IEF 16725

Merkrechtlicentiehouder doet enkel succesvol beroep op verbodsrecht ex 5 Hnw

Rechtbank Midden-Nederland 17 mrt 2017, IEF 16725; ECLI:NL:RBMNE:2017:1813 (Dutch Design Netherlands tegen Sensa), http://www.ie-forum.nl/artikelen/merkrechtlicentiehouder-doet-enkel-succesvol-beroep-op-verbodsrecht-ex-5-hnw
senso sensa

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 17 maart 2017, IEF 16725; ECLI:NL:RBMNE:2017:1813 (Dutch Design Netherlands tegen Sensa) Verstek. Bevoegdheden licentiehouder beeldmerk. Dutch Design Group is de houder van Beneluxbeeldmerk, Dutch Design Netherlands is een dochter met een eeuwigdurende licentie. Als licentiehouder komt Dutch Design Netherlands geen recht toe - zoals in 2.21 lid 4 BVIE of 2.32 BVIE het recht toe om vordering in te stellen tot afleggen van rekening en verantwoording - op basis van de handelsnaamwet. Er is geen uitdrukkelijke of stilzwijgende volmacht verleend om deze vordering te doen. Verbod ex artikel 5 Hnw toegewezen.

IEF 16724

Dirk Visser - Kroniek IE in NJB

Dirk Visser, Kroniek IE, NJB 2017 <Kluwer navigator>, eerste 3 pagina's. volledig@navigator. De proceskostenveroordeling in IE-zaken mag geen te laag plafond hebben, maar wordt wel aan banden gelegd. Hyperlinken naar illegale bron mag niet. Er ligt een voorstel voor een richtlijn over auteursrecht in de digitale eengemaakte markt. Brexit staat niet in de weg aan het Unitair Octrooi Gerecht. De knowhow-richtlijn biedt vergaande bescherming tegen ‘inbreukmakende producten’. Lees verder
 

IEF 16723

HR: Sun heeft het niet in haar macht indirecte octrooiinbreuken in de distributieketen volledig te verhinderen

Hoge Raad 14 apr 2017, IEF 16723; ECLI:NL:HR:2017:692 (Sun Pharmaceutical tegen Novartis), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hr-sun-heeft-het-niet-in-haar-macht-indirecte-octrooiinbreuken-in-de-distributieketen-volledig-te-ve

HR 14 april 2017, IEF 16723; LS&R 1444; ECLI:NL:HR:2017:692 (Sun Pharmaceutical tegen Novartis) Octrooirecht. Kort geding-cassatie na IEF 14599 en IEF 13841. Octrooi voor tweede medische indicatie. Swiss-type claim. Het beroep op een prioriteitsdocument dient te worden onderzocht of in dat document, in zijn geheel beschouwd, de geclaimde uitvinding direct en ondubbelzinnig aan de gemiddelde vakman, die gebruik maakt van zijn algemene vakkennis, wordt geopenbaard. Het hof heeft die juiste maatstaf vooropgesteld.

Het hof heeft terecht geoordeeld dat – ervan uitgaande dat indirecte inbreuk op een ‘Swiss-made claim’ rechtens mogelijk is – onder die omstandigheden aan de vereisten van indirecte octrooi-inbreuk als bedoeld in art. 73 lid 1 ROW 1995 is voldaan. Indirecte inbreuk. Van producent zijn er te verlangen inspanningen om te voorkomen dat zijn product voor de geoctrooieerde indicatie wordt voorgeschreven. Het is niet in de macht van Sun om inbreuk in de distributieketen en bij het gebruik van haar product steeds en volledig te verhinderen.

Geen strijd met het mededingingsrecht (r.o. 3.6.3 en .4). Verbod is te algemeen, waardoor executieproblemen mogelijk zijn.  In kort-gedingcassatie behoeft geen afstemming met oordeel bodemrechter aan de orde [IEF 16729]. Het verwijzingshof dient zich wel ernaar te richten. Beroep wordt verworpen.

IEF 16715

Auteursrechtdebat - Dirk Visser: Ceci n‘est pas un droit absolut

Doorgeefcolumn. Een auteur heeft het recht zich te verzetten tegen elke wijziging van zijn werk, ‘tenzij deze wijziging van zodanige aard is, dat het verzet zou zijn in strijd met de redelijkheid’. Hij heeft echter altijd ‘het recht zich te verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere aantasting van het werk, welke nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of de naam van de maker of aan zijn waarde in deze hoedanigheid’. Deze rechten liggen vast in artikel 25 lid 1 sub c en d Auteurswet en worden ook wel aangeduid als het ‘droit au respect’.

