IEF 17344

Om proceseconomische redenen geen aanhouding, maar comparitie die niet vóór het tweede kwartaal 2018 wordt ingepland

1 nov 2017, IEF 17344; ECLI:NL:RBDHA:2017:14311 (TomTom tegen MKB Ondernemers), http://www.ie-forum.nl/artikelen/om-proceseconomische-redenen-geen-aanhouding-maar-comparitie-die-niet-v-r-het-tweede-kwartaal-2018-w

Rechtbank Den Haag 1 november 2017, IEF 17345; ECLI:NL:RBDHA:2017:14311 (TomTom tegen MKB Ondernemers) MKB Ondernemers vordert aanhouding in verband met Amsterdamse bodemprocedure over de vraag of de overeenkomst al dan niet rechtsgeldig is beëindigd, terwijl nu de vraag over merkinbreuk voorligt. De vraag is of de overeenkomst nog voortduurt en daarom pleit dat om de eindbeslissing af te wachten. Echter de aanhouding zal zeker leiden tot een langdurige vertraging. Om praktische en proceseconomische redenen zal niet worden overgegaan tot aanhouding, maar wordt comparitie gelast die niet vóór het tweede kwartaal 2018 zal worden ingepland, in de verwachting dat de eindbeslissing in de Amsterdamse zaak zal zijn genomen vóór de ingeplande comparitiedatum.

4.1. De rechtbank stelt voorop dat, zoals ook door partijen is onderkend, een verzoek om aanhouding ook bij wege van incident kan worden gedaan. Voorts stelt de rechtbank voorop dat de vraag of inderdaad tot aanhouding moet worden overgegaan, steeds dient te worden beantwoord aan de hand van de eisen van een goede procesorde, waaronder de eisen van een doelmatige en voortvarende rechtspleging (waarbij moet worden gewaakt voor onredelijke vertraging van de procedure). Hiervan uitgaande overweegt de rechtbank als volgt.
4.2. Op zichzelf is juist dat, zoals TomTom c.s. naar voren hebben gebracht, in de procedure bij de rechtbank Amsterdam niet dezelfde vragen voorliggen als in de onderhavige zaak. Centraal in de Amsterdamse zaak staat immers de vraag of de overeenkomst tussen TomTom IBV en MKB Ondernemers al dan niet rechtsgeldig is beëindigd, terwijl in de hier voorliggende procedure kort gezegd de vraag voorligt of MKB Ondernemers merkinbreuk pleegt. Voor het antwoord op deze laatste vraag is echter mede bepalend of de overeenkomst nog voortduurt. In zoverre is in beide zaken dan ook dezelfde rechtsvraag aan de orde. Voortprocederen in de onderhavige zaak brengt daarmee het risico van een tegenstrijdige beslissing met zich mee. Dit pleit ervoor eerst de eindbeslissing van de Amsterdamse rechtbank met betrekking tot de vraag of de overeenkomst al dan niet rechtsgeldig is beëindigd, af te wachten.
4.3. Daar staat echter tegenover dat aanhouding vrijwel zeker zal leiden tot een langdurige vertraging in de voortgang van de onderhavige procedure. Daarbij speelt een rol dat in deze zaak reeds inhoudelijk van antwoord is geconcludeerd, zodat een comparitie van partijen zal volgen. De rechtbank kampt echter met een beperkte zittingscapaciteit waardoor het geen uitzondering is dat een comparitiedatum - na opgave door partijen van hun verhinderdata - slechts op een termijn van vele maanden kan worden gepland. Concreet betekent dit dat, indien ervoor wordt gekozen eerst een beslissing in de Amsterdamse zaak af te wachten, er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat het vervolgens niet mogelijk is de procedure op korte termijn voort te zetten. Daarmee komt het belang van een voortvarende procesvoering in het gedrang.
4.4. Dit alles afwegende zal de rechtbank om praktische en proceseconomische redenen dan ook niet overgaan tot aanhouding, maar nu alvast een comparitie gelasten, waarbij deze comparitie niet vóór het tweede kwartaal van 2018 zal worden ingepland, in de verwachting dat de eindbeslissing in de Amsterdamse zaak zal zijn genomen vóór de ingeplande comparitiedatum. De rechtbank acht deze verwachting gerechtvaardigd omdat het haar ambtshalve bekend is dat de comparitie na antwoord in de Amsterdamse zaak op 20 november 2017 zal plaatsvinden. Om te vermijden dat de comparitie plaatsvindt zonder dat een eindbeslissing van de Amsterdamse rechtbank voorhanden is, zal de rechtbank bepalen dat MKB Ondernemers één maand voor de in te plannen comparitiedatum aan de rechtbank dient mede te delen of er bij eindbeslissing in een tussenvonnis of bij eindvonnis door de rechtbank Amsterdam is geoordeeld over de al dan niet rechtsgeldige beëindiging van de overeenkomst. Wanneer een dergelijke eindbeslissing er nog niet is, zal vervolgens een nieuwe comparitiedatum worden bepaald.
IEF 17343

