IEF 17422

New managing partner and board HOYNG ROKH MONEGIER

Benoît Strowel, a member of Hoyng Monegier’s and HOYNG ROKH MONEGIER’s executive committee since 2011, will succeed Willem Hoyng as managing partner. The other members of the executive committee are Bart van den Broek, Christine Kanz, Carl De Meyer and Luis Fernández-Novoa.

IEF 17415

Conclusie AG: Neuschwanstein geen aanduiding van de plaats van herkomst

HvJ EU 11 jan 2018, IEF 17415; C-488/16 P (BSGE/EUIPO), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-ag-neuschwanstein-geen-aanduiding-van-de-plaats-van-herkomst

Conclusie AG HvJ EU 11 januari 2018, IEF 17415; IEFbe 2454; ECLI:EU:C:2018:3; zaak C‑488/16 P (Bundesverband Souvenir-Geschenke-Ehrenpreise eV tegen EUIPO) Uniemerk. Nietigheidsprocedure. Woordmerk NEUSCHWANSTEIN. Afwijzing van de vordering tot nietigverklaring. Absolute weigeringsgronden. Beschrijvend karakter. Aanduiding van de plaats van herkomst. Kwade trouw. BSGE had een vordering tot nietigheidsverklaring ingediend tegen het Uniemerk Neuschwanstein voor het beroemde kasteel. Volgens BSGE is het Gerecht eraan voorbij gegaan dat de benaming „Neuschwanstein” een geografische herkomstaanduiding is. Rekwirante BSGE verzoekt het Hof van Justitie om vernietiging van het arrest van het Gerecht EU, waarbij zij het beroep tot vernietiging van de beslissing van de kamer van beroep heeft verworpen. Het Gerecht heeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting gegeven. Neuschwanstein kan geen aanduiding van de plaats van herkomst van de erdoor aangeduide waren en diensten zijn.

IEF 17423

Betalingsverplichting aan omroep MAX gekoppeld aan duur van de overeenkomst

Rechtbank Amsterdam 10 jan 2018, IEF 17423; (Omroep MAX tegen gedaagden), http://www.ie-forum.nl/artikelen/betalingsverplichting-aan-omroep-max-gekoppeld-aan-duur-van-de-overeenkomst

Rechtbank Amsterdam 10 januari 2018, IEF 17423 (Omroep MAX tegen gedaagden) Auteursrecht. Contracten. Muziekrecht. In 2014 heeft omroep MAX een overeenkomst met gedaagden gesloten, zodat MAX de muziek van componist B mag gebruiken in het programma Nederland in Beweging. In dit contract is bepaald dat gedaagden het via Buma/Stemra ontvangen bedrag voor deze muziek doorbetalen aan MAX. Op 31 december 2015 eindigt de overeenkomst van rechtswege en op 6 januari 2016 heeft MAX meegedeeld dat zij de overeenkomst niet verlengt. Tussen partijen is in geschil de uitleg van de overeenkomst voor wat betreft de vraag of op gedaagden nog een (door)betalingsverplichting rust na het eindigen van de overeenkomst. MAX stelt dat de betaling door gedaagden is gekoppeld aan het gebruik van de muziek tot 2016 en er met het eindigen van de overeenkomst geen einde kwam aan de betalingsverplichting. Gedaagden stellen dat de betalingsverplichting is gekoppeld aan de duur van de overeenkomst. MAX heeft geen feiten en omstandigheden aangedragen die tot de conclusie kunnen leiden dat de betalingsverplichting gekoppeld was aan het gebruik van de muziek.

IEF 17419

Onthullen van gezicht geen wezenlijke toevoeging aan publieke debat over huurmoord

Kantonrechter 27 dec 2017, IEF 17419; ECLI:NL:RBGEL:2017:6890 (Eiser tegen Endemol Nederland), http://www.ie-forum.nl/artikelen/onthullen-van-gezicht-geen-wezenlijke-toevoeging-aan-publieke-debat-over-huurmoord

Ktr. Rechtbank Gelderland 27 december 2017, IEF ; ECLI:NL:RBGEL:2017:6890 (Eiser tegen Endemol Nederland) Privacy. Mediarecht. In een uitzending van het televisieprogramma Misdaadverslaggever is beeld- en geluidmateriaal vertoond van eiser die op het aanbod van twee jongemannen om zijn concurrent om het leven te brengen ingaat. Eiser is hier niet onherkenbaar in beeld gebracht, enkel werd hij niet bij naam genoemd. Eiser is van mening dat Endemol c.s. inbreuk maakt op het recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer. De kantonrechter oordeelt dat het onthullen van het gezicht van eiser niet een zodanig wezenlijke toevoeging is aan het publieke debat over huurmoord in het algemeen, dat Endemol c.s. dit belangrijke laatste stukje persoonlijke levenssfeer van eiser mocht opofferen.

