overgenomen, globaal beoordeeld is de totaalindruk toch een andere. Het gaat in dit geval veeleer om het overnemen van stijlen, en niet om het overnemen van concrete uitvoeringen van die stijlen.  Beide etiketten kennen veelkleurige vierkantjes, echter, die van Videojet hebben pasteltinten en die van Clever zijn feller.  De vierkantjes in het etiket van Clever c.s. zijn voorts aanzienlijk groter, hebben alle een druppel erin afgebeeld en bovendien vormen de vierkantjes slechts een enkele rij en niet drie rijen zoals bij Videojet. Mede door dit laatste is ook de oppervlakteverdeling in een hoofdzakelijk wit vlak en een vlak met gekleurde vierkantjes in beide etiketten duidelijk verschillend. Het feit dat beide etiketten een gele druppel vertonen, is onvoldoende om tot de conclusie te leiden dat van auteursrechtelijke overeenstemming sprake is. (rov 6)

Slaafse nabootsing: Van slaafse nabootsing is sprake indien door de nabootsing verwarring bij het publiekvalt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat.

In dit geval bleek het "omveld" (mooi woord, graag meer gebruiken) van flessen voor industriële inkten en solventen uit vele soorten flessen te bestaan. Bovendien komen er geen inktflessen met een rode dop voor en is ook de precieze vorm van de doorzichtige fles van Videojet niet gebruiikelijk in deze branche. Aan de fles kan enig onderscheidend vermogen niet ontzegd worden. Omdat tevens enkele onderscheidingsmiddelen van het etiket van Videojet zijn overgenomen (zoals de karakteristieke gele druppel, de productcodes voor de betreffende inkt, het gebruik van vierkantjes op het etiket en het opnemen van een merk in rode letters) komt de rechter tot het oordeel dat er sprake is van slaafse nabootsing (r.o.9).

Misleidende mededelingen:Saleh is een voormalig werknemer van Videojet. Zijn marketing activiteiten worden als onrechtmatig beschouwd omdat niet bestreden is dat Saleh de bewuste flessen heeft verkocht aan voornoemde klanten, terwijl hij naar voorlopig oordeel wist of minst genomen had moeten weten hoezeer deze flessen een nabootsing vormden van en verwarring zouden stichten met de flessen van zijn voormalige werkgever, zeker bij de klanten die eerder van Videojet afnamen.

lees vonnis

IEF 859

Tussen de oren

Merkengemachtigden (sorry, merkenadviseurs of merkenconsultants) kunnen zich opmaken voor bijscholing en diepte-investeringen in hoogwaardige medische scan-apparatuur.

Molblog bericht dat "uit onderzoek (welk onderzoek staat er helaas niet bij) is gebleken dat mensen een merknaam vooral in de rechterhersenhelft verwerken, daar waar een gewoon woord eerder door de linkerhersenhelft zal worden verwerkt…Een merk(naam) is omringt door associaties en ideeën. Zorg dus dat je met de merknaam de juiste associaties oproept…Veel voorkomende namen of beschrijvende namen worden in de rechter hersenhelft verwerkt die dicht tegen de linkerkant aanzit. Maar hoe abstracter de naam hoe meer naar rechts de naam verwerkt wordt. Wil je dus associaties en emotie oproepen, dan kun je het best een fictieve of fantasie naam gebruiken. In dit opzicht is bijvoorbeeld voor een TV zender de naam Talpa beter dan de naam Tien." Lees hier meer.

IEF 858

Psst...domeinnaampje kopen?

Nog meer domeinnaam nieuws: Novagraaf waarschuwt ondernemers voor toenemende activiteit van malafide 'handelaren' in domeinamen, waaronder het Britse protectareg.co.uk. De handelaren bellen een bedrijf met de mededeling dat derden een domeinnaam willen registreren die sterk lijkt op de naam van de onderneming. Vervolgens bieden de 'ambulante reprentanten' (met dank aan Van Kooten en De Bie) aan de domeinnaam voor de onderneming te registreren. Hierbij benadrukken ze dat het bedrijf snel moet handelen omdat het de domeinnaam anders kwijt is. Daarnaast trachten deze handelaren bestaande domeinnaamregistraties die reeds op naam staan van het benaderde bedrijf in handen te krijgen. Zie ook bericht Zibb.

IEF 857

daklozen van het recht

Rechtwaardig? De juridische bescherming van advertising properties in commerciële communicatie. Doctoraalscriptie Laura Fresco (zie ook hier), UvA, augustus 2005.

