IEF 17685

Geen aantasting van de nagedachtenis van betrokkene met BNN-VARA-documentaire over stalking

Rechtbank Amsterdam 16 apr 2018, IEF 17685; ECLI:NL:RBAMS:2018:2955 (eiseres tegen Halal Docs en BNN-Vara), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-aantasting-van-de-nagedachtenis-van-betrokkene-met-bnn-vara-documentaire-over-stalking

Vzr. Rechtbank Amsterdam 16 april 2018, IEF 17685; ECLI:NL:RBAMS:2018:2955 (eiseres tegen Halal Docs en BNN-Vara) Onrechtmatige perspublicatie. Verbod uitzending (deel) documentaire. Aantasting van de nagedachtenis van betrokkene. Halal Docs heeft een documentaire gemaakt over wijlen betrokkene die door de strafrechter is veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor stalking. Eiseres, moeder van de overleden man, vindt dat haar zoon eenzijdig negatief in beeld wordt gebracht en vordert verwijdering van de beelden van de arrestatie; de beelden waarin de suggestie ligt dat hij X zal vermoorden; de beelden die zonder toestemming van de familie op de uitvaart zijn gemaakt; en de beelden waarin portretrecht wordt geschonden. Van aantasting in de persoon of schaden eer of goede naam van moeder is onvoldoende gebleken. Betrokkene heeft kennelijk op enig moment ingestemd met het opnemen van bewegende beelden van hem ten behoeve van de film. De arrestatiescène stelt betrokkenen niet ten onrechte in een negatief daglicht. De afweging tussen de belangen van betrokkene, ware hij nog in leven geweest, en die van Halal Docs c.s. leidt ertoe dat een beperking van de uitingsvrijheid niet gerechtvaardigd zou zijn geweest (ex artikel 6:106, eerste lid, onder c BW). Daaruit volgt dat eiseres zich niet op die grond kan verzetten tegen de uitzending.

IEF 17681

Uitlatingen FNV over loon en krakkemikkige stoelen vinden geen steun in feiten

Hof Arnhem-Leeuwarden 1 mei 2018, IEF 17681; (Osseveld en Zevenhuizen Have tegen FNV), http://www.ie-forum.nl/artikelen/uitlatingen-fnv-over-loon-en-krakkemikkige-stoelen-vinden-geen-steun-in-feiten

Hof Arnhem-Leeuwarden 1 mei 2018, IEF 17681 (Osseveld en Zevenhuizen Have tegen FNV) Onrechtmatige publicatie. Arrest in kort geding. FNV verwijt dat medewerkers van Ten Have c.s. niet het cao-loon krijgen dat zij verdienen. Uit de door FNV overlegde producties blijkt niet dat haar uitlatingen ter zake voldoende steun vinden in het ten tijde van de publicaties beschikbare feitenmateriaal. Ook indien met FNV moet worden aan aangenomen dat een medewerker na één jaar dient door te stromen, is er geen misstand die de in de publicaties gebezigde kwalificaties rechtvaardigt. Het tweede verwijt van FNV is dat Ten Have c.s. verouderde en krakkemikkige stoelen heeft. Ten Have c.s. heeft het gemaakte verwijt gemotiveerd weersproken en aangevoerd dat de stoelen voldeden aan de geldende Arbo normen. Dat de uitlating in de flyer voldoende steun vindt in het ten tijde van de publicatie beschikbare feitenmateriaal is derhalve ook in hoger beroep niet komen vast te staan. Het hof bekrachtigt het vonnis [IEF 16034] waarvan beroep.

IEF 17680

Conclusie AG: Debranding en rebranding is geen merkgebruik

HvJ EU 26 apr 2018, IEF 17680; ECLI:EU:C:2018:292 (Mitsubishi tegen Duma c.s.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-ag-debranding-en-rebranding-is-geen-merkgebruik

Conclusie AG HvJ EU 26 april 2018, IEF ; IEFbe (Mitsubishi tegen Duma c.s.) Parallelimport, Debranding, Rebranding, marktpraktijken, vergoeding. Conclusie AG:

Vormt geen gebruik van een merk in de zin van artikel 5 van [UniemerkRl], de verwijdering, door een derde, zonder de toestemming van de merkhouder, van de op waren aangebrachte tekens wanneer:
– die waren niet eerder zijn verhandeld in de Europese Economische Ruimte, aangezien zij zijn geplaatst onder douane-entrepot, tijdens hetwelk zij wijzigingen hebben ondergaan om ze in overeenstemming te brengen met de technische voorschriften van de Unie; en
– de tekens zijn verwijderd met het oog op de invoer of het in de handel brengen van die waren in de Europese Economische Ruimte onder een (nieuw) merk, dat verschilt van het oorspronkelijke merk.

