IEF 17053

Vragen aan HvJEU: Vormt een regeling, waarbij gebruikers verboden wordt om persproducten aan het publiek ter beschikking te stellen, een technisch voorschrift?

HvJ EU 8 mei 2017, IEF 17053; C-299/17 (VG Media), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vragen-aan-hvjeu-vormt-een-regeling-waarbij-gebruikers-verboden-wordt-om-persproducten-aan-het-publi

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJ EU 8 mei 2017, IEF 17053; IEFbe 2322; C-299/17 (VG Media tegen Google ) Auteursrecht. Via Minbuza: VG Media is een vennootschap die de in §87f van het Duitse wet op het auteursrecht (hierna: UrhG) genormeerde rechten van houders van naburige rechten op het digitale uitgeefaanbod uitoefent jegens gebruikers. Op 1 augustus2013 trad in Duitsland het in de UrhG geregelde zogenoemde naburige recht voor krantenuitgevers in werking. Het wetsontwerp heeft geen kennisgevingsprocedure doorlopen overeenkomstig richtlijn 98/34/EG betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften.

Verzoeker sluit met de rechthebbenden de “uitoefeningsovereenkomst televisie, radio, uitgever”, op grond waarvan de rechthebbenden de rechten en aanspraken op door hen vervaardigde persproducten in de zin van de UrhG (online, niet print) die hun thans toekomen en gedurende de overeenkomst nog zullen toekomen, exclusief door haar laten uitoefenen. Naar keuze gaat het hier om het recht om delen van persproducten ter beschikking van het publiek te stellen door middel van commerciële zoekmachines en/of het recht om delen van persproducten ter beschikking van het publiek te stellen door middel van diensten die op overeenkomstige wijze content bewerken. Verweerder (Google Inc.) exploiteert onder de domeinnamen www.google.de en www.google.com de bekende zoekmachine voor het vinden van websites (Google Search). Verzoeker richt zich met haar vordering tegen het feit dat verweerder in het verleden tekstfragmenten (snippets) en foto’s uit het aanbod van verzoekers leden voor haar eigen diensten gebruikte zonder daarvoor een vergoeding te betalen. Om die reden vordert zij vaststelling van een verplichting tot schadevergoeding wegens het gebruik van tekstfragmenten, foto’s en bewegend beeld voor het tonen van zoekresultaten en nieuwsoverzichten sinds 1 augustus 2013. Daarnaast vraagt zij om informatie en vordert zij schadevergoeding.

IEF 17048

EPO's Unitary Patent Guide

, IEF 17048; http://www.ie-forum.nl/artikelen/epo-s-unitary-patent-guide
unitary patent guide

EPO Unitary Patent Guide. Obtaining, maintaining and managing Unitary Patents. August 2017, 1st edition. 1 This guide outlines the provisions relevant to obtaining, maintaining and managing Unitary Patents and , in particular , offer s practical advice to smooth the way to them. It cannot, however, go into the details or specific issues of all the procedures relat ing to Unitary Patents, and it does not constitute an official commentary on the applicable legislation . 2 In this guide, you will find references to various provisions of the two EU r egulations relat ing to Unitary Patent s , the European Patent Convention (hereinafter " EPC "), the secondary legislation (Rules relating to Unitary Patent Protection and Rules relating to Fees for Unitary Patent Protection), the EPO's Official Journal (hereinafter "OJ") and the Agreement on a Unified Patent Court (hereinafter "UPCA") . You are strongly advised to consult the legislation or the relevant legal commentaries before t aking any decisions in practice . Lees verder

IEF 17041

Oordeel dat de bewijzen van European Food niet in aanmerking mochten worden genomen is onjuist

Gerecht EU (voorheen GvEA) 28 sep 2016, IEF 17041; ECLI:EU:T:2016:568 (European Food tegen EUIPO), http://www.ie-forum.nl/artikelen/oordeel-dat-de-bewijzen-van-european-food-niet-in-aanmerking-mochten-worden-genomen-is-onjuist