IEF 17420

Judoschool Team Gouwe Sports maakt geen handelsnaaminbreuk op Budo Gouweleeuw

Rechtbank Rotterdam 23 okt 2017, IEF 17420; ECLI:NL:RBROT:2017:7911 (Budo Gouweleeuw tegen Team Gouwe Sports), http://www.ie-forum.nl/artikelen/judoschool-team-gouwe-sports-maakt-geen-handelsnaaminbreuk-op-budo-gouweleeuw
budo gouweleeuw team gouwe sports

Vzr. Rechtbank Rotterdam 23 oktober 2017, IEF 17420; ECLI:NL:RBROT:2017:7911 (Budo Gouweleeuw tegen Team Gouwe Sports) Handelsnaamrecht. Op 29 maart 2017 wordt aan gedaagde medegedeeld dat zijn arbeidsovereenkomst als verenigingsmanager bij judoschool Budo Gouweleeuw niet wordt verlengd. Op 3 mei 2017 start richt hij judoschool Team Gouwe Sports op, gelegen op circa 2,5 km afstand van Budo Gouweleeuw. Van onrechtmatige concurrentie is geen sprake, het bewijs hiervoor is onvoldoende door Budo Gouweleeuw onderbouwd. Van handelsnaaminbreuk is ook geen sprake. Hoewel beide judoscholen in Delft gevestigd zijn en zij zich voornamelijk richten op de judosport, blijkt uit de omstandigheden van het geval onvoldoende om de conclusie te dragen dat verwarring tussen de rechtspersonen bij het publiek te duchten is.

IEF 17416

Verwarring aannemelijk tussen handelsnamen Flexexpert en Flexexperts

Rechtbank Gelderland 18 dec 2017, IEF 17416; ECLI:NL:RBGEL:2017:6893 (Flexexpert/Flexexperts), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verwarring-aannemelijk-tussen-handelsnamen-flexexpert-en-flexexperts

Vzr. Rechtbank Gelderland 18 december 2017, IEF 17416; ECLI:NL:RBGEL:2017:6893 (Flexexpert/Flexexperts) Handelsnaamrecht. FlexExpert neemt sinds 1991 onder de naam FlexExpert deel aan het economisch verkeer en in 2000 het de domeinnaam ‘flexexpert.nl’  geregistreerd. EquiPlus neemt sinds 2016 onder de namen Flex-Experts en FlexExperts deel aan het economisch verkeer en heeft domeinnaam ‘flex-experts.nl’ geregistreerd. De voorzieningenrechter oordeelt dat de handelsnamen Flex-Experts en FlexExperts slechts in geringe mate afwijken van de handelsnaam FlexExpert. Omdat beide ondernemingen zich op dezelfde markt richten en zij deels soortgelijke diensten aanbieden is de aard van beide ondernemingen zeer nauw verwant. Voorts zijn beide ondernemingen door heel Nederland actief als gevolg van het gebruik van de website. De Kamer van Koophandel hanteert dezelfde zogenaamde Standaard Bedrijfs Indelings-code. Het is aannemelijk dat bij het relevante publiek verwarring is te duchten tussen de ondernemingen. Ditzelfde geldt voor beide domeinnamen. Deze worden als handelsnaam aangemerkt, omdat zij nagenoeg identiek zijn aan de handelsnamen.

IEF 17418

Bas Kist - Melodie gejat, of toevallige gelijkenis?

radiohead del rey the hollies

Bas Kist, Jochem van Staalduine, Melodie gejat, of toevallige gelijkenis?, Volkskrant 10 januari 2018. Singer-songwriter Lana Del Rey is door de Engelse rockband Radiohead op het matje geroepen. Volgens de band vertoont Del Reys’ nummer Get Free uit 2017 een dermate grote gelijkenis met het nummer Creep van Radiohead uit 1993, dat er sprake is van auteursrechtinbreuk.