IEF 17683

Geen afzonderlijke vergoeding van websitebouwer voor hyperlink naar gebouwde sites waar auteursrechtinbreuk is gepleegd

Hof Arnhem-Leeuwarden 1 mei 2018, IEF 17683; ECLI:NL:GHARL:2018:4083 (Demalux Dakkapellen tegen Teun.pro), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-afzonderlijke-vergoeding-van-websitebouwer-voor-hyperlink-naar-gebouwde-sites-waar-auteursrecht

Hof Arnhem-Leeuwarden 1 mei 2018, IEF 17683; ECLI:NL:GHARL:2018:4083 (Demalux Dakkapellen tegen Teun.pro) Auteursrecht. Hyperlink Demalux drijft een onderneming, gericht op het ontwerpen en installeren van dakkappellen. Teun.pro bouwt websites, waaronder een voor Prefab en Dakkapelservice. Op beide websites zijn foto's van dakkappellen geplaatst die een fotograaf in opdracht van Demalux zijn gemaakt. Op een van de aanklikpagina's van Teun.pro is een link naar de door haar gebouwde websites te zien, waaronder een kleine foto van een dakkapel. De kantonrechter heeft - met toepassing van de tarievenlijst van stichting Foto Anoniem de vordering tegen Prefab toegewezen (€656,00) en tegen Teun.pro een bedrag van €166,80 voor afbeelding het formaat 50*75 pixels op een site met een internationale domeinnaam op niveau drie. Er bestaan geen termen om Teun.pro te veroordelen tot een afzonderlijke vergoeding voor de hyperlink naar de sites van Prefab en DSN.

IEF 17682

Geen verbod op voorhand van publicatie Quote-artikel

Rechtbank Amsterdam 26 jan 2018, IEF 17682; ECLI:NL:RBAMS:2018:2389 (Eiser tegen Quote), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-verbod-op-voorhand-van-publicatie-quote-artikel

Vzr. Rechtbank Amsterdam 26 januari 2018, IEF 17682; ECLI:NL:RBAMS:2018:2389 (Eiser tegen Quote) Mediarecht. Zie eerder IEF 17452. Van de voorgenomen publicatie die het onderwerp van dit geschil is, is de inhoud nog niet bekend. Weliswaar heeft Quote erkend een artikel over eiser te zullen publiceren, dat in concept vrijwel gereed is, maar hoe dat artikel er precies uit zal zien staat nog niet vast. Er is geen aanleiding om aan te nemen dat de publicatie niettemin onrechtmatig zal zijn. Het is onvoldoende aannemelijk geworden dat Quote zich schuldig maakt aan suggestieve vraagstelling. De vragen uit de in het geding gebrachte vragenlijst bevatten onvoldoende aanknopingspunten om daaraan het predicaat suggestief te verbinden, door het stellen van die ingebrachte vragen maakt een op handen zijnde onrechtmatige publicatie zeer waarschijnlijk maakt. De vordering tot verbod op voorhand van publicatie artikel over eiser wordt afgewezen.

IEF 17521

30 mei - Jurisprudentielunch merken-, modellen-, auteursrecht

Inschrijven Op woensdag 30 mei 2018 organiseert eduLex, onderdeel van deLex, wederom een intensieve jurisprudentielunch. Tijdens deze bijeenkomst bespreken Tobias Cohen Jehoram, Charles Gielen en Laura Fresco met u de belangrijkste uitspraken op het gebied van het merken-, modellen- en auteursrecht. Van iedere uitspraak wordt de essentie en het belang voor de praktijk besproken. In slechts drie uur tijd bent u volledig op de hoogte van de ontwikkelingen in de meest recente rechtspraak van het afgelopen half jaar.