Gerecht EU 28 september 2016, ECLI:EU:T:2016:568; T-476/15; IEF 17041; IEFbe 2318 (European Food tegen EUIPO) Merkenrecht. Procesrecht. Nestlé heeft een inschrijvingsaanvraag gedaan betreft het woordteken 'FITNESS' waarna dit merk werd ingeschreven. European Food heeft een vordering tot nietigverklaring ingediend. Dit werd zowel door de oppositieafdeling als de beroepskamer van het EUIPO verworpen. De kamer van beroep heeft blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat de bewijzen die verzoekster voor het eerst voor de kamer had overgelegd, niet in aanmerking mochten worden genomen omdat deze te laat waren aangedragen. De beslissing van de beroepskamer wordt vernietigd.

IEF 17050

Vragen aan HvJEU over de wijziging van het productiegebied met betrekking tot het in plakken snijden en verpakken van Schwarzwälder Schinken

HvJ EU 13 jun 2017, IEF 17050; C-367/17 (Schwarzwälder Schinken), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vragen-aan-hvjeu-over-de-wijziging-van-het-productiegebied-met-betrekking-tot-het-in-plakken-snijden

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJ EU 13 juni 2017, IEF 17050; IEFbe 2323; C-367/17 (Schwarzwälder Schinken) Via Minbuza: Op verzoek van de aanvrager is de benaming “Schwarzwälder Schinken” (hierna: SWS) bij verordening nr. 123/97 sinds 25 januari 1997 geregistreerd als beschermde geografische aanduiding (hierna: BGA) voor “vleeswaren”. De aan de aanvraag ten grondslag liggende omschrijving bevatte geen voorschriften betreffende het versnijden en verpakken van het beschermde product. Verzoeker vroeg om een wijziging van het productdossier betreffende de BGA van SWS op grond waarvan het in plakken snijden en verpakken van de SWS alleen nog kon worden verricht in het productiegebied ervan. Tegen deze voorgenomen wijziging werden drie bezwaren ingediend. Het Duitse patentbureau heeft de aanvraag van verzoeker afgewezen stellende dat de aanvraag niet in overeenstemming was met verordening 510/2006. Ingevolge het door verzoeker tegen deze beslissing ingestelde beroep heeft de onderhavige rechterlijke instantie de beslissing van het patentbureau vernietigd en vastgesteld dat het verzoek om wijziging wel voldeed aan de vereisten van verordening 510/2006. De derde opposant is daartegen opgekomen via een “Rechtsbeschwerde” bij het Bundesgerichtshof, die de beslissing van de verwijzende rechter heeft vernietigd en de zaak naar hem heeft terugverwezen, op grond dat het recht op hoor en wederhoor van de derde opposant zou zijn geschonden. In het kader van de procedure na die terugverwijzing verzoekt de verwijzende rechter het Hof om uitlegging van het toepasselijke Unierecht. 

IEF 17049

Hof bevestigt octrooiinbreuk sfeerhaarden

Hof Den Haag 22 aug 2017, IEF 17049; ECLI:NL:GHDHA:2017:2409 (Ruby Decor c.s. tegen Basic Holdings), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hof-bevestigt-octrooiinbreuk-sfeerhaarden

Hof Den Haag 22 augustus 2017, IEF 17049; ECLI:NL:GHDHA:2017:2409 (Ruby Decor c.s. tegen Basic Holdings) Octrooirecht. In kort geding werd een verbod op inbreuk van EP 941 op last van een dwangsom bevolen [IEF 15931]. De voorzieningenrechter stelt vast dat oplegging van een verbod op mogelijke invordering van dwangsommen wegens verhandeling van (gesteld) niet-inbreukmakende sfeerhaarden gevorderd door Ruby Decor c.s. niet mogelijk is [IEF 16179]. Het hof beperkt de beschermingsovang van het octrooi niet tot de uitvoeringsvormen. Het ontbreekt conclusie 1 niet aan inventiviteit. De gegeven uitleg van de conclusie door Ruby Decor is onjuist. Sfeer-haarden van Ruby Decor voldoen aan alle deelkenmerken en maken inbreuk op het octrooi: bekrachtiging vonnis voorzieningenrechter.

