IEF 17787

28 juni - IE-Zomer Forum: stelling De Rode Zool

Van Haren Louboutin

Het juiste antwoord wordt gegeven tijdens het IE-Zomerforum op donderdag 28 juni 2018 in Amsterdam. Welke stelling is juist? De rode zool van de schoenen van Louboutin …

a) Is geen ‘vorm’ en ook geen ‘ander kenmerk’ en kan dus een merk zijn en blijven.
b) Is geen vorm, wel een ‘ander kenmerk’ van de waar, maar geeft geen wezenlijke waarde aan de waar en kan daarom een merk zijn en blijven.
c) Is geen vorm, maar wel een ‘ander kenmerk’ van de waar dat een wezenlijke waarde aan de waar geeft en kan daarom vanaf januari 2019 geen geldig merk meer zijn.
d) Is geen vorm, maar wel een ‘ander kenmerk’ van de waar dat (mogelijk) een wezenlijke waarde aan de waar geeft, maar omdat het een merk van vóór 2015 is kan het toch een geldig merk zijn én blijven.
e) Is geen vorm, maar wel een ‘ander kenmerk’ van de waar dat (mogelijk) een wezenlijke waarde aan de waar geeft, maar omdat het een merk van vóór 2015 is kan het toch een geldig merk zijn én blijven, maar wel met een zeer beperkte beschermingsomvang, waardoor alleen gebruik van een (vrijwel) identieke kleur rood kan worden verboden.
f) Is geen ‘teken’ (in de zin van het Dyson-arrest over de transparante opvangbak van een stofzuiger) en kan daarom geen merk schijn en kan daarom geen geldig merk zijn.
g) Leent zich niet voor ‘grafische weergave’ (zonder beschrijving) en is niet ‘duidelijk en nauwkeurig’ genoeg en kan daarom geen merk zijn.

IEF 17791

Europees Parlement stemt voor link tax en internetfilters

Dankzij een geslaagde lobby van Europese uitgevers is de gewraakte nieuwe Europese richtlijn voor auteursrecht in de eerste ronde aangenomen. Wat staat ons te wachten? Op 20 juni 2018 stemde de commissie juridische zaken binnen het Europese Parlement (EP) over de richtlijn voor intellectueel eigendom. Het aantal benodigde stemgerechtigde leden (24) werd net bereikt en op het allerlaatste moment kwam nummer 25 ook nog opdagen. In het geding is de draft of het ontwerp van de Directive on Copyright in the Digital Single Market (COM 2016(593) final) (Nederlands). Dit voorstel kreeg vele amendementen en het afhaspelen van al die schriftelijke en mondelinge amendementen leverde een oersaai filmpje op van de zitting. Door Lode Goukens, lees verder op netkwesties
IEF 17785

Memorie van Antwoord Eerste Kamer Wet bescherming bedrijfsgeheimen

Memorie van Antwoord, Wet bescherming bedrijfsgeheimen, Kamerstukken I 2017-2018, nr. 34 821.

Maar er zullen ook procedures zijn waarin het bedrijfsgeheim en de inbreuk daarop minder eenduidig zijn vast te stellen. Dan ligt een volledige proceskostenveroordeling veel minder voor de hand. In procedures over bedrijfsgeheimen is het immers van te voren veelal minder evident of er inbreuk wordt gemaakt dan dat is in procedures over intellectuele-eigendomsrechten. In tegenstelling tot intellectuele-eigendomsrechten, is de bescherming van een bedrijfsgeheim geen absoluut recht dat jegens eenieder gehandhaafd kan worden. Anderen kunnen dezelfde knowhow opdoen door middel van parallel onderzoek of reverse engineering en zij worden ook niet verhinderd om hun eigen concurrerende (inclusief soortgelijke of zelfs identieke) producten, diensten of methoden te innoveren en ontwikkelen. Rekeninghoudend met de specifieke kenmerken van elk afzonderlijk geval kan de rechter maatwerk bieden door hetzij de hoofdregel van het liquidatietarief toe te passen, hetzij (maar dan moet het wel gevorderd zijn) de vergoeding van de redelijke en evenredige (gerechts)kosten toe te wijzen krachtens artikel 1019ie, mits de billijkheid zich daartegen niet verzet .