AP geeft groen licht voor verwerking persoonsgegevens door Dutch FilmWorks

Overig , IEF 17343; z201 7 - 02053 (Dutch Film Works), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ap-geeft-groen-licht-voor-verwerking-persoonsgegevens-door-dutch-filmworks

AP, 5 december 2017, IEF 17343, IT 2434, z2017 - 02053 (Definitief besluit Dutch FilmWorks) Uit het persbericht: De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de voorgenomen verwerking van persoonsgegevens door Dutch FilmWorks B.V. (DFW) rechtmatig verklaard [zie eerder IEF 17003]. DFW heeft voldoende waarborgen getroffen voor een behoorlijke en zorgvuldige verwerking van deze persoonsgegevens. Dat betekent dat DFW groen licht heeft van de AP om persoonsgegevens, zoals IP-adressen, te verzamelen van mensen die downloaden uit illegale bronnen.

IEF 17342

Erwin Angad-Gaur - Vertrouwen

Erwin Angad-Gaur, Vertrouwen, SENA Performers magazine Reflecties - 2017-4, p. 14-15. Eind oktober stond het nieuwe kabinet op de treden rondom de koning. Het regeerakkoord verscheen enkele weken eerder, na lange onderhandelingen, onder het motto ‘Vertrouwen in de toekomst’. Maar hoeveel garanties voor die toekomst biedt het nieuwe kabinet de muziek- en de cultuursector? Veel blijft nog onduidelijk. Lees meer

IEF 17341

Geen beroep op portretrecht Max Verstappen nu hij redelijke 10% netto-opbrengst ongeautoriseerd boek krijgt aangeboden

Rechtbank Amsterdam 6 dec 2017, IEF 17341; ECLI:NL:RBAMS:2017:8990 (Mavic-Max Verstappen tegen Karakter Uitgevers), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-beroep-op-portretrecht-max-verstappen-nu-hij-redelijke-10-netto-opbrengst-ongeautoriseerd-boek
max verstappen boek

Rechtbank Amsterdam 6 december 2017, IEF 17341; ECLI:NL:RBAMS:2017:8990 (Mavic-Max Verstappen tegen Karakter Uitgevers) Portretrecht. Karakter heeft het boek "Max - het ongeautoriseerde verhaald over de jongste Formule 1-winnar ooit" uitgegeven. Op de voorkant bestaat in zijn geheel uit een foto van Verstappen en bevat verder 17 foto's uit zijn racecarrière. De foto's zijn van het ANP gekocht en eerder in verschillende media gepubliceerd. Verstappen heeft een verzilverbare populariteit en verzet zich ex 21 Aw en 8 EVRM tegen de publicatie. Hoewel hij een helm draagt op zeven foto's is hij voor het publiek duidelijk herkenbaar aan het volledige Red Bull Racing tenue, zijn raceauto en zijn silhouet, bovendien staat zijn naam in de bijschriften. De uitgeverij heeft een redelijke vergoeding van 10% van de netto-opbrengst aangeboden voor het openbaarmaken van Verstappens portret. Nu geen bijkomende omstandigheden naar voren zijn gebracht waarom de openbaarmaking van het portret alsnog onrechtmatig is, is er geen redelijk belang om zich te verzetten op basis van zijn portretrecht. Vordering wordt afgewezen.