Geen schikking Hoewel Del Rey ontkent dat zij zich heeft laten inspireren door Radiohead, heeft de zangeres wel aangeboden de zaak te schikken en 40 % van haar inkomsten af te dragen aan Radiohead. De Britse band neemt echter alleen genoegen met 100 % en dreigt nu een rechtszaak tegen de zangeres aan te spannen.

IEF 17410

Advies CTvA inzake nabetaling vertrekregeling topfunctionaris Norma

CvTA 11 dec 2017, IEF 17410; 2017176 (Advies vertrekregeling Norma), http://www.ie-forum.nl/artikelen/advies-ctva-inzake-nabetaling-vertrekregeling-topfunctionaris-norma

CTvA 11 december 2017, IEF 17410; kenmerk 2017176 (Advies vertrekregeling Norma) Op 3 november 2017 verzocht Norma het CvTA om een oordeel over een nabetaling in het kader van de vertrekregeling van een (voormalig) topfunctionaris. Het College adviseerde naar aanleiding van dit verzoek op 11 december 2017 dat de nabetaling in overeenstemming is met de WNT-vereisten. Het College zal haar definitieve oordeel geven bij de beoordeling van de jaarrekening 2017 van Norma en de daarbij behorende accountantsverklaring.

IEF 17413

Pine Valley slaagt niet in bewijsopdracht, inbreukvorderingen geweigerd

Rechtbank Den Haag 10 jan 2018, IEF 17413; ECLI:NL:RBDHA:2018:5 (Pine Valley tegen Campo International en Kwekerij Y), http://www.ie-forum.nl/artikelen/pine-valley-slaagt-niet-in-bewijsopdracht-inbreukvorderingen-geweigerd

Rechtbank Den Haag 10 januari 2018, IEF 17413; ECLI:NL:RBDHA:2018:5 (Pine Valley tegen Campo International en Kwekerij Y) Kwekersrecht. Eindvonnis bij IEF 11054. Het kan niet worden vastgesteld dat de bemonsterde partij geleverd is door Campo, daarom is Pine Valley niet in haar bewijsopdracht geslaagd. De rechtbank wijst de inbreukvorderingen af. In reconventie kan door de rechtbank niet worden vastgesteld of het materiaal met de naam Annemiek onderscheidbaar is van het beschermde ras Luseane. De reconventionele schadevorderingen en de verklaring voor recht dat Pine Valley aansprakelijk is voor de schade worden afgewezen.

IEF 17417

Het is voldoende aannemelijk dat overname printerdivisie Samsung ook de executiebevoegdheid van octrooivonnis betreft

Rechtbank Den Haag 5 jan 2018, IEF 17417; ECLI:NL:RBDHA:2018:93 (Digital Revolution tegen Samsung), http://www.ie-forum.nl/artikelen/het-is-voldoende-aannemelijk-dat-overname-printerdivisie-samsung-ook-de-executiebevoegdheid-van-octr

Vzr. Rechtbank Den Haag 5 januari 2018, IEF 17417; ECLI:NL:RBDHA:2018:93 (Digital Revolution tegen Samsung) Executie. Contractenrecht. Digital Revolution c.s. exploiteren webwinkels waarmee zij printers en (toner)cartridges aanbieden en verkopen in onder meer Nederland. In eerder vonnis [IEF 16408] is bepaald dat zij met de met Samsung compatibele cartridges inbreuk maken en haar producten aangeprijst met misleidende capaciteitsvergelijking. Er is beroep aangetekend. Ondertussen wordt de printerdivisie van Samsung door HP (S-printing) overgenomen; er is een Deed of Assignment en wordt in het EUIPO- en NL octrooi-register ingeschreven dat S-printing rechthebbende is. De gevorderde schorsing ex 225 lid 1 Rv wordt afgewezen. De voorzieningenrechter overweegt dat in het midden kan blijven of de executiebevoegdheid met betrekking tot het vonnis van rechtswege meegaat met de overdracht van de betreffende octrooien en modelrechten, of dat deze rechten separaat dienen te worden overgedragen. Het is voldoende aannemelijk dat Samsung en S-Printing bedoeld hebben ook die executierechten – voor zover nodig – over te dragen.