IEF 17784

Gastcollege 2 juli professor Orly Lobel (University of San Diego)

Digital platforms 2 july Orly Lobel

Digital platforms and the innovation/regulation nexus, VU Amsterdam Agora 5 (derde verdieping hoofdgebouw), maandag 2 juli 16u, Agora 5  In het licht van de voortdurende discussie over de economische en maatschappelijke impact van online platforms zal Prof. Lobel dit onderwerp vanuit verschillende perspectieven bespreken: bescherming van intellectuele eigendom, regulering van mededinging, e-commerce en digitale contracten, arbeidsrechtelijke implicaties. Zij is een inspirerende en internationaal erkende spreker (zie informatie beneden). Haar voordracht zal ongetwijfeld veel nieuwe inzichten opleveren en diverse aanknopingspunten bieden voor vragen en debat. Aanmelden via email m.r.f.senftleben@vu.nl!

IEF 17783

Gekraakte versie van software voor toegang tot een module, hoogte schadevergoeding is licentiebedrag voor die module

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 20 jun 2018, IEF 17783; (Siemens tegen Airopack), http://www.ie-forum.nl/artikelen/gekraakte-versie-van-software-voor-toegang-tot-een-module-hoogte-schadevergoeding-is-licentiebedrag

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 20 juni 2018, IEF17783; IT 2590 (Siemens tegen Airopack Technology Groep) Auteursrecht op software. Schadevergoeding. Een werknemer van ATG installeert een gekraakte versie van Siemens' NX-software op een computer. Siemens vordert in totaal €590.694 aan schadevergoeding. De rechtbank sluit aan bij wat partijen zouden zijn overeengekomen als een licentie was afgenomen en acht het voldoende aannemelijk dat dan enkel de CAD/CAM 3 module zou zijn afgenomen. De schade wordt begroot op €30.182; de rechtbank rekent geen premie voor inbreuk (geen "double damages"). Kosten voor vaststelling van inbreuk worden voor de helft toegewezen (€2.500). Er is geen sprake van onrechtmatig procederen, gelet op recht op toegang tot de rechter, past terughoudendheid bij aannemen van misbruik. Siemens' proces- en beslagkosten worden na matiging op de voet van art. 1019h Rv begroot en toegewezen.

IEF 17665

28 juni - IE-Zomer Forum: Max Douchegoot in Cordoba - programma-update

IE Zomer Forum 2018

Op donderdag 28 juni organiseert deLex het jaarlijkse IE-Zomer Forum in het Volkshotel (Amsterdam). De inschrijvingen zijn geopend!
Blok 1: Het zonder winstoogmerk online hergebruiken van een foto die al gratis op internet staat
Blok 2: Het verdwijnen van de Kinderkapperstoel-leer door het Douchegoot-arrest
Blok 3: Het commercieel portretrecht, lookalike, parodie en schadevergoeding

IEF 17782

Voeging afgewezen, het gaat om andere partijen, andere octrooiaanvragen op andere technische gebieden

Hof Amsterdam 20 jun 2018, IEF 17782; ECLI:NL:GHDHA:2018:1516 (Boston ter voeging bij Ono tegen Pfeizer), http://www.ie-forum.nl/artikelen/voeging-afgewezen-het-gaat-om-andere-partijen-andere-octrooiaanvragen-op-andere-technische-gebieden

Hof Den Haag 20 juni 2018, IEF 17782; LS&R 1623; ECLI:NL:GHDHA:2018:1516 (Boston ter voeging bij Ono tegen Pfeizer) Procesrecht. Boston Scientific heeft ex art. 217 Rv toelating als gevoegde partij aan de zijde van Ono c.s. gevorderd [IEF 17530; LS&R 1581]. De rechtbank wijst de incidentele vordering af. In de zaak van Boston Scientific/Edwards gaat het om andere partijen en andere octrooiaanvragen op andere technische gebieden.

IEF 17781

Sfeerhaarden zonder rookkanaal zijn soortgelijk aan kachels

Hof Amsterdam 19 jun 2018, IEF 17781; (Essegé tegen Ruby Décor), http://www.ie-forum.nl/artikelen/sfeerhaarden-zonder-rookkanaal-zijn-soortgelijk-aan-kachels