IEF 17334

Is alles al gezegd over influencer marketing?

De Reclamecode Social Media viert bijna haar vierde verjaardag. Wat heeft de Code ons gebracht? Waar knelt het en bij wie ligt de verantwoordelijkheid als het online even fout gaat? Weten adverteerders en – misschien nog wel belangrijker – de infl uencers zelf de Code te vinden en na te leven? Ook bespreken we andere aspecten van infl uencer marketing en discussiëren we over de toekomst van reclame via social media. Sarah Arayess (Hoogenraad & Haak, advertising & IP advocaten) spreekt over Influencer marketing. Lees meer

IEF 17340

Parijse Hof verklaart Capri Sun vormmerk voor stazakje nietig

24 nov 2017, IEF 17340; (Capri Sun contre Arab Beverages Est), http://www.ie-forum.nl/artikelen/parijse-hof-verklaart-capri-sun-vormmerk-voor-stazakje-nietig

Cour d'appel de Paris 24 novembre 2017, IEF 17340; IEFbe 2424 (Capri Sun contre Arab Beverages Est) Uitspraak van het Cour d’appel de Paris van 24 november 2017 inzake Capri Sun AG tegen Arab Beverages Est betreffende de geldigheid van het Internationale vormmerk 677 879 op het Capri Sun stazakje. Het vormmerk van Capri Sun op het stazakje is door het Cour d’appel de Paris in Frankrijk nietig verklaard. Daarmee heeft het Cour d’appel de Paris de beslissing in eerste aanleg van het Tribunal de Grande Instance van 2 juli 2015, waartegen Capri Sun hoger beroep had ingesteld, in stand gehouden.

Eerder, op 28 juni 2017 verklaarde het Duitse Bundespatentgericht [IEF 16996] inzake Deutsche SiSi-Werke Betriebs GmbH tegen Riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG het vormmerk op het Capri Sun stazakje van SiSi-Werke Betriebs GmbH eveneens nietig op grond van de techniek-exceptie.

IEF 17339

Conclusie AG: Gebruik van voornaam Kenzo als merk vormt geen gebruik met geldige reden

HvJ EU 7 dec 2017, IEF 17339; ECLI:EU:C:2017:950 (Kenzo Estate), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-ag-gebruik-van-voornaam-kenzo-als-merk-vormt-geen-gebruik-met-geldige-reden
kenzo estate

Conclusie AG HvJ EU 7 december 2017, IEF 17339; IEFbe 2423; ECLI:EU:C:2017:950; C-85/16p en C-86/16 P (Kenzo Estate) Merkenrecht. Hogere voorzieningen. Aanvraag tot inschrijving van een Uniemerk ‚KENZO ESTATE’ tegenover ouder Uniemerk ‚Kenzo’. Vraag of het gebruik van de voornaam van een persoon een gebruik met geldige reden vormt”. Het gebruik van Kenzo Tsujimoto's voornaam als merk vormt geen gebruik met geldige reden. Het is de houder van een Uniemerk niet toegestaan een derde te verbieden gebruik te maken van diens naam of adres. Dit strookt met artikel 7 Handvest dat privé, familie- en gezinsleven waarborgt. Wij identificeren ons door onze naam te gebruiken.

