IEF 16960

Aangevraagd octrooi na contact met werkgroep Rijkswaterstaat vernietigd in VRO-verstekvonnis

Rechtbank Den Haag 19 apr 2017, IEF 16960; (Rijkswaterstaat tegen Serwin), http://www.ie-forum.nl/artikelen/aangevraagd-octrooi-na-contact-met-werkgroep-rijkswaterstaat-vernietigd-in-vro-verstekvonnis

Rechtbank Den Haag 19 april 2017, IEF 16960 (Rijkswaterstaat tegen Serwin) Nietigheidsprocedure. VRO. Verstekvonnis. Verzettermijn verstreken. In 1998 is binnen Rijkswaterstaat de werkgroep 'Problematiek Stalen Rijdekken' opgericht waarin verschillende mogelijkheden werden bedacht om op duurzame wijze rijdekken van bruggen te kunnen repareren; er is een octrooi aangevraagd voor het vervangen van de asfaltlaag door een laag hoge sterkte beton. Er is contact gezocht met Contect om te adviseren in de nadere uitwerking. Het moederbedrijf van Serwin, Contect Aps, heeft toch een Deens octrooiaanvrage ingediend, gevolgd door de internationale aanvrage. Het gevorderde komt niet onrechtmatig of ongegrond voor. De rechtbank vernietigt het Nederlandse deel van octrooi EP1623080.

 

IEF 16959

MS-octrooi nietig vanwege Conference Abstract

Rechtbank Den Haag 12 jul 2017, IEF 16959; ECLI:NL:RBDHA:2017:7628 (Swiss pharma tegen Biogen), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ms-octrooi-nietig-vanwege-conference-abstract
natalizumab

Vzr. Rechtbank Den Haag 12 juli 2017, IEF 16959; LS&R 1481; ECLI:NL:RBDHA:2017:7628 (Swiss pharma tegen Biogen)
Octrooirecht. Biogen houdt zich bezig met geneesmiddelen en therapieën voor de behandeling van serieuze neurologische, zeldzame ziekten en auto-immuunziekten. Eind jaren '90 onderzocht zij natalizumag als behandelwijze voor MS; zij houdt het octrooi EP1485127. Uitleg conclusies in het licht van de beschrijving en de tekeningen. De gemiddelde vakman begrijpt ‘chronic pathological inflammation’ in conclusie 1 als een chronische pathologische ontsteking veroorzaakt door MS, in de zin van een steeds terugkerende/voortdurende ontsteking die typerend is voor een chronische aandoening als MS en leidt tot demyelinisatie en dus niet als een specifieke soort ontsteking binnen MS. Conclusies 1, 3 en 4 zijn niet nieuw door abstract van wetenschappelijk congres. Conclusie 2 niet inventief. Het wordt niet in het Conference Abstract wordt geopenbaard, maar het ligt voor de vakman voor de hand om bij de chronische, ongeneeslijke ziekte MS de behandeling te verleng van 6 tot 12 maanden.

 

IEF 16953

Exploitatie gemeenschappelijk auteursrecht teksten op website kan slechts met toestemming van andere deelgenoot

Hof Den Haag 20 jun 2017, IEF 16953; ECLI:NL:GHDHA:2017:2022 (Bronzen tuinbeelden), http://www.ie-forum.nl/artikelen/exploitatie-gemeenschappelijk-auteursrecht-teksten-op-website-kan-slechts-met-toestemming-van-ander