Hof Amsterdam 19 juni 2018, IEF 17781, IEFbe 2616 (Essegé tegen Ruby Décor) Merkenrecht. Eindarrest na tussenarrest IEF 16732; EUIPO IEF 16469 en Rechtbank IEF 15184. Middels het horen van getuigen bewijst Ruby dat ze in 2003 tot 2008 binnen de Benelux dat ze haar merk normaal heeft gebruikt voor kachels. Sfeerhaarden zonder rookkanaal, waaronder de bio-ethanol haarden van Ruby soortgelijk zijn aan kachels, radiatoren en terrasverwarmers van Essegé. De betrokken producten hebben hetzelfde gebruikersdoel: verwarmen van huiskamer of terras zonder rookkanaal, worden verkocht via dezelfde kanalen en hebben dezelfde eindgebruiker-consument. Beroep op 2.20 lid 1 sub b BVIE slaagt. Er is, gezien de sommaties aan het adres van Ruby, geen rechtsverwerking ex 2.24 en 2.29 BVIE waarbij een jonger merk bewust gedurende vijf jaren is gedoogd. Staking van merkinbreuk op merken RUBY (FIRES) van Essegé en doorhaling in het register bevolen.

IEF 17780

Platform Makers - Werken voor een kratje bier... en meer onbillijke voorstellen

Werken voor een kratje bier

Ervaringen met het auteurscontractenrecht juli 2015 - december 2017. Platform Makers, het samenwerkingsverband van vakbonden en beroepsorganisaties voor auteurs en artiesten, publiceert vandaag individuele ervaringen van makers met het auteurscontractenrecht. De voorlopige conclusie is zorgwekkend: de nieuwe wet bracht vooralsnog maar beperkt verandering in de daadwerkelijke contractpraktijk. Het inkomen van makers en werkenden in de cultuur staat hoog op de politieke agenda. Het feit dat in de culturele sector sprake is van zeer scheve arbeidsverhoudingen wordt breed als een probleem ervaren, binnen de Tweede Kamer en binnen het kabinet. Het auteurs- en naburig recht, voor makers, essentieel voor het verkrijgen van inkomen, lijkt daarbij soms onderbelicht.

IEF 17779

Geen succesvolle oppositie tegen PolyBlue met blauw kleurmerk

Hof Den Haag 12 jun 2018, IEF 17779; (The Dow Chemical Company tegen Ceves-Vergeer), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-succesvolle-oppositie-tegen-polyblue-met-blauw-kleurmerk
PolyBlue

Hof Den Haag 12 juni 2018, IEF 17779; IEFbe 2615 (The Dow Chemical Company tegen Ceves-Vergeer) MerkenrechtDow voert oppositie tegen (woord)merkdepot PolyBlue van Ceves op basis van haar kleurmerk en merk BLUE. De oppositie wordt afgewezen [oppositienr. 2011406] en in dit beroep is dat terecht. Er is slechts beperkte overeenstemming tussen PolyBlue en het oudere Kleurmerk, ondanks de identieke waren, gaat het om een professioneel publiek dat bouwmateriaal koopt met verhoogd aandachtsniveau. BLUE is slechts incidenteel en dus niet-normaal gebruikt, en het argument dat het Frans woord BLEU, waarbij alleen de letters 'E' en 'U' zijn omgewisseld en dat normaal gebruik opleverd, kan in het midden blijven. Het beroep wordt afgewezen.

IEF 17778

Hoogte schadevergoeding inbreuk op babyboek voor prematuren nog vaststellen

Rechtbank Den Haag 30 mei 2018, IEF 17778; ECLI:NL:RBDHA:2018:6728 (Boek over prematuur geboren baby’s), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hoogte-schadevergoeding-inbreuk-op-babyboek-voor-prematuren-nog-vaststellen
babyboek voor prematuren grote avonturen beginnen klein

Ktr. Rechtbank Den Haag 30 mei 2018, IEF 17778; ECLI:NL:RBDHA:2018:6728 (Boek over prematuur geboren baby’s) Auteursrechtinbreuk. Tussenuitspraak. Eiseres is maker van een babyboek, uitgebracht in 2012, dat is toegespitst op prematuur geboren baby’s en hun ouders. In maart 2017 heeft Gedaagde het boek van Eiseres besteld (en later weer retour gestuurd) en in mei 2017 kondigde zij aan dat haar nieuwe babyboek klaar is voor verzending. Er is sprake van inbreuk op het auteursrecht van Eiseres, omdat vele zinnen in beide boeken gelijk zijn. Bovendien heeft Gedaagde slechts twee maanden gedaan over het maken van het boek en is zij niet op basis van eigen marktonderzoek tot de teksten gekomen. Zij vroeg immers pas naar ideeën van lezers via social media toen het boek al af was. Tevens tast Gedaagde de persoonlijkheidsrechten van Eiseres aan door haar naam niet te vermelden en te doen alsof de teksten door haarzelf zijn bedacht. De hoogte van de schadevergoeding moet nog vastgesteld worden. De vordering tot het overleggen van een verklaring van een accountant wordt toegewezen. In afwachting van reacties wordt iedere verdere beslissing aangehouden.

