IEF 17516

Conclusie AG over 'indirect gebruik' van geografische aanduiding door gebruik van 'Glen' voor whiskeymerk

HvJ EU 22 feb 2018, IEF 17516; ECLI:EU:C:2018:111 (Glen Buchenbach), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-ag-over-indirect-gebruik-van-geografische-aanduiding-door-gebruik-van-glen-voor-whiskeymer

Conclusie AG HvJ EU 22 februari 2018, IEF 17516; IEFbe 2484; C-44/17; ECLI:EU:C:2018:111 (Glen Buchenbach) Etikettering; bescherming geografische oorsprong; ‘indirect gebruik’. Uit het persbericht: Advocaat-generaal Saugmandsgaard Øe spreekt zich uit over de uitlegging van Unierechtelijke bepalingen inzake geografische aanduidingen voor gedistilleerde dranken in het kader van een geschil over een Duitse whisky met de naam "Glen Buchenbach". Een Duitse rechtbank heeft het Hof van Justitie gevraagd of het gebruik van een dergelijke whisky naam kan een "indirect gebruik" of een "zinspeling" van de geregistreerde geografische aanduiding "Scotch Whisky" vormen of een "valse of misleidende aanduiding die een onjuiste indruk kan wekken met betrekking tot [de] oorsprong" van het betreffende product. Conclusie AG:

IEF 17520

Buma heeft beheer muziekauteursrechten componist Eftelingmuziek deugdelijk uitgevoerd

Rechtbank Amsterdam 21 feb 2018, IEF 17520; (X tegen Buma), http://www.ie-forum.nl/artikelen/buma-heeft-beheer-muziekauteursrechten-componist-eftelingmuziek-deugdelijk-uitgevoerd

Rechtbank Amsterdam 21 februari 2018, IEF 17520 (X tegen Buma) Auteursrecht. Componist X en Buma hebben een exploitatieovereenkomst gesloten. X heeft door de jaren heen in opdracht van themaparken de Efteling, Toverland en het Duitse Europa-Park muziek gecomponeerd. Buma heeft voor het muziekgebruik in de Efteling en Toverland een licentie verleend en GEMA heeft een licentieovereenkomst gesloten met Europa-Park. X stelt dat Buma het beheer van zijn muziekauteursrechten ondeugdelijk uitvoert waardoor hij schade heeft geleden en stelt Buma daarvoor aansprakelijk. X vordert dat de door hem gecomponeerde muziek wordt afgerekend volgens andere tarieven. De rechtbank oordeelt dat onvoldoende is gebleken dat Buma het beheer van de auteursrechten van X ondeugdelijk heeft uitgevoerd en toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de exploitatieovereenkomst. De vorderingen van X worden afgewezen.

IEF 17518

Octrooi Biogen voor gebruik rituximab bij chronic lymphocytic leukemia vernietigd wegens gebrek aan inventiviteit

Rechtbank Den Haag 21 feb 2018, IEF 17518; (Celltrion tegen Biogen), http://www.ie-forum.nl/artikelen/octrooi-biogen-voor-gebruik-rituximab-bij-chronic-lymphocytic-leukemia-vernietigd-wegens-gebrek-aan

Rechtbank Den Haag 21 februari 2018, IEF 17518; LS&R 1578 (Celltrion tegen Biogen) Octrooirecht. Biogen is een Amerikaans (bio)farmaceutisch bedrijf en houdster van EP 2 055 313 voor een 'Treatment of hematologic malignancies associated with circulating tumor cells using chimeric anti-CD20 antibody'. Celltrion vordert vernietiging van het Nederlandse deel het octrooi wegens gebrek aan inventiviteit. Biogen stelt dat er bepaalde 'pointers-away' zijn die de vakman zouden afhouden van het onderzoeken van het gebruik van rituximab bij CLL-patiënten in een hogere dosering dan 375 mglm2. Haar argumenten zijn onvoldoende onderbouwd. Dit betekent dat conclusies 1 en 3 van het hulpverzoek nietig zijn wegens gebrek aan inventiviteit en het octrooi niet door dit hulpverzoek kan worden gered. Het Nederlandse deel van het octrooi wordt vernietigd.