IEF 17338

Rectificatie column over fraude bij de uitgifte van paardenpaspoorten

Rechtbank Midden-Nederland 7 dec 2017, IEF 17338; ECLI:NL:RBNNE:2017:4685 (Europees Arabisch Stamboek voor Shagyapaarden, Sportpaarden en Sportpony's tegen Uitgeverij), http://www.ie-forum.nl/artikelen/rectificatie-column-over-fraude-bij-de-uitgifte-van-paardenpaspoorten

Vzr. Rechtbank Noord-Nederland 7 december 2017, IEF 17338; IT&R 2433; ECLI:NL:RBNNE:2017:4685 (Europees Arabisch Stamboek voor Shagyapaarden, Sportpaarden en Sportpony's tegen Uitgeverij). Column. Rectificatie. Europees Arabisch Stamboek voor Shagyapaarden, Sportpaarden en Sportpony's (EASP) houdt onder andere een stamboek bij van Shagyapaarden en pony's. Gedaagde is een uitgeverij die zich toelegt op berichtgeving over paarden, onder meer op de site horses.nl. In een column uit 2017 is EASP in verband gebracht met fraude bij de uitgifte van paardenpaspoorten. Dit is een ernstige beschuldiging, bovendien geuit in kringen van paardenliefhebbers, waaronder de (aspirant-)leden van EASP. Het is daarnaast niet vast te komen staan dat in het paspoort van de pony stond dat zij een EASP-pony was. Nu niet aannemelijk is geworden dat de rol van EASP meer inhield dan het wettelijk verplicht afgeven van het aangevraagde blanco paspoort, wordt geoordeeld dat, gezien de ernst van de beschuldigingen, waarbij EASP is weggezet als een organisatie die fraude faciliteert en de publieke belangstelling hiervoor, een onrechtmatige daad jegens EASP oplevert. Dat het gepubliceerde artikel een column betreft maakt dit niet anders. Bepaalde aspecten mogen wel worden uitvergroot in een column, maar moeten wel steun vinden in het beschikbare feitenmateriaal. Gedaagde wordt gehouden een rectificatie op haar website te plaatsen.

IEF 17337

Volledige proceskostenveroordeling in verstekvonnis nu proceskostenoverzicht bij exploot aan gedaagde is betekend

Rechtbank Den Haag 6 dec 2017, IEF 17337; (Tommy Hilfiger tegen Goeiemode), http://www.ie-forum.nl/artikelen/volledige-proceskostenveroordeling-in-verstekvonnis-nu-proceskostenoverzicht-bij-exploot-aan-gedaagd

Rechtbank Den Haag 6 december 2017, IEF 17337 (Tommy Hilfiger tegen Goeiemode). Merkenrecht. Verstekvonnis. Tommy Hilfiger stelt inbreuk op haar merkenrechten. Goeiemode is niet op komen dagen tijdens de zitting en krijgt een pan-Europees inbreukverbod opgelegd. Er is een onthoudingsverklaring overeengekomen met Tommy Hilfiger Licensing en niet eveneens met Tommy Hilfiger Europe. De gevorderde betaling van boetebedragen is slechts toewijsbaar voor zover de tekortkoming in de nakoming van de onthoudingsverplichting vast staat en enkel jegens Tommy Hilfiger Licensing. De boete wordt toegekend voor drie kledingstukken. De veroordeling tot betaling van boetebedragen per kledingstuk in strijd met de onthoudingsverklaring, waarbij nog moet blijken om hoeveel kledingstukken het gaat, zal waarschijnlijk leiden tot executieproblemen en wordt daarom afgewezen. Tevens wordt Goeiemode veroordeeld in de volledige proceskosten, nu Tommy Hilfiger een proceskostenoverzicht bij exploot heeft betekend, waarmee het overzicht aan Goeiemode kenbaar is gemaakt.

