IEF 997

richtlijn gebruiksmodel sneuvelt

De Europese Commissie heeft besloten een aantal wetsvoorstellen in te trekken naar aanleiding van een inventarisatie van wetsvoorstellen in het kader van het project  "Vereenvoudiging en verbetering van de regelgeving". Een van de ingetrokken wetsvoorstellen betreft 1997/0356/COD "Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot onderlinge aanpassing van het recht inzake gebruiksmodellen" (Volgens de tekst van het voorstel is een gebruiksmodel overigens vergelijkbaar met het Nederlandse zesjarige octrooi).

Van de 183 wetsvoorstellen die bij het Europees Parlement en de Raad lagen, is besloten 68 daarvan in te trekken. Redenen voor intrekking kunnen gelegen zijn in strijd van het wetsvoorstel met de doelstellingen van het nieuwe partnerschap voor groei en werkgelegenheid (Lissabon), het niet voldoen aan de normen voor betere regelgeving, het achterhaald zijn van een wetsvoorstel of de omstandigehid dat een wetsvoorstel is blijven steken in het wetgevingsproces. Ingetrokken voorstel hier of hier.

IEF 996

Het is maar toiletpapier

Op de slagzinnenvergadering van 27 september heeft de slagzinnencommissie van het GVR de onderstaande 9 slagzinnen goedgekeurd. Naar het oordeel van de commissie voldoen ze aan de criteria zoals vastgesteld in het Reglement Slagzinnenregister.  Indien binnen twee maanden na publicatie op de GVR website en in de Adformatie geen bezwaren zijn ontvangen bij het GVR, gebaseerd op artikel 3 van het Reglement Slagzinnenregister, worden de zinnen in het register ingeschreven. Lees hier meer.

Ieder 1 is uniek. (Publieke Omroep)
Highlight your life. (L'Oreal)
Vinea. Je eigen vakantie. (Vinea Vakanties)
Iedere uitvaart uniek. Yarden. (Yarden)
VSM, werkzaam van nature. (VSM Geneesmiddelen B.V.)
Senior Power. Werken met ervaring. (GrijsWerkt, min. SZW)
Alles over hoofdzaken. (Fonds Psychische Gezondheid)
Geef ze een kans op een wereld in balans. (WNF)
Het is maar toiletpapier, maar het is wél Edet. (SCA Hygiene Products)

IEF 995

ondersteuning is toegestaan

De Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) heeft onlangs enkele duidelijke eisen voor sponsoring van patiëntenorganisaties door de farmaceutische industrie vastgesteld. Belangrijkste uitgangspunten zijn dat ondersteuning is toegestaan mits de afspraken transparant zijn, er geen exclusiviteit wordt bedongen, er geen reclame voor geneesmiddelen wordt gemaakt en de onafhankelijkheid van de patiëntenvereniging niet in het geding komt. Lees persbericht hier.

IEF 994

Kootje, Lukas en Doortje

Goed nieuws voor liefhebbers van Hoge Raad 19 januari 1979, NJ 1979, 383: De KRO blaast de klassieke televisieserie 't Schaep met de 5 Pooten nieuw leven in. De avonturen van Kootje, Lukas en Doortje in het Amsterdamse café 't Schaep met de 5 Pooten zijn vanaf november 2006 weer op de buis te zien, meldde een KRO-woordvoerster maandag. Namen van acteurs die in de nieuwe serie gaan spelen, zijn nog niet bekend. Lees hier meer

IEF 993

Uit het beschermde vuistje (3)

Eindelijk antwoord van  minister Veerman op eerdere kamervragen over de aanduiding 'Boerenkaas' (eerder bericht hier): Kamervragen met antwoord 2005-2006, nr. 56, Tweede Kamer.Vragen van de leden Van Gent en Vos (beiden GroenLinks) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de bescherming van boerenkaas.(Ingezonden 18 augustus 2005). Goed nieuws en slechts nieuws. Het goede nieuws is dat de minster gaat proberen te voorkomen dat een leemte ontstaat in de bescherming van boerenkaas.

1: ‘Kent u de recente berichten over het mogelijk vervallen van de beschermende regelgeving voor «boerenkaas»?’