Merkenrecht
HvJ EU, IEF 17369 (Schweppes) over indruk wekken dat er één wereldwijd merk is
HvJ EU, IEF 17374 (Champagne Sorbetijs) over Sorbet die de smaak heeft van Champagne
Gerecht EU, IEF 17315 (Red Bull tegen Optimum Mark) twee kleuren die tal van combinaties toelaat

Modellenrecht/vormgeving:
HvJ EU, IEF 17412 (Acacia) over de reparatieclausule
HvJ EU, IEF 17542 (Doceram tegen Ceramtec) over de techniek uitsluiting
Hof Den Haag, IEF 17515; (Arpe tegen HCC); vervolg tafelgashaarden-zaak

Auteursrecht
HR, IEF 17443 (Diplomatic Card tegen Forax) – auteursrecht op software, bescherming voorbereidend materiaal
Rb Den Haag, IEF 17455 (Premier League tegen Ecatel) – verbod tussenpersoon, streamingdienst
Hof Amsterdam, IEF 17526 (Anne Frank Stichting tegen Anne Frank-Fonds) – handhaving auteursrecht vs. vrijheid van informatie

IEF 17678

Gemeenschapsmodel Bunch O Balloons nietig verklaard omdat features technische functies vervullen

EUIPO - OHIM , IEF 17678; (Bunch O Balloons), http://www.ie-forum.nl/artikelen/gemeenschapsmodel-bunch-o-balloons-nietig-verklaard-omdat-features-technische-functies-vervullen

EUIPO 30 april 2018, IEF 17678; IEFbe 2565 (Bunch O Balloons) Eerdere procedure [IEF 17507] is geschorst om deze beslissing af te wachten. Geregistreerd Gemeenschapsmodelrecht 001431829-0006 is nietig verklaard omdat de 'features' van het model bepaald worden door de technische functies die deze vervullen. Er is een Europees octrooi EP 3005948 A2 dat de technische oplossing geeft. Hoewel het EP en het Gemeenschapsmodel andere aspecten van het product omvatten, betekent het niet dat de specificaties in het octrooi en de conclusies van oplossing niet kunnen worden meegenomen om de technische aspecten van het model te beoordelen. Ex artikel 35(1)(b) en 8(1) GModVo wordt het model nietig verklaard.

IEF 17677

T-shirt met tekst "Not Your Baby" maakt inbreuk op woordmerk

Rechtbank Overijssel 1 mei 2018, IEF 17677; ECLI:NL:RBOVE:2018:1462 (Not Your Baby tegen Loavies), http://www.ie-forum.nl/artikelen/t-shirt-met-tekst-not-your-baby-maakt-inbreuk-op-woordmerk

Vzr. Rechtbank Overijssel 1 mei 2018, IEF 17677; ECLI:NL:RBOVE:2018:1462 (Not Your Baby tegen Loavies) Merkenrecht. Webwinkel Loavies kondigde in de periode van 24 tot en met 30 juli 2017 haar nieuwe zomercollectie aan met daarin een t-shirt met daarop de tekst “Not Your Baby”. Not Your Baby heeft op 9 augustus 2017 het woordmerk “Not Your Baby” gedeponeerd. Het is aannemelijk dat het woordmerk “Not Your Baby” voldoende onderscheidend vermogen heeft en geen sprake is van een depot te kwader trouw, voorshands wordt uitgegaan van de geldigheid van dit woordmerk. Niet in geschil is immers dat Not Your Baby het teken “Not Your Baby” sinds het najaar van 2016 als handelsnaam voor haar webwinkel gebruikt, terwijl Loavies dit teken naar eigen zeggen pas sinds juli 2017 gebruikt. Het door Loavies gebruikte teken gelijk is aan het woordmerk van Not Your Baby, nu op de t-shirts van Loavies enkel de tekst “Not Your Baby” staat en daaraan geen andere tekens zijn toegevoegd. Het gebruik van het teken door Loavies levert merkinbreuk op.