IEF 17336

Als inbreuk is erkend en recall-actie ingesteld, is de procedure niet meer tot handhaving IE

Rechtbank Den Haag 22 nov 2017, IEF 17336; ECLI:NL:RBDHA:2017:13694 (Lindberg), http://www.ie-forum.nl/artikelen/als-inbreuk-is-erkend-en-recall-actie-ingesteld-is-de-procedure-niet-meer-tot-handhaving-ie

Rechtbank Den Haag 22 november 2017, IEF 17336; ECLI:NL:RBDHA:2017:13694 (Lindberg tegen gedaagde) Merkenrecht. Klacht over bril voorzien van Lindberg-merk, maar niet door haar is vervaardigd. Inbreuk niet betwist. Proceskosten slechts deels conform indicatietarief. Gedaagde heeft ook daadwerkelijk na het uitbrengen van de dagvaarding en vóór het nemen van de conclusie van antwoord gerectificeerd en (met succes) een recall-actie ingesteld. Na uitbrengen van de dagvaarding zag procedure uitsluitend op bepalen hoogte proceskosten; derhalve vanaf dat moment niet langer een procedure tot handhaving intellectuele eigendom; gelet op specifieke omstandigheden (reëel aanbod betaling kosten gedaagde en weigering eiseres daarover in overleg te treden) zijn de kosten vanaf dat moment gecompenseerd.

IEF 17335

Coca-Cola voert succesvolle oppositie tegen merk Master in eenzelfde lettertype

7 dec 2017, IEF 17335; ECLI:EU:T:2017:877 (Coca-Cola - Master), http://www.ie-forum.nl/artikelen/coca-cola-voert-succesvolle-oppositie-tegen-merk-master-in-eenzelfde-lettertype
master cocacola

Gerecht EU 7 december 2017, IEF 17335; IEFbe 2422; ECLI:EU:T:2017:877; T-61/16 (Coca-Cola - Master) Uit het persbericht: Coca-cola succesvol in de oppositie tegen de registratie van het teken 'Master' in eenzelfde lettertype voor de marketing van dranken en voedselproducten. Hoewel het teken 'Master' enkel in Syrië en het Midden Oosten wordt gebruik in een vergelijkbare vorm, kan Coca-Cola bewijst daarmee het risico van commercieel free-riden als logische gevolgtrekking dat 'Master' ook in de toekomst in de EU op eenzelfde manier zal worden gebruikt.

IEF 17333

Vragen aan HvJ EU over het gebruik van beeldtekens die een voorstelling oproepen van de oorsprongsbenaming

HvJ EU 19 okt 2017, IEF 17333; C-614/17 (Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida queso manchego tegen Industrial Quesera), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vragen-aan-hvj-eu-over-het-gebruik-van-beeldtekens-die-een-voorstelling-oproepen-van-de-oorsprongsbe

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJ EU 19 oktober 2017, IEF 17333; RB 3047; IEFbe 2420; C-614/17 (Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida queso manchego tegen Industrial Quesera). Beschermde oorsprongsbenaming. Via MinBuZa: Verzoeker (Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego) is een procedure begonnen tegen verweerders (Industrial Quesera Cuquerella en Cuquerella Montagud), waarbij zij cumulatief verschillende vorderingen heeft ingesteld. Verzoeker heeft gevorderd dat wordt vastgesteld dat de etiketten die door verweerders worden gebruikt voor het identificeren en in de handel brengen van kazen die niet onder de beschermde oorsprongsbenaming (hierna: BOB) ‘queso manchego’ vallen, en het gebruik van termen, waarmee verweerder op haar webpagina zowel verwijst naar kazen die vallen onder de BOB ‘queso manchego’ als naar andere kazen, die daar niet onder vallen, krachtens artikel 13 van de verordening inbreuk maken op de BOB ‘queso manchego’. Behalve deze vorderingen tot verkrijging van een declaratoire uitspraak tot nietigverklaring van merken en handelsnamen, zijn ook vorderingen ingesteld tot staking en verwijdering uit het handelverkeer. Verweerders betwistten dat de op de etiketten en de website gebruikte woord- en beeldtekens een voorstelling opriepen van de kaas die onder de BOB ‘queso manchego’ valt. Zij hebben aangevoerd dat verweerder een in La Mancha gevestigd bedrijf is dat kazen maakt in La Mancha – waarvan sommige vallen onder de BOB ‘queso manchego’ en andere niet –, zodat het logisch is dat zij symbolen uit de regio La Mancha gebruikt.