IEF 17414

Rutger van Rompaey richt IP Atelier op

IP Atelier

Rutger van Rompaey, oprichter van IP Atelier, is sinds 2003 actief op het gebied van intellectuele eigendom. Als advocaat, ondernemer, merkengemachtigde, docent en muzikant heeft hij ruime ervaring met dit specialisme. De diversiteit aan invalshoeken bundelt hij in IP Atelier.

IEF 17412

HvJ EU: Reparatieclausule afhankelijk van gelijkenis uiterlijke kenmerken reserveonderdeel

HvJ EU 20 dec 2017, IEF 17412; ECLI:EU:C:2017:992 (Acacia tegen Audi en Fallimento Pneusgarda), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-reparatieclausule-afhankelijk-van-gelijkenis-uiterlijke-kenmerken-reserveonderdeel-1

HvJ EU 20 december 2017, IEF 17412; C‑397/16 en C‑435/16; ECLI:EU:C:2017:992 (Acacia tegen Audi en Fallimento Pneusgarda) Gemeenschapsmodellen - Geen bescherming – Reparatieclausule - Begrip ‚onderdeel van een samengesteld voortbrengsel’ - Reparatie van het samengestelde voortbrengsel om het de oorspronkelijke uiterlijke kenmerken terug te geven - Maatregelen die de gebruiker moet treffen om zich te kunnen beroepen op de reparatieclausule - Autovelg die een identieke replica van het model van de originele velg is.

1)      Artikel 110, lid 1, van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen moet aldus worden uitgelegd dat de erin vervatte reparatieclausule de uitsluiting van bescherming als gemeenschapsmodel voor een model dat een onderdeel vormt van een samengesteld voortbrengsel dat wordt gebruikt voor de reparatie van dit samengestelde voortbrengsel om het de oorspronkelijke uiterlijke kenmerken terug te geven, niet afhankelijk stelt van de voorwaarde dat de uiterlijke kenmerken van het samengestelde voortbrengsel bepalend zijn voor het beschermde model.

IEF 17411

Wodkamerken niet voor "LHBT-drank" geregistreerd en moeten op naam van Russische staatsonderneming worden gezet

Hof Den Haag 9 jan 2018, IEF 17411; ECLI:NL:GHDHA:2018:13 (Spirits tegen FKP Sojuzplodoimport), http://www.ie-forum.nl/artikelen/wodkamerken-niet-voor-lhbt-drank-geregistreerd-en-moeten-op-naam-van-russische-staatsonderneming-wor

Hof Den Haag 9 januari 2018, IEF 17411; ECLI:NL:GHDHA:2018:13 (Spirits tegen FKP Sojuzplodoimport) Merkenrecht. Zie tussenarrest [IEF 16025] en [IEF 14795]. Bij de beoordeling van de inbreukvordering dient de wijze van gebruik van het teken mee te wegen. Spirits heeft gesteld dat haar STOLI-merken door haar wijze van gebruik een moderne uitstraling hebben die afwijkt van de (ouderwetse) Russische uitstraling van het STOLICHNAYA-merk. Spirits' STOLI-wodka wordt specifiek gebruikt wordt en bestemd is voor een speciale doelgroep, de LHBT (lesbische, homo-, bi,- en transseksuelen)-gemeenschap, terwijl STOLICHNAYA bestemd is voor het gewone publiek. Echter Spirits heeft haar merk niet gedeponeerd voor “LHBT-drank”, maar voor (alcoholische) dranken in het algemeen. Het hof is van oordeel dat de dranken waarvoor de beide merken zijn ingeschreven naar hun aard bestemd zijn voor het grote publiek, voor wat betreft alcoholische dranken het grote publiek dat alcohol drinkt boven de 18 jaar en niet slechts voor personen behorend tot de LHBT-gemeenschap. Spirits wordt bevolen om de STOLICHNAYA- en MOSKOVKAYA-merken op naam van FKP (Russische staatsonderneming) te zetten. Nietigverklaring van latere merken van Spirits die STOLICHNAYA, MOSKOVSKAYA of STOLI bevatten. Inbreukverbod en nevenvorderingen toegewezen.