In 2004 besliste de Hoge Raad dat volledige afbraak van een gebouw in beginsel geen aantasting is van het werk. De eigenaar van het gebouw moet bij de sloop echter wel zorgvuldig te werk gaan, anders kan er sprake zijn van misbruik van bevoegdheid in de zin van artikel 3:13 BW.

IEF 16722

BREIN pakt internetradiopiraten aan

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 3 apr 2017, IEF 16722; (internetradiostation GBC Radio), http://www.ie-forum.nl/artikelen/brein-pakt-internetradiopiraten-aan
gbc

Ex parte Vzr. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 3 april 2017, IEF 16721 (BREIN tegen internetradiostation GBC Radio) Stichting BREIN bericht: Afgelopen week verkreeg BREIN een rechterlijk ex parte bevel tegen de exploitant van het internet radiostation GBC Radio. Het station zond door middel van streaming muziek uit op internet, verwierf daarmee inkomsten door middel van advertenties maar weigerde een muzieklicentie te kopen. De exploitant is door de rechter bevolen de inbreuk te staken op verbeurte van een dwangsom van 2000 euro per dag met een maximum van 50.000 euro. "Prima natuurlijk als mensen dit als hobby hebben en voor een paar tientjes koop je een licentie, dan ben je legaal", zegt BREIN directeur Tim Kuik. "Net zoals je voor je apparatuur geld uitgeeft, is het ook redelijk dat je betaalt voor de muziek die je gebruikt. Doe je dat niet dan kan het je duur komen te staan." De beheerder heeft nu een tekst op zijn site gezet waarin hij uitlegt dat hij op last van BREIN is gestopt en kondigt aan dat hij "met licentie" terug zal komen http://www.gezelligkletsen.nl "Dit was niet de enige internetradiopiraat, er lopen ook nog andere zaken, wordt vervolgd", aldus Kuik.

IEF 16720

Ingezonden brief staat vol met niet onrechtmatige waardeoordelen

Antilliaanse Gerechten , IEF 16720; ECLI:NL:OGEAC:2017:39 (Flocker Camelia Winkel Legal tegen Lichtveld), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ingezonden-brief-staat-vol-met-niet-onrechtmatige-waardeoordelen

Vzr. Gerecht in EA van Curaçao 5 april 2017, IEF 16720; ECLI:NL:OGEAC:2017:39 (Flocker Camelia Winkel Legal tegen Lichtveld (pdf) Mediarecht. FCW is een advocatenkantoor dat opdracht heeft gekregen om de bouw van een nieuwe ziekenhuis (Hospital Nobo Otrobanda) tussentijds te evalueren. Gedaagde heeft in de vorm van een ingezonden brief, getiteld 'De zelfkant van het HNO-project' gepubliceerd. De uitlating dat FCW het HNO-rapport heeft gemanipuleerd betreft een kwalificatie en dus een waardeoordeel van [gedaagde]. Dit heeft een voldoende feitelijke basis, de formulering is niet zo excessief. Dat het [gedaagde] beter lijkt om het adviseren van de regering door FCW ‘aansturen’ te noemen, is een overduidelijke mening. De overige onderdelen bevatten vooral waardeoordelen die niet zodanig excessief zijn dat ze niet toegelaten zijn. De vorderingen worden afgewezen.

 

IEF 16719

Reputatieschadevergoeding van €10 per paar Converse-schoenen

11 apr 2017, IEF 16719; ECLI:NL:GHSHE:2017:1572 (Converse tegen Aspo en Dieseel), http://www.ie-forum.nl/artikelen/reputatieschadevergoeding-van-10-per-paar-converse-schoenen

Hof 's-Hertogenbosch 11 april 2017, IEF 16719 (Converse tegen Aspo en Dieseel) Parallelimport. Reputatieschade. Bij arrest van 22 september 2015 is Aspo tot het bewijs van die stelling toegelaten [IEF 15273]. bij nadere beschouwing blijken er hiaten te zitten in de hele keten, alsmede onduidelijkheden te bestaan waaromtrent geen uitsluitsel is verkregen. Zie de casuïstische voorbeelden in rechtsoverweging 15.5.7. Naar ’s hofs oordeel is Aspo niet geslaagd in het door haar te leveren bewijs dat de schoenen zoals die in 2008 in beslag zijn genomen met toestemming van Converse of haar licentiehoudster in de EU in het verkeer waren gebracht. Aspo moet merkinbreuk staken, opgave doen, recall. En veroordeelt Aspo om aan Converse ter zake van reputatieschade een schadevergoeding te betalen van € 10,-- per paar.