IEF 17331

In China gevestigd bedrijf dient zekerheidsstelling voor de proceskosten te geven

Rechtbank Den Haag 6 dec 2017, IEF 17331; (Tinnus c.s. tegen Toi-Toys), http://www.ie-forum.nl/artikelen/in-china-gevestigd-bedrijf-dient-zekerheidsstelling-voor-de-proceskosten-te-geven
Bunch-o-Balloons

Rechtbank Den Haag 6 december 2017, IEF 17331 (Tinnus c.s. tegen Toi-Toys). Zekerheidsstelling. Proceskosten. Tinnus c.s. stelt inbreuk op haar model- en auteursrechten, Toi-Toys beroept zich op nietigheid van deze rechten. In dit incident vordert Toi-Toys zekerheidsstelling voor de proceskosten alvorens zij verder gaat in de hoofdzaak. Ten aanzien van Tinnus (gevestigd in de VS) wordt de vordering afgewezen gezien het Verdrag van vriendschap, handel en scheepvaart tussen Nederland en de VS waarin rechtspersonen van de VS zijn vrijgesteld van het storten van een waarborgsom voor de proceskosten. Ten aanzien van Zuru (gevestigd in China) wordt de vordering toegewezen. Zij heeft geen inhoudelijk verweer gevoerd. Het geschil is in een eerder kort geding [IEF 17111] aangemerkt als 'complex' in de zin van de indicatietarieven dus er dient zekerheid gesteld te worden voor het gewenste bedrag van € 35.618.

IEF 17332

Geruisloze voortzetting van licentie RollerCoaster Tycoon valt niet te rijmen met eerder steeds opnieuw overeengekomen voorwaarden

Rechtbank Den Haag 6 dec 2017, IEF 17332; (Atari tegen Media Sales en Licensing), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geruisloze-voortzetting-van-licentie-rollercoaster-tycoon-valt-niet-te-rijmen-met-eerder-steeds-opni
RollerCoaster Tycoon

Rechtbank Den Haag 6 december 2017, IEF 17332; IT 2431; ECLI:NL:RBDHA:2017:14285 (Atari tegen Media Sales en Licensing) Contractenrecht. Licenties. Atari is speluitgever van onder meer RollerCoaster Tycoon. MSL houdt zich bezig met lease van niet-financiële immateriële activa en in- en verkoop van licenties en mediarechten; zij heeft met Atari Europe en opvolger Atari Benelux en Namco een overeenkomst. Namco is ontbonden en MSL wordt aangesproken wegens ongeoorloofd verhandelen, er is overleg over de te betalen vergoeding. In het addendum is overeengekomen dat de royalty-afspraken zijn geëindigd op 22 december 2010. Uit de (enige) drie op de overeenkomst betrekking hebbende ingebrachte documenten blijkt dat de licentievoorwaarden steeds opnieuw overeengekomen werden voor een bepaalde periode. Een geruisloze voortzetting valt daarmee niet te rijmen. MSL was niet gerechtigd was om de RollerCoaster Tycoon Games te (laten) produceren en in- of verkopen na 22 december 2010. Gederfde winst door de KDG leveranties: €566.912. Atari heeft belang bij het gevorderde bericht en de recall, ondanks dat MSL haar professionele klanten al heeft bericht over de "onduidelijkheid over de rechten en retourverzoek".

