IEF 17128

Meer aandacht voor de ene architect in publicatie is redactionele keuze en geen inbreuk op persoonlijkheidsrechten

Rechtbank Amsterdam 20 sep 2017, IEF 17128; (Studio Maks tegen Edita Tokyo), http://www.ie-forum.nl/artikelen/meer-aandacht-voor-de-ene-architect-in-publicatie-is-redactionele-keuze-en-geen-inbreuk-op-persoonli

Vzr. Rechtbank Amsterdam 20 september 2017, IEF 17128 (Studio Maks tegen Edita Tokyo) Persoonlijkheidsrechten, art. 25 Aw. Beide partijen zijn architecten die gezamenlijk hebben deelgenomen aan een prijsvraag. Over het bijbehorende project is een artikel in de tijdschriften GA Document en GA Japan gepubliceerd waarin het bureau van gedaagde centraal staat en geen aandacht wordt besteed aan de rol van eiser. Ook in een door GA verspreide nieuwsbrief wordt gedaagde steeds genoemd en eiser niet. Eiser vordert GA te verbieden de exemplaren van de tijdschriften in hun huidige vorm te verspreiden. Zij stelt dat in de publicaties inbreuk is gemaakt op haar persoonlijkheidsrechten omdat haar naam niet vermeld wordt. De vordering wordt afgewezen. In de GA publicaties wordt in de colofon wel de namen van beide partijen vermeld. Wat betreft het artikel waarin nauwelijks aandacht wordt besteed aan eiser oordeelt de voorzieningenrechter dat dit een redactionele keuze is die tot de vrijheid van de redactie behoort, welke door art. 25 Aw niet kan worden beperkt. 

IEF 17130

Onjuiste rechtsopvatting dat de geïnformeerde gebruiker bekend moet zijn met voortbrengsel waarin het oudere model is verwerkt

HvJ EU 21 sep 2017, IEF 17130; ECLI:EU:C:2017:720 (Easy Sanitary Solutions tegen Group Nivelles), http://www.ie-forum.nl/artikelen/onjuiste-rechtsopvatting-dat-de-ge-nformeerde-gebruiker-bekend-moet-zijn-met-voortbrengsel-waarin-he

HvJ EU 21 september 2017, IEF 17130; ECLI:EU:C:2017:720; C-361/15 (Easy Sanitary Solutions tegen Group Nivelles) Modellenrecht. ESS heeft het gemeenschapsmodel 000107834‑0025 ingeschreven als een douchegoot. De Nietigheidsafdeling heeft dit model vernietigd wegens niet-nieuwheid. De Derde Kamer van Beroep [IEF 12209] vernietigd dit oordeel omdat de aanvrage geen aanwijzing bevat of het model een onderdeel van een samengesteld voortbrengsel is. Zij oordeelt dat het model nieuw is ten opzichte van het vormgevingserfgoed. Deze uitspraak wordt door het Gerecht in stand gehouden. Bij het onderzoek van het eigen karakter van een model wordt de voorwaarde opgelegd dat het oudere model ter kennis is genomen van de geïnformeerde gebruiker van het betwiste model. Het Hof oordeelt dat dit niet uit artikel 7 lid 1 van Verordening 6/2002 volgt; op die manier wordt het bewijs verlangd van 2 openbaarmakingen, jegens het publiek van de 'ingewijden in de betrokken sector' en de gebruikers van het type voortbrengsel waarop het model betrekking heeft. Het Gerecht heeft blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting om te eisen dat de geïnformeerde gebruiker van het betwiste model bekend is met het voortbrengsel waarin het oudere model is verwerkt. 

