IEF 17553

Beslissing op bezwaar inzake advies CvTA aan Sena

Op 27 oktober 2017 reageerde het CvTA op een verzoek om handhaving van VCR (Vereniging van Commerciële Radio) jegens Sena. Tegelijkertijd adviseerde het CvTA, naar aanleiding van dit verzoek om handhaving, Sena om alle gehanteerde standaardlicentieovereenkomsten en normaal toepasselijke tarieven, inclusief kortingen, waaronder de standaardlicentieovereenkomsten met OLON (Organisatie van Lokale Omroepen Nederland) en ROOS (thans Regionale Publieke Omroep), op de website van Sena te publiceren. VCR ging tegen dit advies van het CvTA in bezwaar. Op 13 maart 2018 besliste het CvTA op dit bezwaar. U kunt de beslissing op bezwaar (hier), de eerdere reactie van het CvTA op het handhavingsverzoek van VCR (hier) en het eerdere advies aan Sena (hier) inzien.

IEF 17552

Crocs kan niet genoegzaam aantonen dat bekendmakingsevenementen de nieuwheid van haar model niet wegnemen

Gerecht EU (voorheen GvEA) 14 mrt 2018, IEF 17552; T-651/16 (Crocs tegen EUIPO), http://www.ie-forum.nl/artikelen/crocs-kan-niet-genoegzaam-aantonen-dat-bekendmakingsevenementen-de-nieuwheid-van-haar-model-niet-weg

Gerecht EU 14 maart 2018, IEF 17552; IEFbe 2500; T-651/16 (Crocs tegen EUIPO) Modellenrecht. Sinds 2005 is Crocs in bezit van een Europees model voor door haar geproduceerd schoeisel. In 2013 doet Gifi Diffusion een verzoek tot nietigheidverklaring wegens gebrek aan nieuwheid. Gifi Diffusion stelt dat de nieuwheid van het model is weggenomen doordat het model op drie evenementen reeds voor de 12 maanden voorafgaand aan de prioriteitsdatum aan het publiek is getoond. De derde kamer van beroep van het EUIPO wijst het verzoek tot nietigheidverklaring toe. Crocs toont niet genoegzaam aan dat de drie bekendmakingsevenementen er niet voor hebben gezorgd dat het model bekend is geworden binnen de kringen die gespecialiseerd zijn in de betrokken sector, opererend binnen de Europese Unie. Het Gerecht bekrachtigt de uitspraak van de derde kamer van beroep van het EUIPO en verwerpt het beroep.

IEF 17551

Uitvinding behandeling seksuele disfunctie voor de vakman niet meer dan het uitlopen van een 'one-way-street'

Rechtbank Den Haag 14 mrt 2018, IEF 17551; ECLI:NL:RBDHA:2018:2668 (Teva tegen Icos), http://www.ie-forum.nl/artikelen/uitvinding-behandeling-seksuele-disfunctie-voor-de-vakman-niet-meer-dan-het-uitlopen-van-een-one-way

Rechtbank Den Haag 14 maart 2018, IEF 17551, ECLI:NL:RBDHA:2018:2668 (Teva tegen Icos) Octrooirecht. VRO-bodemzaak. Icos is houdster van EP 1 173 181 B3 met de titel Compositions comprising phosphodiesterase inhibitors for the treatment of sexual disfunction. In een kort geding, aanhangig gemaakt tegen Teva, heeft de voorzieningenrechter de vordering tot inbreukverbod van Icos afgewezen [IEF 17330]. In de bodemzaak vordert Teva met succes vernietiging van het Nederlands deel van EP 181 wegens gebrek aan inventiviteit. De uitvinding vloeit voor de vakman op voor de hand liggende wijze voort uit de stand van de techniek. Het is voor de vakman niet meer dan het uitlopen van een 'one-way-street'. Het Nederlandse deel van EP 181 wordt vernietigd wegens een gebrek aan inventiviteit.