IEF 17330

Gelet op bodembeslissingen van ervaren collega octrooi-instanties kan behoorlijk worden getwijfeld over de geldigheid

Rechtbank Den Haag 5 dec 2017, IEF 17330; ECLI:NL:RBDHA:2017:14319 (Icos tegen Teva; Sandoz en Mylan), http://www.ie-forum.nl/artikelen/gelet-op-bodembeslissingen-van-ervaren-collega-octrooi-instanties-kan-behoorlijk-worden-getwijfeld-o

Vzr. Rechtbank Den Haag 5 december 2017, IEF 17330; LS&R 1544; ECLI:NL:RBDHA:2017:14319(Icos tegen Teva; Sandoz en Mylan) Octrooirecht. Provisionele voorziening. Icos vordert zonder succes provisionele voorziening tot staking van inbreuk op EP1173181B3 voor de duur van de onderhavige kort gedingen ex 223 Rv. In het VK en Duitsland hebben generieke producenten van tadalafil 'Clear the way' procedures gevoerd, het Engelse en Duitse deel van EP 181 zijn nietig bevonden. Gelet op deze bodembeslissingen van ervaren collega octrooi-instanties, alsmede gelet op het feit dat Daugan ook in de onderhavige kort gedingen en in de na te noemen VRO-nietigheidsprocedure ten grondslag is gelegd aan de inventiviteitsaanval, kan ten minste behoorlijk worden getwijfeld over de geldigheid van het Nederlandse deel van het octrooi zodat het opleggen van een provisioneel verbod niet opportuun is. Vorderingen worden afgewezen, aanhouding tot eindvonnis in de meervoudige bodemprocedure tegen TEVA Pharmaceuticals, waarin pleidooi gepland staat op 22 december.

 

IEF 17329

HvJ EU: Leverancier van luxeproducten mag zijn erkende wederverkopers verbieden, de producten op een internetplatform van derden te verkopen

HvJ EU 6 dec 2017, IEF 17329; ECLI:EU:C:2017:941 (Coty Germany tegen Parfümerie Akzente), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-leverancier-van-luxeproducten-mag-zijn-erkende-wederverkopers-verbieden-de-producten-op-een-i

HvJ EU 6 december 2017, IEF 17329; IEFbe 2430; IT 2419; ECLI:EU:C:2017:941; C-230/16 (Coty Germany tegen Parfümerie Akzente) Merkenrecht. Uit het persbericht: Een leverancier van luxeproducten mag zijn erkende wederverkopers verbieden, de producten op een internetplatform van derden zoals Amazon te verkopen. Een dergelijk verbod is geschikt en gaat niet verder dan voor het in stand houden van het luxeimago van de producten noodzakelijk is. HvJ EU:

1)      Artikel 101, lid 1, VWEU moet aldus worden uitgelegd dat een stelsel van selectieve distributie voor luxeproducten dat primair tot doel heeft, het luxe-imago van die producten in stand te houden, verenigbaar is met die bepaling, mits de wederverkopers worden gekozen op grond van objectieve criteria van kwalitatieve aard die uniform worden vastgesteld voor alle potentiële wederverkopers en zonder discriminatie worden toegepast, en de vastgestelde criteria niet verder gaan dan noodzakelijk is.

IEF 17314

Europese Commissie publiceert visie op standaard essentiële octrooien

Europese Commissie

Europese Commissie 29 november 2017, Setting out the EU approach to Standard Essential Patents, COM(2017) 712 final. De Europese Commissie heeft een communicatie gepubliceerd waarin zij de basisprincipes voor licenties op standaard essentiële octrooien uiteenzet. Deze basisprincipes zijn gestoeld op twee doelstellingen: 1. het intensiveren van de ontwikkeling en omvatting van voorname technologieën in standaarden door behoud van eerlijke en adequate vergoeding voor deze bijdragen, en 2. het verzekeren van vlotte en brede verspreiding van gestandaardiseerde technologieën op basis van eerlijke toegangsvoorwaarden.