Hof Den Haag 20 juni 2017, IEF 16953; ECLI:NL:GHDHA:2017:2022 (Bronzen tuinbeelden) Auteursrecht. In het echtscheidingsconvenant tussen geïntimeerde en appellant is besloten dat de geïntimeerde de webwinkel alleen voortzet en dat er geen verdeling van de waarde plaatsvindt. Vervolgens registreert appellant een eenmanszaak bij de KvK om via zijn nieuwe website bronzen beelden te verkopen. De foto's en teksten zijn gelijkend aan die van de website van geïntimeerde. De rechtbank heeft auteursrechtinbreuk toegewezen. Appellant betwist in hoger beroep dat geïntimeerde auteursrechthebbende is m.b.t. de op haar website voorkomende foto's en teksten en de inrichting van de website. Geïntimeerde heeft onvoldoende bewijs geleverd auteursrechthebbende te zijn van de foto's, de daarop gebaseerde inbreukvordering wordt afgewezen. Appellant stelt dat hij de teksten mag gebruiken op zijn website omdat hij medeauteursrechthebbende is en/of omdat de auteursrechten voorheen in de huwelijksgemeenschap vielen. Ingevolge artikel 26 Aw jo artikel 3:170 BW geldt dat het exploitatierecht toekomt aan de auteurs gezamenlijk en de exploitatie van een gemeenschappelijk auteursrecht alleen met toestemming van alle deelgenoten kan geschieden.

IEF 16958

IE-boutique Leeway breidt uit, amper 7 maanden na opening

We zijn zeer verheugd te kunnen mededelen dat Daan van Eek bij Leeway Advocaten is gestart. Daan zorgt voor een zeer belangrijke uitbreiding in onze reclamerecht en marketing praktijk en brengt ook een schat aan ervaring mee op het gebied van het intellectueel eigendomsrecht.

 

IEF 16957

Gerecht EU: Liechtensteinse gemachtigde toch op de lijst van erkende gemachtigden

Gerecht EU (voorheen GvEA) 13 jul 2017, IEF 16957; ECLI:EU:T:2017:487 (Rosenich tegen EUIPO), http://www.ie-forum.nl/artikelen/gerecht-eu-liechtensteinse-gemachtigde-toch-op-de-lijst-van-erkende-gemachtigden

Gerecht EU 13 juli 2017, IEF 16957; IEFbe 2251; ECLI:EU:T:2017:487; T-527/14 (Rosenich tegen EUIPO) Procesrecht. Merkengemachtigde houdt kantoor in de Unie. Beslissing van het EUIPO tot afwijzing van een verzoek om inschrijving op de lijst van erkende gemachtigden.  Verzoeker, Paul Rosenich, Oostenrijks staatsburger en erkend gemachtigde bij het Österreichische Patentamt (Oostenrijks octrooibureau), is actief als octrooigemachtigde en houdt daarvoor kantoor in Liechtenstein. Zijn aanvraag tot inschrijving werd afgewezen, omdat hij geen kantoor houdt in de Unie. Uit de vijfde alinea van de preambule van de EER-overeenkomst volgt dat het grondgebied van de in de Unie verwezenlijkste interne markt wordt uitgebreid naar de EVA-staten. Het Gerecht vernietigd de beslissing van het EUIPO.

IEF 16952

Oud-burgemeester niet in haar eer en goede naam aangetast door rapporten BING

Rechtbank Midden-Nederland 12 jul 2017, IEF 16952; ECLI:NL:RBMNE:2017:3456 (X tegen Bureau Integriteit B.V.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/oud-burgemeester-niet-in-haar-eer-en-goede-naam-aangetast-door-rapporten-bing

Rechtbank Midden-Nederland 12 juli 2017, IEF 16952; ECLI:NL:RBMNE:2017:3456 (X tegen Bureau Integriteit B.V.) Mediarecht. Zie eerder [IEF 16895]. Een oud-burgemeester heeft onvoldoende onderbouwd dat het onderzoek van het Bureau Integriteit (BING) onzorgvuldig is. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland vandaag beslist. De gemeenteraad liet in april 2011 door BING onderzoek doen naar het handelen van de burgemeester. BING concludeerde dat er sprake was van belangenverstrengeling, machtsmisbruik en een angstcultuur. Nog voordat het rapport werd uitgebracht aan de gemeenteraad trad de burgemeester af. Volgens haar is het uitgebrachte rapport onzorgvuldig en is BING aansprakelijk voor de door haar geleden schade. Het rapport zou zeven onjuistheden en ten onrechte getrokken conclusies bevatten. De rechtbank oordeelt dat BING op twee punten tekort is geschoten. In het rapport staat ten onrechte dat de oud-burgemeester niet heeft gereageerd op twee interviewverslagen. Daarnaast wordt in het rapport geconcludeerd dat het optreden van de oud-burgemeester heeft geleid tot een versterking van de boodschap dat voorzichtigheid moet worden betracht in contacten met de aannemer. De rechtbank stelt vast dat zij zich op verschillende momenten tegenover verschillende personen negatief heeft uitgelaten over de aannemer. De conclusie echter dat dit zorgde voor een substantiële afname van opdrachten aan de aannemer is te verregaand. De overige conclusies uit het rapport houden stand. De slotsom is dat de oud-burgemeester onvoldoende heeft onderbouwd dat er sprake is van een onzorgvuldig uitgevoerd onderzoek. Dat het rapport niet op alle onderdelen kan worden gevolgd, maakt nog niet dat zij als gevolg daarvan in haar eer en goede naam is aangetast.