IEF 17047

Maker van module alternatieve geneeswijzen slaagt niet in bewijsopdracht omtrent onrechtmatig profiteren van wanprestatie

Hof Amsterdam 30 mei 2017, IEF 17047; ECLI:NL:GHAMS:2017:2039 (Module alternatieve geneeswijze), http://www.ie-forum.nl/artikelen/maker-van-module-alternatieve-geneeswijzen-slaagt-niet-in-bewijsopdracht-omtrent-onrechtmatig-profit

Hof Amsterdam 30 mei 2017, IEF 17047; LS&R 1491; ECLI:NL:GHAMS:2017:2039 (module alternatieve geneeswijze) Auteursrecht. Zie eerder [IEF 16240]. Er komt geen auteursrechtelijke bescherming toe aan de module van alternatieve geneeswijzen, bestaande uit een ordening van aandoeningen, therapieën en toe te passen middelen inzake alternatieve geneeswijzen. Bewijsopdracht voor appellante omtrent het onrechtmatig profiteren van wanprestatie door geïntimeerden. Afgelegde getuigenverklaringen, waaronder verklaringen van horen zeggen, vormen geen geslaagd bewijs. Er is onvoldoende bewijs geleverd dat de importeur van Asyra de onjuiste indruk heeft gewekt dat de IDT-module bij het Asyra apparaat gratis beschikbaar is en aldus gebruik heeft gemaakt van de populariteit van de IDT-module. Bekrachtiging vonnis. 

IEF 17046

Uitgever “1000 jaar Sinterklaas” pleegt geen auteursrechtinbreuk op het boek “De Beeldenstorm”

Rechtbank Gelderland 9 aug 2017, IEF 17046; ECLI:NL:RBGEL:2017:4330 (WalburgPers tegen LM Publishers), http://www.ie-forum.nl/artikelen/uitgever-1000-jaar-sinterklaas-pleegt-geen-auteursrechtinbreuk-op-het-boek-de-beeldenstorm

Rechtbank Gelderland 9 augustus 2017, IEF 17046; ECLI:NL:RBGEL:2017:4330 (WalburgPers tegen LM Publishers) Auteursrecht. WalburgPers stelt dat LM Publishers met het uitgeven van het boek “1000 jaar Sinterklaas” auteursrechtinbreuk pleegt op het boek “De Beeldenstorm” en vordert schadevergoeding. Het Beeldenstormboek geniet auteursrechtelijke bescherming nu het weliswaar een informatief geschiedenisboek betreft, maar het voldoende blijk geeft van creatieve keuzes. De opmaak van beide boeken vertonen een aantal gelijkenissen. Tegelijkertijd zijn er verschillen te constateren in onder meer de inhoud en daaropvolgende pagina’s. De totaalindruk van het Sinterklaasboek is anders dan die van het Beeldenstormboek. Er is voldoende afstand genomen van de lay-out en vormgeving van het Beeldstormboek: auteursrechtinbreuk niet aannemelijk.  

IEF 17040

Blauwe, springende poema maakt inbreuk op internationale PUMA-merken

Gerecht EU (voorheen GvEA) 9 sep 2016, IEF 17040; ECLI:EU:T:2016:457 (Puma tegen EUIPO), http://www.ie-forum.nl/artikelen/blauwe-springende-poema-maakt-inbreuk-op-internationale-puma-merken

Gerecht EU 9 september 2016, ECLI:EU:T:2016:457; T-159/15; IEF 17040; IEFbe 2317 (Puma tegen EUIPO) Merkenrecht. Gemma Group heeft bij het EUIPO een merkaanvraag ingediend van een blauwe, springende poema. Puma heeft hier oppositie tegen ingesteld, waarbij een beroep werd gedaan op de bekendheid van de twee oudere merken van Puma, 1 & 2. De oppositieafdeling heeft de oppositie afgewezen en de beroepskamer van het EUIPO heeft het beroep verworpen. Het gerecht stelt dat de beroepskamer niet mocht afwijken van de beslissingspraktijk van het EUIPO inzake de bekendheid van de oudere merken. De beslissing van de beroepskamer wordt vernietigd.