IEF 17550

Vakantie Makelaar in strikte zin geen louter beschrijvende handelsnaam in relatie tot de aangeboden diensten

Rechtbank Noord-Holland 8 mrt 2018, IEF 17550; (Vakantie Makelaar), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vakantie-makelaar-in-strikte-zin-geen-louter-beschrijvende-handelsnaam-in-relatie-tot-de-aangeboden

Vzr. Rechtbank Noord-Holland 8 maart 2018, IEF 17550 (Vakantie Makelaar) Handelsnaamrecht. Vakantie Makelaar drijft sinds 2007 onder die naam een onderneming die zich bezig houdt met makelaarsactiviteiten met een specifieke focus op vakantie en recreatie onroerend goed. A heeft in 2017 de domeinnaam www.de-vakantiemakelaar.nl geregistreerd, die hij gebruikt ten behoeve van de verkoop van vakantiewoningen. Vakantie Makelaar vordert A te bevelen inbreuk op haar handelsnaamrechten te staken. A voert aan dat er sprake is van een louter beschrijvende handelsnaam, die niet mag worden gemonopoliseerd. De voorzieningenrechter oordeelt dat er in strikte zin, gelet op de combinatie van de woorden 'Vakantie' en 'Makelaar' in relatie tot de aangeboden diensten geen sprake is van een louter beschrijvende handelsnaam. Omdat er gevaar voor verwarring bestaat, is er sprake van een inbreuk op de handelsnaamrechten van Vakantie Makelaar. De vordering wordt toegewezen.

IEF 17548

Retro Opera maakt door visuele gelijkenis in combinatie met de term ‘opera’ voor dance-muziek inbreuk op Dance Opera

21 nov 2016, IEF 17548; (Fandango tegen Star), http://www.ie-forum.nl/artikelen/retro-opera-maakt-door-visuele-gelijkenis-in-combinatie-met-de-term-opera-voor-dance-muziek-inbreuk
Retropera

Rechtbank van Koophandel Antwerpen 3 februari 2016, IEFbe 2499; IEF17548 (Star tegen Fandango) en Hof van beroep Antwerpen 21 november 2016, IEFbe 2499; IEF 17548 (Fandango tegen Star) Merkenrecht. Star is houder van het Benelux-beeldmerk "Dance Opera Trip". Fandango organiseert een evenement aanvankelijk onder de naam "Dance Event" en later onder de naam "Retropera". Star is van oordeel dat de benamingen en gebruikte logo's haar merkenrechten schenden. De rechtbank oordeelt dat Fandango een inbreuk maakt op de eerlijke marktpraktijken alsook op het Benelux-beeldmerk en het beveelt staking. De tekens vertonen visuele gelijkenis en de term 'opera' in de specifieke context van dance-muziek wordt alleen door Star gehanteerd. Het hof bekrachtigt het bestreden vonnis. De inbreuk op het merk van Star en de eerlijke marktpraktijken blijft weerhouden en het bevel tot staking wordt bevestigd. Het hoger beroep wordt ongegrond verklaard. 

IEF 17546

Nog geen overeenkomst voor licentie op fotobehang Nelson Mandela

Kantonrechter 21 feb 2018, IEF 17546; ECLI:NL:RBMNE:2018:719 (Nelson Mandela-foto), http://www.ie-forum.nl/artikelen/nog-geen-overeenkomst-voor-licentie-op-fotobehang-nelson-mandela

Ktr. Rechtbank Midden-Nederland 21 februari 2018, IEF ; ECLI:NL:RBMNE:2018:719 (Nelson Mandela-foto) Totstandkoming overeenkomst. Eiseres exploiteert een online databank met meer dan 30 miljoen beelden. Eiseres stelt dat zij op verzoek van gedaagde een licentie heeft bedongen bij de rechthebbende op een foto van Nelson Mandela en deze foto inclusief licentie aan gedaagde heeft geleverd. Gedaagde heeft interesse getoond, daarbij heeft ze kenbaar gemaakt de foto te gebruiken voor fotobehang voor een wand, ze vraagt hoe eiseres het beeld aanlevert en geeft de aanleverspecificaties voor de fotowand. Deze vraag staat nog open op het moment dat het bestand wordt toegestuurd. Ook staat de vraag nog open naar de prijs. Partijen hadden weliswaar overeenstemming bereikt over een (maximale) prijs van € 1.250,00 en gedaagde had aan eiseres al haar gegevens gestuurd ten behoeve van de facturatie, maar daaruit kan op zichzelf geen wil tot aanvaarding van het aanbod worden afgeleid.