IEF 17676

Stijlkenmerken van romantische stola's niet overgenomen door simpelere, speelsere, meer Freestyle indruk

Rechtbank Den Haag 25 apr 2018, IEF 17676; (Z/Adinda's world tegen D/Pollevie), http://www.ie-forum.nl/artikelen/stijlkenmerken-van-romantische-stola-s-niet-overgenomen-door-simpelere-speelsere-meer-freestyle-ind
adinda's world pollevie

Vzr. Rechtbank Den Haag 25 april 2018, IEF 17676 (Z/Adinda's world tegen D/Pollevie) Geen inbreuk. Rectificatie in reconventie. Z hodn Adinda's World ontwerpt haakwerken en geeft haakcursussen. D, onder de naam Pollevie, houdt zich eveneens hiermee bezig. D heeft een haakworkshop bij Z gevolgd en post op Instagram dat zij veel heeft geleerd. Op social media zijn verschillende foto's geplaatst in steeds een andere enscenering. Op enig moment heeft D gereageerd op de Facebookpagina van Z met "ik verkoop dit soort doeken op etsy". Er is een onthoudingsverklaring getekend. De Ontwerpen onderscheiden zich ten aanzien van de combinatie van vorm, vlakverdeling, kleurgebruik en gebruik van decoraties. D erkent dat zij zich heeft laten inspireren doot de stola's van Z. Weliswaar is sprake van overeenstemmende stijlkenmerken door gebruik van een maanvormige, zwarte kern, versierd met bloemen, banen in verschillende kleure en één baan met daarop bollen/pompons, maar de verschillen in de concrete uitwerking van die stijlkenmerken springen zodanig in het oog, dat niet meer van overeenstemmende totaalindruk kan worden gesproken. Daar waar is geconcludeerd dat de Modellen geen verveelvoudigingen in gewijzigde vorm zijn, zijn de haakschema's en -patronen ook niet . De vorderingen in conventie worden afgewezen. In reconventie dient Adinda's world te rectificeren.

IEF 17675

Invoer van Villageoise palmolie uit Ecuador is merkinbreuk

Rechtbank Overijssel 30 mrt 2018, IEF 17675; ECLI:NL:RBOVE:2018:1448 (Villageoise), http://www.ie-forum.nl/artikelen/invoer-van-villageoise-palmolie-uit-ecuador-is-merkinbreuk

Vzr. Rechtbank Overijssel 30 maart 2018, IEF 17675; ECLI:NL:RBOVE:2018:1448 (Villageoise) Inbreuk merkenrecht. Eiser heeft het woordmerk Villageoise en stelt dat er sprake is van merkinbreuk door Kronos. Er staat vast dat verscheping heeft plaatsgevonden van flessen palmolie vanuit Ecuador naar Nederland met het teken Villageoise. Koas heeft het exclusieve verkooprecht ten aanzien van palmolie met het Villageoise woordmerk. Koas heeft een overeenkomst gesloten met Kronos voor de facilitatie van de invoer van de Villageoise palmolie. Volgens Kronos is er geen sprake van merkinbreuk, omdat Koas toestemming van Eiser heeft verkregen om gebruik te maken van het woordmerk Villageoise. Ook als zal komen vast te staan dat eiser aan Koas toestemming heeft verleend om gebruik te maken van het woordmerk Villageoise, valt niet in te zien dat toestemming aan Koas impliceert dat ook Kronos toestemming van [eiser] heeft verkregen om het woordmerk te gebruiken. Ook dan blijft er sprake van de invoer van Villageoise palmolie door Kronos met het doel dat deze flessen in de handel worden gebracht. Aan het voorgaande doet niet af dat volgens Kronos deze en andere scheepsladingen Villageoise palmolie uit Ecuador uitsluitend bestemd zijn voor Koas. Het voorgaande leidt ertoe dat Kronos niet gerechtigd was de Villageoise palmolie in te voeren, zodat de vordering tot staken van deze merkinbreuk zal worden toegewezen.

IEF 17673

Staffing it maakt inbreuk op IT-Staffing ex sub b en sub d

Rechtbank Midden-Nederland 25 apr 2018, IEF 17673; ECLI:NL:RBMNE:2018:1768 (IT-Staffing tegen Staffing IT), http://www.ie-forum.nl/artikelen/staffing-it-maakt-inbreuk-op-it-staffing-ex-sub-b-en-sub-d
it-staffing staffing it