IEF 17043

Gedoogtermijn begint pas te lopen vanaf de kennisname van gebruik van de inschrijving van een jonger merk, niet het gebruik

Belgische gerechten 31 jul 2017, IEF 17043; (Merck Sharp & Dohme tegen MSD Europe), http://www.ie-forum.nl/artikelen/gedoogtermijn-begint-pas-te-lopen-vanaf-de-kennisname-van-gebruik-van-de-inschrijving-van-een-jonger
msd

Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 31 juli 2017, IEFbe 2319; IEF 17043 (Merck Sharp & Dohme tegen MSD Europe) Merkenrecht. Uit het feit dat MSD op de hoogte was van het gebruik van de niet-ingeschreven merken, en die merken nadien pas worden ingeschreven, volgt geen gedogen. De kennis in de periode vóór de inschrijving van gebruik van die merken is irrelevant. De termijn van gedogen begint pas te lopen vanaf de kennisname van het gebruik van de inschrijving van het jongere merk en dus niet vanaf de loutere kennisname van dat gebruik vóór de inschrijving van dat jongere merk. Verwerende partij bewijst niet dat MSD het concrete gebruik van haar ingeschreven merken bewust heeft gedoogd. Het voeren van een eerdere oppositie impliceert eveneens niet dat MSD het gebruik van dat ingeschreven merk gedoogt.

“Dit impliceert ipso facto niet dat MSD zich later niet zou kunnen verzetten tegen het concrete gebruik van dat merk, ook niet tegen de waren in andere klassen dan deze tegen welke MSD destijds oppositie heeft ingesteld. De oppositie toont aan dat er geen gedogen is en MSD zich heeft verzet tegen de inschrijving. Men mag er daarna logischerwijze van uitgaan dat verwerende partij zich houdt aan de gevolgen van haar schrapping, met name om het merk niet te gebruiken voor medische of orthopedische waren en, a fortiori, voor andere waren en diensten die zelfs niet onder het merk vallen.

IEF 17045

StOPnl komt tegemoet aan openbaarmakingsverplichtingen

Uit het persbericht van CvTA: Naar aanleiding van eerdere adviezen van het CvTA (14 november 2016, adviezen hier), het besluit van het CvTA tot aanwijzing van StOPnl (aanwijzing 30 maart 2017) en recentelijk (aanwijzing 17 juli 2017) de beslissing van het CvTA op bezwaar van StOPnl, gaf StOPnl te kennen over te gaan tot openbaarmaking op de website van StOPnl van onder andere de tarieven voor uitzendingen van filmwerken door distributeurs, de daarbij betrokken standaardlicentievoorwaarden en de wijze waarop StOPnl vrijwaring geeft aan de distributeurs voor filmproducenten die niet bij StOPnl zijn aangesloten. Deze informatie is sindsdien op de website van StOPnl opgenomen. Lees verder

IEF 17044

BNN-VARA mag uitzending Boos uitzenden

Rechtbank Midden-Nederland 17 aug 2017, IEF 17044; (Huisbaas tegen BNN-VARA), http://www.ie-forum.nl/artikelen/bnn-vara-mag-uitzending-boos-uitzenden

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 17 augustus 2017, IEF 17044 (huisbaas tegen BNN-VARA) Uit het persbericht: De voorzieningenrechter in Utrecht heeft donderdag bepaald dat BNN/VARA de aflevering van Boos later vanmiddag mag uitzenden. In de aflevering gaat presentator Tim Hofman langs bij een huisbaas om klachten van huurders aan hem voor te leggen. Dit resulteerde in een handgemeen. De huisbaas spande een kort geding aan om een verbod op de uitzending af te dwingen. Hij wilde dit verbod omdat de uitzending inbreuk zou maken op zijn persoonlijke levenssfeer en die van zijn medewerkers.