IEF 16955

Gevorderde rectficatie door Music Nations van Zoom.In afgewezen

Rechtbank Amsterdam 11 jul 2017, IEF 16955; ECLI:NL:RBAMS:2017:4991 (Music Nations Network tegen Zoom.In), http://www.ie-forum.nl/artikelen/gevorderde-rectficatie-door-music-nations-van-zoom-in-afgewezen

Vzr. Rechtbank Amsterdam 11 juli 2017, IEF 16955; ECLI:NL:RBAMS:2017:4991 (Music Nations Network tegen Zoom.In) Kort geding. Onrechtmatige publicatie. Zie eerder [IEF 16950] en [IEF 16857]. MN acht de uitlatingen van [gedaagde sub 2] in de Quote onrechtmatig jegens MN, met name de passage: “Ik hanteer een absoluut zerotolerancebeleid ten aanzien van mensen die ons willen belazeren, chanteren of bestelen. En dat is wat er hier aan de hand is. Er is geld gestolen van Zoomin, van adverteerders en van YouTube. Want er worden structureel en doelbewust frauduleuze channels in mijn MCN-licentie gepompt”. De vordering tot rectificatie wordt afgewezen nu het niet een rechtstreekse beschuldiging bevat en omdat de uitingen deel uitmaken van een fel debat tussen MN en Zoom.in naar aanleiding van hun geschil. Uitlatingen op Quotenet.nl niet onrechtmatig geacht.

IEF 16951

Artiest mocht optreden voortijdig beëindigen, nadat er bier naar hem was gegooid

Rechtbank Oost-Brabant 13 jul 2017, IEF 16951; ECLI:NL:RBOBR:2017:3753 (X tegen Your Agency), http://www.ie-forum.nl/artikelen/artiest-mocht-optreden-voortijdig-be-indigen-nadat-er-bier-naar-hem-was-gegooid

Rechtbank Oost-Brabant 13 juli 2017, IEF 16951; ECLI:NL:RBOBR:2017:3753 (X tegen Your Agency) Muziek en contractenrecht. Artiest mocht zijn optreden voortijdig beëindigen, nadat vanuit het publiek bier naar hem was gegooid. Uitleg van een overeenkomst tussen partijen voert verder dan alleen de taalkundige uitleg daarvan. Eiser dient volgens de overeenkomst in te staan voor een veilige situatie en artiest mag zijn optreden annuleren/staken als er geen zorg voor wordt gedragen dat niet met voorwerpen, waaronder drank, naar hem wordt gegooid. De voortijdige beëindiging van artiest is geen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en dit was dan ook geen gegronde reden voor eiser om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en gedeeltelijke terugbetaling te vorderen.

Zie video hier.