IEF 17777

Geen inbreuk op Rolls-Royce merk: niet de RR-en, maar woordelementen Rebel & Rich zijn het meest onderscheidend

Rechtbank Den Haag 13 jun 2018, IEF 17777; ECLI:NL:RBDHA:2018:6962 (Rolls-Royce c.s. tegen Rebel & Rich c.s.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-inbreuk-op-rolls-royce-merk-niet-de-rr-en-maar-woordelementen-rebel-rich-zijn-het-meest-ondersc

Rechtbank Den Haag 13 juni 2018, IEF 17777; IEFbe 2612; ECLI:NL:RBDHA:2018:6962 (Rolls-Royce c.s. tegen Rebel & Rich c.s.) Merkenrecht. Rebel & Rich c.s. zijn houdsters van het Beneluxwoord-/beeldmerk nummer 0984826. Waar in de merkinschrijving de ring met dubbele R boven de tekst ‘REBEL&RICH’ is gepositioneerd, worden het ring- en tekstelement in de praktijk ook naast elkaar (in horizontale positionering) gebruikt of het ringelement zonder de tekst gebruikt. De rechtbank oordeelt dat niet de RR-en, maar de woordelementen REBEL&RICH in de totaalindruk het meest dominante en onderscheidende onderdeel zijn. Er is geen sprake van verwarringsgevaar gegeven de geringe mate van overeenstemming tussen de merken. Tevens zou het relevante publiek niet denken dat ze met waren van Rolls-Royce c.s. dan wel een aan haar verbonden onderneming van doen hebben. Geen merkinbreuk op grond van artikel 9 lid 2 sub b of c UMVo 2017.

IEF 17776

Voorlopige voorziening ex art. 223 Rv niet toewijsbaar, want geen sprake van een kennelijke misslag

Hof Den Haag 29 mei 2018, IEF 17776; (Astrazeneca tegen Sandoz), http://www.ie-forum.nl/artikelen/voorlopige-voorziening-ex-art-223-rv-niet-toewijsbaar-want-geen-sprake-van-een-kennelijke-misslag

Hof Den Haag 29 mei 2018, IEF 17776; LS&R 1622 (Astrazeneca tegen Sandoz) Octrooirecht. De rechtbank [IEF 17615; LS&R 1593] vernietigde het Nederlandse deel van het Europese octrooi EP 138 van AstraZeneca. Zij is in hoger beroep gekomen en vordert bij wege van voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 223 Rv een verbod tot inbreuk op EP 138. Sandoz heeft zich bij het verweer tegen deze vordering onder meer beroepen op de afstemmingsregel. AstraZeneca's vordering berust op de stelling dat in het oordeel van de rechtbank, naar het hof begrijpt, op vier punten sprake is van een kennelijke misslag. Alle vier de argumenten falen. Er is geen sprake van een kennelijke misslag. De voorlopige voorziening is niet toewijsbaar.

IEF 17775

EHRM: Overheden moeten voorzichtig zijn met het vaststellen van wat hate speech is en wat kritiek op autoriteiten is

EHRM 9 mei 2018, IEF 17775; (Stomakhin tegen Rusland), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ehrm-overheden-moeten-voorzichtig-zijn-met-het-vaststellen-van-wat-hate-speech-is-en-wat-kritiek-op