IEF 17127

De wezenlijke functie van een collectief Uniemerk is niet bedoeld om waren te onderscheiden op geografische oorsprong, maar zich te onderscheiden van andere ondernemingen

HvJ EU 20 sep 2017, IEF 17127; ECLI:EU:C:2017:702 (The Thea Board tegen Delta Lingerie), http://www.ie-forum.nl/artikelen/de-wezenlijke-functie-van-een-collectief-uniemerk-is-niet-bedoeld-om-waren-te-onderscheiden-op-geogr

HvJ EU 20 september 2017, IEF 17127; IEFbe 2349; ECLI:EU:C:2017:702; C-673/15 (The Tea Board tegen EUIPO/Delta Lingerie) Uniemerk. Delta Lingerie heeft Uniemerkaanvragen ingediend voor het beeldteken 'Darjeeling' voor o.a. lingerie. Oppositie is ingesteld door The Tea Board, gebaseerd op het oudere Uniewoordmerk DARJEELING, ingeschreven in de klasse thee. Het Gerecht heeft geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat de wezenlijke functie van een collectief Uniemerk erin bestaat de waren of diensten van de vereniging die merkhouder is te onderscheiden van die van andere ondernemingen, en niet deze waren te onderscheiden op basis van de geografische oorsprong ervan. Evenmin heeft het Gerecht blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat wanneer de conflicterende tekens enerzijds collectieve merken en anderzijds individuele merken zijn, de mogelijkheid dat het publiek kan aannemen dat de waren en diensten dezelfde plaats van herkomst hebben, geen relevante factor kan zijn om aan te tonen dat deze dezelfde of soortgelijk zijn. Niet valt uit te sluiten dat uit een gebied waarvan de geografische benaming als collectief Uniemerk is ingeschreven verschillende grondstoffen kunnen komen die worden gebruikt voor de vervaardiging van verschillende waren. Het Gerecht heeft juist vastgesteld dat de consument van de Darjeeling-thee niet zou kunnen aannemen dat de waren en diensten van Delta Lingerie uit het Darjeelinggebied afkomstig zijn. Ook zouden zij niet kunnen worden aangetrokken door de positieve waarden en eigenschappen door het Darjeelinggebied, aangezien de producten van Delta Lingerie geen uniek verband hebben met het Darjeelinggebied, welke de thee wel heeft. Er wordt geen ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit de reputatie van het oudere merk. 

IEF 17126

Onmiddellijke inzage documentatie export Amerikaans verpakte Freestyle strips

Rechtbank Noord-Nederland 22 sep 2017, IEF 17126; ECLI:NL:RBNNE:2017:3618 (bbott Diabetes Care tegen HTG Health and Beauty en Kamstra), http://www.ie-forum.nl/artikelen/onmiddellijke-inzage-documentatie-export-amerikaans-verpakte-freestyle-strips

Vzr. Rechtbank Noord-Nederland 22 september 2017, IEF 17126; IEFbe 2348; ECLI:NL:RBNNE:2017:3618 (Abbott Diabetes Care tegen HTG Health and Beauty en Kamstra) Inzage en afgifte ex art. 843a Rv na bewijsbeslag. Abbott stelt dat HTG inbreuk op haar Uniemerkenrechten maakt en onrechtmatig handelt in die zin dat HTG profiteert van de inbreuk op de Amerikaanse merken van Abbott, de exporteur zou zonder toestemming (herverpakte) test strips voor diabetici op de Amerikaanse markt hebben gebracht die van oorsprong voor andere markten waren bedoeld, en op die manier profiteren van de prijsverschillen op de Europese en Amerikaanse markt. De voorzieningenrechter bepaalt dat Abbott onmiddellijk (binnen 48 uur) inzage krijgt over de beslagen documentatie over de Amerikaanse verpakte Freestyle Lite strips. 

IEF 17125

Partijen maken over en weer inbreuk op elkaars auteursrechten met De Organizing Agenda

Rechtbank Oost-Brabant 20 sep 2017, IEF 17125; ECLI:NL:RBOBR:2017:4944 (De Organizing Agenda), http://www.ie-forum.nl/artikelen/partijen-maken-over-en-weer-inbreuk-op-elkaars-auteursrechten-met-de-organizing-agenda