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 25 april 2018, IEF 17673; ECLI:NL:RBMNE:2018:1768 (IT-Staffing tegen Staffing IT) Merkenrecht. IT-Staffing is opgericht in 1987 en is actief op het gebied van arbeidsbemiddeling van IT-zzp'ers. Zij is houder van domeinnamen en beeldmerk. Sinds 2017 is Staffing it actief voor dezelfde diensten. Gelet op de vele elementen van overeenstemming doen de kleine afwijkingen (zoals een andere kleur en lettertype, een koppelteken en meerdere “figuurtjes” bij de letter “i”) er niet aan af dat het merk en teken dezelfde totaalindruk hebben. Het “Staffing it”-merk maakt inbreuk op het oudere merk “IT-Staffing” op grond van art. 2.20 lid 1 sub b BVIE. De handelsnaam, de domeinnaam en het LinkedIn account waarin de woorden “Staffing it” voorkomen, maken inbreuk op het “IT-Staffing”-merk op grond van sub d. Staking van gebruik van 'Staffing it' alsmede verzoek tot doorhaling van het merk bij het BOIP. Maximum Indicatietarief in IE-zaken voor normaal kort geding met meerdere grondslagen en uitgebreid inhoudelijk verweer: Proceskostenveroordeling ad €15.707,00.

IEF 17668

De geïnformeerde gebruiker van het Longchamps-model is niet noodzakelijk dezelfde als deze die op zoek is naar een hondenpoepzakhouder

Belgische gerechten 28 feb 2018, IEF 17668; (Jean Cassegrain tegen Vadigran), http://www.ie-forum.nl/artikelen/de-ge-nformeerde-gebruiker-van-het-longchamps-model-is-niet-noodzakelijk-dezelfde-als-deze-die-op-zo
longchamps nobby vadigran

NL Rechtbank van Koophandel Brussel 26 februari 2018, IEFbe 2562; IEF 17668 (Jean Cassegrain tegen Vadigran) Gemeenschapsmodel. België. JC vordert verbod op inbreuk door Vadigran op het Gemeenschapsmodel 00033626-0002 en auteursrecht van Longchamps 'Les Pliages'. De tegenvordering is dat het model nietig wordt verklaard. Vadigran bood op haar website hondenpoepzakhouders van het merk Nobby aan. JC bewijst niet dat zij gelet op haar titulariteit als merkhouder als de auteur van het Gemeenschapsmodel moet worden beschouwd. Vadigran brengt geen anterioriteiten bij die de nieuwsheid weerlegt of schaadt. De geïnformeerde gebruiker van het Longchamps-model betreft niet noodzakelijk dezelfde geïnformeerde gebruiker als deze die op zoek is naar een hondenpoepzakhouder. Beide sectoren zijn erg verschillend. Het gebruik van de riem met kliksysteem, de onderzijde met uitsparing en de aanwezigheid van een groot, zichtbaar en opvallend etiket aan de zijkant die de algemene indruk over dit tasje in belangrijk mate mee bepalen. De auteursrechtelijke vordering is onontvankelijk, de modelrechtelijke ongegrond. De tegenvordering wordt afgewezen. JC moet aan Vadigran betalen €5.000 in toepassing van 1369bis/3 par 2 Ger.W.

 

IEF 17666

Charles Gielen onder HR MSD/TEVA

, IEF 17666; http://www.ie-forum.nl/artikelen/charles-gielen-onder-hr-msd-teva

Noot Charles Gielen onder HR 3 november 2017, IEF 17666, eerder als: NJ 2018/178 (MSD tegen Teva). 1. De beslissing [IEF 17241] van de Hoge Raad betreft de beschermingsomvang van octrooien waarvan de conclusies de vorm hebben van wat men pleegt aan te duiden als Swiss-type claims. Deze oorspronkelijk door het Zwitserse octrooibureau bedachte vorm dient er toe om bescherming mogelijk te maken van uitvindingen die erin bestaan dat voor een bestaande stof (bijv. de stof in deze zaak: ribavirine) een nieuwe medische werking wordt ontdekt, de zogenaamde tweede medische indicatie. Het probleem is dat de stof al bekend is en dus niet meer nieuw; nieuwheid is een vereiste voor octrooiverlening. Ook zijn medische behandelmethoden van octrooibescherming uitgesloten, dus bescherming van het toedienen van een bekende stof voor de bestrijding van een andere ziekte dan waarvoor de stof al gebruikt werd, is niet mogelijk. De ook door het Europees Octrooibureau lange tijd toegelaten oplossing is de formulering van een conclusie als volgt: “het gebruik van stof X voor de bereiding van een geneesmiddel voor de behandeling van ziekte Y.” Als gevolg van een wijziging van het Europees Octrooiverdrag is het nu nog slechts mogelijk om voor de hier bedoelde uitvindingen de formulering te gebruiken: “stof X voor de behandeling van ziekte Y.” Op dit moment accepteert het Europees Octrooi Bureau alleen nog tweede medische indicatie octrooien in de laatste vorm, dus als een doelgebonden stof octrooi. In de onderhavige zaak gaat het om de beschermingsomvang een ouderwetse Swiss-type claim, in de vorm dus van een doelgebonden werkwijze octrooi. De Hoge Raad geeft een belangrijke beslissing zowel over de directe inbreuk op een dergelijk octrooi, als over de indirecte inbreuk en geeft in feite aan beide vormen van tweede medische indicatie octrooien dezelfde beschermingsomvang.

