IEF 17511

Bernt Hugenholtz - IE-Diner 2018 - De Robot-IE-jurist

Heeft u op kantoor al een innovatie-adviseur, pardon een Innovation Director? Zeg niet te snel nee – het is die man met dat baardje en de Tesla, waarvan u niet goed weet waarom hij er is. Die man (het is altijd een man), die de mond vol heeft van “Legal tech” en “blockchain”, die U voortdurend “uitdaagt”  om “out-of-the-box” te denken en met “start-ups” te “sparren”. Die man die dingen twittert als “Big Data is geen bedreiging, maar een opportunity”.

Ja, die.

Goede kans dat uw innovatie-adviseur uw kantoor al enige tijd op stang jaagt met de voorspelling dat “binnenkort” de eerste advocaten worden vervangen door robots.

IEF 17510

Onrechtmatig door onterecht ex-man te beschuldigen van kindermishandeling tegenover privé en zakelijke relaties

Rechtbank Rotterdam 14 feb 2018, IEF 17510; (X Studio tegen Y), http://www.ie-forum.nl/artikelen/onrechtmatig-door-onterecht-ex-man-te-beschuldigen-van-kindermishandeling-tegenover-priv-en-zakelijk

Rechtbank Rotterdam 14 februari 2018, IEF 17510 (X Studio tegen Y) Mediarecht. Onrechtmatige daad. X en Y hebben een affectieve relatie gehad, waaruit een zoon is geboren. De relatie is ten einde gekomen en op die dag is X beschuldigd van mishandeling van hun kind. Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling heeft onderzoek afgesloten waar "geen zorgsignalen naar voren zijn gekomen". De au-pair heeft later aangegeven gedwongen X valselijk te hebben beschuldigd van mishandeling. Iemand betichten van kindermishandeling tegenover de beschuldigde zelf en tegenover de wederzijdse zakelijke relaties van partijen vormt een inbreuk op diens persoonlijke levenssfeer. De rechtbank verklaart voor recht dat Y jegens X onrechtmatig heeft gehandeld door X sinds 1 april 2016 te beschuldigen van kindermishandeling tegenover derden die behoren tot de zakelijke en privérelaties. Immateriële schadevergoeding van €1.000 en proceskostenveroordeling €3.134,42.

IEF 17509

Kopie van afschriften tegen vergoeding zorgt niet voor verbeuren van dwangsommen

Rechtbank Den Haag 12 feb 2018, IEF 17509; (Bakermat tegen Koodbloe), http://www.ie-forum.nl/artikelen/kopie-van-afschriften-tegen-vergoeding-zorgt-niet-voor-verbeuren-van-dwangsommen
bakermat koodbloe

Vzr. Rechtbank Den Haag 12 februari 2018, IEF 17509 (Bakermat tegen Koodbloe) Executie. Partijen hebben samengewerkt. Bakermat is artiest en DJ, Koodblue is artiestenmanagement- en boekingskantoor. De overeenkomst is buitengerechtelijk ontbonden. Van een onregelmatige beëindiging van een agentuurovereenkomst is geen sprake, in opvolgend incident vordert Bakermat met succes inzage en - voor rekening van Bakermat - afschrift van de administratie ter zake van boekingsactiviteiten. De veroordeling kan dan ook niet ander worden begrepen dan dat de bedoelde inzage moet worden gegeven door middel van het verstrekken van afschriften daarvan. Bakermat heeft aan Koodbloe gevraagd om (enkel) inzage en heeft aangegeven de kosten van kopieën van afschriften à €0,10 per pagina te vergoeden. Dit verzoek is gebaseerd op verkeerde uitleg van eerder vonnis. Als er al kosten zouden zijn verschuldigd, dan heeft nog niet te gelden dat die eerst zou moeten worden voldaan, voordat er recht bestaat op inzage en afgifte. Koodbloe heeft op basis van het vonnis tot op heden geen dwangsommen verbeurd. Vordering van Bakermat wordt afgewezen. De staking van de executie van de dwangsommen wordt bevolen.