IEF 17547

Pre-annual Meeting Reception INTA 2018

This year Simmons & Simmons will again host the Dutch INTA Pre-Annual Meeting Reception on April 5, 2018 from 17:00 until 19:30 in its Amsterdam office. This Pre‒Annual Meeting Reception is planned exclusively for you and your colleagues to learn more about INTA’s 2018 Annual Meeting in Seattle, Washington. Why you should attend:

IEF 17545

VESTIVAL vanwege de afwijkende spelling niet zonder meer beschrijvend voor festivals

Rechtbank Den Haag 7 mrt 2018, IEF 17545; ECLI:NL:RBDHA:2018:2643 (Eiser tegen Havensluis), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vestival-vanwege-de-afwijkende-spelling-niet-zonder-meer-beschrijvend-voor-festivals
Vestival

Vzr. Rechtbank Den Haag 7 maart 2018, IEF 17545; IT 2506; ECLI:NL:RBDHA:2018:2643 (Eiser tegen Havensluis) Merkenrecht. Eiser heeft in 2013 en 2014 twee Benelux-beeldmerken ingeschreven waarin het woord VESTIVAL te lezen is. Havensluis heeft in 2016 en 2017 twee Benelux-beeldmerken ingeschreven waarin het woord VESTIVAL te lezen is. Voor de organisatie van festivals maakte de heer A, voormalig zwager van eiser, gebruik van de domeinnaam vestival.eu en accounts op Facebook, Instagram en Twitter. Nadat de vennootschappen van A failliet worden verklaard, is Havensluis administrator van het Facebookaccount geworden en is 020 Vision, dat Havensluis als statutair bestuurder heeft, geregistreerd als domeinnaamhouder van vestival.eu. In 2018 heeft Havensluis de naam van het Facebookaccount gewijzigd in Oh My! Music Festival. Het merk is niet zonder meer beschrijvend voor festivals, omdat het met een 'V' wordt gespeld. Eiser vordert met succes dat Havensluis ieder gebruik van de benaming VESTIVAL te staken. De verschillen tussen teken en merk wegen minder zwaar dan de (opvallendere) overeenkomst in het gebruik van de V als beginletter. De sociale-media-accounts hoeven niet overgedragen te worden, daar niet in valt te zien dat het gebruik van deze accounts na naamswijziging nog inbreukmakend is op de merkenrechten van eiser.

IEF 17542

HvJ EU: Bij beoordeling of uiterlijke kenmerken uitsluitend door technische functie worden bepaald moet worden nagegaan of die functie de enige bepalende factor is

HvJ EU 8 mrt 2018, IEF 17542; C-395/16 (Doceram tegen Ceramtec), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-bij-beoordeling-of-uiterlijke-kenmerken-uitsluitend-door-technische-functie-worden-bepaald-mo

HvJ EU 8 maart 2018, IEF 17542; IEFbe 2492; C-395/16 (Doceram tegen CeramTec) Modellenrecht. Uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie van dat voortbrengsel worden bepaald – Beoordelingscriteria – Bestaan van alternatieve modellen – Inaanmerkingneming van het standpunt van een ,objectieve waarnemer’”

1) Artikel 8, lid 1, van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen moet aldus worden uitgelegd dat voor de beoordeling of uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel uitsluitend door de technische functie van dat voortbrengsel worden bepaald, nagegaan moet worden of die functie de enige factor is die bepalend was voor die kenmerken, en dat in dit verband niet doorslaggevend is of er alternatieve modellen zijn.

IEF 17544

Bestuurder HE Licenties niet hoofdelijk aansprakelijk voor proceskostenvordering VG Colours

Rechtbank Den Haag 6 sep 2017, IEF 17544; ECLI:NL:RBDHA:2017:10792 (VG Colours tegen B.V. I), http://www.ie-forum.nl/artikelen/bestuurder-he-licenties-niet-hoofdelijk-aansprakelijk-voor-proceskostenvordering-vg-colours