IEF 16954

Conclusie AG: Een vordering die ertoe strekt dat houdster van een Benelux-merk verklaart dat zij hier geen rechten op heeft en afziet van inschrijving, valt niet onder het begrip geschillen inzake de registratie of de geldigheid van merken, art. 22(4) Vo

13 jul 2017, IEF 16954; ECLI:EU:C:2017:551 (Hanssen Beleggingen tegen Tanja Prast-Knipping), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-ag-een-vordering-die-ertoe-strekt-dat-houdster-van-een-benelux-merk-verklaart-dat-zij-hier

Conclusie AG HvJ EU 13 juli 2017, IEF 16954; IEFbe 2248; C‑341/16; ECLI:EU:C:2017:551 (Hanssen Beleggingen tegen Tanja Prast-Knipping) Merkenrecht. Zie eerder [IEF 16136] en [IEFbe 1878]. Valt een beroep dat tegen de formele houder van een Benelux-merk is ingesteld en ertoe strekt dat deze afziet van zijn rechten als houder van het merk onder artikel 22, punt 4 Verordening (EG) nr. 44/200.

„Een beroep in rechte als aan de orde in het hoofdgeding, dat ertoe strekt dat de persoon die formeel als houder van een Benelux-merk is ingeschreven, bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) verklaart dat hij geen rechten heeft op dit merk en afziet van zijn inschrijving als houder van dit merk, valt niet onder artikel 22, punt 4, van verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.”

IEF 16950

Music Nations mag executie voortzetten, m.u.v. de inning van dwangsommen betreffende de rollup tool

Rechtbank Amsterdam 11 jul 2017, IEF 16950; ECLI:NL:RBAMS:2017:5020 (Zoom.In tegen Music Nations Network), http://www.ie-forum.nl/artikelen/music-nations-mag-executie-voortzetten-m-u-v-de-inning-van-dwangsommen-betreffende-de-rollup-tool

Vzr. Rechtbank Amsterdam 11 juli 2017, IEF 16950; ECLI:NL:RBAMS:2017:5020 (Zoom.In tegen Music Nations Network) Contractenrecht. Procesrecht. Zie eerder [IEF 16857]. Zoom.in heeft spoedappel tegen het vonnis aangetekend en vordert MN te gebieden de executie van het vonnis ter zake van punten 7.1 - 7.3 te staken, totdat in hoger beroep is beslist. Nu Zoom.in in de onmogelijkheid verkeerde de rollup tool te activeren, zal die dwangsom worden opgeschort totdat in hoger beroep is beslist. Voor zover niet aan het vonnis is voldaan, dient tot uitgangspunt dat voor schorsing van tenuitvoerlegging slechts plaats is, indien de executant geen in redelijkheid te respecteren belang heeft bij gebruikmaking van zijn bevoegdheid om hier in afwachting van de uitslag van het hoger beroep tot over te gaan, bijvoorbeeld indien het vonnis berust op een juridische of feitelijke misslag. Over de juistheid van het vonnis kan worden getwist, wat in hoger beroep zal gebeuren. Er is echter geen sprake van een dergelijke misslag. Nu MN ook niet anderszins misbruik van bevoegdheid maakt door het eerdere vonnis te executeren, zal de vordering om de executie te schorsen worden afgewezen. MN mag de executie dus voortzetten, op één deelaspect na, de inning van dwangsommen ter zake van het niet ter beschikking stellen van de rollup tool.

IEF 16949

Wijziging Reglement grijsmaken Rechtbank Den Haag per 1 augustus 2017

Met ingang van 1 augustus 2017 is het alleen in octrooi- en kwekersrechtzaken nog mogelijk een grijsmaking te doen bij de Rechtbank Den Haag. Met ingang van die datum is dat in zaken over andere intellectuele eigendomsrechten zoals (Unie- en Benelux-) merk- en modelrechten en auteursrechten niet langer mogelijk. Bestaande grijsmakingen voor die andere rechten zullen met ingang van 1 augustus 2017 ook niet meer bij de beoordeling van een verzochte maatregel worden betrokken.