Minister Veerman: ‘Ja’

2: ‘Is het juist dat op 1 januari 2006 de Nederlandse overheidsregeling afloopt die de naam «boerenkaas» beschermt en dat de Europese regeling die daarvoor in de plaats moeten komen niet per 1 januari van kracht is waardoor de continuïteit in de bescherming voor de boerenkaas ontbreekt?’

Minister Veerman:  ‘De Nederlandse overheidsregeling waar u op doelt is de tijdelijke Landbouwkwaliteitsregeling kaas. In de regeling wordt een groot aantal kwaliteitseisen gesteld aan zuivelproducten en worden enkele specifieke kwaliteitseisen gesteld aan boerenkaas. Deze eisen behelzen geen dwingende Europese voorschriften, maar regelen meer dan de Europese regelgeving voorschrijft. De Landbouwkwaliteitsregeling kaas is een tijdelijke regeling die per 1 januari 2006 komt te vervallen. Dit is aangekondigd in mijn brief van 8 april 2004 aan de Tweede Kamer inzake de vermindering van regelgeving en administratieve lasten (pakketbrief). Het bedrijfsleven heeft vanuit de eigen verantwoordelijkheid in 2003 bij de Europese Commissie een aanvraag ingediend voor de bescherming van de benaming van boerenkaas op basis van de EUverordening inzake de specificiteitscertificering voor landbouwproducten. De behandeling van deze aanvraag heeft vertraging opgelopen vanwege de grote achterstanden bij de Europese Commissie bij de afhandeling van dergelijke aanvragen. Inmiddels blijkt dat ondanks herhaaldelijk aandringen bij de Commissie door het Ministerie van LNV de aanvraag niet voor 1 januari 2006 zal worden afgehandeld.’

3: ‘Bent u bereid de nodige maatregelen te treffen zodat de beschermende status van het product boerenkaas gecontinueerd wordt totdat de Europese regelgeving van kracht wordt? Zo ja, middels welke maatregelen? Zo neen, waarom niet?’

Minister Veerman: ‘Ik zal bij de Commissie blijven aandringen op een spoedige behandeling van de aanvraag voor Europese bescherming van boerenkaas. Om te voorkomen dat een leemte ontstaat in de bescherming van boerenkaas, ben ik bereid de Landbouwkwaliteitsregeling kaas te verlengen totdat de Europese bescherming van kracht wordt.’

IEF 992

prononcé comme [ f?:st] ou [f?rst]

Oppositiebeslissing, 5 september 2005 inzake oppositie 2000019 Manufacture de Tabacs Heintz van Landewyck, société à responsabilité limitée tegen CARREFOUR.  Benelux-oppositie tegen (internationaal) merkdepot.

Le 23 avril 2004, le défendeur a introduit une demande d'enregistrement de la marque figurative « 1 » pour distinguer des produits dans les classes 1 à 34. La demande d´enregistrement internationale porte le numéro 829911. L'opposition est basée sur la marque verbale Benelux antérieure FIRST (enregistrement Benelux 401146) déposée le 30 juillet 1984 pour des produits dans la classe 34. l´opposant a limité son opposition contre les produits Cendriers pour fumeurs en métaux précieux, étuis à cigarettes et fume -cigarette en métaux précieux en classe 14 et Tabac; articles pour fumeurs; allumettes en classe 34.

(…) Néanmoins, ce rapport est insuffisant pour considérer que les signes sont similaires sur le plan conceptuel…En effet, la marque postérieure souligne clairement le caractère économique du produit en apposant la pièce de monnaie dans le fente de la tirelire, indiquant que le consommateur épargne de l´argent (en achetant le produit). De plus, si le défendeur avait vraiment voulu positionner sa marque directement comme étant « le premier » , il aurait suivi les règles linguistiques et utilisé l´indication « 1er », « 1e » ou « 1st ».

En outre, il faut remarquer que, même si les deux marques font référence au même concept ou à la même valeur ou qualité, les langues sont différentes et il n´est pas usuel, pour le consommateur, de traduire une marque dans la langue du pays où le produit doit être commercialisé. Par conséquent, d´un point de vu conceptuel, les signes présentent plus de différences que des ressemblances.