Vzr. Rechtbank Oost-Brabant 20 september 2017, IEF 17125; ECLI:NL:RBOBR:2017:4944 (De Organizing Agenda) Auteursrecht. Gedaagde geeft sinds 2006 de 'Homeplanner' uit. Eiseres heeft 'De Organizing Agenda' voor 2008 uitgebracht. In 2009 zijn partijen gaan samenwerken en ontwikkelden ze de Organizing Agenda 2011. Begin 2017 hebben partijen de samenwerking beëindigd. Beide partijen hebben een Organizing Agenda 2018 ontwikkeld. Over de vraag wie de auteursrechten heeft op de Organizing Agenda is een bodemprocedure aanhangig gemaakt. In afwachting daarvan oordeelt de voorzieningenrechter dat partijen over en weer inbreuk maken op elkaars auteursrechten. De Agenda uit 2011 vertoont gelijkenissen met de agenda uit 2008 en met de Homeplanner. Geen van beide partijen heeft voldoende aannemelijk gemaakt aan wiens zijde de auteursrechten op de huidige vormgeving van de Organizing Agenda rusten. De voorzieningenrechter acht het niet opportuun om de verboden toe te wijzen, aangezien er sprake geweest kan zijn van 'teamwork' en daarmee co-auteurschap en dus gezamenlijke auteursrechten. 

IEF 17124

Cassatieberoep inbreuk kwekersrecht AMSTERDAM gladiolen verworpen

Hoge Raad 30 jun 2018, IEF 17124; ECLI:NL:PHR:2017:656 (Conclusie Procureur-generaal Stichting Gladiolen Combinatie), http://www.ie-forum.nl/artikelen/cassatieberoep-inbreuk-kwekersrecht-amsterdam-gladiolen-verworpen

Hoge Raad 30 juni 2017, IEF 17124; ECLI:NL:PHR:2017:656 (Conclusie Procureur-generaal) Kwekersrecht. Zie eerder: IEF 13522 en IEF 15699. Rechtbank en Hof hebben geoordeeld dat een aanzienlijk deel van het in beslag genomen plant- en teeltmateriaal van eiser van het gladiolenras AMSTERDAM is, door eiser is inbreuk gemaakt op het kwekersrecht van Stichting Gladiolen Combinatie. Eiser klaagt dat het Hof heeft miskend dat het de vraag had moeten beantwoorden of het in beslag genomen materiaal zodanig door de gerechtelijke bewaarder was opgeslagen dat dit materiaal "preserved" was en/of materiaal "beschermd" was. Het Hof heeft met een uitgebreide motivering overwogen dat het materiaal bij de gerechtelijke bewaarder niet is vermengd. Volgens het Hof is onvoldoende hard gemaakt dat er sprake was van een goed doordacht plan leidend tot grootschalige vermenging. De Procureur-Generaal meent dat het Hof heeft onderzocht en vastgesteld dat het materiaal 'beschermd' c.q. 'preserved' was. De PG concludeert tot verwerping van het cassatieberoep. Dit wordt gevolgd door de Hoge Raad op 22 september 2017. De aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Volgens de Hoge Raad nopen de klachten niet tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of rechtsontwikkeling. 

IEF 17123

Voorlopige blokkade The PirateBay voor abonnees Ziggo en XS4ALL

Rechtbank Den Haag 22 sep 2017, IEF 17123; ECLI:NL:RBDHA:2017:10789 (The PirateBay), http://www.ie-forum.nl/artikelen/voorlopige-blokkade-the-piratebay-voor-abonnees-ziggo-en-xs4all

Vzr. Rechtbank Den Haag 22 september 2017, IEF 17123; IT 2351; ECLI:NL:RBDHA:2017:10789 (Stichting Brein tegen Ziggo en XS4ALL) Auteursrecht. Peer-to-peer. Stichting Brein vordert een blokkade van de website The PirateBay voor abonnees van Ziggo en XS4ALL. Op 14 juni 2017 [IEF 16859] heeft het HvJ EU geoordeeld dat het beschikbaar stellen en het beheer, op internet, van een platform voor de uitwisseling van bestanden dat, door een index van meta-informatie inzake beschermde werken en de verstrekking van een zoekmotor, die gebruikers van dit platform in staat stelt deze werken te vinden en deze te delen onder het begrip "mededeling aan het publiek" valt. Deze uitspraak laat een ander licht op de zaak schijnen en de rechtbank beschouwd de uitspraak van het Hof Den Haag [IEF 13467] als achterhaald. De handelwijze van The PirateBay kan aangemerkt worden als een mededeling aan het publiek. De proportionaliteitsafweging van het Hof is onjuist geweest: onvoldoende gewicht is aan de belangen van Brein gegeven. De voorzieningenrechter beveelt Ziggo en XS4ALL om binnen tien werkdagen de toegang tot de website The PirateBay te blokkeren totdat in de bodemzaak, aanhangig bij de Hoge Raad, is beslist.  