IEF 17508

Raad keurt ratificatie Verdrag van Marrakesh goed

De Raad van de Europese Unie 17 oktober 2017, Council decision on the conclusion on behalf of the European Union of the Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons who are Blind, Visually Impaired or Otherwise Print Disabled, 12629/17; IEF 17508 Zie ook IEF 15245, IEF 16599 en IEF 16778. Uit het persbericht: De Raad heeft vandaag een besluit aangenomen tot goedkeuring van de sluiting van het Verdrag van Marrakesh tot bevordering van de toegang tot gepubliceerde werken voor personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben.

"Door dit besluit kan de EU het Verdrag van Marrakesh vanaf komende zomer ratificeren. Het is voor de EU van zeer groot belang omdat dit verdrag ons helpt een eind te maken aan discriminerende belemmeringen voor de toegang van personen met een handicap tot cultuur"

Boil Banov, Minister van Cultuur van Bulgarije

IEF 17507

Procedure waterballonvuller 'Bunch-O-Balloons' geschorst vanwege EUIPO nietigheidsprocedure

Rechtbank Den Haag 14 feb 2018, IEF 17507; (Tinnus tegen X), http://www.ie-forum.nl/artikelen/procedure-waterballonvuller-bunch-o-balloons-geschorst-vanwege-euipo-nietigheidsprocedure

Rechtbank Den Haag 14 februari 2018, IEF 17507 (Tinnus tegen X) Modellenrecht. Tinnus is houdster van tien Gemeenschapsmodelrechten op het uiterlijk van de waterballonvuller 'Bunch-O-Balloons'. De douane in Rotterdam heeft beslag gelegd op een partij vergelijkbare waterballonvullers van X. Tinnus stelt dat X inbreuk maakt op haar intellectuele eigendomsrechten. Omdat alle uiterlijke kenmerken van de modellen van Tinnus volgens X uitsluitend door een technische functie zijn bepaald, heeft hij bij het EUIPO een nietigheidsprocedure aanhangig gemaakt. Tinnus heeft X gedagvaard voor de rechtbank en vordert een verklaring voor recht van inbreuk en een verbod op inbreuk. De rechtbank schorst de procedure totdat het EUIPO onherroepelijk op de ingestelde vordering tot nietigverklaring zal hebben beslist.

IEF 17506

De Telegraaf en Metro moeten publicaties over de 'postbode van de penoze' rectificeren

Rechtbank Amsterdam 14 feb 2018, IEF 17506; ECLI:NL:RBAMS:2018:763 (Advocaat tegen TMG), http://www.ie-forum.nl/artikelen/de-telegraaf-en-metro-moeten-publicaties-over-de-postbode-van-de-penoze-rectificeren
Publicatie

Rechtbank Amsterdam 14 februari, IEF 17506; ECLI:NL:RBAMS:2018:763 (Advocaat tegen TMG) Onrechtmatige publicatie. Op 22 en 23 februari zijn publicaties in De Telegraaf en Metro verschenen waarin een advocaat beschuldigd wordt de 'postbode van de penoze' te zijn, dat justitie woest op hem is en dat hij zich als boodschappenjongen laat misbruiken door een topcrimineel alsmede de daaraan gekoppelde suggestie dat de advocaat de mogelijkheid bood aan deze crimineel om geheime boodschappen aan de buitenwereld door te geven die bedreigend zijn voor derden. De in de publicaties gedana beschuldigingen zijn van feitelijke aard onjuist en misleidend. Aan publicatie van dergelijke ernstige beschuldigingen dienen hoge eisen te worden gesteld, te meer nu de beschuldigingen een advocaat betreffen en ten dele zijn gebaseerd op afgeschermde bronnen. TMG is als uitgeefster van De Telegraaf en Metro veroordeeld tot rectificatie. Ook zijn TMG en de journalist veroordeeld tot betaling van immateriële schadevergoeding van € 10.000,00 en materiële schadevergoeding nader op te maken bij staat.

IEF 17505

Proefschrift Charlotte Vrendenbarg - 'Proceskostenveroordeling en toegang tot de rechter in IE-zaken'

charlotte vrendenbarg proefschrift

Op 1 februari 2018 is Charlotte Vrendenbarg (Universiteit Leiden) gepromoveerd op haar proefschrift getiteld "Proceskostenveroordeling en toegang tot de rechter in IE-zaken. Regelingen over proceskosten getoetst aan het EU-recht" (Deventer: Wolters Kluwer 2018). Promotoren zijn prof. mr. D.J.G. Visser en prof. mr. H.J. Snijders (beiden Universiteit Leiden). Het proefschrift is open access gepubliceerd in het Leids Repositorium.