Rechtbank Den Haag 6 september 2017, IEF 17544; ECLI:NL:RBDHA:2017:10792 (VG Colours tegen B.V. I) Bestuurdersaansprakelijkheid. VG Colours vordert een verklaring voor recht dat B.V. I in zijn hoedanigheid van bestuurder c.q. feitelijk leidinggever hoofdelijk aansprakelijk is voor de vordering wegens proceskosten die VG Colours heeft op HE Licenties uit hoofde van een kort geding vonnis [IEF 15239]. VG Colours stelt dat de bestuurder wist dat zij in de kort geding procedure in het ongelijk zou worden gesteld, voor een aanzienlijk bedrag in de proceskosten zou worden veroordeeld en dat HE Licenties voor die vordering van VG Colours onvoldoende verhaal zou bieden. VG Colours heeft geen concrete feiten of omstandigheden gesteld waaruit kan worden afgeleid dat de vorderingen van HE Licenties op voorhand geheel kansloos waren. De beslissing van HE Licenties om VG Colours in kort geding te betrekken kan daarom niet als onrechtmatig handelen worden bestempeld. De vordering wordt afgewezen.

IEF 17521

30 mei - Jurisprudentielunch merken-, modellen-, auteursrecht

Inschrijven Op woensdag 30 mei 2018 organiseert eduLex, onderdeel van deLex, wederom een intensieve jurisprudentielunch. Tijdens deze bijeenkomst bespreken Tobias Cohen Jehoram, Charles Gielen en Laura Fresco met u de belangrijkste uitspraken op het gebied van het merken-, modellen- en auteursrecht. Van iedere uitspraak wordt de essentie en het belang voor de praktijk besproken. In slechts drie uur tijd bent u volledig op de hoogte van de ontwikkelingen in de meest recente rechtspraak van het afgelopen half jaar.

IEF 17543

Charles Gielen - Noot onder HvJ EU Gözze/VBB

C. Gielen, Noot onder HvJ EU 8 juni 2017 (Gözze/VBB); IEF 17543; eerder gepubliceerd in IER 2018/5 1. Deze zaak gaat over de relatie tussen het individuele en het collectieve merk en wel onder de werking van de Verordening 207/2009 inzake het Gemeenschapsmerk. Wij leven al lang niet meer onder het regime van die verordening, omdat inmiddels Verordening 2017/1001 inzake het Uniemerk van kracht is geworden (via de tussenstap van Verordening (EU) 2015/2424). Maar geen nood, de bepalingen uit de eerste (art. 66 e.v.) zijn materieel gezien hetzelfde als die uit de laatste (art. 74 e.v.) met één belangrijk verschil. In Verordening 2017/1001 inzake het Uniemerk wordt tevens voorzien in bescherming van zgn. Uniecertificeringsmerken (art. 83 e.v.).

IEF 17541

Save the date - 31 januari 2019 - 100 jaar Lindenbaum/Cohen

Op donderdag 31 januari 2019 vindt aan de Universiteit Leiden een symposium plaats ter gelegenheid van 100 jaar Lindenbaum/Cohen
(HR 31 januari 1919, ECLI:NL:HR:1919:AG1776 (tekst)) met als voorlopige werktitel ‘onrechtmatige daad en vertrouwelijke informatie’. De onderwerpen zullen nader worden bepaald, maar in ieder geval zal er ook ruim aandacht zijn voor de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (wv 34 821). Het symposium wordt van 10 tot 17uur georganiseerd door het Leids Juridisch PAO in Leiden.

 

IEF 17540

Videma maakt misbruik van machtspositie door niet billijke tarieven vertoning en doorgifte Nederlandse tv-programma's in ziekenhuizen

Rechtbank Rotterdam 21 feb 2018, IEF 17540; ECLI:NL:RBROT:2018:1037 (NVZ ziekenhuizen tegen Videma), http://www.ie-forum.nl/artikelen/videma-maakt-misbruik-van-machtspositie-door-niet-billijke-tarieven-vertoning-en-doorgifte-nederland

Rechtbank Rotterdam 21 februari 2018, IEF 17540; ECLI:NL:RBROT:2018:1037 (NVZ ziekenhuizen tegen Videma) Auteursrecht. NVZ vordert een verklaring voor recht dat de hoogte en de toepassing van de door Videma gehanteerde tarieven voor vertoning en doorgifte van Nederlandse tv-programma’s in ziekenhuizen niet billijk zijn. In een tussenvonnis is de Geschillencommissie Auteursrechten als deskundige benoemd. Uit het deskundigenbericht blijkt dat de tarieven niet billijk zijn. De rechtbank oordeelt dat de hoogte en toepassing van de tarieven niet billijk zijn en dat Videma derhalve misbruik maakte van een machtspositie. NVZ-leden hebben aanspraak op een schadevergoeding van Videma. 