Vu la différence entre les signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, le degré d´attention élevé du public concerné et le fait que la marque antérieure n´a pas un caractère distinctif élevé, et malgré l'identité respectivement la similitude entre les produits, il n´y a pas de risque de confusion pour les produits en classes 14 et 34. L'opposition est rejetée. Lees beslissing hier.

IEF 991

hinderlijke pop-ups

Onze excuses voor ongevraagde reclame-pop-ups. Het bedrijf dat de statistieken van deze website bijhoudt is recentelijk overgenomen en levert sindsdien ongevraagd hinderlijke reclame aan. Wie geen pop-up killer heeft kan deze verkoopmededelingen wat ons betreft volledig negeren. Ondertussen zoeken wij naar een oplossing.

IEF 989

een krant voor zichzelf

Het Nederlands Dagblad bericht dat bij de RCC een is klacht ingediend tegen het Nederlands Dagblad. Een nog onbekende klager zou de slagzin 'De krant voor christenen' discriminerend vinden voor niet-christenen. De krant heeft zelf ook klachten binnengekregen. ,,Ongeveer tien. Deels van niet-christenen, maar ook van christenen die vinden dat wij met de slogan onderstrepen dat christenen andere mensen buitensluiten.'' 

Hoofdredacteur Peter Bergwerff acht de klacht kansloos en spreekt van een ”overspannen anti-discriminatiedenken''. “De Amersfoortse Courant schrijft voor Amersfoorters, het Nederlands Dagblad voor christenen. Daar is niets mis mee.'' Pieter Leendertse, de reclamemaker die de campagne ontwikkelde, noemt het interessant dat mensen zich door de slogan kennelijk buitengesloten voelen. ,,Maar christenen mogen natuurlijk gewoon een krant voor zichzelf maken, net als elke andere groep.  Het Nederlands Dagblad neemt de klachten wel serieus “het is niet onze bedoeling irritatie op te roepen.'' Lees hier meer.
IEF 989

een krant voor zichzelf

Het Nederlands Dagblad bericht dat bij de RCC een is klacht ingediend tegen het Nederlands Dagblad. Een nog onbekende klager zou de slagzin 'De krant voor christenen' discriminerend vinden voor niet-christenen. De krant heeft zelf ook klachten binnengekregen. ,,Ongeveer tien. Deels van niet-christenen, maar ook van christenen die vinden dat wij met de slogan onderstrepen dat christenen andere mensen buitensluiten.'' 

Hoofdredacteur Peter Bergwerff acht de klacht kansloos en spreekt van een ”overspannen anti-discriminatiedenken''. “De Amersfoortse Courant schrijft voor Amersfoorters, het Nederlands Dagblad voor christenen. Daar is niets mis mee.'' Pieter Leendertse, de reclamemaker die de campagne ontwikkelde, noemt het interessant dat mensen zich door de slogan kennelijk buitengesloten voelen. ,,Maar christenen mogen natuurlijk gewoon een krant voor zichzelf maken, net als elke andere groep.  Het Nederlands Dagblad neemt de klachten wel serieus “het is niet onze bedoeling irritatie op te roepen.'' Lees hier meer.
IEF 988

dubbelgestikte houdt het niet

Rechtbank ’s-Gravenhage, 30 september 2005 (bij vervroeging), KG 05/1093, Fatboy The Original tegen Woonboulevard Poortvliet c.s.

Opmerkelijk mild getoonzet vonnis van de Haagse voorzieningenrechter (vorig vonnis hier), die blijkens de voetnoot ogenschijnlijk  zonder veel tegenzin zelf de moeite heeft genomen om de illustraties van het internet te plukken. Inhoudelijk is het oordeel wel wat afgemeten.

Zaak betreft de vermeende namaak het kleurrijke zitzakkenassortiment van Fatboy. De zitzakken van de wederparij gelijken inderdaad sterk, maar, zo oordeelt de voorzieningenrechter: "Zoals uit waarneming van Fatboy the Original ter terechtzitting is gebleken, houdt de vormgeving van die zitzak niets meer of anders in dan een uitvergroting van een volstrekt bekend model, te weten een kussen met een dubbel gestikte rand. Anders dan Fatboy heeft gesteld kan een dergelijke uitvergroting (ook al mag dat, in de woorden van de raadsman van Fatboy, leiden tot een “overweldigende dimensie”) niet op zich reeds worden beschouwd als een uiting van creatieve inspanning op basis van een keuze die subjectief (esthetisch) is bepaald en niet uitsluitend op objectieve vereisten van technische of praktische aard is gebaseerd. Ook overigens is aan Fatboy the Original niets te bespeuren dat als oorspronkelijk ontwerp kan worden beschouwd en dit een eigen karakter geeft."