IEF 17408

Besluit CvTA t.a.v. Wob-verzoeken openbaarmaking rapporten Buma Stemra

CvTA 20 dec 2017, IEF 17408; 2017181 (Wob-verzoek rapporten Buma/Stemra), http://www.ie-forum.nl/artikelen/besluit-cvta-t-a-v-wob-verzoeken-openbaarmaking-rapporten-buma-stemra

CvTA 20 december 2017, IEF 17408; kenmerk 2017181 (Wob-verzoek rapporten Buma/Stemra) Vergl. IEF 17357. ( Het CvTA heeft in de maanden na het bekend worden (op 30 augustus 2017) van het bestaan van vertrouwelijke rapporten die zijn opgesteld door NautaDutilh en BDO in opdracht van Buma Stemra diverse Wob-verzoeken ontvangen. Op 20 december 2017 heeft het College over deze Wob-verzoeken besloten deze deels openbaar te maken. Er staan diverse passages met zwartgelakte informatie die bedrijfs- en fabricagegegevens bevatten, ter eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer of ter voorkoming van onevenredige bevoordeling of benadeling van natuurlijke en rechtspersonen.

IEF 17407

Vordering tot vernietiging sigaretten in bodemprocedure afgewezen

Rechtbank Den Haag 3 jan 2018, IEF 17407; ECLI:NL:RBDHA:2018:4 (Philip Morris tegen World Freight Logistics), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vordering-tot-vernietiging-sigaretten-in-bodemprocedure-afgewezen

Rechtbank Den Haag 3 januari 2018, IEF 17407; ECLI:NL:RBDHA:2018:4 (Philip Morris tegen World Freight Logistics) Merkenrecht. Auteursrecht. Transitgoederen. In kort geding (zie IEF 15739) is Philip Morris de mogelijkheid geboden om in een bodemprocedure te bewijzen dat de sigaretten van WFL bestemd waren voor de Nederlandse markt, zodat zij de sigaretten kon doen vernietigen. De rechtbank passeert het bewijs dat Philip Morris hiertoe aandraagt wegens het ontbreken van onderbouwing. De vordering tot vernietiging van de sigaretten van Philip Morris wordt afgewezen en de vordering tot verval van het beslag wordt toegewezen.

IEF 17404

AIPPI-Symposium 2018 - het programma

Het jaarlijkse Symposium Intellectuele Eigendom vindt plaats op woensdag 14 maart 2018. Ook dit jaar zal er een bloemlezing van de meest relevante ontwikkelingen in het auteursrecht, merkenrecht en octrooirecht worden gegeven en zullen in de middag drie debatten worden gehouden. Tijdens het symposium zal de jaarlijkse VIE-prijs worden uitgereikt. Nominaties hiervoor zijn welkom tot 26 januari 2018. De inschrijving via het online registratieformulier is geopend.

IEF 17406

Converse ontkracht beroep op uitputting door erop te wijzen dat het om namaak gaat

Rechtbank Den Haag 3 jan 2017, IEF 17406; (Converse tegen Goeiemode en Van Caem), http://www.ie-forum.nl/artikelen/converse-ontkracht-beroep-op-uitputting-door-erop-te-wijzen-dat-het-om-namaak-gaat

Rechtbank Den Haag 3 januari 2018, IEF 17406 (Converse tegen Goeiemode en Van Caem) Merkenrecht. Uitputting. Goeiemode heeft in haar (web)winkels schoenen te koop aangeboden en verkocht met het uiterlijk van de schonen en de merken van Converse. Goeiemode heeft de schoenen ingekocht bij Van Caem Sports. Goeiemode en Van Caem Sports betogen dat het merkenrecht is uitgeput. Van Caem Sports en Goeiemode dragen de bewijslast van de uitputting en gemotiveerde betwisting volstaat voor Converse. Converse heeft het beroep op uitputting gemotiveerd betwist door er op te wijzen dat geen sprake is van authentieke waren, maar van namaakgoederen. Hiermee ontkracht Converse het beroep op uitputting. Daarmee staat de inbreuk door Goeiemode en Van Caem Sports vast. Staking in de EU en Benelux wordt bevolen, met toewijzing van nevenvorderingen.