"Het is mijns inziens niet terecht om advertising properties bij voorbaat tot daklozen van het recht te bestempelen. Systematisch en inhoudelijk kunnen niet alleen taalkundige, maar ook visuele auditieve en wellicht zelfs conceptuele wervingsmiddelen ondergebracht worden in het huis van de intellectuele eigendomsrechten, waarbij ook de tijdelijke beschutting van art. 6:162 BW kan worden gezocht. Mits de fundamentele vrijheden van onze samenleving in het oog worden gehouden, is een dergelijke bescherming ook wenselijk.

Ik durf zelfs te verdedigen dat daarmee de economische en culturele ontwikkeling wordt gestimuleerd. Dat deze opvatting in juridische kringen niet door iedereen gedeeld zal worden, kan mij alleen maar verheugen. Ik hoop dat ik bij deze een aanzet heb gegeven tot een verdere discussie over de "rechtwaardigheid" van advertising properties." Lees hier alles.

IEF 856

Achtergelaten

Hyped bericht dat het gerucht dat Barend en van Dorp de domeinnaam barendenvandorp.nl bij hun voormalige werkgever RTL zouden moeten achterlaten vooralsnog op waarheid lijkt te berusten. Gisteravond bleek inderdaad dat het programma een nieuwe domeinnaam heeft: bvd.tv. De oude domeinnaam staat nog op naam van RTL.

Volgens Hyped is dat opmerkelijk, omdat ze 'het idee heeft dat Barend en Van Dorp de domeinnaam met hun eigen naam erin gemakkelijk hadden kunnen verkrijgen.' Maar of dat ook echt zo is? Hoewel het hier een uit twee eigennamen samengestelde domeinnaam betreft, doet de zaak een beetje denken aan de uitspraak in Carry Slee tegen Unieboek (vonnis hier) waarin de rechtbank Amsterdam bepaalde dat de domeinnaam carryslee.nl niet hoefde te worden overgedragen door de voormalige uitgever van de schrijfster. (Bron: Hyped)

IEF 855

Gij zult niet kopiëren (2)

De Duitse oppositieleidster Angela Merkel heeft zich kennelijk niets aangetrokken van door LexisNexis geïntroduceerde CopyGuard (zie hieronder). Der Spiegel bericht dat zij zondag tijdens het televisie-debat met bondskanselier Schröder het complete slotwoord van wijlen president  Ronald Reagan heeft gekopieerd. Kijk op nu.nl voor de Nederlandse vertaling en oordeel zelf.
IEF 854

Uit het vet

Het HvJ EG is terug van vakantie, de rode en zwarte toga's zijn weer uit het vet gehaald en uitgebreide weekkalender en de beknopte voorlopige kalender staan weer goed gevuld op internet. Onderstaand een overzicht van de relevante conclusies, arresten en mondelinge behandelingen.

Hof van Justitie:

Donderdag 8 september: Conclusie C-361/04 P Ruiz-Picasso e.a. / OHIM. Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Tweede kamer) van 22 juni 2004, Claude Ruiz-Picasso e.a/BHIM (T-185/02) houdende verwerping van beroep ingesteld door de houder van het communautaire woordmerk "PICASSO" en strekkende tot vernietiging van beslissing R 0247/2001-3 van de derde kamer van beroep van het BHIM van 18 maart 2002, waarbij het beroep is verworpen dat was ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling houdende verwerping van de oppositie die is ingesteld tegen de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk "PICARO" voor bepaalde waren van klasse 12
Advocaat-generaal : Ruiz-Jarabo Colomer

Donderdag 15 september: Arrest C-37/03 P BioID / OHIM.

Gerecht van Eerste Aanleg:

Woensdag 7 september: Mondelinge behandeling T-153/03 Inex / OHMI - Wiseman (marque figurative / peau de vache) Gemeenschapsmerk - Beroep ingesteld door de houder van een nationaal samengesteld merk dat ten dele bestaat in de grafische weergave van een zwartwitte koeienhuid voor waren van de klassen 29 en 30, strekkende tot vernietiging van beslissing R 106/2001-2 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 4 februari 2003 houdende verwerping van het beroep dat was ingesteld tegen de beslissing van de oppositiekamer tot afwijzing van de oppositie tegen de aanvraag tot inschrijving van een beeldmerk in de vorm van een zwartwitte koeienhuid voor bepaalde producten van de klassen 29, 32 en 39

Donderdag 8 september: Arrest Gevoegde zaken T-178/03, T-179/03 CeWe Color / OHMI (DigiFilm) Gemeenschapsmerk - Vernietiging van beslissing R 641/2002-3 van de derde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 12 maart 2003 houdende verwerping van het beroep ingesteld tegen de afwijzing door de onderzoeker van het verzoek tot inschrijving van het woordmerk "DigiFilm" voor bepaalde waren van de klassen 9 en 42