De volgende alinea herbergt wellicht een interessant scriptie-onderwerp in zich: Kan een werk auteursrechtelijk inburgeren en zo ja, wat zijn daarvoor de criteria? De rechter stelt dat Fatboy "ter ondersteuning van haar beroep op auteursrecht nog gewezen op het grote succes van haar producten, doch zij heeft niet op voorhand aannemelijk kunnen maken dat dit succes uitsluitend te danken is aan de vormgeving van Fatboy the Original. Het lijkt er eerder op dat het succes van de betreffende (gehele) collectie verband houdt met het sterke merk Fatboy en een goede marketing van de onder dat merk verhandelde producten."

Wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen van de producten van Fatboy kan er volgens de rechter, voorshands oordelend, ook geen sprake zijn van de door Fatboy gestelde slaafse nabootsing, omdat de vraag of deze producten wat hun vormgeving betreft een eigen plaats op de relevante markt innemen ontkennend moet worden beantwoord.

"Uit de vele producties die door beide partijen zijn overgelegd valt af te leiden dat binnen de “revival” die het fenomeen zitzak kennelijk thans doormaakt, het op de markt brengen van zitzakken in dimensies en kleuren als die van Fatboy geenszins als bijzonder kan worden gekenschetst. Uit de door HMG overgelegde producties blijkt dat ook een zitzak in of omstreeks de maat van Fatboy the Original door (vele) anderen dan Fatboy en HMG wordt verhandeld." Het vonnis vermeldt helaas niet of Fatboy de eerste was die zitzakken in deze dimensies en kleuren op de markt bracht en zo het startschot heeft gegeven voor een "revival" die zij voorshands dus kennelijk niet meer kan stoppen. Lees vonnis hier.

IEF 987

goud verzilveren

O.a. het parool bericht dat de Nederlandse hockey-internationals munt willen slaan uit hun portretrechten en dat alle internationals, met uitzondering van Teun de Nooijer en Taeke Taekema hun krachten hebben gebundeld in de Stichting Beheer Imagerechten.

 De spelers zijn in overleg met de hockeybond KNHB over een nieuw contract. In het oude contract, dat tot en met de Olympische Spelen van Athene gold, deden de internationals afstand van hun portretrechten, in ruil voor enkele bonussen en premie’s. Volgens spelersvertegenwoordiger en advocaat Diederik Donk zou er sprake zijn van een conflict.

Volgens het bericht is het de spelers 'inmiddels wel duidelijk dat ze de afgelopen jaren enkele euro’s zijn misgelopen.' 'Het zijn nieuwe tijden, dan hoort daar dus ook een nieuw contract bij, aldus Guus Vogels, de doelman van Oranje, het is niet zo dat we nu simpel onze hand ophouden, nee, we gaan er gewoon actiever mee aan de slag. En daarom hebben we een stichting opgericht, waarin onze belangen behartigd worden.“

Volgens Johan Wakkie, de algemeen directeur van de KNHB, valt het allemaal wel mee. "Ik hoorde dat er spelers waren die dertigduizend euro zouden zijn misgelopen. Nou, dat lijkt me een misvatting (..) mensen die er verstand van hebben zeggen ook dat de spelers niet al te hoge verwachtingen moeten hebben. Ze zullen met een goed plan moeten komen en dat plan zal dan vervolgens ook nog eens goed uitgevoerd moeten worden. Door mensen die er verstand van hebben. En meer is het niet." (Parool 29 september 2005)

IEF 986

vrijdagmiddagberichten

- The Illegal Art Exhibit will resume traveling in 2006. The laws governing "intellectual property" have grown so expansive in recent years that artists need legal experts to sort them all out.If the current copyright laws had been in effect back in the day, whole genres such as collage, hiphop, and Pop Art might have never have existed. Rooted in the U.S. Constitution, copyright was originally intended to facilitate the exchange of ideas but is now being used to stifle it. The Illegal Art Exhibit will celebrate what is rapidly becoming the "degenerate art" of a corporate age: art and ideas on the legal fringes of intellectual property. Some of the pieces in the show have eluded lawyers; others have had to appear in court. Lees hier meer.