IEF 16718

Expediteur moet dienstverlening gedecodeerde communautaire producten staken

Rechtbank Den Haag 10 apr 2017, IEF 16718; ECLI:NL:RBDHA:2017:3668 (Hennessy c.s. tegen Top Logistics c.s.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/expediteur-moet-dienstverlening-gedecodeerde-communautaire-producten-staken

Vzr. Rechtbank Den Haag 10 april 2017, IEF 16718; ECLI:NL:RBDHA:2017:3668 (Hennessy c.s. tegen Top Logistics c.s.) Merkenrecht. Staking merkinbreuk en exhibitie 843a en 1019a Rv. Onrechtmatig handelen expediteur door dienstverlening bij gedecodeerde communautaire goederen. Niet communautaire transito goederen, communautaire niet-uitgeputte en gedecodeerde goederen. Eiseressen zijn houdsters van diverse merken voor alcoholhoudende dranken MOËT & CHANDON, VEUVE CLICQUOT, DOM PERIGNON, HENNESSY e.a.. Top Logistics, voorheen handelend onder de naam Mevi) is een expediteur voor de op- en overslag van accijnsgoederen. Op prijslijsten staan Hennessy-producten onder vermelding ex whw Mevi, decoded en AAD. De voorzieningenrechter beveelt staking van het verlenen van diensten ten aanzien van gedecodeerde communautaire producten. De exhibitieplicht is beperkt tot bescheiden die communautaire goederen (dus met AGD status) waren of zijn geworden. Daarnaast is de exhibitieplicht beperkt tot gegevens die betrekking hebben op producten voor de diensten die zij voor de gedaagde heeft verricht.

IEF 16717

Bestuurswisselingen BMM en YOUNG BMM

In de Algemene Leden Vergadering die werd gehouden tijdens de Voorjaarsbijeenkomst op 31 maart 2017 vonden diverse wisselingen van de wacht plaats. Allereerst werd het voorzitterschap van de BMM overdragen door Michiel Haegens aan Paul Maeyaert. Paul zal de komende twee jaren de BMM voorzitten. Michiel blijft in het bestuur als algemeen lid. Stephanie Missotten is uit het BMM bestuur teruggetreden. Voor haar in de plaats stemde de ALV in met toetreding van François Uyttenhove als algemeen lid. Ook werden een aantal taken opnieuw verdeeld.

Het BMM bestuur  ziet er nu als volgt uit:

IEF 16716

Parkeerplaats via p7-schipholprivium.nl aanbieden, is inbreuk sub b en c

Rechtbank Amsterdam 23 apr 2015, IEF 16716; (Luchthaven Schiphol tegen IBR investment), http://www.ie-forum.nl/artikelen/parkeerplaats-via-p7-schipholprivium-nl-aanbieden-is-inbreuk-sub-b-en-c

Vzr. Rechtbank Amsterdam 23 april 2015, IEF 16716; IEFbe 2136 (Luchthaven Schiphol tegen IBR Investment) Merkinbreuk. Bestuurdersaansprakelijkheid. Schiphol is houdster van Benelux woord(beeld)merken PRIVIUM (SCHIPHOL) waaronder ze een serviceprogramma aanbiedt voor wie regelmatig vliegt en onder oponthoud wil reizen en parkeerfaciliteit aanbiedt. IBR biedt via p7-schipholprivium.nl, samen met GroupDeal, een actie aan om tijdelijk buiten de luchthaven Schiphol te parkeren. Dit levert inbreuk ex 2.20 lid 1 sub b en c BVIE op. Enig bestuurder en feitelijk leidinggevende van IBR kan persoonlijk een ernstig verwijt worden gemaakt. Het verbod op merkinbreuk is ook jegens hem toewijsbaar. Staking bevolen met opgaveplicht.