IEF 17122

Martin Garrix - Spinnin' Records en Music Allstars: 2 - 0

Woensdag 20 september 2017 [IEF 17116] werd door de rechtbank een tussenvonnis gewezen in een rechtszaak die door de wereldberoemde DJ Martin Garrix al weer enige tijd geleden was begonnen. Het vonnis is niet alleen goed nieuws voor Garrix, maar zeker ook voor entertainment advocaten. Hoe dat precies zit wordt hieronder uitgelegd.

WARNER MUSIC GROUP
Martin Garrix had in 2012 en 2013 een aantal contracten gesloten met het platenlabel Spinnin’ Records en het managementbureau Music Allstars. Van beide bedrijven was tot zeer recentelijk Eelko van Kooten de oprichter en (mede)eigenaar. Volgens berichten in de media is sinds kort de Warner Music Group voor 100 miljoen dollar eigenaar geworden van het platenlabel Spinnin’ Records. Of het management Music Allstars ook is overgenomen door Warner vertellen de berichten tot nu toe niet. Ook is onduidelijk of Warner een zelfstandig belang heeft gekregen in de uitkomst van de rechtszaak tussen Garrix en Spinnin’ c.s.

IEF 17121

Geen grond voor een Nederlandse octrooi-inbreukprocedure bij gebrek aan voldoende belang Synthon

Rechtbank Den Haag 6 sep 2017, IEF 17121; ECLI:NL:RBDHA:2017:10315 (Synthon tegen Yeda), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-grond-voor-een-nederlandse-octrooi-inbreukprocedure-bij-gebrek-aan-voldoende-belang-synthon

Rechtbank Den Haag 6 september 2017, IEF 17121; ECLI:NL:RBDHA:2017:10315 (Synthon tegen Yeda) Octrooirecht. Synthon ontwikkelt en produceert generieke geneesmiddelen. Aan Yeda is octrooi EP 749 verleend voor een specifiek "low frequency" doseringsregime voor GA voor behandeling van rrMS. Synthon heeft gevorderd voor recht te verklaren dat een doseringsregime voor GA voor de behandeling van RRMS niet inventief was. De vordering is afgewezen. In Nederland kan geen octrooirechtelijke bescherming voor het in de verklaring voor recht bedoelde doseringsregime verkregen worden, zodat er geen grond is voor een Nederlandse inbreukprocedure. De gevorderde verklaring voor recht heeft geen effect voor eventuele buitenlandse octrooirechten omdat deze door Synthon in zoverre is ingetrokken. Indien de vordering wordt toegewezen bindt deze Yeda buiten Nederland niet en kan Synthon er buiten Nederland geen rechtstreekse rechten aan ontlenen. Er is geen sprake van voldoende zelfstandig belang als bedoeld in art. 3:303 BW.  

IEF 17120

Merk Mall of the Netherlands vervalt door geen normaal gebruik in periode van 5 jaar

Rechtbank Noord-Holland 20 sep 2017, IEF 17120; (Hoogh Catharijne tegen Rodamco Nederland Winkels), http://www.ie-forum.nl/artikelen/merk-mall-of-the-netherlands-vervalt-door-geen-normaal-gebruik-in-periode-van-5-jaar