- How To Create and Use Copyright Symbols. In addition to proper application of the various copyright symbols and trademark symbols you will often have to fine-tune them for the best visual appearance. Learn how to type the copyright, trademark, and registered tradmark symbols found in most standard Mac and Windows fonts. Lees hier meer.

- Joris van Manen verliefd.....op tafel! Lees hier meer.

- Bij de jaarlijkse uitreiking van de CNET Networks UK Technology Awards zijn de FFII en Nosoftwarepatents.com in de prijzen gevallen voor hun goede samenwerking. Volgens de jury is de overwinning in het Europees parlement op de voorstanders van de softwarepatenten grotendeels toe te schrijven aan het 'onuitputtelijke werk van de alliantie' van FFII en Nosoftwarepatents.com. Lees hier meer.

IEF 985

Korte metten

Gisteren is tijdens het Nederlandse Film Festival in Utrecht een paneldiscussie gehouden over filmpiraterij. Verscheidene mensen uit de filmwereld gingen in discussie met jongeren die regelmatig (films) up- en downloaden via het internet. Een van de argumenten van de filmwereld tegen filmpiraterij was het instellen van een strafmaat voor mensen die films verkopen via het web of van internet downloaden. Ter afsluiting van deze discussie werd op openlijk agressieve en geweldadige wijze korte metten gemaakt met een grote berg illegale dvd's door twee van de sterkste mannen van Nederland, zo meldt Spits. Hopelijk worden deze heren verder niet ingezet in de strijd tegen filmpiraterij.

IEF 984

Bewijs het maar eens.. (Hoog van de toren 2)

Met dank aan Marc van Wijngaarden, Arnold & Siedsmavoor het aanleveren van het vonnis: Rechtbank Haarlem, 23 september 2005, KG ZA 05-495. Pharmachemie tegen Merck. Sharp & Dohme. Vergelijkende reclame in octrooitwist.

De farmaceuten Merck Sharp & Dohme (MSD) en Pharmachemie zijn inmiddels goede bekenden bij de rechtbank. Sinds de registratie door Pharmachemie van generieke Fosamax (een veel verkocht merkgeneesmiddel van MSD voor de behandeling van osteoporose) zijn partijen op meerdere fronten verwikkeld in een juridisch gevecht. MSD is van mening dat de generieke registraties van Pharmachemie inbreuk maken op haar octrooirechten en dat de registraties niet hadden mogen worden verleend omdat zij niet "in wezen gelijkwaardig zijn" aan Fosamax (zoals vereist voor generieke registraties op grond van artikel artikel 10, lid 1, aanhef en onderdeel A (iii) van Richtlijn 2001/83/EG).

In een kort geding waarin door de voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem op 12 juli 2005 vonnis is gewezen, werd beslist dat MSD onrechtmatig had gehandeld jegens Pharmachemie door het versturen van de brieven aan groothandels en apothekers waarin zij hen wees op de octrooirechten van MSD voor Fosamax zónder in die brieven te vermelden dat door de rechtbank Den Haag in een eerder kort geding was geoordeeld dat er een gerede kans bestaat dat de octrooirechten van MSD in de bodemprocedure nietig zullen worden geoordeeld.

Op 16 september stonden partijen weer tegenover elkaar bij de voorzieningenrechter in Haarlem in verband met brieven die door MSD waren verstuurd aan groothandels, artsen en apothekers.

In die brieven maakt MSD melding van "recente generieke varianten van Fosamax" (zonder daarbij de naam of de producten van Pharmachemie te noemen) en wijst zij op bepaalde mogelijk nadelige verschillen met Fosamax. In de brieven wordt onder meer gesuggereerd dat het effectiviteit- en veiligheidsprofiel van de generieke varianten mogelijk niet gelijkwaardig is aan Fosamax en gesteld dat MSD bezwaar heeft aangetekend tegen generieke registraties bij het College Beoordeling Geneesmiddelen (CBG).