Mondelinge behandeling T-178/04 MPS Group / OHMI - Modis (MODIS)
Gemeenschapsmerk - Door de aanvrager van het woordmerk "MODIS" voor waren van de klassen 35, 41 en 42 gevorderde vernietiging van beslissing R 705/2002-4 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 4 februari 2004, houdende gedeeltelijke verwerping van het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling tot gedeeltelijke weigering van de inschrijving van dit merk in het kader van de oppositieprocedure ingesteld door de houder van het nationale woordmerk "MODIS" voor waren van klasse 35

Dinsdag 13 september:

Arrest T-140/02 Sportwetten / OHMI - Intertops Sportwetten (INTERTOPS)

Mondelinge behandeling T-31/04 Eurodrive Services and Distribution / OHMI - Gomez Frías (euroMASTER)

Mondelinge behandeling T-396/04 Soffass / OHMI - Sodipan (NICKY)

Woensdag 14 september:

Arrest T-320/03 Citicorp / OHMI (LIVE RICHLY)

Mondelinge behandeling T-169/04 Calliope / OHMI - BASF (CARPOVIRUSINE)

Mondelinge behandeling T-322/03 Telefon & Buch / OHMI - Herold Business Data (Weisse Seiten)

Mondelinge behandeling T-214/04 Royal County of Berkshire Polo Club / OHMI - Polo/Lauren (ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB)

Dinsdag 20 september:

Mondelinge behandeling T-202/04 Madaus / OHMI - Optima Health (ECHINAID)

Mondelinge behandeling T-398/04 Henkel / OHMI (Tablette rectangulaire rouge en blanc avec un noyau ovale bleu)

Donderdag 22 september:

Arrest T-130/03 Alcon / OHMI - Biofarma (TRAVATAN)

Volledige kalender hier.

IEF 853

Gij zult niet kopiëren

LexisNexis heeft CopyGuard geïntroduceerd, een zoekmachine voor persberichten en krantenartikelen. Met programma kan plagiaat worden opgespoord. Dergelijke programma’s bestaan al langer om plagiaat bij studenten te achterhalen, maar krantenredacties kregen ook de behoefte aan een dergelijk opsporingsmiddel.

Met CopyGuard kunnen meer dan zes miljard documenten worden doorzocht op overeenkomsten met het te onderzoeken artikel. Van het programma moet ook een defensieve werking uitgaan: de makers hopen dat het makkelijk opsporen van plagiaat schrijvers op voorhand er van zal weerhouden teksten klakkeloos te kopiëren. Wellicht ook een handige tool voor weblogs om na te gaan of er derden simpelweg artikelen overnemen. (Bron: Tweakers)

IEF 852

Opmerkelijk kaal

Rechtbank 's-Gravenhage 2 september 2005, KG 05/943. Dharma/Sewnarain tegen Kainth/Bindra.

Dharma heeft als producent van de in India vervaardigde speelfilm "Kaal" een licentie verschaft aan Sewnarain om in Nederland de DVD's met de Nederlands ondertitelde versie van "Kaal" te verhandelen. Eisers hebben een tweetal DVD's overgelegd waarop de film staat, welke zij gekocht hebben bij gedaagden. De DVD's zijn kopieën en Dharma beschuldigt gedaagden van inbreuk op hun auteursrecht. Gedaagden hebben niet aangetoond dat de DVD's niet bij hun aangeschaft zijn. noch dat toestemming is verleend voor het maken van kopieën.

Een relatief simpel inbreuk-vonnis, met een wel heel opmerkelijke vordering c.q. typefout (r.o. 2): "Eiseres vorderen (samengevat) dat gedaagden zullen worden bevolen om inbreuk te maken op de auteursrechten van Dharma [...]".

Lees hier het vonnis.

IEF 851

Naakte waarheid (2)

In aansluiting op een paar berichten hieronder over de mogelijk onrechtmatig afbeeldingen van de zwangere en halfnaakte Robine van der Meer, bericht o.a. villamedia dat ook presentatrice Yvon Jaspers 'woest' is over de plaatsing in de Telegraaf van een foto waarop ook zij hoogzwanger en halfnaakt staat afgebeeld. Haar management zou hebben laten weten juridische stappen te ondernemen tegen fotografe Melanie Rijkers.

IEF 850

Australie: Kazaa moet filteren

Kazaa verhuisde enkele jaren geleden, naar aanleiding van een uitspraak van Rechtbank en Hof Amsterdam, naar Australie. Aldaar volgden echter ook juridische procedures. Op 5 september deed een Federal Court of Australia (Sydney) uitspraak in de zaak tussen Universal Music Australia Pty Ltd v Sharman License Holdings Ltd. Het vonnis: Kazaa moet een filter inbouwen om te voorkomen dat auteursrechtelijk beschermde werken verspreid worden.