IEF 16948

Nietigheidsvordering toegewezen voor het Nederlandse deel van Biogen octrooi

Rechtbank Den Haag 12 jul 2017, IEF 16948; ECLI:NL:RBDHA:2017:7628 (Swiss Pharma tegen Biogen), http://www.ie-forum.nl/artikelen/nietigheidsvordering-toegewezen-voor-het-nederlandse-deel-van-biogen-octrooi

Rechtbank Den Haag 12 juli 2017, IEF 16948; LS&R 1479; ECLI:NL:RBDHA:2017:7628 (Swiss Pharma tegen Biogen) Octrooirecht. Biogen is houdster van Europees octrooi EP 1485127. Swiss Pharma vordert vernietiging van het Nederlandse deel van het octrooi. Conclusies 1, 3 en 4 worden nietig bevonden wegens gebrek aan nieuwheid nu deze onderzoeksresultaten op een congres geopenbaard zijn. Conclusie 2 sneuvelt wegens gebrek aan inventiviteit: voor de vakman lag het voor de hand om bij de chronische ziekte MS tot verlening van de duur van de behandeling over te gaan. Vernietiging Nederlandse deel van het octrooi. 

IEF 16947

Veilingplatform pleegt auteursrechtinbreuk door onrechtmatig gebruik deelnemersfoto's

Rechtbank Rotterdam 7 jun 2017, IEF 16947; (WOW Veilingen tegen Biedveilingen.nl), http://www.ie-forum.nl/artikelen/veilingplatform-pleegt-auteursrechtinbreuk-door-onrechtmatig-gebruik-deelnemersfoto-s

Vzr. Rechtbank Rotterdam 7 juni 2017, IEF 16947 (WOW Veilingen tegen Biedveilingen.nl) Auteursrecht. WOW Veilingen houdt zich bezig met activiteiten met betrekking tot veilingen en login- & winacties. Ter promotie hiervan worden onder meer foto’s van winnaars op haar website geplaatst. Biedveiligen.nl is een online veiling platform en heeft twee foto’s van WOW Veilingen gebruikt op haar eigen website en Facebook. WOW Veiligen vordert staking auteursrechtinbreuk op haar fotomateriaal. Nu de foto’s zonder toestemming van auteursrechthebbende openbaart zijn, wordt inbreuk aangenomen. Verbod op auteursrechtinbreuk door Biedveilingen.nl, versterkt met een onmiddelijk opeisbare dwangsom te betalen van €500,00 per keer, met een maximum van € 20.000,00. 

IEF 16946

Twin Deck-huishoudtrap maakt geen inbreuk

Rechtbank Overijssel 12 jul 2017, IEF 16946; http://www.ie-forum.nl/artikelen/twin-deck-huishoudtrap-maakt-geen-inbreuk

Rechtbank Overijssel 12 juli 2017, IEF 16946; (Van den Heuvel tegen Altrex) Executie. Auteursrecht. Van den Heuvel en Altrex houden zich beide bezig met de productie van huishoudtrappen. In 2013 ontstond een geschil omtrent de auteursrechtelijke bescherming van de ‘Double Decker’ trap van Altrex en een gestelde inbreuk met de ‘Alumexx-Handy’ van Van den Heuvel. Door Rechtbank Den Haag werd inbreuk op het auteursrecht door Van den Heuvel vastgesteld (IEF 12717), waarop partijen een vaststellingsovereenkomst gesloten hebben. In 2015 introduceerde Van den Heuvel de ‘Twin Deck’, waartegen Altrex ageerde dat door deze overtreding van de vaststellingsovereenkomst een dwangsom verbeurd was. In kort geding werd matiging van de (mogelijk) verbeurde dwangsom afgewezen (IEF 15572). Nu vordert Van den Heuvel verklaring voor recht dat het eerder gewezen vonnis van 2013 niet overtreden is en dat geen sprake is van niet-nakoming van de vaststellingsovereenkomst. Met de ‘Twin Deck’ pleegt Van den Heuvel geen inbreuk op het auteursrecht van Altrex. De gelijkenis wordt veroorzaakt door louter niet-beschermde (functioneel beschermde) elementen en de ontwerpen wijken in voldoende mate af. Met betrekking tot de Twin Deck heeft Altrex onrechtmatig gedreigd met handhaving van het eerder gewezen vonnis. De verklaring voor recht van geen inbreuk en geen schending van de vaststellingsovereenkomst wordt toegewezen. 