IEF 17517

VG Colours mag zich uitlaten over nietigheidsverweren ten aanzien van gewijzigde werkwijzeconclusie

Rechtbank Den Haag 21 feb 2018, IEF 17517; (HE Licenties tegen VG Colours), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vg-colours-mag-zich-uitlaten-over-nietigheidsverweren-ten-aanzien-van-gewijzigde-werkwijzeconclusie

Rechtbank Den Haag 21 februari 2018, IEF 17516 (HE Licenties tegen VG Colours) Octrooirecht. Zie eerder IEF 15239. Hanson heeft gedeeltelijk afstand gedaan van het octrooi, in die zin dat hoofdconclusies 1 en 11 niet langer zien op planten in het algemeen, maar zijn beperkt tot planten die behoren tot de orchideeënfamilie. De gewijzigde tekst van het octrooi, zoals deze luidt na gedeeltelijke afstand, geldt als uitgangspunt bij de beoordeling. De vorderingen van HE Licenties worden afgewezen voor zover zij zien op inbreuk op de werkwijze-conclusies 1 tot en met 3, 5, 6 en 10 . Ten aanzien van voortbrengsel-conclusie 11, wordt VG Colours in de gelegenheid gesteld zich bij akte uit te laten over nadere nietigheidsverweren ten aanzien van de wijziging in de tekst van conclusie 11. HE Licenties kan daarna een antwoord-akte nemen. VG Colours wordt daarnaast bevolen om bepaalde bewijsstukken in het geding te brengen.

IEF 17515

Verschillen tussen tafelgashaarden springen meer in het oog dan overeenkomsten

Hof Den Haag 20 feb 2018, IEF 17515; ECLI:NL:GHDHA:2018:272 (Arpe tegen HCC), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verschillen-tussen-tafelgashaarden-springen-meer-in-het-oog-dan-overeenkomsten

Hof Den Haag 20 februari 2018, IEF 17515; ECLI:NL:GDHA:2018:272 (Arpe tegen HCC) Modellenrecht. In principaal beroep concludeert Arpe tot vernietiging van het bestreden vonnis [IEF 15897] en afwijzing van de vorderingen van HCC. Omdat de overeenkomsten tussen de tafelgashaarden meer 'gewone' elementen betreffen en de verschillen juist in het oog springen, is het hof van oordeel dat Arpe met de Thyone geen inbreuk maakt. Daar de totaalindrukken van de tafelgashaarden niet zodanig overeenstemmen, is van auteursrechtinbreuk geen sprake. Een beroep op slaafse nabootsing slaagt ook niet, omdat HCC onvoldoende heeft onderbouwd dat haar tafelgashaard een 'eigen gezicht' heeft op de relevante markt. 

IEF 17514

Niet duidelijk dat auteursrechten softwareprogramma Mega-Kassa ingebracht zijn in VOF

Rechtbank Den Haag 14 feb 2018, IEF 17514; ECLI:NL:RBDHA:2018:1659 (Cerme tegen A), http://www.ie-forum.nl/artikelen/niet-duidelijk-dat-auteursrechten-softwareprogramma-mega-kassa-ingebracht-zijn-in-vof

Rechtbank Den Haag 14 februari 2018, IEF 17514; IT 2497; ECLI:NL:RBDHA:2018:1659 (Cerme tegen A) Tussenvonnis. Auteursrecht. Software. Cerme en A zijn in 2005 een VOF aangegaan die zich bezighoudt met de verkoop van het door A ontwikkelde softwareproduct Mega-Kassa. De samenwerking onder de vlag van de VOF wordt in 2010 beëindigd. Cerme verkrijgt het aandeel van A in het gezamenlijk vermogen van de VOF. Cerme constateert dat Megasat24 een nagenoeg exacte kopie van het programma Mega-Kassa aanbiedt. Megasat stelt dat het programma dat zij aanbiedt voor haar is ontwikkeld door het bedrijf Ekip. Ekip heeft de rechten van de software in 2009 gekocht van A. Cerme vordert een verklaring voor recht dat de intellectuele eigendomsrechten op het programma Mega-Kassa uitsluitend aan de VOF toebehoorden. De rechtbank draagt Cerme op te bewijzen dat de volle gerechtigheid tot auteursrechten op het programma Mega-Kassa door A is ingebracht in de VOF. 

IEF 17513

Belang bij staking handelsnaaminbreuk Flippin' Burgers vanwege ontbreken redelijke termijn instellen van hoofdzaak

Rechtbank Rotterdam 7 feb 2018, IEF 17513; (Flippin' Burgers tegen Web&Vloed), http://www.ie-forum.nl/artikelen/belang-bij-staking-handelsnaaminbreuk-flippin-burgers-vanwege-ontbreken-redelijke-termijn-instellen

Rechtbank Rotterdam 7 februari 2018, IEF 17513 (Flippin' Burgers tegen Web&Vloed) Bodemprocedure. In kort geding [IEF 16525] werd bepaald dat gedaagde handelsnaaminbreuk pleegt door foodtrucks te exploiteren op festivals en gebruik van de domeinnaam en wordt verbod opgelegd. Beeldmerkinbreuk ex 2.20 lid 1 sub a BVIE. De voorlopige voorziening verliest haar werking (1019i lid 2 Rv) door een verklaring als bedoeld in het eerste lid wanneer na tenminste 31 dagen ,waarvan ten minste 20 werkdagen, geen eis in de hoofdzaak is ingesteld. Omdat in onderhavig geval geen termijn is gesteld, zou het bevel de handelsnaam te staken haar kracht verliezen. Flippin' Burgers heeft een belang bij toewijzing. Het auteursrecht op het door Web & Vloed-logo is niet overgedragen. Toewijzing vorderingen zonder dwangsommen. Proceskosten worden gecompenseerd.