IEF 17539

Karakteristieke uiterlijke kenmerken van de lampen komen één op één terug

Rechtbank Oost-Brabant 1 mrt 2018, IEF 17539; ECLI:NL:RBOBR:2018:1000 (Ontwerper tegen Bellino), http://www.ie-forum.nl/artikelen/karakteristieke-uiterlijke-kenmerken-van-de-lampen-komen-n-op-n-terug
Auteursrecht lampen bijgesneden

Vzr. Rechtbank Oost-Brabant 1 maart 2018, IEF 17539; ECLI:NL:RBOBR:2018:1000 (Ontwerper tegen Bellino) Auteursrecht. Eiser stelt een aantal lampen te hebben ontworpen die door Bellino worden verkocht. Wat betreft Habitam lampen is van inbreuk geen sprake, daar onvoldoende aannemelijk is dat Bellino is overgegaan tot productie van de lampen. Met productie van de Rainbow lampen maakt Bellino wel inbreuk op het auteursrecht van de ontwerper. De karakteristieke uiterlijke kenmerken van deze lampen komen één of één terug in de door eiser ontworpen lampen. De vorderingen die zien op de auteursrechtinbreuk van de Rainbow lampen worden voor Nederland toegewezen.

IEF 17538

Goedkeuring wijziging statuten Sekam voor het in rechte mogen optreden namens rechthebbenden

27 feb 2018, IEF 17538; 2018037 (Verzoek goedkeuring wijziging statuten Sekam), http://www.ie-forum.nl/artikelen/goedkeuring-wijziging-statuten-sekam-voor-het-in-rechte-mogen-optreden-namens-rechthebbenden

CvTA-besluit 27 februari 2018, IEF 17538; kenmerk 2018037 (goedkeuring wijziging statuten Sekam) Sekam verzocht aangevuld met informatie naar aanleiding van vragen van het College, om goedkeuring van wijziging van haar statuten. Het College besloot op 27 februari 2018 deze wijziging van de statuten van Sekam goed te keuren. Het verzoek tot goedkeuring blijft voorlopig beperkt tot een wijziging van de statuten m.b.t. het (doen) voeren van gerechtelijke procedures die dienstig zijn aan de belangen van de bij Sekam aangesloten rechthebbenden. Met deze wijziging komt SEKAM tegemoet aan een verzoek van de Rechtbank Den Haag die in een door u aangespannen gerechtelijke procedure gewezen heeft op deze omissie in de statuten.

IEF 17537

Afbrekende mededelingen over traplift concurrent gedaan

Rechtbank Den Haag 28 feb 2018, IEF 17537; (Smienk Trapliften tegen Otolift Trapliften), http://www.ie-forum.nl/artikelen/afbrekende-mededelingen-over-traplift-concurrent-gedaan
smienk otolift

Rechtbank Den Haag 28 februari 2018, IEF 17537; RB 3110 (Smienk Trapliften tegen Otolift Trapliften) Mediarecht. In het kort: Smienk legt zich toe op de verkoop en montage van tweedehands trapliften. Otolift is langer bestaande producent van traplichten en verkoop ook tweedehands Otolift trapliften. Smienk gebruikt de slogan "de nr. 1 in gebruikte trapliften". Met vaststellingsovereenkomsten zijn klachten bij de RCC en een rechtbank-procedure geëindigd. In transcripten van een telefoongesprekken komt naar voren dat een (potentiële) klant van Smienk sprak over een verkoopgesprek met Otolift waarbij de laatste zich uitsprak over de onbetrouwbaarheid van Smienk. Otolift heeft onrechtmatig gehandeld jegens Smienk door in telefoongesprekken met klanten afbrekende mededelingen te doen over Smienk en dient een rectifcatie op de website te plaatsen gedurende vier weken.