IEF 17405

HR: Geen eigen etiket op de Primagaz-tank aangebracht, dus geen uitputting

Hoge Raad 5 jan 2018, IEF 17405; ECLI:NL:HR:2018:10 (Automobielbedrijf tegen Primagaz), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hr-geen-eigen-etiket-op-de-primagaz-tank-aangebracht-dus-geen-uitputting

HR 5 januari 2018, IEF 17405; IEFbe 2451; ECLI:NL:HR:2018:10 (Automobielbedrijf tegen Primagaz) Afvuljurisprudentie. Merkenrecht. Een vaste tank met het merk ‘Primagaz’ is op de exclusieve basis verhuurd. Merkinbreuk door hervulling van een aan de merkhouder in eigendom toebehorende gastank waarop Primagaz-merk is aangebracht.  In kort geding [IEF 12493] werd de vordering merkenrechtinbreuk wegens navullen toegewezen. Het Hof [IEF 16126] oordeelt dat er risico op merkinbreuk is voor het navullen van de tank. Het middel bestrijdt dat de oordelen dat eiseres (1) aldus het merk van Primagaz gebruikt, (2) dat geen sprake is van uitputting van het merkrecht van Primagaz en (3) dat door het ontbreken van aanvullende etikettering afbreuk kan worden gedaan aan de herkomst- en kwaliteitsfunctie van het merk. Analyse van arresten BenGH (Shell/Walhout), HvJ EU Viking/Kosan IEF 9944, Interflora IEF 10209, en Winters/Red Bull IEF 10674. De Hoge Raad verwerpt het beroep, er is sprake van merkgebruik. Eiseres heeft geen eigen etiket op de tank heeft aangebracht, noch anderszins op voor ieder kenbare wijze duidelijk heeft gemaakt dat de tank is gevuld met gas dat van haar afkomstig is en niet van Primagaz, kan het beroep op uitputting niet baten .

IEF 17403

Bezwaar Sena tegen beslissing op Wob-verzoek openbaarmaking modelovereenkomsten afgewezen

CvTA 22 nov 2017, IEF 17403; (Sena tegen Wob-beslissing), http://www.ie-forum.nl/artikelen/bezwaar-sena-tegen-beslissing-op-wob-verzoek-openbaarmaking-modelovereenkomsten-afgewezen

CvTA 22 november 2017, IEF 17403; 2017165 (bob SENA op toegewezen Wob-verzoek) Sena heeft bezwaar aangetekend tegen het besluit van het College naar aanleiding van een Wob-verzoek van Brinkhof Advocaten om openbaarmaking van de modelovereenkomsten van Sena. Sena voert aan dat zij niet expliciet in de gelegenheid zijn gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Haar onderhandelingspositie kan onder druk komen te staan en het College had het Wob-verzoek op grond van 10 lid 1 onder c en lid 2 onder b Wob moeten weigeren. Het bezwaar is ongegrond en het verzoek tot herroeping wordt afgewezen. Het verzoek ten aanzien van advocatenkantoor Brinkhof wordt ingewilligd voor zover haar verzocht wordt een passage te anonimiseren, indien de stukken met derden worden gedeeld.

 

IEF 17402

CvTA-goedkeuring gewijzigde bijlagen bij het repartitieregelement De Thuiskopie, bestuurs- en directiereglement

CvTA 21 nov 2017, IEF 17402; (Stichting de Thuiskopie), http://www.ie-forum.nl/artikelen/cvta-goedkeuring-gewijzigde-bijlagen-bij-het-repartitieregelement-de-thuiskopie-bestuurs-en-directie
cvta

CvTA 21 november 2017, IEF 17402; 2017162 (Stichting de Thuiskopie) Thuiskopie. Organisatie. Op 7 november 2017 verzocht Stichting de Thuiskopie om goedkeuring van het CvTA van een gewijzigd repartitiereglement (met bijlagen) en aansluitovereenkomst en een gewijzigd bestuurs- en directiereglement. Het College besloot de bijlagen bij het repartitiereglement en het bestuurs- en directiereglement goed te keuren. Het College ontvangt nog graag een aangepaste versie van het repartitiereglement waarin de opmerkingen over de verwijzing naar de statuten in de titel van het document en de beslissingsbevoegdheid in onvoorziene gevallen zijn verwerkt (artikel 12).