IEF 17512

Dominique Lensink - Hoe bescherm ik mijn bedrijfsgeheimen

Dominique Lensink

In Nederland wordt de bescherming van een bedrijfsgeheim meestal ingeroepen door een beroep te doen op onrechtmatige daad of wanprestatie. Maar dat gaat veranderen: uiterlijk op 9 juni 2018 komt er een Wet bescherming bedrijfsgeheimen. Voor ondernemers brengt dit de vraag: wat gaat er dan precies veranderen en wat kan of moet ik doen?

IEF 17511

Bernt Hugenholtz - IE-Diner 2018 - De Robot-IE-jurist

Heeft u op kantoor al een innovatie-adviseur, pardon een Innovation Director? Zeg niet te snel nee – het is die man met dat baardje en de Tesla, waarvan u niet goed weet waarom hij er is. Die man (het is altijd een man), die de mond vol heeft van “Legal tech” en “blockchain”, die U voortdurend “uitdaagt”  om “out-of-the-box” te denken en met “start-ups” te “sparren”. Die man die dingen twittert als “Big Data is geen bedreiging, maar een opportunity”.

Ja, die.

Goede kans dat uw innovatie-adviseur uw kantoor al enige tijd op stang jaagt met de voorspelling dat “binnenkort” de eerste advocaten worden vervangen door robots.

IEF 17510

Onrechtmatig door onterecht ex-man te beschuldigen van kindermishandeling tegenover privé en zakelijke relaties

Rechtbank Rotterdam 14 feb 2018, IEF 17510; (X Studio tegen Y), http://www.ie-forum.nl/artikelen/onrechtmatig-door-onterecht-ex-man-te-beschuldigen-van-kindermishandeling-tegenover-priv-en-zakelijk

Rechtbank Rotterdam 14 februari 2018, IEF 17510 (X Studio tegen Y) Mediarecht. Onrechtmatige daad. X en Y hebben een affectieve relatie gehad, waaruit een zoon is geboren. De relatie is ten einde gekomen en op die dag is X beschuldigd van mishandeling van hun kind. Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling heeft onderzoek afgesloten waar "geen zorgsignalen naar voren zijn gekomen". De au-pair heeft later aangegeven gedwongen X valselijk te hebben beschuldigd van mishandeling. Iemand betichten van kindermishandeling tegenover de beschuldigde zelf en tegenover de wederzijdse zakelijke relaties van partijen vormt een inbreuk op diens persoonlijke levenssfeer. De rechtbank verklaart voor recht dat Y jegens X onrechtmatig heeft gehandeld door X sinds 1 april 2016 te beschuldigen van kindermishandeling tegenover derden die behoren tot de zakelijke en privérelaties. Immateriële schadevergoeding van €1.000 en proceskostenveroordeling €3.134,42.

IEF 17509

Kopie van afschriften tegen vergoeding zorgt niet voor verbeuren van dwangsommen

Rechtbank Den Haag 12 feb 2018, IEF 17509; (Bakermat tegen Koodbloe), http://www.ie-forum.nl/artikelen/kopie-van-afschriften-tegen-vergoeding-zorgt-niet-voor-verbeuren-van-dwangsommen
bakermat koodbloe

Vzr. Rechtbank Den Haag 12 februari 2018, IEF 17509 (Bakermat tegen Koodbloe) Executie. Partijen hebben samengewerkt. Bakermat is artiest en DJ, Koodblue is artiestenmanagement- en boekingskantoor. De overeenkomst is buitengerechtelijk ontbonden. Van een agentuurovereenkomst is geen sprake, aldus de kantonrechter die zich onbevoegd verklaart. In dit opvolgend incident vordert Bakermat met succes inzage en - voor rekening van Bakermat - afschrift van de administratie ter zake van boekingsactiviteiten. De veroordeling kan dan ook niet ander worden begrepen dan dat de bedoelde inzage moet worden gegeven door middel van het verstrekken van afschriften daarvan. Bakermat heeft aan Koodbloe gevraagd om (enkel) inzage en heeft aangegeven de kosten van kopieën van afschriften à €0,10 per pagina te vergoeden. Dit verzoek is gebaseerd op verkeerde uitleg van eerder vonnis. Als er al kosten zouden zijn verschuldigd, dan heeft nog niet te gelden dat die eerst zou moeten worden voldaan, voordat er recht bestaat op inzage en afgifte. Koodbloe heeft op basis van het vonnis tot op heden geen dwangsommen verbeurd. Vordering van Bakermat wordt afgewezen. De staking van de executie van de dwangsommen wordt bevolen.