Dit boek gaat over proceskostenveroordeling en de gevolgen daarvan voor de toegang tot de rechter in procedures over intellectuele eigendomsrechten (IE). Tevens wordt ingegaan op de bredere, actuele vraagstukken van de toenemende invloed van EU-recht op nationaal procesrecht, de praktische consequenties van open normen in procedureregels en het verband tussen proceskostenregelingen en de toegankelijkheid van de civiele rechter in het algemeen.

IEF 17504

In rechte kan van Hello Goodbye geen excuses worden afgedwongen voor spontaan interview in het humaninterestprogramma

Rechtbank Midden-Nederland 7 feb 2018, IEF 17504; (Hello Goodbye), http://www.ie-forum.nl/artikelen/in-rechte-kan-van-hello-goodbye-geen-excuses-worden-afgedwongen-voor-spontaan-interview-in-het-human
Hello goodbye

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 7 februari 2018, IEF 17504 (X tegen KRO-NCRV / Hello Goodbye) Mediarecht. In het tv-programma Hello Goodbye is de ex-vrouw van X aangesproken in de aankomsthal van Schiphol. In dit interview (vanaf 32:50) vertelt zij een aangrijpend verhaal over mishandeling. Een vordering tot het aanbieden van excuses in rechte kan niet worden afgedwongen. Bij excuses gaat het immers om het spontaan en oprecht berouw tonen over het eigen tekortschieten. Ook als de vordering welwillend wordt gelezen, als rectificatie, wordt afgewezen. Er is geen absoluut recht op hoor en wederhoor. Het verhaal van de ex van de vrouw is voor de gewone kijker niet te herleiden tot X. Zelfs indien eerherstel gewenst is door rectificatie, kan dat eerherstel ook op andere wijze. X heeft daar in aanmerkelijke mate zelf invulling aan gegeven door een verklaring (van geen bedreiging/mishandeling) op te stellen en deze door een aanzienlijke groep mensen uit zijn direct omgeving te laten ondertekenen.

IEF 17503

Gijs van Til - Auteursrecht en software: Wanneer is ‘voorbereidend materiaal’ beschermd?

Aan de creatie van een computerprogramma gaat vaak een lang ontwikkelingsproces vooraf. Een actuele vraag binnen het auteursrecht is in welke gevallen het ontwikkelingsmateriaal auteursrechtelijk beschermd is. De Hoge Raad heeft hier in een recente uitspraak meer duidelijkheid over gegeven.

IEF 17496

Laura Fresco - IE-diner 2018 - Opmerkelijke merken, merkwaardige uitspraken

Laura Fresco

Laura Fresco, 'Opmerkelijke merken, merkwaardige uitspraken', IE-diner 25 januari 2018: Vorig jaar kwamen er tijdens het IE-diner allerlei maatschappelijk verantwoorde thema’s voorbij, van boze witte mannen in de VS versus oprukkende vrouwen in de IE-wereld, tot de teloorgang van ons juridisch erfgoed. Wellicht een teleurstelling: ik hou het vanavond veilig op het merkenrecht.

Nu is het merkenrecht natuurlijk ook maatschappelijk relevant. Zo hebben we inmiddels antwoord op de prangende vraag of de Nachtwacht als merk geregistreerd kan worden voor Strontium: nee dus. [IEF 17063] Uit eerdere zaken zoals Onel/Omel en Ventoux/Van Engelen wisten we al dat de Nederlandse IE-rechters enorm warmlopen voor dit soort testcases en hypothetisch-academische vraagstukken. Ze hebben immers niets beters te doen. Kan er prima tussendoor zo’n zaak. Hoe dan ook: liefhebbers van ons cultureel erfgoed hoeven niet bang te zijn dat H&M er straks met het Meisje met de parel van Vermeer vandoor gaat of dat Spotify de Victory Boogie-Woogie als merk claimt. Het hof Den Haag overwoog in de Nachtwacht-zaak (ten overvloede) dat dergelijke kunstwerken überhaupt niet als onderscheidingsteken voor wat voor soort waren of diensten dan ook kunnen dienen, aangezien ze “in het collectieve geheugen van de inwoners van de Benelux gebeiteld staan”. Dan rijst nog wel de vraag welk lot andere schilderijen ten deel valt die iets minder bekendheid genieten. Een in de vergetelheid geraakte Jan Steen voor schoonmaakmiddelen wellicht? Hopelijk blijft dat ook een academische vraag.