EHRM 9 mei 2018, IEF 17775; IEFbe 2610; Application no. 52273/07 (Stomakhin tegen Rusland) Mediarecht. Vrijheid van meningsuiting. Uit het persbericht: Stomakhin heeft de Russische nationaliteit en woont in Rusland. Hij was de redacteur en uitgever van een maandelijks nieuwsblad tussen 2000 en 2004. De artikelen die hij schreef in het nieuwsblad gingen voornamelijk over de oorlog in Tsjetsjenië. In 2006 werd Stomakhin op basis van de door hem geschreven artikelen veroordeeld voor het aanzetten tot haat en rechtvaardiging van terrorisme en geweld. Hem werd een gevangenisstraf van vijf jaar en een verbod op de uitoefening van journalistiek van drie jaar opgelegd. Hij heeft de complete straf uitgezeten en werd vrijgelaten in maart 2011. Het EHRM constateert dat sommige artikelen de grenzen van acceptabele kritiek hebben overschreden en dat dit neerkwam op oproepen tot geweld en de rechtvaardiging van terrorisme. Andere uitspraken lagen echter binnen aanvaardbare grenzen van kritiek. Over het geheel genomen was er geen dringende maatschappelijke behoefte om de rechten van Stomakhin te beperken door hem voor sommige van zijn opmerkingen te straffen. Bovendien zijn door de hoogte van de straf zijn rechten geschonden. Er heeft een schending van artikel 10 EVRM plaatsgevonden. Het EHRM drong er bij de regeringen op aan voorzichtig te zijn bij het overwegen wat hate speech was en wat kritiek was op de autoriteiten.

IEF 17774

Dirk Visser - Loopt de rode zool in januari 2019 alsnog een blauwtje?

Dirk Visser

Charles Gielen (IEF 17770) meent dat “tekens die uitsluitend bestaan uit” (de vorm die, of) “een ander kenmerk dat, een wezenlijke waarde aan de waren geeft” na de implementatie van de EU Merkenrichtlijn (EU) 2015/2436 als geldig merk geregistreerd kunnen blijven als ze maar vóór die implementatie als merk zijn ingeschreven. Daarom denkt Gielen dat thans niets aan de geldigheid van het rode zool merk van Louboutin dat in 2009 is geregistreerd in de weg staat. Gielen stelt:

“Anders dan bij verval dient de nietigheid beoordeeld te worden naar het moment waarop de aanvrage van het ingeschreven merk werd verricht en kan een latere grond niet retroactief worden toegepast”.

IEF 17761

Benelux Merkencongres 2018: programma-update

Aanmelden Op donderdag 21 juni 2018 vindt het Benelux Merken Congres plaats in Amsterdam. Het programma is samengesteld door prof. mr. Tobias Cohen Jehoram en prof. dr. Martin Senftleben. Tijdens het Benelux Merken Congres worden alle recente ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak besproken en wordt stilgestaan bij de impact daarvan op de praktijk. Zie programma

IEF 17773

Nationale Opera weert recensent vanwege activistische houding door geen vrijkaarten meer te geven

Rechtbank Amsterdam 15 jun 2018, IEF 17773; ECLI:NL:RBAMS:2018:4056 (recensent tegen Stichting Nationale Opera & Ballet), http://www.ie-forum.nl/artikelen/nationale-opera-weert-recensent-vanwege-activistische-houding-door-geen-vrijkaarten-meer-te-geven

Vzr. Rechtbank Amsterdam 15 juni 2018, IEF 17773; ECLI:NL:RBAMS:2018:4056 (recensent tegen Stichting Nationale Opera & Ballet) Mediarecht. De Nationale Opera hoeft een recensent niet langer te voorzien van vrijkaarten of hem uit te nodigen voor besloten bijeenkomsten. De recensent kreeg – op zijn verzoek – vrijkaarten. De Opera is daarmee gestopt nadat hij in Het Parool een kritisch artikel over de programmering van de Opera had geschreven. De Opera gaf als reden hiervoor dat zij de recensent niet langer serieus nam als journalist vanwege zijn activistische houding. De recensent stelt zich op het standpunt dat de beslissing van de Nationale Opera om hem niet langer uit te nodigen voor de persbijeenkomsten en hem niet langer persvrijkaarten voor haar voorstellingen te verstrekken, neerkomt op censuur en een schending oplevert van zijn grondrecht op vrijheid van meningsuiting en vrije nieuwsgaring, verankerd in artikel 7 van de Grondwet en artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).  Het belang van de voor- en nazit lijkt vanuit journalistiek oogpunt beperkt te zijn, informatie is ook langs andere weg te verkrijgen.