Bij vonnis van 23 september oordeelt de voorzieningenrechter dat de brieven van MSD te beschouwen zijn als vergelijkende reclame en dat de brieven van MSD op een aantal punten misleidend zijn, met name wegens gebrek aan voldoende onderbouwing van de juistheid van de stellingen of suggesties van MSD in de brieven. Van de voorzieningenrechter mag MSD best vergelijken, zo lijkt het, mits zij de juistheid van die vergelijkingen maar voldoende kan onderbouwen. Daarvoor zijn verwijzingen naar wetenschappelijke studies kennelijk niet noodzakelijkerwijs voldoende.

De poging van Pharmachemie om MSD te laten veroordelen tot een rectificatie waarin ook de prijzen van Fosamax en de generieke producten van Pharmachemie worden vermeld, strandt. Zoals de voorzieningenrechter terecht opmerkt, is het niet de bedoeling van een rectificatie om (vergelijkende) reclame te maken. Zij veroordeelt MSD daarom tot een rectificatie die door haar wel redelijk wordt geacht. Lees hier het vonnis van 23 september. Lees hier het bericht dat eerder op IEForum verscheen over het vonnis van 12 juli 2005.

IEF 983

Als een schaduw heengevlogen

Wie E 345,- meebrengt is van harte welkom op het verjaardagsfeestje van de IER. De IER bestaat twintig jaar, van harte, en met de zelfreflectie die bij verjaardagen hoort stelt het tijdschrift zich op 1 november in Krasnapolsky de vraag 'Haalt IER het jaar 2025?'

"Tijd om twintig jaar vooruit te blikken. De belangrijkste ontwikkeling in het intellectuele eigendoms- en reclamerecht is zonder twijfel de internationalisering van het IE-recht, van rechthebbenden en gebruikers. Bestaat het auteursrecht nog over 20 jaar? Betekent de oppositie tegen het maken van muziek-kopieën, software-octrooien en octrooien op medicijnen een revolutie voor de Intellectuele Eigendom? Zien de Europeanen van 2025 Intellectuele Eigendom nog wel als motor van innovatie of juist als een blok aan het been tegen verdere vernieuwing? Bestaat er zoiets als Europese of internationale verwarring of misleiding? In plenaire sessies en debatten tussen sprekers en publiek zal worden geprobeerd een levendige discussie op gang te brengen over de problemen die IER altijd, en zeker nog tot 2025, ter harte gaan."

Meer informatie op kluwer.nl. Geen directe link (hopelijk is dat in 2025 wel anders), dus eerst klikken op Juridisch, dan op Intellectuele Eigendom, dan op Opleidingen en dan op Lustrumcongres.

IEF 982

het probleem van het wapperen

Met dank aan De Brauw Blackstone Westbroek: Rechtbank 's-Gravenhage, 28 september 2005, KG 05/1010. Agripa Holdings Limited tegen Roland International B.V. EP betreffende een werkwijze en inrichting voor het afbeelden van reclame op een voertuig. Directe inbreuk aangenomen.

Octrooi-vonnis met de inmiddels gebruikelijke grensoverschreidende-bevoegdheidsalinea: "Nu gedaagde een in Nederland gevestigde vennootschap is, is de voorzieningenrechter bevoegd van de vorderingen kennis te nemen. In het kader van een voorlopige voorziening is er ook bevoegdheid om zonodig een grensoverschrijdend verbod op te leggen, zelfs nu de nietigheid van het octrooi (tevens) naar buitenlands recht wordt ingeroepen. Hiertoe hoeft de rechtbank immers geen definitief oordeel te vellen over het geldigheidsverweer, maar slechts een inschatting te maken hoe de betreffende buitenlandse rechter daarover in voorkomend geval zal oordelen"

Agripa is houdster van een Europees octrooi betreffende een verwisselbaar reclamevlak op de zijkant van een vrachtwagen met toepassing van een reclameboodschap welke is aangebracht op flexibel materiaal dat losmaakbaar is bevestigd op de vrachtwagen. Octrooi is nieuw en inventief. De veelheid van octrooien op het gebied van het aanbrengen van verwisselbare reclame op de zijkant van een vrachtwagen geeft aan dat het hier gaat om een product dat, als er een praktisch toepasbare vorm voor zou worden gevonden, aan een duidelijke marktbehoefte voldoet. Niettegenstaande die vraag is de oplossing om tot een praktisch toepasbare vorm (eentje die niet flappert in de wind)  te komen niet eerder gevonden. Ook hierom is de uitvinding inventief.