 

IEF 17042

Artikel 1019h Rv ook voor quasi-exequaturprocedure van erkenning en tenuitvoerlegging van Moldavisch vonnis

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 16 aug 2017, IEF 17042; ECLI:NL:RBZWB:2017:5251 (elektrotechnische ingenieursboeken), http://www.ie-forum.nl/artikelen/artikel-1019h-rv-ook-voor-quasi-exequaturprocedure-van-erkenning-en-tenuitvoerlegging-van-moldavisch

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 16 augustus 2017, IEF 17042; ECLI:NL:RBZWB:2017:5251 (auteur elektrotechnische ingenieursboeken tegen Occident en Livreria) Handhaving. Executie. Proceskosten. X is gepensioneerde elektrotechnische ingenieur woonachtig in Moldavië en heeft diverse boeken geschreven op het gebied van elektronica.  Livreria c.s. exploiteert een online boekhandel waarin drie van zijn boeken te koop waren. De rechtbank in Moldavië heeft een verstekvonnis tegen Livreria gewezen. X vordert erkenning en tenuitvoerlegging van het Moldavische vonnis. Twee omstandigheden - zowel het betekenen van het verstekvonnis nadat dit reeds onherroepelijk was geworden, als het wijzigen van dit vonnis zonder de wederpartij in kennis te stellen of te horen, vormen een schending van beginselen van behoorlijk procesrecht, e.g. hoor en wederhoor. Het Moldavische vonnisvoldoet dan niet aan de voorwaarden voor erkenning en tenuitvoerlegging ex 431 lid 2 Rv. Onder het bereik van artikel 1019h Rv valt ook een quasi-exequaturprocedure als de onderhavige, waarin wordt verzocht om erkenning en tenuitvoerlegging van een beslissing die in een ander land is gegeven in het kader van een procedure tot handhaving van een intellectueel eigendomsrecht.

IEF 16973

Landine Varela - Het ene vormgevingserfgoed is het andere niet

Artikel ingezonden vanwege het derde IE-Zomerforum rondom modellenrecht/slaafse nabootsing. Het auteursrechtelijk, modelrechtelijk en ‘slaafse’ vormgevingserfgoed wordt in zaken over productontwerpen vaak op één hoop gegooid terwijl dat juridisch niet juist is. Laten we zeggen dat u procedeert over het uiterlijk van een mooie designstoel. Deze stoel heeft volgens uw klant een EOKPS, is nieuw en heeft een eigen karakter en een eigen plaats in de markt. Uiteraard doet u een beroep op het auteursrecht, modelrecht en stelt u dat er slaafs is nagebootst. De “inbreukmaker” zal waarschijnlijk niet alleen de inbreuk betwisten, maar ook de nieuwheid etc. onderuit willen halen door allerlei oudere stoelen uit het vormgevingserfgoed naar voren te brengen. Maar heeft u er ooit aan gedacht of wel uit het ‘juiste’ vormgevingserfgoed is geput? 