IEF 17772

Onderzoek naar onjuistheden in beschuldiging, net zo min als de juistheid, kan niet in kort geding

Rechtbank Noord-Nederland 15 jun 2018, IEF 17772; ECLI:NL:RBNNE:2018:2252 (Huurstunt tegen NDC-Sikkom.nl), http://www.ie-forum.nl/artikelen/onderzoek-naar-onjuistheden-in-beschuldiging-net-zo-min-als-de-juistheid-kan-niet-in-kort-geding

Vzr. Rechtbank Noord-Nederland 15 juni 2018, IEF 17772; ECLI:NL:RBNNE:2018:2252 (Huurstunt tegen NDC-Sikkom.nl) Mediarecht. Onrechtmatige publicaties. Huurtstunt is een website waarop dagelijks huurwoningadvertenties worden geplaatst. Indien een woningzoekende echter wil reageren op advertenties, moet een maandelijks betaald premiumaccount worden afgesloten. Sikkom heeft voorafgaand aan de publicatie veel klachten ontvangen. Een journalist bij Sikkom publiceert een artikel "(...) : samen op boevenpad om studenten dubbel te verneuken". Er is nader onderzoek nodig, voor de beantwoording van de vraag of in hoeverre de beschuldiging van Sikkom ongegrond is, waarvoor een kort geding zich niet leent. Er kan niet met voldoende mate van zekerheid worden vastgesteld dat de beschuldiging in het artikel op onjuistheden berust (net zo min als kan worden vastgesteld dat de beschuldiging juist is). Vordering wordt afgewezen.

IEF 17771

Auteurs- en merkinbreuk op exclusieve luxe vastgoedaanbod door commercieel gebruik (privé) YouTubekanaal

Rechtbank Den Haag 15 jun 2018, IEF 17771; ECLI:NL:RBDHA:2018:7178 (KT Group tegen De Beheermakelaar), http://www.ie-forum.nl/artikelen/auteurs-en-merkinbreuk-op-exclusieve-luxe-vastgoedaanbod-door-commercieel-gebruik-priv-youtubekanaal
Living on the Beach

Vzr. Rechtbank Den Haag 15 juni 2018, IEF 17771; ECLI:NL:RBDHA:2018:7178 (KT Group tegen De Beheermakelaar) Auteursrecht. Merkenrecht. Dé Beheermakelaar bemiddeld aan- en verkoop en verhuur van vastgoed. KT Group handelt onder de naam Living on the Beach is een aanbieder van luxe vastgoedinvesteringen vanuit België en treedt op als exclusieve agent voor The Resort Group. KT Group en De Beheermakelaar hadden een overeenkomst voor bemiddeling op de Nederlandse markt van de vastgoedobjecten op de Kaapverdische eilanden van The Resort Group. Op diverse moment heeft De Beheermakelaar nog wel vastgoedpublicaties gedaan die exclusief toebehoren aan Living on the Beach. Het persoonlijke YouTube kanaal van de directeur van De Beheermakelaar wordt commercieel gebruikt, in de zin dat daarin duidelijk wordt gerefereerd aan De Beheermakelaar. Door na de samenwerking op het (persoonlijk) YouTubekanaal de video's te delen, waarin ook het Uniemerk is opgenomen, wordt zowel auteursrecht als merkrechtinbreuk gemaakt. Aan algemene verzoeken door KT Group om al het nog aanwezig materiaal te verwijderen, heeft De Beheermakelaar geen gehoor gegeven. Dat hebben zij niet met opzet materiaal heeft laten staan, het vermoeden dat dat is gebeurd om contact met De Beheermakelaar aan te moedigen, is niet met feitelijke gegevens ondersteund. Er is wel bereidheid getoond om aan concrete verwijderingsverzoeken gehoor te geven. De proceskosten worden gecompenseerd.

IEF 17770

Charles Gielen - Twijfel Dirk Visser over rode zool-merk Louboutin niet terecht

In zijn Mr.-stukje, gepubliceerd op IE-forum op 13 juni jl. (IEF 17764) schrijft Dirk Visser dat het na het arrest van het Europese Hof van 12 juni 2018 nog steeds onduidelijk is of "een" rode zool een geldig merk is. Dat valt in het algemeen van "een" rode zool inderdaad niet te zeggen. Ik neem dus aan dat hij op het in 2009 als Benelux-merk ingeschreven rode zool merk van Christian Louboutin doelt; daar gaat de zaak immers over. Waarom is dit volgens hem onduidelijk? Omdat volgens de nieuwe merkenrechtelijke regels niet alleen een teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm, maar ook uit "een ander kenmerk van de waren" geweigerd kan worden indien dat kenmerk een wezenlijke waarde aan de waar geeft. En volgens Visser is een rode zool natuurlijk een ander kenmerk van de waar. Hij suggereert dus dat het rode zool merk er nog wel eens aan zou kunnen gaan, anders gezegd, nietigverklaard zou kunnen worden.