IEF 17501

Toestemming hotel aan OHM valt niet binnen het kader van haar bedrijfsuitvoering

Kantonrechter 5 feb 2018, IEF 17501; (Fotograaf A tegen OHM), http://www.ie-forum.nl/artikelen/toestemming-hotel-aan-ohm-valt-niet-binnen-het-kader-van-haar-bedrijfsuitvoering

Ktr. Rechtbank Den Haag 5 februari 2018, IEF 17501 (Fotograaf A tegen OHM) Auteursrecht. Foto. A heeft in opdracht voor een Spaans hotel foto's van dit hotel gemaakt. OHM heeft drie van deze foto's afgebeeld op verschillende pagina's van haar website en facebookpagina. Ook is één van de foto's bewerkt en is de naam van A niet vermeld. OHM stelt dat zij toestemming van het hotel hebben gekregen om gebruik te mogen maken van de foto's. Het hotel mag de foto's gebruiken binnen het kader van haar bedrijfsuitvoering. Het gebruik van OHM valt niet onder de bedrijfsvoering van het hotel. Het gebruik dat OHM heeft gemaakt op de foto's kan niet worden gevangen door de aan het hotel verleende licentie. Daar OHM geen toestemming heeft gekregen van A maakt zij inbreuk op de auteurs- en persoonlijkheidsrechten van A. OHM wordt veroordeeld tot het onhouden van iedere inbreuk op de auteursrechten van A en het betalen van een bedrag van €9.880,00 schadevergoeding.

IEF 17502

Menno Heerma van Voss richt KEENON op

Menno Heerma van Voss KEENON

KEENON is onlangs van start gegaan. Het kantoor adviseert en procedeert over intellectueel eigendom, marketing, ICT, privacy en e-commerce zaken. Met KEENON zet Menno een kantoor neer dat bij zijn cliënten en hem past. Een kantoor dat kennis, ervaring met nuchterheid en passie combineert. Passie voor zowel het recht als branding, vormgeving, marketing, innovatie en privacy.

IEF 17500

Welingelichtekringen.nl maakt door plaatsing filmpje als gif-bestand inbreuk

Kantonrechter 5 feb 2018, IEF 17500; (Fotograaf tegen D), http://www.ie-forum.nl/artikelen/welingelichtekringen-nl-maakt-door-plaatsing-filmpje-als-gif-bestand-inbreuk
welingerichtekringen

Ktr. Rechtbank Den Haag 5 februari 2018, IEF 17500 (gif-bestand Welingelichtekringen.nl) Auteursrecht. Foto. D heeft een video, gemaakt door fotograaf H, gewijzigd tot een gif-bestand en op zijn website Welingelichtekringen.nl geplaatst. Daarbij heeft D noch toestemming gevraagd, noch naam vermeld en inbreuk op het auteursrecht en persoonlijkheidsrecht. D dient zicht te onhouden van iedere inbreuk. De schade wordt begroot op €1.875,50. Dit is opgebouwd uit de vergoeding die H aan D had gevraagd indien zij vooraf in onderhandeling zouden zijn getreden over het gebruik en de helft van dit bedrag als schade geleden als gevolg van de schending van H's persoonlijkheidsrechten.

IEF 17499

De Consumentenbond heeft Roompot voldoende informatie beschikbaar gesteld om te reageren op onderzoek

Rechtbank Den Haag 8 feb 2018, IEF 17499; ECLI:NL:RBDHA:2018:1301 (Roompot tegen De Consumentenbond), http://www.ie-forum.nl/artikelen/de-consumentenbond-heeft-roompot-voldoende-informatie-beschikbaar-gesteld-om-te-reageren-op-onderzoe