IEF 16945

De vraag die je wist dat gesteld moest gaan worden is eindelijk hier

Rb. Den Haag stelt vragen van uitleg over uitputting en gedownloade e-books. Maar stelt de rechtbank wel voldoende vragen?
ECLI:NL:RBDHA:2017:7543 (NUV / Tom Kabinet)
De vraag die je wist dat gesteld moest gaan worden is eindelijk hier: valt het downloaden van e-books onder het distributierecht én onder de uitputting van artikel 4 Arl.?
Met andere woorden: Mag een rechtmatig gedownload e-book worden doorverkocht?
En zijn de daarbij onvermijdelijke reproducties geoorloofd?
Het is heel goed dat de rechtbank Den Haag deze vragen stelt.
Na het UsedSoft-arrest was het onvermijdelijk geworden dat deze vragen gesteld moesten gaan worden.
Minder juist is dat de rechtbank Den Haag géén vragen stelt over de vraag of het online te koop en ter download aanbieden van e-books eventueel ook of in plaats daarvan is aan te merken als een ‘mededeling aan het publiek’ in de zin van artikel 3 lid 1 Arl.

IEF 16936

Opzegging uitgeefovereenkomst en verkoop tweedehands e-books in voorprogramma IE-zomerforum

Voorafgaand aan het IE zomerforum over modellenrecht en slaafse nabootsing wordt aandacht besteed aan het arrest HR 7 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1270, IEF 16932 (Nanada tegen Golden Earring) en het arrest Rb. Den Haag 12 juli 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:7543, IEF 16941 (Tom Kabinet). Om 12.30 uur zal Dirk Visser een inleiding houden over de arresten gevolgd door een reactie door Thijs van Aerde (cassatie-advocaat Golden Earring) en een korte discussie met de zaal. Voor deelnemers aan het Zomerforum is het voorprogramma gratis. Anderen betalen € 50 (€ 35 voor sponsors van IE forum).

IEF 16944

Schadevergoeding voor maker vliegtuigputten wegens inbreukmakend handelen door concurrent

Rechtbank Den Haag 12 jul 2017, IEF 16944; ECLI:NL:RBDHA:2017:7418 (Vliegtuigputten zaak), http://www.ie-forum.nl/artikelen/schadevergoeding-voor-maker-vliegtuigputten-wegens-inbreukmakend-handelen-door-concurrent

Rechtbank Den Haag 12 juli 2017, IEF 16944; ECLI:NL:RBDHA:2017:7418 (Vliegtuigputten zaak) Onrechtmatige daad. Auteursrecht. Cavotec houdt zich bezig met het ontwerpen, ontwikkelen en verkopen van vliegtuigputten. X heeft de rechtspersoon IGS Sweden opgericht en houdt zich eveneens bezig met de verkoop van deze putten. Partijen hebben een vaststellingsovereenkomst gesloten waarin overeengekomen is dat X en IGS Sweden geen gebruik mogen maken van alle materialen toebehorend aan Cavotec, waaronder de Combibox-tekeningen. Cavotec vordert schadevergoeding wegens niet-nakoming van de overeenkomst en onrechtmatig handelen, een verbod op gebruikmaking van geheime knowhow en staking inbreuk auteursrecht. Nu de feiten en omstandigheden onvoldoende zijn weersproken door X, wordt hij veroordeeld tot betaling wegens schending van de Vaststellingsovereenkomst alsmede het onrechtmatig handelen. Een verbod wordt opgelegd met betrekking tot gebruikmaking van de geheime know-how: door het kopiëren van de Combibox-tekeningen van Cavotec heeft X in strijd gehandeld met de maatschappelijke zorgvuldigheid. De technische Combibox-tekeningen zijn niet auteursrechtelijk beschermd. Vorderingen worden grotendeels toegewezen. 