IEF 17039

Indirect verwarringsgevaar met handelsnaam 'Het Werkstation' voor zakelijke dienstverlening

Rechtbank Noord-Holland 3 aug 2017, IEF 17039; ECLI:NL:RBNHO:2017:6596 (Handelsnaam Werkstation), http://www.ie-forum.nl/artikelen/indirect-verwarringsgevaar-met-handelsnaam-het-werkstation-voor-zakelijke-dienstverlening

Ktr. Rechtbank Noord-Holland 3 augustus 2017, IEF 17039; ECLI:NL:RBNHO:2017:6596 (Handelsnaam Het Werkstation) Handelsnaamrecht. Domeinnaamrecht. Verweerster dient haar handelsnaam ‘Werkstation’ en domeinnaam www.werkstation.net o.g.v. art. 5 Handelsnaamwet te wijzigen, omdat deze naam (vrijwel) identiek is aan die van verzoekster. Ondanks de niet (geheel) vergelijkbare activiteiten van partij, kan dit bij het publiek tot indirecte verwarring leiden. Beide ondernemingen richten zich op zakelijke dienstverlening en zijn deels in hetzelfde geografische gebied werkzaam. De handelsnaam is onderscheidend genoeg: het woord ‘werkstation’ is niet zonder meer beschrijvend voor de activiteiten van partijen. 

IEF 17037

Gemeenschapsmodel van Ball Beverage voor drankblikjes mist eigen karakter

Gerecht EU (voorheen GvEA) 13 jun 2017, IEF 17037; ECLI:EU:T:2017:386 (Canettes), http://www.ie-forum.nl/artikelen/gemeenschapsmodel-van-ball-beverage-voor-drankblikjes-mist-eigen-karakter

Gerecht EU 13 juni 2017, ECLI:EU:T:2017:386; T‑9/15; IEF 17037; IEFbe 2316 (Canettes) Modellenrecht. Ball Europe is houdster van een gemeenschapsmodel voor blikken voor drank. Crown Hellas Can heeft een vordering tot nietigverklaring ingediend omdat het model niet nieuw was en geen eigen karakter had. De nietigheidsafdeling heeft de vordering afgewezen waarop de beroepskamer van het EUIPO het model wel nietig verklaard heeft op grond dat het geen eigen karakter had. Ball Europe verzoekt het gerecht deze beslissing te vernietigen. Het beroep wordt verworpen.

IEF 17034

Woord- en beeldmerken IGL maken inbreuk op de merken van IGI

Belgische gerechten 18 okt 2016, IEF 17034; (GL tegen IGI), http://www.ie-forum.nl/artikelen/woord-en-beeldmerken-igl-maken-inbreuk-op-de-merken-van-igi

Hof van beroep Brussel 18 oktober 2016, IEF 17034; IEFbe 2312 (GL tegen IGI) Merkenrecht. International Gemological Institue (IGI) houdt zich bezig met het verlenen van certificaten voor edelstenen, kleurstenen, juwelen en diamanten. Daarnaast verschaft IGI opleidingen in gemmologie. IGI is houder van verschillende merken waaronder 'IGI', 'International Gemological Institute' en het Uniemerk 'IGI'. Gemological Lab (GL) heeft als handelsnaam 'IGL International Gemological Laboratories'. De activiteit bestaat tevens uit het verlenen van certificaten voor edelstenen. Zij heeft het beeldmerk IGL. IGI stelt dat sprake is van verwarring wekken en dat GL probeert aan te haken aan de bekende naam en reputatie van IGI. De merken van IGI zijn in de Unie bekende merken. IGL stemt visueel en auditief in belangrijke mate overeen met IGI. Daarnaast is er ook overeenstemming tussen de samengestelde tekens. Het hof stelt dat GL door het gebruik van IGL inbreuk maakt op de merken van IGI.

IEF 17033

Merken 'BROWN' en 'PERFECTARC' nietig wegens depot te kwader trouw

Belgische gerechten 7 okt 2016, IEF 17033; (BROWN), http://www.ie-forum.nl/artikelen/merken-brown-en-perfectarc-nietig-wegens-depot-te-kwader-trouw