Rechtbank Noord-Holland 20 september 2017, IEF 17120; IEFbe 2347 (Hoogh Catharijne tegen Rodamco Nederland Winkels) Vervallenverklaring Benelux-merkenrecht. RNW is onderdeel van de Unibail-Rodamco Groep en is sinds 2008 houdster van het Benelux-merk 'Mall of the Netherlands'. In juni 2016 heeft Unibail-Rodamco aangekondigd dat zij haar winkelcentrum in Leidschendam gaat ontwikkelen tot Mall of the Netherlands. Hoogh Catharijne, winkelcentrum in Utrecht, vordert de vervallenverklaring van de inschrijving van het merk. De rechtbank wijst deze vordering toe. Gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar is zonder geldige reden geen normaal gebruik van het oudere merk gemaakt binnen het Benelux-gebied. Het recht op het Benelux-merk wordt vervallen verklaard en de rechtbank haalt de inschrijving door voor alle waren en diensten waarvoor het is ingeschreven. Hoogh Catharijne maakt met het gebruik van de woorden 'Mall of the Netherlands' geen inbreuk op de Benelux-merkrechten van URNW. 

IEF 17119

Erik Thijssen - Nog weinig verschil na twee jaar auteurscontractenrecht

, IEF 17119; http://www.ie-forum.nl/artikelen/erik-thijssen-nog-weinig-verschil-na-twee-jaar-auteurscontractenrecht

Performers Magazine 3, 2017; Erik Thijssen - Nog weinig verschil na twee jaar auteursrechtencontract. Twee jaar geleden werd na een lange lobby het Auteurscontractenrecht, een wettelijke bescherming van auteurs en artiesten tegen wurgcontracten, ingevoerd. Nederland liep ver achter bij de ons omringende landen. In Frankrijk, Duitsland en België werden de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten al jaren eerder aangepast. De nieuwe wet, beloofde toenmalig staatssecretaris Fred Teeven, zou na vijf jaar geëvalueerd worden, met een tussenevaluatie na tweeënhalf jaar. Wat is, met de tussenevaluatie in aantocht, de tussenstand? Is de contractpraktijk werkelijk verbeterd? En zo niet, waarom niet?
 

IEF 17118

Het compenseren van snelheden op inktdrukpers is een standaard maatregel en niet inventief

Rechtbank Den Haag 13 sep 2017, IEF 17118; ECLI:NL:RBDHA:2017:10453 (SPG Prints tegen Dover Europe), http://www.ie-forum.nl/artikelen/het-compenseren-van-snelheden-op-inktdrukpers-is-een-standaard-maatregel-en-niet-inventief

Rechtbank Den Haag 13 september 2017, IEF 17118; ECLI:NL:RBDHA:2017:10453 (SPG Prints tegen Dover Europe) Octrooirecht. MS, onderdeel van de Dover groep, is houdster van Europees octrooi EP 159 voor "Digital printing and finishing method for fabrics and the like". SPG vordert nietigverklaring van het Nederlandse deel van EP 159 en verklaring voor recht van niet-inbreuk op het octrooi met betrekking tot de door SPG verhandelde inkjetdrukpers PIKE. Conclusie 1 van het octrooi ziet op een werkwijze voor het digitaal bedrukken van stoffen. De relevante vakman wist op grond van zijn algemene vakkennis met betrekking tot de aanvoerstap bij rotatiedrukpersen, dat het afstemmen van de aanvoersnelheid van de stof op de snelheid van de band essentieel is om een goede spreiding van de stof op de band te verkrijgen. Dat de compensatie van snelheden een niet-inventieve standaard maatregel is, wordt bevestigd door de omstandigheid dat in het octrooi niet is beschreven hoe de snelheden gecompenseerd worden. Het compenseren van de snelheden voor de relevante vakman lag op de prioriteitsdatum voor de hand. De rechter oordeelt dat conclusie 1 niet inventief is en vernietigt het Nederlandse deel van EP 159.
 