Roland erkent dat haar reclamepanelen bestaan uit maasmateriaal in de zin van conclusie 1 van het octrooi. Zij betwist evenwel inbreuk te maken omdat zij het voordeel van het octrooi niet dáárdoor verwezenlijkt, maar door de wijze waarop zij de panelen plaatst op de zijwand van een vrachtwagen. Bij de Rolabanner is het maasmateriaal over de gehele omtrek daarvan dicht tegen de zijwand van het voertuig aangebracht, zodat de rijwind geen kans krijgt om het doek op te doen bollen. De toepassing van maasmateriaal vloeit volgens Roland voort uit andere overwegingen zoals het lichte gewicht, flexibiliteit en betere bedrukbaarheid.

Daargelaten nog dat voorshands onvoldoende aannemelijk is geworden dat een doek zonder mazen de door Roland geroemde eigenschappen zou ontberen, heeft Roland geheel niet inzichtelijk gemaakt dat een gesloten reclamedoek zonder mazen niet zou flapperen indien dit wordt gemonteerd met een rondom doorlopend montagesysteem.

Door reclamepanelen met dat maasmateriaal aan te bieden maakt zij directe inbreuk op het octrooi. Voor zover Agripa zou bedoelen dat Roland indirecte inbreuk zou maken door zijwanden van vrachtwagens te voorzien van een bevestigingssysteem voor een verwisselbaar reclamedoek, geldt dat naar voorlopig oordeel zo’n bevestigingssysteem ook gebruikt kan worden voor een niet inbreukmakend reclamepaneel zonder mazen. Van indirecte inbreuk in deze zin is dan geen sprake.

Er zijn voldoende aanwijzingen dat Roland voornemens is de inbreukmakende reclamepanelen ook aan te bieden in andere landen dan Nederland of dat reeds gedaan heeft. Er zijn geen aanwijzingen dat de Nederlandse danwel de bevoegde buitenlandse rechter van de andere gedesigneerde landen hier anders over zou oordelen. De voorzieningenrechter ziet dan ook grond om Roland te verbieden inbreuk te maken op het octrooi voor alle gedesigneerde landen. Lees vonnis hier.

IEF 981

de onjuiste suggestie

Uitspraak Codecommissie CGR in kort geding,  K05.008,  Boehringer Ingelheim BV tegen GlaxoSmithKline BV inzake Seretide.

De klacht van Boehringer Ingelheim heeft betrekking op een aantal reclame-uitingen van GSK voor haar geneesmiddel Seretide. De Codecommissie is van oordeel dat de claims in de advertentie “Als u alleen kortademigheid bij COPD behandelt, wat mist u dan?”, “de bronchusverwijding voorbij”, “maakt daarmee een blijvend verschil, nu en in de toekomst” – mede gelet op de context waarin zij zijn gebezigd – suggereren dat de beroepsbeoefenaar ‘iets mist’, indien hij bij de behandeling van COPD geen combinatiepreparaat zoals Seretide voorschrijft. Ook wordt met deze claims de onjuiste suggestie gewekt dat andere geneesmiddelen dan Seretide (met name bronchusverwijders) onvoldoende zijn voor een adequate behandeling, dat behandeling met bronchusverwijders een achterhaalde therapie is en dat Seretide méér doet dan bronchusverwijders. Bovengenoemde suggesties zijn onjuist. Lees uitspraak hier.

IEF 980

Ondertussen in Bulgarije

De opmars van Nederlands meest zichtbare exportproduct Big Brother in Oost-Europa verloopt niet overal even vlotjes. Na eerdere strubbelingen in Kroatië, Hongarije, Tsjechië en Slowakije (hier), bericht Sofia News Agency: "Bulgaria's second season of the Big Brother show threatened with a lawsuit over copyright. Georgi Iliev, a publisher of sensation newspapers, claimed that he has owned the Big Brother brand in Bulgaria since September 1. That was four months before the Dutch producers of the show applied for a license. He had declared plans to use the name Big Brother for a television show and a newspaper. Iliev's message to the media said that he would have to start legal action against the 'theft.' Lees hier iets meer.