IEF 17664

Relevante publiek zal D&R en DR Logistics niet met elkaar verwarren

Rechtbank Rotterdam 26 apr 2018, IEF 17664; (Van Donge & De Roo tegen DR Logistics), http://www.ie-forum.nl/artikelen/relevante-publiek-zal-d-r-en-dr-logistics-niet-met-elkaar-verwarren

Vzr. Rechtbank Rotterdam 26 april 2018, IEF 17664 (Van Donge & De Roo tegen DR Logistics) Handelsnaamrecht. Van Donge & De Roo gebruikt al sinds 1977 de handelsnamen DR en D&R. Zij meent dat DR Logistics inbreuk maakt op haar (oudere) handelsnaamrecht door de letters DR in haar handelsnaam te gebruiken en vordert onder andere om het gebruik van DR Logistics te staken. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af. De handelsnaam van DR Logistics wijkt in meer dan gerine mate af van de handelsnaam D&R door de toevoeging van het woord 'logistics' en het ontbreken van het &-teken. Het wordt onvoldoende aannemelijk geacht dat het relevante publiek de ondernemingen met elkaar zal verwarren. Het gebruik van de letters DR is niet onrechtmatig op grond van artikel 6:162 BW.

IEF 17665

IE-Zomer Forum: Max Douchegoot in Cordoba

IE Zomer Forum 2018

Op donderdag 28 juni organiseert deLex het jaarlijkse IE-Zomer Forum in het Volkshotel (Amsterdam). De inschrijvingen zijn geopend!
Blok 1: Het commercieel portretrecht, lookalike, parodie en schadevergoeding
Blok 2: Het verdwijnen van de Kinderkapperstoel-leer door het Douchegoot-arrest
Blok 3   Het zonder winstoogmerk online hergebruiken van een foto die al gratis op internet staat

IEF 17663

Dirk Visser - Met de groeten uit Cordoba!

Een eerste reactie op de conclusie van AG Campos Sanchez-Bordona van 25 april 2018 in de zaak van Dirk Renckhoff tegen het Land Nordrhein-Westfalen, IEF 17655, ECLI:EU:C:2018:279. ‘Nog niet zo lang geleden maakten leerlingen in scholen werkstukken over een bepaald thema op kartonnen platen, die zij gewoonlijk met foto’s, afbeeldingen en tekeningen uit boeken en tijdschriften illustreerden. Wanneer deze werkstukken klaar waren, werden zij in de scholen tentoongesteld (tot genoegen van de ouders), gewoonlijk zonder dat de auteurs van die afbeeldingen voor dat gebruik een vergoeding eisten’.

Na deze eerste zin weet je al dat het niet goed gaat aflopen voor de eisende fotograaf. Het recht wordt vaak gevormd (of misvormd) door extreme zaken 'Hard cases make bad law'  (Vgl. de conclusie in Opel/Autec, punt 37: “Kleine auto’s zijn de „Madeleine van Proust” geworden voor volwassenen die hun ervaringen als kind in korte broek herbeleven en hun dromen vrij spel laten”).