IEF 17117

Inbreuk merkenrecht door gebruik Lean and Green logo op vrachtwagen

Rechtbank Oost-Brabant 13 sep 2017, IEF 17117; ECLI:NL:RBOBR:2017:4856 (Stichting Connekt tegen Ebby Road), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-merkenrecht-door-gebruik-lean-and-green-logo-op-vrachtwagen

Vzr. Rechtbank Oost-Brabant 13 september 2017, IEF 17117; IEFbe 2346; ECLI:NL:RBOBR:2017:4856 (Stichting Connekt tegen Ebby Road) Inbreuk merkenrecht. Stichting Connekt biedt een "Lean and Green" programma aan voor bedrijven en overheid voor het stimuleren van duurzaamheid. Connekt is houdster van het Lean and Green logo als Europees Beeldmerk. Ebby Road, een transportonderneming die geen deelnemer is geweest aan het programma, heeft het logo afgebeeld op zijn vrachtwagens in de vorm van een sticker. Connekt stelt dat Ebby Road inbreuk op het merkenrecht van Connekt maakt door het logo zonder toestemming te gebruiken. Gedaagde heeft het logo jarenlang gebruikt, niet is vastgesteld of de stickers daadwerkelijk zijn verwijderd. In een e-mail van 14 februari 2017 heeft gedaagde in strijd met de waarheid verklaard dat de stickers op dat moment waren verwijderd. De voorzieningenrechter veroordeelt Ebby Road om het gebruik van het Lean and Green-logo op zijn voertuigen te staken, met een dwangsom van €1.000,- per dag. 

IEF 17116

Niet Spinnin Records maar Martin Garrix zelf is aan te merken als fonogrammenproducent

Rechtbank Midden-Nederland 20 sep 2017, IEF 17116; ECLI:NL:RBMNE:2017:4775 (Deejay tegen Spinnin Records), http://www.ie-forum.nl/artikelen/niet-spinnin-records-maar-martin-garrix-zelf-is-aan-te-merken-als-fonogrammenproducent

Rechtbank Midden-Nederland 20 september 2017, IEF 17116; ECLI:NL:RBMNE:2017:4775 (Deejay tegen Spinnin Records) Eiser is een 21-jarige deejay en bracht de track Animals uit dat zorgde voor zijn grote doorbraak. De deejay stelt dat hij met betrekking tot deze en 22 andere tracks de fonogrammenproducent in de zin van de wet op naburige rechten is. De rechtbank oordeelt dat de deejay zelf als fonogrammenproducent is aan te merken, aangezien hij zelf de eerste vastlegging van zijn nummers verzorgd en de kosten daarvan heeft gedragen. Hij deed dat thuis op zijn eigen apparatuur en instrumenten. Met dit gehele opnameproces, de feitelijke vastlegging van het nummer, had Spinnin geen bemoeienis. De productieovereenkomsten 2012 en 2013 zijn vernietigd op grond van dwaling. De overeenkomsten zijn afgesloten op grond van de door Spinnen en MAS in 2012 gewekte indruk dat zij professioneel genoeg waren om op een goede wijze om te gaan met de belangen van de deejay, ook als er een belangenverstrengeling zou voordoen tussen MAS als manager van eiser en Spinnin als platenmaatschappij, deze indruk bleek onjuist.

IEF 17115

Nederlands deel octrooi vloeistofkoelsysteem voor PC's vernietigd

Rechtbank Den Haag 20 sep 2017, IEF 17115; (Asetek tegen Cooler Master Europe), http://www.ie-forum.nl/artikelen/nederlands-deel-octrooi-vloeistofkoelsysteem-voor-pc-s-vernietigd

Rechtbank Den Haag 20 september 2017, IEF 17115 (Asetek tegen Cooler Master Europe) Octrooirecht. Asetek en Cooler Master verhandelen vloeistofkoelsystemen voor onder meer desktop PC's. Asetek is houdster van het Europees octrooi EP 771 vanaf 20 mei 2015 voor een 'Cooling system for a computer system'. In 2003 is het gebruiksmodel Lin gepubliceerd: 'Water pumping motor device with chamber'. Asetek vordert Cooler Master te verbieden om inbreuk te maken op het Nederlandse deel van EP 771. De rechtbank wijst de vordering af. Figuur 7 van Lin openbaren alle kenmerken van conclusie 1 van EP 771 duidelijk en ondubbelzinnig, zodat conclusie 1 niet nieuw is ten opzicht van Lin. Conclusie 2 van het octrooi wordt nietig verklaard wegens gebrek aan inventiviteit. Het Nederlandse deel van het octrooi van Asetek wordt vernietigd.