In eerste instantie volgt de uitspraak de lijn van de US Supreme Court Grokster uitspraak: de maker van de software schendt geen auteursrechten, maar de gebruikers wel indien zij auteursrechtelijk beschermde werken verspreiden. De software makers kunnen alsnog aansprakelijk zijn omdat zij gebruikers aanzetten tot inbreuk. De Australische rechter gaat nog een stap verder; Kazaa dient haar software te wijzigingen zodat gebruikers geen auteursrechtelijk beschermde materialen meer kunnen uitwisselen.

Kazaa voerde nog aan dat zij vanwege de structuur van het netwerk niet kan zien wat gebruikers doen. De rechter oordeelde echter dat Kazaa gebruik had moeten maken van momenteel beschikbare technologie zoals key word filters.

Kazaa heeft van de rechter twee maanden gekregen om haar software aan te passen. Tevens dient zij druk uit te oefenen op haar gebruikers om te zijner tijd de nieuwe versie te gebruiken, en niet meer de oude. Hoger beroep zal echter waarschijnlijk worden ingesteld.

Lees het vonnis

IEF 849

De naakte waarheid

Actrice Robine van der Meer, bekend van onder meer GTST en Costa, is woedend op het gratis te verkrijgen blad 'Ditjes en Datjes' van supermarktketen Dirk van den Broek, zo meldt Zibb. Het klantentijdschrift publiceerde een aantal foto's waarop de zwangere actrice topless te zien is tijdens haar vakantie op Ibiza. Robine van der Meer overweegt juridische stappen tegen het blad. 

Van der Meer kan zich gesteund weten door een aantal recente soortgelijke zaken. Onlangs kwam actrice Inge Ipenburg tot een schikking met het weekblad Weekend, nadat een foto van het ondergoed van de actrice was gepubliceerd. Eerder trad actrice en zangeres Karin Bloemen succesvol op tegen hetzelfde weekblad. De rechter bepaalde dat de gepubliceerde naaktfoto's niet nieuwswaardig waren en alleen dienden om "het ontblote lichaam tegen haar zin tot een bezienswaardigheid te maken". Naar aanleiding van deze affaire richtte Karin Bloemen de Stichting Tegen Inbreuk Privacy (S.T.I.P.) op.

IEF 848

Voorstel van Rijkswet

Interessante nieuwe wetgeving: Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 ter implementatie van de richtlijn inzake handhaving van intellectuele-eigendomsrechten. (Wijziging Rijksoctrooiwet 1995 in verband met implementatie richtlijn handhaving intellectuele-eigendomsrechten)

De richtlijn verplicht onder meer om een rechterlijke uitspraak te publiceren, informatie betreffende de inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten makkelijker te vergaren en bepaalde corrigerende maatregelen op te leggen, zoals terugroeping en vernietiging van inbreukmakende goederen.

Voorgesteld wordt de implementatie van de richtlijn grotendeels plaats te laten vinden via een aanvulling van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering voor procedures betreffende intellectuele eigendom. De regeling in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zal van toepassing zijn op alle regelgeving betreffende intellectuele eigendom. Daarnaast behoeven de specifieke intellectuele eigendomswetten enige aanvulling.

De richtlijn bepaalt ook dat de aan de procedure verbonden kosten en andere kosten door de verliezende partij zullen worden gedragen. Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zal hiertoe worden aangepast."

Lees 'Voorstel van Rijkswet + MvT' hier
Lees 'Nader rapport(je) inzake het Voorstel van Rijkswet' hier

Ook interessant: Kamerstuk 27428, nr. 65 2e Kamer. Beleidsnota Biotechnologie; Notitie Dwanglicenties in het algemeen belang

"Tenslotte is overwogen of een nadere invulling van het begrip «algemeen belang» in de ROW 1995 wenselijk zou zijn. Bij een beslissing uit 1980 heeft de Minister van EZ in het kader van een verzoek om een dwanglicentie gesteld dat hiertoe alle doelstellingen welke de overheid bij haar beleid nastreeft moeten worden gerekend. De werkgroep is van mening dat het de voorkeur verdient deze benadering te handhaven en af te zien van een nadere invulling. Aldus kan het instrument dwanglicentie in het algemeen belang in de toekomst zonder noodgrepen worden toegepast, ook bij nieuwe ontwikkelingen of veranderende maatschappelijke opvattingen, terwijl tevens recht wordt gedaan op de afweging die per geval aan de hand van de feitelijke situatie dient plaats te vinden."  Lees hier meer.