IEF 16943

Vrijheid van meningsuiting ADW weegt zwaarder nu Media036 gefinancierd wordt met publieke middelen en beschrijving een algemeen belang dient

Rechtbank Midden-Nederland 11 jul 2017, IEF 16943; ECLI:NL:RBMNE:2017:3531 (Media036 tegen Rodi Media), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vrijheid-van-meningsuiting-adw-weegt-zwaarder-nu-media036-gefinancierd-wordt-met-publieke-middelen-e

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 11 juli 2017, IEF 16943; ECLI:NL:RBMNE:2017:3531 (Media036 tegen Rodi Media) Kort geding. Onrechtmatige publicatie. Gedaagde (ADW) heeft een artikel genaamd 'Totaal mismanagement bij lokale omroep Media036' en drie kaderstukken gepubliceerd waarin negatieve uitlatingen worden gedaan over de voorzitter van Media036 (eiser 1). Er moet een belangenafweging worden gemaakt tussen het recht op vrije meningsuiting en het recht op bescherming van de eer en goede naam. Nu Media036 deels gefinancierd wordt met publieke middelen, dient het aan de kaak stellen van de wijze waarop de middelen worden besteed een algemeen belang. Daarnaast heeft Media036 zelf de publiciteit gezocht en speelt tevens een rol dat het gewraakte artikel is verschenen in een gratis verspreid huis-aan-huisblad. Het recht op vrije meningsuiting van ADW dient daarom zwaarder te wegen dan het recht op bescherming van de eer en goede naam van Media036 c.s. en het gepubliceerde artikel kan niet als onrechtmatig worden gekwalificeerd.

IEF 16942

Zipperformance teken stemt verwarringwekkend overeen met Uniemerk Ziptuning

Rechtbank Den Haag 11 jul 2017, IEF 16942; ECLI:NL:RBDHA:2017:7605 (ASD Holding c.s. tegen Heuvelhof c.s.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/zipperformance-teken-stemt-verwarringwekkend-overeen-met-uniemerk-ziptuning

Vzr. Rechtbank Den Haag 11 juli 2017, IEF 16942; ECLI:NL:RBDHA:2017:7605 (ASD Holding c.s. tegen Heuvelhof c.s.) Uniemerk. Verwarringsgevaar. ASD Holding is houdster van Uniewoordmerk Ziptuning en houdt zich bezig met het ontwikkelen van maatwerksoftware voor voertuigen. Heuvelhof is opgericht door een oud-werknemer van ASD Holding en in dezelfde branche actief. ASD Holding vordert staking merkinbreuk met betrekking tot de tekens Ziptuning, Zipperformance en ZIP. In e-mail aan betrokkenen stond ‘ZIPtuning wordt ZIPperformance’. Dat wekt de onjuiste indruk dat Ziptuning van ASD Holding ophoudt te bestaan. Gebruikmaking van het teken Zipperformance kan verwarring opwekken bij het publiek. Dit gevaar wordt versterkt doordat het teken in de vorm van een logo is gebruikt door Heuvelhof c.s. Vorderingen worden toegewezen.

IEF 16941

Prejudiciële vraag: Is het tegen betaling ter download aanbieden van e-books een distributiehandeling in de zin van de Auteursrechtrichtlijn

Rechtbank Den Haag 12 jul 2017, IEF 16941; (NUV tegen Tom Kabinet), http://www.ie-forum.nl/artikelen/prejudici-le-vraag-is-het-tegen-betaling-ter-download-aanbieden-van-e-books-een-distributiehandeling

Rechtbank Den Haag 12 juli 2017, IEF 16941 (NUV tegen Tom Kabinet) Auteursrecht. Verhandeling tweedehands e-books. Zie eerder [IEF 14055] en [IEF 14569]. NUV vordert dat voor recht wordt verklaard dat onder de openbaarmaking van digitale kopieën van auteursrechtelijk beschermde boeken (e-books) mede wordt verstaan de online terbeschikkingstelling daarvan en dat die toestemming behoeft van de rechthebbende, ook in het geval de eerste gebruiker het e-book legaal heeft gekocht. NUV stelt dat Tom Kabinet met haar business modellen inbreuk maakt op de auteursrechten van de auteurs van de bij NUV aangesloten uitgevers. De rechtbank overweegt om de volgende vragen voor te leggen aan het HvJ EU: