IEF 17100

Yoghurt Farm maakt auteurs-, woordmerk- en handelsnaaminbreuk op Yoghurt Barn

Rechtbank Noord-Nederland 13 sep 2017, IEF 17100; ECLI:NL:RBNNE:2017:3480 (Yoghurt Barn tegen EcoToko), http://www.ie-forum.nl/artikelen/yoghurt-farm-maakt-auteurs-woordmerk-en-handelsnaaminbreuk-op-yoghurt-barn

Rechtbank Noord-Nederland 13 september 2017, IEF 17100; ECLI:NL:RBNNE:2017:3480 (Yoghurt Barn tegen EcoToko) Inbreuk auteursrecht, woordmerk en handelsnaam. Yoghurt Barn verkoopt (biologische) yoghurt en heeft de term 'LOEI LEKKER' gedeponeerd als Benelux woordmerk en de afbeelding als Benelux beeldmerk. EcoToko opent een horecabedrijf onder de handelsnaam Yoghurt Farm. Op de website van Yoghurt Barn staat bij de omschrijving van de high tea, brunch en picknick de foto. Dezelfde foto wordt door EcoToko als profielfoto op Facebook en website gebruikt. De voorzieningenrechter oordeelt dat er geen sprake is van beeldmerkinbreuk. De woordbestanddelen Yoghurt Barn missen onderscheidend vermogen en zouden als woordmerk moeten zijn geweigerd. Wel is sprake van handelsnaamrechtinbreuk. Het toegevoegde woord 'Farm' lijkt visueel, auditief en begripsmatig sterk op het woord 'Barn'. Beide woorden roepen bij het publiek de associatie op met een gebouw dat onderdeel uitmaakt van een boerenbedrijf. Hierdoor is verwarringsgevaar te duchten. EcoToko heeft zonder toestemming de foto van de auteursrechthebbende Yoghurt Barn op haar Facebook en website geplaatst. Deze verveelvoudiging levert een auteursrechtinbreuk op. De totaalindrukken van de bedrukking van de etalageruiten van beide partijen stemmen sterk overeen. De bedrukking van EcoToko, waaronder het woord 'Loei lekker' wordt als een verveelvoudiging c.q. nabootsing aangemerkt en levert inbreuk op het auteursrecht van de Yoghurt Barn op. 

IEF 17097

Dirk Visser - Peta & Diera

Twintig jaar geleden schreef mr. Binnert Snijder een bijdrage in IER, die hieronder met zijn toestemming integraal wordt weergegeven. 

Hoewel hij in zijn artikeltje ook op een ironische wijze verwees naar de toename (‘wildgroei’) van rechtenorganisaties indertijd, lijkt anno 2017 de door hem voorgestelde DIERA (Droit Intemational (of was het Intellectuel?) d'Exploitation et Repartition pour des Animaux) minder ver weg dan toen.

Dierenrechtenorganisatie PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) trof recent een schikking met fotograaf David Slater die een kuifmakaak een selfie had laten maken. Slater betaalt 25% van de opbrengst van de foto aan een goed apen-doel. (Zie bijvoorbeeld: https://www.nrc.nl/nieuws/2017/09/12/schikking-getroffen-in-zaak-apenselfie-a1573117 )

Studenten auteursrecht in Leiden worden inmiddels aangespoord om een scriptie te schrijven over hoe een nieuw naburig recht voor dieren of hun verzorgers of fotografen vorm zou kunnen krijgen. Een apart recht zoals het recht op gevonden voorwerpen van artikel 45o Auteurswet? Of een nieuwe vergoedingsaanspraak ten aanzien van commercieel gebruik, vergelijkbaar met het commercieel portretrecht? 

IEF 17096

Onrechtmatige daad jegens Zorgvervoercentrale Nederland voor publiceren bedrijfsinformatie

Rechtbank Noord-Holland 6 sep 2017, IEF 17096; (Zorgvervoercentrale Nederland tegen Gemeente Alkmaar), http://www.ie-forum.nl/artikelen/onrechtmatige-daad-jegens-zorgvervoercentrale-nederland-voor-publiceren-bedrijfsinformatie

Rechtbank Noord-Holland 6 september 2017, IEF 17096; IT&R 2347 (Zorgvervoercentrale Nederland tegen Gemeente Alkmaar) Publicatie bedrijfsgeheimen. De gemeenten Alkmaar, Bergen e.a. hebben een Europese aanbesteding georganiseerd voor het uitvoeren van vraagafhankelijk vervoer voor geïndiceerde reizigers. ZCN was de dienstverlener voor dit vervoer. Gemeenten hebben een Excel-bestand met gegevens over gefactureerde ritten in december 2014 gepubliceerd als bijlage bij de Nota van Inlichten 2. ZCN vordert dat gemeenten door publicatie van het bestand in strijd hebben gehandeld met de op gemeenten rustende contractuele geheimhoudingsplicht en onrechtmatig hebben gehandeld. Het betreft hier geheime bedrijfsinformatie met handelswaarde, het openbaren en verspreiden van deze bedrijfsgeheimen door online publicatie van het bestand levert daarmee een onrechtmatige daad jegens ZCN op. De rechter oordeelt dat gemeentes aansprakelijk zijn voor de schade die door ZCN is geleden als gevolg van het onrechtmatig publiceren van het bestand.

IEF 17095

Modelinbreuk Rustic Twist frieten op gedraaide frieten van Simplot

Rechtbank Den Haag 12 sep 2017, IEF 17095; ECLI:NL:RBDHA:2017:10353 (Simplot Company tegen McCain Foods Holland), http://www.ie-forum.nl/artikelen/modelinbreuk-rustic-twist-frieten-op-gedraaide-frieten-van-simplot

Vzr. Rechtbank Den Haag 12 september 2017, IEF 17095; ECLI:NL:RBDHA:2017:10353 (Simplot Company tegen McCain Foods Holland) Modelrechtinbreuk vorm aardappelfriet. De Amerikaanse onderneming Simplot is houdster van het gemeenschapsmodel voor aardappelvormen. In 2013 heeft Simplot een nieuwe lijn van frieten geïntroduceerd die worden gekenmerkt door de gedraaide vorm, onder het merk SIDEWINDERS. Eind oktober 2016 heeft McCain 'Rustic Twist' frieten geïntroduceerd in verschillende Europese landen. Simplot vordert dat McCain Foods onmiddellijk iedere inbreuk op het Model staakt in de Europese Unie. Nietigheid van het Model op basis van onduidelijke tekeningen en ontbreken van nieuwheid en eigen karakter is niet aannemelijk gemaakt door McCain. Volgens McCain Foods zijn er drie verschillende vormen friet in een zak Rustic Twists. Er is ook sprake van inbreuk indien een aanzienlijk deel van de Rustic Twists qua vormgeving bij de geïnformeerde gebruiker geen andere indruk wekt dan het Model. De voorzieningenrechter oordeelt dat in totaal 70 % van de frieten in een zak Rustic Twist inbreukmakend is ten opzichte van het Model. De verbodsvordering ten aanzien van alle landen van de EU wordt toegewezen.

IEF 17094

Renovatieplannen Paleis het Loo geen verminking op eerder uitgevoerde restauraties

Rechtbank Gelderland 25 aug 2017, IEF 17094; (Van Asbeck Architecten tegen Stichting Paleis het Loo), http://www.ie-forum.nl/artikelen/renovatieplannen-paleis-het-loo-geen-verminking-op-eerder-uitgevoerde-restauraties

Vzr. Rechtbank Gelderland 25 augustus 2017, IEF 17094 (Van Asbeck Architecten tegen Paleis het Loo) Auteursrecht. Baron van Asbeck B.V. heeft van de Staat in 1970 de opdracht gekregen om alle restauratiewerkzaamheden te verrichten aan Paleis het Loo, waarbij over de jaren 1750 tekeningen in het Werkarchief zijn ondergebracht. In 2016 heeft het Paleis een renovatieopdracht gegeven aan een ander architectenbureau. De architecten hebben inzage in de tekeningen uit het Werkarchief. Van Asbeck vordert nakoming van de duurovereenkomst met de Staat en een staking van de uitvoering van de renovatieplannen, omdat uitvoering van die plannen inbreuk maakt op de auteursrechten van Van Asbeck. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af. Van een (stilzwijgende tot stand gekomen) duurovereenkomst tussen Van Asbeck en de Staat is geen sprake. Van Asbeck heeft niet aannemelijk gemaakt dat de eerder uitgevoerde restauraties auteursrechtelijk beschermd zijn en in hoeverre de renovatieplannen een misvorming, verminking of andere aantasting daarvan in houden. 

IEF 17093

T-shirts met nagemaakt beeldmerk BALR mogen niet meer verkocht worden

Rechtbank Overijssel 8 sep 2017, IEF 17093; (BALR/namaak t-shirts), http://www.ie-forum.nl/artikelen/t-shirts-met-nagemaakt-beeldmerk-balr-mogen-niet-meer-verkocht-worden

Vzr. Rechtbank Overijssel 8 september 2017, IEF 17093; IEFbe 2340 (BALR/namaak t-shirts) Merkenrecht. BALR is houdster van het Benelux beeldmerk "BALR" en brengt onder meer kleding op de markt. Gedaagde drijft een kledingwinkel die t-shirts verkoopt met een nagemaakt beeldmerk van BALR. Er bestaat een spoedeisend belang bij BALR, aangezien er een reële dreiging bestaat dat gedaagde doorgaat met de verhandeling van inbreukmakende goederen, omdat hij weigert de aangeboden onthoudingsverklaring te ondertekenen en weigert de in- en verkoopgegevens van de t-shirts te verstrekken. De voorzieningenrechter gebiedt gedaagde in de Benelux onmiddelijk ieder inbreukmakend gebruik van het BALR-merk en daarmee overeenstemmende tekens te staken en gestaakt te houden, waaronder het invoeren, uitvoeren, in voorraad hebben of houden, aanbieden, in de handel brengen en in ontvangst nemen van de goederen en verpakkingen voorzien van het BALR-merk. 

IEF 17092

Punch out battles van Apnormaal mogen op Youtube blijven staan

Rechtbank Rotterdam 6 sep 2017, IEF 17092; ECLI:NL:RBROT:2017:6976 (Youtube/Punch Out Battles), http://www.ie-forum.nl/artikelen/punch-out-battles-van-apnormaal-mogen-op-youtube-blijven-staan

Rechtbank Rotterdam 6 september 2017, IEF 17092; ECLI:NL:RBROT:2017:6976 (Youtube/Punch Out Battles) Portretrecht. Eiser heeft onder de naam "Apnormaal" deelgenomen aan door gedaagde georganiseerde "Punch Out Battles": rapbattles waarin deelnemers elkaar verbaal belachelijk maken. Vier video's van deze battles staan nog op Youtube. Eiser stelt dat gedaagde het auteursrecht en portretrecht heeft geschonden door het plaatsen, zonder toestemming, van de filmpjes op Youtube en vordert dat deze verwijdert worden. De rechter wijst de vorderingen af. Eiser was zich er bewust van dat de evenementen werden vastgelegd op film, niet is gebleken dat hij daartegen bezwaar heeft gemaakt. Eiser heeft verklaard dat hij aanvankelijk deelnam voor zijn eigen plezier en om naamsbekendheid te verwerven. Uit het gedrag van gedaagde moet worden afgeleid dat hij heeft ingestemd met publicatie van de video's. Dat betekent dat eiser geacht moet worden afstand te hebben gedaan van het recht zich te verzetten tegen de publicatie op grond van art. 21 Aw. 

IEF 17091

Hoger beroep mag tussentijds ingesteld worden tegen afwijzing oppositie VSY tegen octrooi intra-oculaire lens

Rechtbank Den Haag 6 sep 2017, IEF 17091; ECLI:NL:RBDHA:2017:10121 (Carl Zeiss Meditec tegen VSY), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hoger-beroep-mag-tussentijds-ingesteld-worden-tegen-afwijzing-oppositie-vsy-tegen-octrooi-intra-ocul

Rechtbank Den Haag 6 september 2017, IEF 17091; LS&R 1500; ECLI:NL:RBDHA:2017:10121 (Carl Zeiss Meditec tegen VSY) Octrooirecht. Carl Zeiss is houder van het Europese octrooi EP2377493 op een intra-oculaire lens. Door VSY wordt een intra-oculaire lens op de markt gebracht onder de naam Tri-ED 611. Rechtbank Den Haag [IEF 16848] oordeelt dat de lens van gedaagden valt onder de beschermingsomvang van het octrooi van Carl Zeiss. Het Nederlandse deel is geldig: nawerkbaar, nieuw en inventief. Provisioneel inbreukverbod in afwachting nietigheidsoordeel van de buitenlandse delen. De rechtbank bepaalt dat er tussentijds hoger beroep zal kunnen worden ingesteld tegen de beslissing in het tussenvonnis. Er is sprake van een bijzondere omstandigheid: provisionele maatregel gelast in zelfde tussenvonnis waartegen hoger beroep wordt ingesteld. 

IEF 17089

Vordering schadevergoeding niet gebruik van Bulldog.com is verjaard

Rechtbank Amsterdam 6 sep 2017, IEF 17089; (Eiser tegen Leidseplein beheer), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vordering-schadevergoeding-niet-gebruik-van-bulldog-com-is-verjaard

Rechtbank Amsterdam 6 september 2017, IEF 17089 (Eiser tegen Leidseplein Beheer) Domeinnaamgeschil. Eiser is eigenaar en houder van de domeinnamen Bulldog.com en Buldog.com en vordert schadevergoeding voor de tijd dat hij de domeinnamen in de periode van augustus 2004 tot augustus 2009 niet heeft kunnen gebruiken. In kort geding [IEF 15198] wordt de vordering afgewezen en geconcludeerd dat er een gerede kans bestaat dat de rechter in de bodemprocedure het beroep op verjaring van verweerder zal honoreren. Geen van de stukken valt aan te merken als een schriftelijke mededeling waarin eiser ondubbelzinnig zijn recht op schadevergoeding heeft voorbehouden. Pas in mei 2010 wordt er in een e-mail melding gemaakt dat eiser zijn schade graag vergoed wil zien, deze dateert van meer dan vijf jaar na de aanvang van de verjaringstermijn in augustus 2004. De rechtbank concludeert dat de vorderingen van eiser zijn verjaard. 

IEF 17090

Paul Geerts en Rogier de Vrey - Noot onder All-round/Simstars

, IEF 17090; http://www.ie-forum.nl/artikelen/paul-geerts-en-rogier-de-vrey-noot-onder-all-round-simstars

P.G.F.A. Geerts en R.W. de Vrey, Noot onder Hoge Raad 19 mei 2017 (Allround/Simstars); IEF 17090; eerder gepubliceerd in IER 2017/39 
1. Dit is een belangrijk arrest. In het arrest geeft de Hoge Raad een vrij uitgebreid overzicht van de regels die gelden in het slaafse-nabootsingsleerstuk. Sommige van die regels komen bekend voor, andere regels heeft de Hoge Raad nog niet eerder (zo duidelijk) geformuleerd.

2. Een belangrijk punt uit het arrest is wat ons betreft dat de Hoge Raad bevestigt dat het slaafse-nabootsingsleerstuk nog springlevend is. Hoewel dit punt niet expliciet aan de Hoge Raad is voorgelegd lezen wij het arrest zo dat hij niet wil weten van enige negatieve reflexwerking van de invoering van de Gemeenschapsmodellenverordening in 2002. Zowel Visser als Verkade hebben voor het aannemen van die negatieve reflexwerking gepleit.[1]


[1] D.J.G. Visser, Het ABC van iedere IE-inbreuk (BJu: Den Haag 2004), p. 38-39 en Feer Verkade, Bescherming door art. 6:162 BW tegen nabootsing na verval van modelrecht? in gIElen-bundel (Wolters Kluwer: Deventer 2015), p. 369-385. Zie ook Hof Den Haag 22 juli 2014, IER 2014/62 (Basil/Burgers). Geerts heeft zich verzet tegen het aannemen van die negatieve reflexwerking. Zie onder meer zijn bijdrage aan de gIElen-bundel.

IEF 17087

Köster groeit: uitbreiding team IE/ Procesrecht

Lara Doyle-van Huizen (30) is per 1 september 2017 het team Intellectuele Eigendom en Procesrecht van Köster, een Haarlems advocatenkantoor komen versterken. Lara is afkomstig van het internationale advocatenkantoor Bird&Bird waar zij 6,5 jaar werkzaam is geweest als advocaat op de sectie IE. Zij hield zich daar onder meer bezig met het adviseren en procederen op het gebied van merken- en modellenrecht, octrooirecht, handelsnaamrecht en auteursrecht. Daarnaast was Lara mede werkzaam in de Brand Management praktijk waar zij strategisch adviseerde op het gebied van de bescherming en registratie van merken- en modellenportfolio’s.

IEF 17088

Opgave doen van gehouden evenementen en betaling conform BUMA-Tarief

30 aug 2017, IEF 17088; ECLI:NL:RBDHA:2017:9992 (Vereniging BUMA tegen Grupo Esdras), http://www.ie-forum.nl/artikelen/opgave-doen-van-gehouden-evenementen-en-betaling-conform-buma-tarief

Rechtbank Den Haag 30 augustus 2017, IEF 17088; ECLI:NL:RBDHA:2017:9992 (Vereniging BUMA tegen Grupo Esdras) Auteursrecht. Tarieven Buma. De rechtbank verleent verstek. Verbiedt gedaagde om zonder toestemming van eiseres evenementen te houden waarbij enig muziekwerk behorende tot het door eiseres beheerde repertoire ten gehore wordt gebracht en bepaalt dat gedaagde na betekening van dit vonnis aan eiseres een dwangsom verbeurt van € 5.000,- per overtreding van dit verbod, met een maximum van € 100.000,-. Gedaagde moet schriftelijk opgave doen van de door hem gehouden evenementen waarbij werken uit het Buma-repertoire openbaar heeft gemaakt; de namen van de artiesten en de behaalde recettes en betaalde gages. Gedaagde wordt veroordeeld tot betaling van de verschuldigde vergoeding conform Algemeen Tarief Muziekgebruik 2017 binnen 7 dagen na opgave.

IEF 17086

Paul Geerts - Noot onder Proplamp tegen IKEA

, IEF 17086; http://www.ie-forum.nl/artikelen/paul-geerts-noot-onder-proplamp-tegen-ikea

P.G.F.A. Geerts, Noot onder Rechtbank Amsterdam 12 april 2017 (Proplamp/IKEA); IEF 17086; eerder gepubliceerd in IER 2017/40.
1. In de onderhavige vormgevingszaak heeft eiseres uitsluitend een op art. 6:162 BW gebaseerde slaafse-nabootsingsvordering ingesteld. Eiseres heeft bewust geen beroep gedaan op het auteursrecht omdat een eventuele proceskostenveroordeling op de voet van art. 1019h Rv te grote financiële gevolgen zou hebben (r.o. 3.2). In zijn AA-noot onder het United Video Properties/Telenet-arrest van het HvJ EU schrijft Visser over dit ‘veroordelingsrisico’ in IE-zaken het volgende:

“Het risico om als eisende partij in de volledige kosten van de wederpartij te worden veroordeeld is steeds aanwezig. Partijen die het risico niet aandurven of aankunnen zouden ervan afzien naar de rechter te stappen. Dat is nu juist niet de bedoeling van de Handhavingsrichtlijn. In de literatuur is er daarom op gewezen dat de Nederlandse omzetting vermoedelijk zijn doel voorbij is geschoten”. (1)

IEF 17085

Geen inbreuk op tweede hulpverzoek 'Gebruiksklaar urinekathetersamenstel'

Rechtbank Den Haag 6 sep 2017, IEF 17085; ECLI:NL:RBDHA:2017:10120 (Coloplast tegen Hollister), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-inbreuk-op-tweede-hulpverzoek-gebruiksklaar-urinekathetersamenstel

Rechtbank Den Haag 6 september 2017, IEF 17085; LS&R 1499; ECLI:NL:RBDHA:2017:10120 (Coloplast tegen Hollister) Octrooirecht. Tweede hulpverzoek. Coloplast is houdster van EP 1 145 729 'Gebruiksklaar urinekathetersamenstel'. Eerder heeft deze rechtbank het octrooi vernietigd op basis van het hoofdverzoek en eerste hulpverzoek, daartegen is hoger beroep ingesteld. Coloplast vordert nu inbreuk op basis van het tweede hulpverzoek EP 729 B2. Coloplast heeft nog aangevoerd dat de VaPro reeds inbreuk maakt op deelkenmerk 2.1 omdat het water in de hydrofiele oppervlaktelaag moet worden aangemerkt als vloeibaar. Deze stelling, wat daar ook van zij, kan haar niet baten omdat dit ziet op de toestand van het water na activatie en niet op de (fysische) toestand van de activatiestof tijdens de activatie. Hollister maakt geen inbreuk. De vorderingen worden afgewezen.

IEF 17083

Octrooi naaldbeschermingsamenstel niet inventief en wordt nietig verklaard

Rechtbank Den Haag 6 sep 2017, IEF 17083; ECLI:NL:RBDHA:2017:9997 (Becton Dickinson tegen Braun Melsungen), http://www.ie-forum.nl/artikelen/octrooi-naaldbeschermingsamenstel-niet-inventief-en-wordt-nietig-verklaard

Rechtbank Den Haag 6 september 2017, IEF 17083, LS&R 1497; ECLI:NL:RBDHA:2017:9997 (Becton Dickinson tegen Braun Melsungen) Europees octrooi. Braun is houdster van het Europese octrooi EP 2 319 556 B1: 'Needle tip guard for hypodermic needles', een naaldbeschermingsamenstel. Becton Dickinson vordert vernietiging van het Nederlandse deel van EP 556, dan wel een verklaring voor recht dat de VPS oud en VPS nieuw niet onder de beschermingsomvang van het octrooi vallen. De rechter oordeelt dat er sprake is van toegevoegde materie voor zover de 'recess (32)' een 'outer recess' of 'a recess on the outside of the catheter hub' omvat. Conclusie 1 van het octrooi bevat zonder de plaats van de 'recess' te duiden niet alleen toegevoegde materie, maar is ook niet inventief. Braun heeft niet aangevoerd dat volgconclusies 2 t/m 12 iets inventiefs aan conclusie 1 toevoegen. Het gehele octrooi wordt nietig verklaard.

IEF 17082

Picnic schendt portretrecht met lookalike Max Verstappen

Rechtbank Amsterdam 6 sep 2017, IEF 17082; ECLI:NL:RBAMS:2017:6395 (Mavic tegen Picnic), http://www.ie-forum.nl/artikelen/picnic-schendt-portretrecht-met-lookalike-max-verstappen

Rechtbank Amsterdam 6 september 2017, IEF 17082; ECLI:NL:RBAMS:2017:6395 (Mavic tegen Picnic) Portretrecht. Zie eerder IEF 16808. De in de commercial van Picnic gebruikte lookalike vertoont alle karakteristieke kenmerken van het portret van eiser: dezelfde pet, raceoutfit, haarkleur, hetzelfde silhouet en postuur. Het is de bedoeling van Picnic om het beeld van eiser op te roepen bij het publiek, dit blijkt ook uit uitspraken in RTL Boulevard over het gebruik van de lookalike. Er is sprake van een portret van eiser in de zin van art. 21 Aw. Doordat eiser door zijn beroepsuitoefening als Formule 1-coureur grote bekendheid geniet, met welke commerciële belangen gemoeid zijn, heeft hij bij de openbaarmaking van zijn portret en persoonlijke karakteristieken een zwaarwegend belang. Daarbij heeft Picnic geen enkele vergoeding aangeboden voor het gebruik. De commercial betreft een reclame-uiting en kent een commercieel karakter. Door plaatsing op social media maakt het dit filmpje toegankelijk voor publiek, de inhoud daarvan is gericht op naamsbekendheid en het aanprijzen van de diensten van Picnic. Picnic heeft het potretrecht geschonden door het portret van eiser te gebruiken zonder zijn toestemming. Picnic is gehouden de schade te vergoeden. Het is aan eiser om te onderbouwen welke schade hij heeft geleden.

IEF 17081

CITY in handelsnaam van hotels mag niet gemonopoliseerd worden

Rechtbank Oost-Brabant 4 sep 2017, IEF 17081; ECLI:NL:RBOBR:2017:4802 (City Hotel tegen Fitland Oss), http://www.ie-forum.nl/artikelen/city-in-handelsnaam-van-hotels-mag-niet-gemonopoliseerd-worden

Vzr. Rechtbank Oost-brabant 4 september 2017, IEF 17081 (City Hotel tegen Fitland Oss) Handelsnaamrecht. Een van de Fitland Groep hotels gevestigd in Oss heeft een nieuwe handelsnaam gekregen: City Resort Oss. City Hotel vordert om Fitland Oss te verbieden de aanduiding en naam City als handelsnaam te gebruiken binnen de gemeente Oss. City Hotel voert haar onderneming al sinds 1980 onder deze naam en aannemelijk is dat zij relevante naamsbekendheid heeft opgebouwd in Oss. Toch mag de handelsnaam, gelet op het grotendeels beschrijvende karakter, niet worden gemonopoliseerd. Het gebruik van City of Hotel of een combinatie daarvan mag niet geheel verboden worden. De handelsnamen mogen echter niet een zodanig grote gelijkenis vertonen dat bij het publiek verwarring is te duchten is. Tussen City Hotel en City Resort Oss is sprake van verwarringsgevaar: beide ondernemingen zijn hotels, gevestigd in Oss en meerdere personen zijn al bij City Hotel terecht gekomen terwijl ze hadden geboekt bij Fitland Oss. De voorzieningenrechter verbiedt Fitland Oss om City Resort Oss als handelsnaam te gebruiken.

IEF 17079

Facebookrectificatie beschuldiging van oplichting liefdadigheidsbingo

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 4 sep 2017, IEF 17079; (Facebookrectificatie Liefdadigheidsbingo), http://www.ie-forum.nl/artikelen/facebookrectificatie-beschuldiging-van-oplichting-liefdadigheidsbingo

Vzr. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 4 september 2017, IEF 17079 (Facebook-rectificatie liefdadigheidsbingo) Mediarecht. De door de echtgenote van eiser georganiseerde liefdadigheidsbingo om geld in te zamelen voor de aanschaf van een rolstoelbus voor het ernstig zieke zoontje van gedaagde heeft niet plaatsgevonden. Gedaagde heeft een bericht met volledige naam en portretfoto van eiser en zijn vrouw op zijn facebookpagina en openbare pagina van Marktplaats Zeeland geplaatst waarin hij waarschuwt voor 'oplichtster die geld inzamelt over de rug van hele zieke kinderen'. De suggestie wordt gewekt dat eiser zich ook schuldig heeft gemaakt aan oplichting of medeplichtigheid. De vordering tot een rectificatie op Facebook wordt toegewezen. De gestelde betrokkenheid bij de activiteiten van zijn echtgenote is gebaseerd op onvoldoende feiten. Voorschot op immateriële schadevergoeding wordt afgewezen: eiser maakt niet aannemelijk dat hij schade lijdt als gevolg van de onrechtmatige uitingen op Facebook. Gedaagde wordt veroordeeld om een rectificatie minstens 30 dagen te plaatsen op Facebook en de pagina 'Marktplaats Zeeland' daarin te taggen.

IEF 17080

Voornemen prejudiciële vraag over de uitleg van artikel 11 van richtlijn 2001/83

Hof Den Haag 14 mrt 2017, IEF 17080; ECLI:NL:GHDHA:2017:567 (Warner-Lambert Company tegen CtBG), http://www.ie-forum.nl/artikelen/voornemen-prejudici-le-vraag-over-de-uitleg-van-artikel-11-van-richtlijn-2001-83

Hof Den Haag 14 maart 2017, IEF 17080; LS&R 1496; ECLI:NL:GHDHA:2017:567 (Warner-Lambert Company tegen CtBG) Tussenarrest, prejudiciële vragen zijn reeds gesteld, zie IEF 16935. Octrooirecht. Geneesmiddelenrecht. Tweede medische indicatie octrooi; beleid van het CBG om de SmPC en bijsluiter zonder carve out te publiceren; voornemen prejudiciële vraag over de uitleg van artikel 11 van richtlijn 2001/83.

IEF 17078

Berber Brouwer - De robot als componist

De eerste kunstmatige intelligentie-plaat is een feit: I AM AI van YouTube-ster Taryn Southern. Dit schrijft de Volkskrant op 29 augustus jl. Huh, maar hoe zit het dan met het auteursrecht, was natuurlijk het eerste wat bij me opkwam. En wie ontvangt de royalty’s voor exploitatie van de compositie via Spotify en YouTube, waar de muziek te beluisteren is?

Het album I AM AI is naar verluidt volledig geschreven met behulp van AMPER AI software. AMPER AI staat ook als componist vermeld bij het eerste liedje Break Free; elektropop met een esoterisch tintje, al klinkt het wat zielloos. Het is overigens geen volledig autonome creatie van Amper: Taryn Southern heeft zelf de teksten en melodieën geschreven; Amper heeft de rest van de compositie gemaakt, waaronder de harmonieën, instrumentatie en volledige muzikale invulling. Volgens Amper Music is iedere compositie die door de software wordt gegenereerd uniek en origineel 1 .