IEF 16714

Tobias Veldkamp - Tussen bitcoins en beats: Blockchain als revolutie in de muziekindustrie

Steeds vaker wordt er gesproken over het nog betrekkelijk onbekende en met veel mysterie omklede fenomeen ‘blockchain’. In het milieu waar muziek en recht samenkomen hoort men herhaaldelijk geluiden dat deze technologie een revolutie in de muziekindustrie teweeg kan gaan brengen. Er is inmiddels al mee geëxperimenteerd door artiesten als Imogen Heap en DJ Hardwell. Ook op Eurosonic-Noorderslag 2017 stond blockchain in de picture. Afgelopen januari won GUTS - een startup die met behulp van blockchain-technologie een SMART-ticketing systeem uitrolt dat zwarthandel en fraude met concertkaartjes onmogelijk maakt - de prestigieuze Buma Meets Tech Award.

Maar wat is deze blockchain-technologie eigenlijk en wat zijn Smart Contracts? Wat zouden blokketens kunnen betekenen voor de muziekbranche en wat is er zo revolutionair aan? We zetten het hieronder voor u op een rij. Lees verder

IEF 16713

EHRM: weglaten aanhalingstekens maakt media niet aansprakelijk voor citaat

EHRM 4 apr 2017, IEF 16713; (MilisavljeviĆ tegen Servië), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ehrm-weglaten-aanhalingstekens-maakt-media-niet-aansprakelijk-voor-citaat

EHRM 4 april 2017, IEF 16713; IEFbe 2135; application no 50123/06 (MilisavljeviĆ tegen Servië) Mediarecht. Schending 10 EVRM. Via MediaReport: Kandić stond bekend als één van de voorvechters van volledige samenwerking tussen Servië en het Joegoslavië-Tribunaal. In het artikel vermeldde Milisavljević (red. journalist) dat Kandić in de media is uitgemaakt voor heks en prostituee. Dat deed zij zonder aanhalingstekens te gebruiken. Op 1 september 2005 veroordeelde een Servische rechtbank Milisavljević wegens belediging, en gaf haar een gerechtelijke waarschuwing. Door geen aanhalingstekens te gebruiken bij de zin “although she has been called a witch and a prostitute”, zo luidde de redenering, had Milisavljević haar eigen mening weergegeven en Kandić beledigd. (...) Het Hof concludeert in Milisavljević tegen Servië dat de veroordeling niet in redelijke verhouding staat tot het te dienen doel, en dus niet noodzakelijk is in een democratische samenleving. (...) Het Hof bevestigt met deze uitspraak weer de boodschappersfunctie van de pers. Een journalist kan in beginsel niet gestraft worden voor het verspreiden van uitingen van anderen, tenzij daar bijzondere zwaarwegende redenen voor bestaan. Het enkel en alleen weglaten van aanhalingstekens is geen zwaarwegende reden die het bestraffen van een journalist kan rechtvaardigen. Lees MediaReport

IEF 16712

In Memoriam: Noor Mout-Bouwman

Op 3 april 2017 is onze oud-partner Noor Mout-Bouwman op 74-jarige leeftijd overleden. Noor werd in 1968 beëdigd als advocaat. Door de fusie van de kantoren Van Haersolte, Kalff & Kappeyne met Worst, Altes & Jolles werden Noor en haar man Kees Mout kantoorgenoten.

Noor was gespecialiseerd in intellectueel eigendomsrecht, met een grote belangstelling voor het auteursrecht. Dit blijkt onder meer uit de vele zaken die zij op dit gebied behandelde en de wetenschappelijke bijdragen, die zij in de loop der jaren aan dat rechtsgebied leverde; haar artikel over de auteursrechtelijke bescherming van culinaire recepten dat zij in 1989 schreef wordt nog steeds geciteerd. Zij was de bewerker van de hoofdstukken Auteursrecht en Naburige rechten in de zevende druk van L.Wichers Hoeth, Kort Begrip van het Intellectuele Eigendomsrecht. Ook was zij bestuurslid van de Vereniging voor Auteursrecht en lid van het Comité Executif van de Association Littéraire et Artistique Internationale.