IEF 17114

Verwarringsgevaar niet genoeg voor bescherming louter beschrijvende handelsnaam

Hof Den Haag 19 sep 2017, IEF 17114; ECLI:NL:GHDHA:2017:2622 (ANS Trading tegen Parfumswinkel), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verwarringsgevaar-niet-genoeg-voor-bescherming-louter-beschrijvende-handelsnaam

Hof Den Haag 19 september 2017, IEF 17114; ECLI:NL:GHDHA:2017:2622 (ANS Trading tegen Parfumswinkel) Handelsnaamrecht. Conflicterende handelsnamen 'Parfumswinkel' en 'Parfumswebwinkel'. Met de rechtbank [IEF 16033] is het Hof van oordeel dat Parfumswinkel niet een gebruikelijke aanduiding in de branche is, dat is parfumerie. De rechtbank heeft geoordeeld dat door de grote gelijkenis tussen de handelsnamen Parfumswinkel en Parfumswebwinkel verwarring te duchten is tussen de ondernemingen. Het Hof vernietigt dit vonnis. Het Hof oordeelt dat voor de handelsnaamrechtelijke bescherming van louter beschrijvende handelsnamen niet voldoende is dat er sprake is van verwarringsgevaar, maar dat voor een beroep op art. 5 Hnw nodig is dat er sprake is van bijkomende omstandigheden die een verbod op grond van art. 5 Hnw rechtvaardigen. In verband met een subsidiair voorgedragen grief oordeelt het Hof dat de naam Parfumswinkel geheel niet onderscheidend is en niet bekend is geworden. Het grote verschil in vormgeving van de handelsnamen, gevoegd bij het (minimale) verschil tussen de handelsnamen zelf, brengt, gezien de zeer geringe beschermingsomvang van de oudere niet onderscheidende handelsnaam Parfumswinkel, met zich dat het gebruik van de jongere handelsnaam Parfumswebwinkel geen gevaar voor verwarring tussen de ondernemingen oplevert. 

 

IEF 17112

Verbod gebruik format TV-spel The Alphabet Game vernietigd

Hof Amsterdam 6 jun 2017, IEF 17112; ECLI:NL:GHAMS:2017:2132 (MC&F Broadcasting Production tegen ITV Global Entertainment Limited), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verbod-gebruik-format-tv-spel-the-alphabet-game-vernietigd

Hof Amsterdam 6 juni 2017, IEF 17112; ECLI:NL:GHAMS:2017:2132 (MC&F Broadcasting Production tegen ITV Global Entertainment Limited) Auteursrecht op format onderdeel TV-spel. Het format van de televisiespelshow 'The Alphabet Game' is door ITV in diverse landen in licentie gegeven aan verschillende productiemaatschappijen. MC&F stelde de auteursrechten op het 'Eindspel' te hebben. De Spaanse rechter oordeelde dat het Eindspel is afgeleid van het originele format van The Alphabet Game en dat de rechten daarop toekomen aan ITV. Het Hof volgt deze uitspraak niet. Dat de bodemrechter in de door MC&F tegen ITV gevoerde procedure tot de conclusie zal komen dat het eindspel een bewerking is van The Alphabet Game of daarvan is afgeleid blijkt onvoldoende aannemelijk te zijn. Het enkele feit dat in beide formats het alfabet een belangrijke rol speelt rechtvaardigt niet een dergelijke gevolgtrekking. 
 

IEF 17113

Exclu-Floors maakt inbreuk op merk ExcluFloorS, maar mag handelsnaam blijven gebruiken

Rechtbank Gelderland 13 sep 2017, IEF 17113; (ExcluFloorS tegen Exlu-Floors), http://www.ie-forum.nl/artikelen/exclu-floors-maakt-inbreuk-op-merk-exclufloors-maar-mag-handelsnaam-blijven-gebruiken