IEF 979

een genuanceerde 11-2 (2)

  De 11-2 zal op de borden blijven staan: diverse media berichten dat Albert Heijn en Unilever hun geschil al twee weken geleden hebben bijgelegd (eerder bericht hier). De inhoud van de schikking is niet bekend gemaakt, zodat het afwachten is of AH naast verpakkingen van de margarine en de pindakaas, ook haar andere productverpakkingen gaat aanpassen. In het FD stelt een woordvoerder van Unilever dat de de gang naar de rechter een 'moeilijke maar noodzakelijke stap' was. 'Misschien zijn we er daardoor nu wel beter uit gekomen.' De rechter als relatietherapeut. Lees hier of hier of hier meer.

IEF 978

van surinaams fabrikaat

Rechtbank 's-Gravenhage, 28 september 2005, zaaknr. 21248, Bharat c.s. - SAB. Omvangrijk geschil tussen de voormalig leverancier en distributeur van de Surinaamse Mariënburg rum. Na uiteen te zijn gegaan, komen beiden elkaar nu regelmatig tegen bij Rechtbank en Hof. Ook het merkenrecht wordt als wapen in de strijd gehanteerd.

De feiten: Bharat heeft 10 jaar lang voor SAB als distributeur van Mariënburg Rum in de Benelux opgetreden voor Suriname Alcohol Beverage (SAB). In de overeenkomst is onder meer vastgesteld dat deze overeenkomst voor 10 jaar zal gelden en dat Bharat het Benelux woord/beeldmerk 'Mariënburg Rum' overdraagt aan SAB; SAB verstrekt Bharat in ruil een licentie onder het Benelux woordmerk Mariënburg. Na 10 jaar wenst SAB de overeenkomst tegen de wens van Bharat op te zeggen. Er volgt een kort geding over de rechtmatigheid van de opzegging, die door Bharat wordt verloren. SAB dient Bharat in ieder geval nog 5000 liter rum te leveren en SAB doet dit dan ook.

Inmiddels had Bharat in 1998 eveneens een woord/beeldmerk 'Marienburg Rum' gedeponeerd, dat vrijwel identiek was aan het merk van SAB. In een tweede kort geding in 2004 vordert SAB dat Bharat de verkoop van de rum onder het merk Mariënburg staakt. De Voorzieningenrechter oordeelt echter dat Bharat gerechtigd is om de geleverde 5000 liter onder het merk Mariënburg te verkopen, aangezien dit nog onder de eerder verstrekte licentie valt. SAB gaat in beroep, dat dat ten tijde van de uitspraak in de bodemprocedure nog loopt.

Kennelijk om nu toch echt een einde aan al deze ellende te maken, behandelt de Rechtbank uitvoerig de geldigheid van de opzegging van de overeenkomst en komt tot de conclusie dat SAB de overeenkomst in 2000 rechtsgeldig heeft opgezegd. Vervolgens komt het merkenrecht aan bod.

De Rechtbank oordeelt dat de inschrijving van het in 1998 door Bharat gedeponeerde merk 'Mariënburg Rum', weliswaar als te kwader trouw kan worden aangemerkt, maar dat SAB zich hier niet meer op kan beroepen voor wat betreft haar vordering tot doorhaling van het merk. Deze vordering is op grond van art. 14 sub 2 verjaard. De kwade trouw van Bharat heeft overigens wel andere gevolgen:

3.17. Bedoelde kwade trouw is overigens nog wel relevant voor de werking van art. 13 bis BMW, omdat gevorderde winstafdracht genoten met, kort gezegd, merkinbreuk moet worden afgewezen, indien de inbreuk niet te kwader trouw is gemaakt. Kwade trouw in de zin van laatstbedoeld artikel is naar het oordeel van de rechtbank gegeven in het onderhavige geval van depot te kwader trouw, zodat de gevorderde winstafdracht met de daarover af te leggen rekening en verantwoording voor zover en in de vorm zoals deze is gevorderd, voor toewijzing in aanmerking komt, evenwel als nader geformuleerd in het dictum.

Tot slot oordeelt dat Bharat (nu wel) inbreuk maakt op de merkrechten van SAB, door nog rum op de markt te brengen onder de merken van SAB.

Lees hier vonnis.