Vzr. Rechtbank Den Haag 8 februari 2018, IEF 17499; ECLI:NL:RBDHA:2018:1301 (Roompot tegen De Consumentenbond) Kort geding. Onrechtmatige publicatie. De Consumentenbond heeft onderzoek gedaan naar de hygiëne van, onder anderen, tien vakantieparken van Roompot. De Consumentenbond biedt Roompot de gelegenheid om op de bevindingen uit dit onderzoek te reageren. Roompot stelt dat haar onvoldoende informatie is geboden, zodat zij daarop niet adequaat kan reageren. De Consumentenbond heeft Roompot aanvullende informatie verschaft over het onderzoek, alsmede een Exel-sheet betreffende de verschillende meetwaarden die bij het onderzoek zijn geconstateerd. Haar vragen worden, naar het oordeel van Roompot, niet bevredigend beantwoord. De Consumentenbond laat weten dat zij geen antwoord zal geven op aanvullende vragen. Roompot vordert tevergeefs een verbod op het publiceren van de bevindingen. Roompot moet aan de hand van de haar beschikbaar gestelde informatie voldoende in staat zijn geweest een deugdelijke reactie geven. De Consumentenbond heeft de in acht te nemen zorgvuldigheid niet overschreden. De vordering wordt afgewezen.

IEF 17498

Vragen aan HvJ EU: Dient de uitdrukking „passende schadeloosstelling” uit de Handhavingsrichtlijn te worden uitgelegd dat de lidstaten zorg moeten dragen voor de vaststelling van materieelrechtelijke regels?

HvJ EU 9 nov 2017, IEF 17498; C-688/17 (Bayer Pharma), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vragen-aan-hvj-eu-dient-de-uitdrukking-passende-schadeloosstelling-uit-de-handhavingsrichtlijn-te-wo

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJ EU 9 november 2017, IEF 17498; IEFbe 2479; LS&R 1573; C-688/17 (Bayer Pharma) Octrooirecht. Via Minbuza: Verzoekster (Bayer Pharma) heeft op 08.08.2000 octrooi aangevraagd bij het Hongaars bureau voor intellectueel eigendom (hierna: bureau) voor een uitvinding op het gebied van geneesmiddelen. Het bureau heeft het gevraagde octrooi op 04.10.2010 verleend. Verweersters hebben hun geneesmiddelen in november 2009, augustus 2010 en oktober 2010 geïntroduceerd op de Hongaarse markt. Verweersters hebben op 08.12.2010 een vordering tot nietigverklaring van het octrooi ingediend bij het bureau. Verzoekster verzocht om voorlopige maatregelen bij de verwijzende rechter. Naar aanleiding van dit verzoek werd bij vonnissen van 11.07.2011 verweersters verboden de producten nog langer te verhandelen. De voorlopige maatregelen zijn op 08.08.2011 in werking getreden. Verweersters dienden hiertegen hoger beroep in. Bij vonnissen van 23.01.2012 en 30.01.2012 heeft de rechtbank de verzoeken van verzoekster om voorlopige maatregelen afgewezen.

IEF 17497

Vragen aan HvJ EU: Kan de beoordeling van het verwarringsgevaar worden beïnvloed door het feit dat bij inschrijving een zogenaamde disclaimer is opgenomen?

HvJ EU 20 nov 2017, IEF 17497; C-705/17 (Roslags Punsch tegen Roslagsöl), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vragen-aan-hvj-eu-kan-de-beoordeling-van-het-verwarringsgevaar-worden-be-nvloed-door-het-feit-dat-bi

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJ EU 20 november 2017, IEF 17497; IEFbe 2478; C-705/17 (Roslags Punsch tegen Roslagsöl) Merkenrecht. Via Minbuza: Het voor alcoholhoudende dranken van klasse 33 ingeschreven beeldmerk ROSLAGS PUNSCH wordt sinds 2007 gehouden door Norrtelje Brenneri Aktiebolag. Het merk is ingeschreven met de volgende disclaimer: “Inschrijving geeft geen uitsluitend recht voor het woord Roslagspunsch”. Roslagen is de naam van een geografisch gebied aan de oostkust van Zweden. Op 16.12.2015 heeft verzoeker (Mats Hansson) bij het Zweeds bureau voor intellectuele eigendom (hierna: PRV) een aanvraag ingediend voor de inschrijving van ROSLAGSÖL als nationaal woordmerk voor onder andere bepaalde alcoholvrije dranken en bier van klasse 32. Het PRV heeft de aanvraag bij beslissing van 14.07.2016 afgewezen op grond van de overweging dat er sprake was van gevaar voor verwarring tussen het aangevraagde merk en het ingeschreven beeldmerk ROSLAGS PUNSCH, en er derhalve sprake was van een weigeringsgrond.