Rechtbank Gelderland 13 september 2017, IEF 17113; IEFbe 2345 (ExcluFloorS tegen Exlu-Floors) Inbreuk merkenrecht. ExcluFloorS en Exclu-Floors handelen beide in PVC vloeren. ExcluFloorS heeft een licentie voor het gebruik van het woord-/beeldmerk ExcluFloorS voor onder meer reparaties en installatiewerkzaamheden van PVC vloeren. Volgens ExcluFloorS maakt Exclu-Floors inbreuk op haar merk en handelsnaam. De rechtbank oordeelt dat er sprake is van een verrassende en ongebruikelijke samenstelling: het woord ExcluFloorS komt onderscheidingskracht toe. Gelet op de zeer grote mate van overeenstemming, de aangeboden waren waarvoor het merk en het teken worden gebruikt zijn dezelfde, en dat ExcluFloorS onderscheidend vermogen heeft kan bij afnemers van PVC-vloeren verwarring ontstaan. Beide partijen bieden exclusieve vloeren aan, waardoor de aard van de ondernemingen zeer nauw verwant is, maar dit doen zij in verschillende landen. ExcluFloorS is alleen gevestigd in Nederland en Exclu-Floors in België: gelet op de gescheiden markten maakt Exclu-Floors geen inbreuk op de handelsnaam van ExcluFloorS. 

IEF 17109

Eiser veroordeeld in de proceskosten wegens dag van te voren intrekken kort geding IE-geschil

Rechtbank Amsterdam 13 sep 2017, IEF 17109; (De Meeuw Oirschot tegen WASA Students Village), http://www.ie-forum.nl/artikelen/eiser-veroordeeld-in-de-proceskosten-wegens-dag-van-te-voren-intrekken-kort-geding-ie-geschil

Vzr. Rechtbank Amsterdam 13 september 2017, IEF 17109 (De Meeuw Oirschot tegen WASA Students Village) Proceskostenveroordeling. Een dag voor de behandeling ter terechtzitting van 30 augustus 2017 heeft De Meeuw het kort geding ingetrokken. De voorzieningenrechter oordeelt dat De Meeuw in de werkelijke proceskosten van Wasa dient te worden veroordeeld, aangezien het geschil (overwegend) een intellectueel eigendomsrecht betreft. Er is geen aanleiding de proceskosten tussen partijen te compenseren, aangezien De Meeuw het kort geding zonder nadere motivering vlak voor de zitting heeft ingetrokken. De zaak wordt aangemerkt als een 'eenvoudig kort geding', waarvoor in het indicatietarief IE-zaken een bedrag van €6.000,00 als redelijk is begroot. 

IEF 17111

Geen inbreuk model- en auteursrechten: alle elementen Bunch O Balloons technisch bepaald

Rechtbank Den Haag 15 sep 2017, IEF 17111; ECLI:NL:RBDHA:2017:10588 (Toi-Toys tegen Tinnus Enterprises), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-inbreuk-model-en-auteursrechten-alle-elementen-bunch-o-balloons-technisch-bepaald

Vzr. Rechtbank Den Haag 15 september 2017, IEF 17111; ECLI:NL:RBDHA:2017:10588 (Toi-Toys tegen Tinnus Enterprises) Van het assortiment van Toi-Toys maakt het product 'Water Bombs' deel uit. Tinnus is houdster van Gemeenschapsmodellen 0001-0010 betreffende een 'Fluid distribution equipment', en heeft het product 'Bunch O Balloons' ontwikkeld. Toi-Toys vordert dat Tinnus zich onmiddellijk onthoudt van iedere mededeling aan derden dat de Water Bombs inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van Tinnus. De voorzieningenrechter acht de vormgeving van de waterballonnen en de rietjes en het gebruik van de elastiekjes technisch bepaald. Model 0001 wordt nietig verklaard. De technische bepaaldheid wordt onderstreept door de ingediende octrooiaanvraag met een grotendeels op dezelfde wijze vormgegeven voortbrengsel. Met betrekking tot het auteursrecht geldt eveneens de techniekrestrictie: op de Bunch O Balloons rust daarom geen auteursrecht. Nu alle elementen van de Bunch O Balloons technisch bepaald zijn, is het Toi-Toys toegestaan deze in haar Water Bombs over te nemen: van slaafse nabootsing is daarom geen sprake. Toi-Toys maakt geen inbreuk op de gestelde model- en auteursrechten van Tinnus.