IEF 16711

Toezeggingsbesluit ACM: Rendo wijzigt namen en beeldmerken

Overig 3 apr 2017, IEF 16711; (Rendo Groep), http://www.ie-forum.nl/artikelen/toezeggingsbesluit-acm-rendo-wijzigt-namen-en-beeldmerken
Rendo

ACM Besluit 3 april 2017, IEF 16711 (Rendo) De ACM verklaart de toezegging van N.V. Rendo. bindend. De netbeheerder zal er voor zorgen dat voor 3 oktober 2017 de namen en beeldmerken van commerciële bedrijven in de maatschappij worden gewijzigd. Met de toezegging is verzekerd dat de commerciële bedrijven in de Rendo-groep zich in het gebruik van namen en beeldmerken duidelijk onderscheiden van de netbeheerder. Bevoordeling van deze bedrijven door het gebruik van naam en beeldmerk van de netbeheerder wordt daarmee voorkomen. N.V. Rendo handelt op deze wijze in overeenstemming met artikel 18, eerste en tweede lid, aanhef en onder c, van de E-wet en artikel 10d, eerste en tweede lid, aanhef en onder c, van de Gaswet.

IEF 16696

Auteursrechtdebat - Joost Poort: Ceci n’est pas un Verheijen

Deze doorgeefcolum wordt doorgegeven aan Dirk Visser. In het kort geding over de verbouwing van Naturalis stonden niet alleen het museum en de architect, maar ook de economische logica van het auteursrecht en de persoonlijkheidsrechten van auteurs lijnrecht tegenover elkaar.

Wat was er aan de hand? Het Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, in 1998 ontworpen door architect Fons Verheijen, was niet geschikt voor de grote bezoekersaantallen van de laatste jaren en dreigde zo aan zijn eigen succes ten onder te gaan. Naturalis organiseerde in 2013 een Europese aanbesteding voor een grootscheepse verbouwing. Ook Verheijen tekende in maar verloor: de klus ging naar Neutelings Riedijk Architecten. Verheijen verzette zich tegen de verbouwingsplannen met een beroep op zijn persoonlijkheidsrechten. Op 25 januari oordeelde de rechtbank Den Haag in een tussenvonnis dat de verbouwing inderdaad een inbreuk op het auteursrecht van de architect op zou leveren. Op 7 maart zette het de bouw stop tot in mei uitspraak zou komen in de bodemprocedure. Op televisie sprak Verheijen over een ‘liefdeloze verminking’ van zijn werk dat toch voor een architect als een ‘kind’ was. Met de woordkeuze ‘verminking’ sloot hij handig aan bij de verwoording van de persoonlijkheidsrechten in Artikel 25 lid 1 Aw.

IEF 16710

Publicatie Loterijverlies van telefoonnummer journalist verboden

Rechtbank Amsterdam , IEF 16710; ECLI:NL:RBAMS:2017:2131 (TMG tegen Stichting Loterijverlies), http://www.ie-forum.nl/artikelen/publicatie-loterijverlies-van-telefoonnummer-journalist-verboden

Vzr. Rechtbank Amsterdam 6 april 2017, IEF 16710; IT 2259; ECLI:NL:RBAMS:2017:2131 (TMG tegen stichting Loterijverlies) Mediarecht. Privacy. Eiser is journalist van De Telegraaf. Gedaagde is een actie gestart ter verkrijging van schadevergoedign van de Staatsloterij omdat zij de winnende loten niet trok uit uitsluitend verkochte loten. Bij (door het Hof bekrachtigde) beschikking is bestuurder van de Stichting geschortst vanwege het vermoeden van financieel beheer in strijd met de statuten. Daarover bericht journalist: "Boze deelnemers die de Staatsloterij willen aanpakken wegens misleiding, worden mogelijk belazerd door hun belangenbehartiger Loterijverlies.nl". Loterijverlies had het telefoonnummer van een Telegraaf-journalist niet onder haar leden mogen verspreiden met de oproep de journalist onder druk te zetten. Loterijverlies moet de desbetreffende nieuwsbrief van haar website halen. Ook moet de organisatie een nieuwe brief sturen met de mededeling dat de oproep onrechtmatig was. Loterijverlies is een organisatie die schadevergoeding eist van de Staatsloterij, namens ongeveer 190.000 deelnemers die zich misleid voelen door de winkansen die de Staatsloterij heeft genoemd in de periode tussen januari 2000 tot en met december 2007.