IEF 17495

Conclusie AG: ABC-houder kan import naar Duitsland uit toetredende EU-lidstaten tegenhouden, ondanks dat er een ABC-regeling was, maar geen basisoctrooi van de ABC in die landen bestond

HvJ EU 7 feb 2018, IEF 17495; C-681/16 (Pfizer tegen Orifarm), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-ag-abc-houder-kan-import-naar-duitsland-uit-toetredende-eu-lidstaten-tegenhouden-ondanks-d

Conclusie AG HvJ EU 7 februari 2018, IEF 17495; IEFbe 2477; LS&R 1571; C-681/16 (Pfizer tegen Orifarm) Octrooirecht. ABC. Toetreding van nieuwe lidstaten. Product dat wordt beschermd in een oude lidstaat en dat in een nieuwe lidstaat in de handel is gebracht zonder bescherming door de houder van het patent. Parallelinvoer

1)       Degene aan wie een aanvullend beschermingscertificaat is verleend voor de Bondsrepubliek Duitsland kan zich op de regelingen van het specifiek mechanisme beroepen om te verhinderen dat producten uit Tsjechië, Estland, Letland, Litouwen, Hongarije, Polen, Slovenië, Slowakije, Bulgarije, Roemenië en Kroatië (bijlage IV bij de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond; deel I van bijlage V bij de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Republiek Bulgarije en Roemenië en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond; bijlage IV bij de Akte betreffende de voorwaarden voor de toetreding van de Republiek Kroatië en de aanpassing van het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie) in de Bondsrepubliek Duitsland worden ingevoerd, wanneer het aanvullende beschermingscertificaat in de Bondsrepubliek Duitsland werd aangevraagd op een tijdstip waarop in die nieuwe lidstaten (die toen nog toetredende landen waren) al regelingen bestonden voor de verkrijging van een dergelijk aanvullend beschermingscertificaat, maar een dergelijk certificaat in die staten niet kon worden aangevraagd door of verleend aan de houder van het voor de Bondsrepubliek Duitsland afgegeven beschermingscertificaat, aangezien deze in de betrokken staten niet beschikte over een basisoctrooi, wat nodig was om een aanvullend beschermingscertificaat te kunnen verkrijgen.

IEF 17494

Auteursrechtinbreuk op stof met bloemmotief geïnspireerd op schilderijen oud-Hollandse meesters

Rechtbank Den Haag 6 feb 2018, IEF 17494; ECLI:NL:RBDHA:2018:1176 (Stoffen met bloemmotief), http://www.ie-forum.nl/artikelen/auteursrechtinbreuk-op-stof-met-bloemmotief-ge-nspireerd-op-schilderijen-oud-hollandse-meesters
bloemmotieven

Vzr. Rechtbank Den Haag 6 februari 2018, IEF 17494; ECLI:NL:RBDHA:2018:1176 (Stoffen met bloemmotief) Auteursrecht. In 2016 heeft B&B ontwerpen voor stoffen gekocht van een Britse ontwerper. Deze stoffen zijn geïnspireerd op bloemen die voorkomen in schilderijen van bepaalde oude Hollandse meesters. Medio 2017 heeft B&B gedaagde erop gewezen dat de door haar verkochte stoffen nagenoeg identiek zijn aan de stoffen van B&B en dat zij inbreuk maakt op de rechten van B&B. Gedaagde laten weten dat de stoffen zijn uitverkocht en dat zij geen nieuwe zal inkopen. Deze stelling is niet controleerbaar, tot op heden is de inbreuk niet erkend en ook heeft zij geen met boetebeding versterkte onthoudingsverklaring ondertekend. De stoffen van B&B voldoen aan de werktoets. Staking en recall worden bevolen.

IEF 17473

IE-Diner 2019 - donderdag 31 januari

IE-diner 31 jan 2019

Donderdagavond 31 januari 2019 kunt u alvast reserveren in uw agenda voor het twaalfde IE-Diner. Een mooie avond met IE-juristen. Meer informatie volgt te zijner tijd.