Hof van Cassatie 7 oktober 2016, Hof van beroep Brussel 19 november 2013; IEF 17033; IEFbe 2311 (BROWN) Merkenrecht. Moco gebruikte sedert haar oprichting de tekens 'BROWN' en 'PERFECTARC'. X en Y waren werkzaam bij Moco tot Moco werd ontbonden. FP Brown werd opgericht door o.a. X en gebruikt sedert haar oprichting de tekens BROWN en PERFECTARC en deponeert hiervoor twee merken. Vaco werd opgericht door Y en gebruikt tevens de tekens BROWN en PERFECTARC. FP Brown vordert staking van het gebruik van de twee tekens door Vaco waarop Vaco een tegenvordering instelt, inhoudende de beide beeldmerken nietig te horen verklaren. Moco heeft vervolgens ook nietigverklaring van de tekens van FP Brown gevorderd voor de rechtbank Bergen. Het hof van beroep Brussel stelt dat de beeldmerken 'BROWN' en 'PERFECTARC' zijn ingeschreven ingevolge een depot te kwader trouw van FP Brown en spreekt de nietigverklaring uit. FP Brown stelt hierop cassatie in. Het Hof van Cassatie verwerpt dit cassatieberoep.

IEF 17038

Digitaal procederen: dagvaarding wordt oproepingsbericht

Via Rechtspraak.nl: De dagvaarding, de oproep om bij de rechter te verschijnen, bestaat per ingang van 1 september bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland niet meer bij civiele vorderingszaken met een belang vanaf 25.000 euro. Vanaf die datum is het bij die 2 rechtbanken in deze zaken verplicht digitaal een rechtszaak te starten en te voeren. Bij civiele vorderingszaken vanaf 25.000 euro is het verplicht een advocaat in te schakelen. De dagvaarding wordt in deze zaken vervangen door het ‘oproepingsbericht’.

IEF 17036

Dwangsom voor NPO Radio 2 en 3FM wegens overtreden dienstbaarheidsverbod

CvdM 14 mrt 2017, IEF 17036; dossiernr. 656105/684758 (Dwangsom NPO Radio 2 en 3FM), http://www.ie-forum.nl/artikelen/dwangsom-voor-npo-radio-2-en-3fm-wegens-overtreden-dienstbaarheidsverbod

CvdM dwangsombeschikking 14 maart 2017, IEF 17036; dossiernr. 656105/684758 (Dwangsom NPO Radio 2 en 3FM) Mediarecht. Via CvdM: Het Commissariaat voor de Media legt NPO Radio 2 en 3FM een last onder dwangsom op wegens het overtreden van het dienstbaarheidsverbod en het niet melden van nevenactiviteiten. Naar aanleiding van een handhavingsverzoek van de Sky Radio Group heeft de mediatoezichthouder onderzoek gedaan naar een groot aantal actieweken van beide zenders. Met een last onder dwangsom wil het Commissariaat NPO Radio 2 en 3 FM dwingen te stoppen met hun huidige werkwijze bij actieweken.

IEF 17035

Hof bevestigt inbreuk op privacy door Schipholfoto op voorpagina Volkskrant

Hof Amsterdam 15 aug 2017, IEF 17035; ECLI:NL:GHAMS:2017:3247 (Volkskrant tegen X), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hof-bevestigt-inbreuk-op-privacy-door-schipholfoto-op-voorpagina-volkskrant

Hof Amsterdam 15 augustus 2017, IEF 17035; IT 2334; ECLI:NL:GHAMS:2017:3247 (Volkskrant tegen X) Portretrecht. Privacy. Zie eerder: IEF 16246. Met de voorpaginafoto waar geïntimeerde herkenbaar is afgebeeld in combinatie met de tekst “Is Schiphol nog veilig?”, heeft de Volkskrant de privacy van geïntimeerde geschonden. De Volkskrant gaat in verzet tegen betaling van een voorschot op (immateriële) schadevergoeding. Voorzieningenrechter heeft terecht geoordeeld dat inbreuk op portretrecht en persoonlijke levenssfeer gemaakt wordt en een voldoende mate van ernst bestaat. Voldoende aannemelijk dat rechter in bodemprodure het toegekende bedrag van € 1.500,- zal toewijzen: bekrachtiging vonnis voorzieningenrechter.