IEF 16709

IE in bedrijf - deel 4 - reclame

Marjolein Driessen en Theo-Willem van Leeuwen, IE in Bedrijf deel 4 - Reclame, IE-inbedrijf.nl 2017. Dit nieuwe deel van IE in Bedrijf is het eerste en enige boek over reclame dat zo volledig alle juridische aspecten belicht. In dit deel gaan we in op de belangrijkste reclame-onderwerpen, zoals vergelijkende en misleidende reclame, de regels die gelden bij online reclame zoals voor vloggers, gebruik van portretten of characters, inhakers die worden gemaakt bij belangrijke gebeurtenissen en evenementen en ambush marketing. Het boek staat, nog meer dan de eerste drie delen van IE in Bedrijf, boordevol praktijkvoorbeelden, tips en fabels. IE in Bedrijf – Reclame is hierdoor onmisbaar voor alle ondernemingen die hun intellectueel eigendom willen beschermen en reclame maken, als voor de reclame-industrie zelf.

IEF 16708

Geen sluitend papertrail bij vrij te verhandelen namaak SUPERDRY T-shirts

22 mrt 2017, IEF 16708; ECLI:NL:RBLIM:2017:2478 (Ter Stal Textiel tegen Vinansen), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-sluitend-papertrail-bij-vrij-te-verhandelen-namaak-superdry-t-shirts

Rechtbank Limburg 22 maart 2017, IEF 16707; ECLI:NL:RBLIM:2017:2478 (Ter Stal Textiel tegen Vinansen) Namaak. Partijen hebben een koopovereenkomst gesloten betreffende de levering van in de EER vrij verhandelbare T-shirts van het merk Superdry. DHK, merkhouder van Superdry, schrijft Ter Stal aanvanwege verkoop van namaak. Vinansen kan geen sluitende papertrail overleggen waardoor niet kan worden vastgesteld dat de geleverde T-shirts afkomstig zijn van de merkhouder of een door de merkhouder geautoriseerde bron. Non-conformiteit en veroordeling tot schadevergoeding. Het schikkingsbedrag met DKH is schade die rechtstreeks voortvloeit uit de non-conformiteit van de T-shirts. NTC wordt in de vrijwaringszaak veroordeeld voor de schade van Vinansen.

IEF 16707

Marketingbijdrage voor Indiase kaas-campagne voor redelijke opzegtermijn van 6 maanden

Rechtbank Overijssel 11 jan 2017, IEF 16707; ECLI:NL:RBOVE:2017:42 (Panir 'De Heilige Koe'), http://www.ie-forum.nl/artikelen/marketingbijdrage-voor-indiase-kaas-campagne-voor-redelijke-opzegtermijn-van-6-maanden

Rechtbank Overijssel 11 januari 2017, IEF 16707; ECLI:NL:RBOVE:2017:42 (Panir 'De Heilige Koe') Merkenrecht. Marketingbijdrage. [Eiser] heeft vanaf 2005 campagne gevoerd en proeverijen georganiseerd om panir, een Indiase kaassoort, in de Nederlandse markt bekendheid te geven. Van 2005 tot en met 2013 heeft de firma Weerribben Zuivel voor het merk “De Heilige Koe” van eiser panir geproduceerd. Gedaagde produceert en levert sinds 2014 rechtstreeks aan afnemers en correspondeerd over de vergoeding voor marketingactiviteiten. De door eiser gevorderde betaling van marketingbijdrage over een redelijke opzegtermijn van 6 maanden wordt toegewezen. Gevorderde verklaring voor recht dat gedaagde onrechtmatig heeft gehandeld jegens eiser door het benaderen van afnemers van gedaagde en het voortzetten van de productie onder eigen naam wordt afgewezen.

 

IEF 16706

EFTA over openbare orde-beperking in het merkenrecht voor (bekende) beeldhouwwerken waarop geen auteursrecht meer rust

6 apr 2017, IEF 16706; (Vigeland Park), http://www.ie-forum.nl/artikelen/efta-over-openbare-orde-beperking-in-het-merkenrecht-voor-bekende-beeldhouwwerken-waarop-geen-auteur

EFTA Court 6 april 2017, IEF 16706; IEFbe 2134; Case E-5/16 (Vigeland Park) Merkenrecht. EFTA (Europese Vrijhandelsorganisatie). Het Noorse Hof van Beroep voor Intellectuele Eigendomsrechten (Klagenemnda for industrielle rettigheter) heeft vragen gesteld over weigeren van een teken bestaande uit een kunstwerk, Vigeland Park, dat in het pubieke domein valt als merk vanwege openbare orde of de geaccepteerde moraal [gestelde vragen IEF 15907]. EFTA:

1. The registration  as a trade mark of a sign which consists of works for which the copyright protection period has expired, is not in itself contrary to public policy or accepted principles of morality within the meaning of Article 3(1)(f) of Directive 2008/95/EC.