IEF 17536

Oostenrijkse Oberlandesgericht: Vorderingen FKP zijn naar Russisch recht verjaard

Overig 14 feb 2018, IEF 17536; (Spirits tegen FKP), http://www.ie-forum.nl/artikelen/oostenrijkse-oberlandesgericht-vorderingen-fkp-zijn-naar-russisch-recht-verjaard

Oberlandesgericht Linz (Oostenrijk) 14 februari 2018, IEF 17536 (Spirit tegen FKP) Merkenrecht. In Nederland heeft het Gerechtshof Den Haag op 9 januari 2018 arrest gewezen [zie IEF 17411] in de procedure tussen Spirits International B.V. (“Spirits”) en de Russische staatsonderneming FKP Sojuzplodoimport (“FKP”). Dit geschil ziet op het eigendom van de Benelux wodkamerken “Stolichnaya” en “Moskovskaya”. In dit geschil is met name het volgende van belang. In 1992 is de Russische staatsvennootschap “VVO” getransformeerd naar de private onderneming “VAO” (de rechtsvoorganger van Spirits). Privatiseringen van staatsvennootschappen waren destijds gebruikelijk in Rusland. Door de transformatie zijn de merken “Stolichnaya” en “Moskovskaya” van de VVO overgedragen aan de VAO. Partijen twisten erover of de transformatie van de VVO naar de VAO destijds rechtsgeldig heeft plaatsgevonden en of de merken “Stolichnaya” en “Moskovskaya” rechtsgeldig aan de VAO zijn overgedragen. Spirits stelt onder meer dat de vordering van FKP - dat de transformatie niet rechtsgeldig heeft plaatsgevonden - naar Russisch recht inmiddels is verjaard. Het Gerechtshof Den Haag oordeelde in zijn arrest dat het beroep van FKP op een ongeldige transformatie niet wordt beperkt door een verjaringstermijn en dat geen geldige transformatie heeft plaatsgevonden.

IEF 17535

L'Oréal maakt onvoldoende aannemelijk dat NRS haar gedecodeerde parfumproducten verhandelt

Rechtbank Den Haag 21 feb 2018, IEF 17535; ECLI:NL:RBDHA:2018:2042 (L'Oréal tegen NRS Trading Company), http://www.ie-forum.nl/artikelen/l-or-al-maakt-onvoldoende-aannemelijk-dat-nrs-haar-gedecodeerde-parfumproducten-verhandelt

Rechtbank Den Haag 21 februari 2018, IEF 17535; ECLI:NL:RBDHA:2018:2042 (L'Oréal tegen NRS Trading Company) Merkenrecht. Parallelimport. L’Oréal heeft, na ontvangst van drie testaankopen van een parfum outlet gedreven door A, geconstateerd dat de verpakkingen van deze producten waren gedecodeerd. De verpakkingen waren geopend geweest, de oorspronkelijke (streepjes)codes waren uit de kartonnen verpakking weggesneden en vervangen door andere codes. A erkent dat hij gedecodeerde en aangetaste L'Oréal-producten heeft verhandeld. In een bodemprocedure gevoerd met A hebben partijen een vaststellingsovereenkomst gesloten waarin A de aankoopfacturen verstrekt van de door hem verkochte of op voorraad gehouden gedecodeerde producten. L'Oréal stelt dat NRS gedecodeerde parfumproducten voorzien van haar merk verhandelt en derhalve merkinbreuk maakt. L’Oréal maakt deze inbreuk onvoldoende aannemelijk tegenover het gemotiveerde verweer van NRS. De vordering wordt afgewezen. 

IEF 17534

Oppositie driestreep Adidas tegen andersgeplaatste tweestreep terecht toegewezen

Gerecht EU (voorheen GvEA) 1 mrt 2018, IEF 17534; T-629/16 (Shoe Branding Europe tegen EUIPO), http://www.ie-forum.nl/artikelen/oppositie-driestreep-adidas-tegen-andersgeplaatste-tweestreep-terecht-toegewezen

Gerecht EU 1 maart 2018, IEF 17534; T-629/16 (Shoe Branding Europe tegen EUIPO) Merkenrecht. Positiemerk. De tweede kamer van beroep van het EUIPO heeft gevolgen getrokken uit het arrest van het HvJ dat de merken van Adidas en Shoe Branding Europe visueel gelijk zijn [zie IEF 15717] en de oppositie van Adidas toegewezen. Shoe Branding Europe verzoekt het Gerecht de beslissing tot toewijzing van de oppositie te vernietigen. De kamer van beroep van het EUIPO heeft geen blijk gegeven van een onjuiste opvatting door de oppositie van Adidas toe te wijzen. De grieven worden afgewezen. Het Gerecht verwerpt het beroep.