IEF 17659

Siemens wordt toegelaten te bewijzen dat illegaal gedownloade software is gebruikt voor opdrachten

Hof Arnhem-Leeuwarden 24 apr 2018, IEF 17659; ECLI:NL:GHARL:2018:3901 (Siemens tegen Almteq c.s.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/siemens-wordt-toegelaten-te-bewijzen-dat-illegaal-gedownloade-software-is-gebruikt-voor-opdrachten

Hof Arnhem-Leeuwarden 24 april 2018, IEF 17659; IT 2551; ECLI:NL:GHARL:2018:3901 (Siemens tegen Almteq) Zie eerder IEF 14089. Auteursrechtinbreuk op software. Twee vennoten hebben illegaal software van Siemens gedownload. Deze onrechtmatige daad kan aan de vennootschappen worden toegerekend, als de gedragingen in het maatschappelijk verkeer hebben te gelden als gedragingen van de vennootschappen. Daarvan is sprake als de illegaal gedownloade software is gebruikt bij de uitvoering van opdrachten voor deze vennootschappen. Siemens wordt toegelaten tot bewijs van die stelling. Voor de berekening van de forfaitaire vergoeding is niet de licentie voor het volledige pakket bepalend, maar voor die modules die de vennoten daadwerkelijk hebben gebruikt. Daarover wordt Siemens ook toegelaten tot bewijs. Bij de berekening van de opslag op de licentievergoeding wordt niet alleen rekening gehouden met de kosten van onderzoek en opsporing, maar mogelijk ook met de kosten van uitholling van het auteursrecht door de grote schaal waarop inbreuk zou worden gepleegd. Siemens wordt uitgenodigd die stelling verder uit te werken.

IEF 17647

Misbruik van goede naam Sandoz door 34.000 pillen in voorraad te hebben

Rechtbank Midden-Nederland 17 apr 2018, IEF 17647; ECLI:NL:RBMNE:2018:1523 (Sandoz Diazepam-pillen), http://www.ie-forum.nl/artikelen/misbruik-van-goede-naam-sandoz-door-34-000-pillen-in-voorraad-te-hebben

Rechtbank Midden-Nederland 17 april 2018, IEF 17647; ECLI:NL:RBMNE:2018:1523 (Sandoz Diazepam-pillen) Als randvermelding. Strafrecht. Een 57-jarige Rotterdammer en zijn 26-jarige dochter uit IJsselstein zijn door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld voor drugs- en wapenbezit. De man is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Zijn dochter krijgt een celstraf opgelegd van 12 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. De man heeft zo’n 34.000 Diazepam-pillen in voorraad gehad met daarop de beschermde merknaam Sandoz. Hij heeft daarmee misbruik gemaakt van de goede naam van Sandoz. De rechtbank bepaalt dat de man ruim 180.000 euro heeft verdiend met de criminele activiteiten. Zijn dochter ruim 21.000 euro. Deze bedragen moeten zij betalen aan de Staat.

IEF 17660

Het doel van De Belbus is dat door haar bemoeienis een conflict wordt opgelost

Rechtbank Midden-Nederland 11 apr 2017, IEF 17660; (A tegen BNN-VARA), http://www.ie-forum.nl/artikelen/het-doel-van-de-belbus-is-dat-door-haar-bemoeienis-een-conflict-wordt-opgelost
Kassa belbus

Ktr. Rechtbank Midden-Nederland 11 april 2018, IEF 17660 (A tegen BNN-VARA) Mediarecht. A handelt in de matrassen. Klanten kunnen deze 60 dagen kosteloos proberen, er werd wel een aanbetaling gevraagd. A stelt de levering aan G meermaals uit, zij doet aangifte en neemt contact op met De Belbus van het programma KASSA. Na aankondiging met cameraploeg langs te komen is de aanbetaling met compensatie terugbetaald, toch is er aandacht aan besteed door Kassa. Na de uitzending heeft BNN-VARA nog tientallen soortgelijke klachten ontvangen. Ook AVROTROS besteedt aandacht in haar programma Opgelicht?! Uit de terugkoppeling van het strafrechtelijk onderzoek blijkt dat de "ondernemer in zwaar weer terecht is gekomen en een (groot) aantal verkeerde zakelijke beslissingen heeft genomen." Doel van de Belbus is dat door haar bemoeienis een (langlopend) conflict wordt opgelost. De handelswijze van de Belbus is wellicht onzorgvuldig en suggestief, maar het betekent niet dat de uitzending onrechtmatig is. A is tevens nadrukkelijk in de gelegenheid gesteld om later op camera weerwoord te geven, maar op grond van gezondheidsklachten wordt daarvan afgezien. De vordering wordt afgewezen.