IEF 17328

Apple voert succesvol oppositie tegen EU-merkaanvraag 'MI PAD'

Gerecht EU (voorheen GvEA) 5 dec 2017, IEF 17328; ECLI:EU:T:2017:868 (Xiaomi tegen EUIPO), http://www.ie-forum.nl/artikelen/apple-voert-succesvol-oppositie-tegen-eu-merkaanvraag-mi-pad

Gerecht EU 5 december 2017, IEF 17328, IEFbe 2418; ECLI:EU:T:2017:868; T-893/16 (Xiaomi tegen EUIPO) Merkenrecht. Kort, uit het persbericht: Apple slaagt in voorkoming van de registratie van 'MI PAD' als EU-merk voor elektronische apparaten en telecommunicatie diensten. Er zou te veel verwarringsgevaar zijn met iPad.

IEF 17327

Etos-producten bij Albert Heijn, ondanks toezegging opschorting uitrol van die producten

Rechtbank Noord-Holland 5 dec 2017, IEF 17327; ECLI:NL:RBNHO:2017:10154 (Vereniging van Etos Franchisenemers tegen Etos, Albert Heijn en Ahold), http://www.ie-forum.nl/artikelen/etos-producten-bij-albert-heijn-ondanks-toezegging-opschorting-uitrol-van-die-producten

Vzr. Rechtbank Noord-Holland 5 december 2017, IEF 17327; ECLI:NL:RBNHO:2017:10154 (Vereniging van Etos Franchisenemers tegen Etos, Albert Heijn en Ahold). Merkenrecht. Franchise. Etos wilt, om de naamsbekendheid van Etos 'Eigen Merk' te vergroten, haar producten gaan verkopen in de supermarkten van Albert Heijn. De franchisenemers van Etos hebben hier bezwaar tegen. De directies van zowel Etos als Albert Heijn hebben in een mail van juli 2017 toegezegd om de uitrol van Etos "Eigen Merk" op te schorten. Nu exact dezelfde producten alsnog worden uitgerold onder de naam “Care” handelt niet alleen Etos, maar ook Albert Heijn in strijd met hetgeen partijen zijn overeengekomen. Etos is als merkhouder in beginsel gerechtigd is om zelf te bepalen wat zij met het Etos “Eigen Merk”. Nu zij de afspraak heeft gemaakt om vooralsnog de “Eigen Merk”-producten niet uit te rollen bij Albert Heijn, is zij aan die afspraak gebonden. Ook geen beroep op een groot belang bij Etos of Albert Heijn. Het is immers het directe gevolg van Etos en Albert Heijn, om, ondanks de toezegging om de uitrol te stoppen, toch door te gaan met de uitrol, zij het onder een andere naam. 

IEF 17321

Gemiddelde consument zal MSC-keurmerk op blik tonijn uitleggen als "inhoud is verantwoord gevangen"

29 nov 2017, IEF 17321; dossiernr. 2017/00564 - CVB (Princes tegen World Wide Foods), http://www.ie-forum.nl/artikelen/gemiddelde-consument-zal-msc-keurmerk-op-blik-tonijn-uitleggen-als-inhoud-is-verantwoord-gevangen

CvB 29 november 2017, IEF 17321; RB 3046; dossiernr. 2017/00564 - CVB (Princes Tonijn). Zie eerder [RB 2976].  Misleiding. Afwijzing. De klacht betreft de verpakking van vijf soorten visconserven (tonijn in blik) waarop verschillende mededelingen staan met betrekking tot het MSC-keurmerk/certificaat. De klacht luidt in essentie dat de verpakkingen onjuist, misleidend en in strijd met de NRC en MRC zijn, omdat voormelde mededelingen de indruk wekken dat (de betrokken visbedrijven van) Princes of de betrokken vissers MSC-gecertificeerd zijn, terwijl uitsluitend vangsten in aanmerking komen voor MSC-certificering.