IEF 17508

Raad keurt ratificatie Verdrag van Marrakesh goed

De Raad van de Europese Unie 17 oktober 2017, Council decision on the conclusion on behalf of the European Union of the Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons who are Blind, Visually Impaired or Otherwise Print Disabled, 12629/17; IEF 17508 Zie ook IEF 15245, IEF 16599 en IEF 16778. Uit het persbericht: De Raad heeft vandaag een besluit aangenomen tot goedkeuring van de sluiting van het Verdrag van Marrakesh tot bevordering van de toegang tot gepubliceerde werken voor personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben.

"Door dit besluit kan de EU het Verdrag van Marrakesh vanaf komende zomer ratificeren. Het is voor de EU van zeer groot belang omdat dit verdrag ons helpt een eind te maken aan discriminerende belemmeringen voor de toegang van personen met een handicap tot cultuur"

Boil Banov, Minister van Cultuur van Bulgarije

IEF 17507

Procedure waterballonvuller 'Bunch-O-Balloons' geschorst vanwege EUIPO nietigheidsprocedure

Rechtbank Den Haag 14 feb 2018, IEF 17507; ECLI:NL:RBDHA:2018:1661 (Tinnus tegen X), http://www.ie-forum.nl/artikelen/procedure-waterballonvuller-bunch-o-balloons-geschorst-vanwege-euipo-nietigheidsprocedure

Rechtbank Den Haag 14 februari 2018, IEF 17507; ECLI:NL:RBDHA:2018:1661 (Tinnus tegen X) Modellenrecht. Tinnus is houdster van tien Gemeenschapsmodelrechten op het uiterlijk van de waterballonvuller 'Bunch-O-Balloons'. De douane in Rotterdam heeft beslag gelegd op een partij vergelijkbare waterballonvullers van X. Tinnus stelt dat X inbreuk maakt op haar intellectuele eigendomsrechten. Omdat alle uiterlijke kenmerken van de modellen van Tinnus volgens X uitsluitend door een technische functie zijn bepaald, heeft hij bij het EUIPO een nietigheidsprocedure aanhangig gemaakt. Tinnus heeft X gedagvaard voor de rechtbank en vordert een verklaring voor recht van inbreuk en een verbod op inbreuk. De rechtbank schorst de procedure totdat het EUIPO onherroepelijk op de ingestelde vordering tot nietigverklaring zal hebben beslist.

IEF 17506

De Telegraaf en Metro moeten publicaties over de 'postbode van de penoze' rectificeren

Rechtbank Amsterdam 14 feb 2018, IEF 17506; ECLI:NL:RBAMS:2018:763 (Advocaat tegen TMG), http://www.ie-forum.nl/artikelen/de-telegraaf-en-metro-moeten-publicaties-over-de-postbode-van-de-penoze-rectificeren
Publicatie

Rechtbank Amsterdam 14 februari, IEF 17506; ECLI:NL:RBAMS:2018:763 (Advocaat tegen TMG) Onrechtmatige publicatie. Op 22 en 23 februari zijn publicaties in De Telegraaf en Metro verschenen waarin een advocaat beschuldigd wordt de 'postbode van de penoze' te zijn, dat justitie woest op hem is en dat hij zich als boodschappenjongen laat misbruiken door een topcrimineel alsmede de daaraan gekoppelde suggestie dat de advocaat de mogelijkheid bood aan deze crimineel om geheime boodschappen aan de buitenwereld door te geven die bedreigend zijn voor derden. De in de publicaties gedana beschuldigingen zijn van feitelijke aard onjuist en misleidend. Aan publicatie van dergelijke ernstige beschuldigingen dienen hoge eisen te worden gesteld, te meer nu de beschuldigingen een advocaat betreffen en ten dele zijn gebaseerd op afgeschermde bronnen. TMG is als uitgeefster van De Telegraaf en Metro veroordeeld tot rectificatie. Ook zijn TMG en de journalist veroordeeld tot betaling van immateriële schadevergoeding van € 10.000,00 en materiële schadevergoeding nader op te maken bij staat.

IEF 17505

Proefschrift Charlotte Vrendenbarg - 'Proceskostenveroordeling en toegang tot de rechter in IE-zaken'

charlotte vrendenbarg proefschrift

Op 1 februari 2018 is Charlotte Vrendenbarg (Universiteit Leiden) gepromoveerd op haar proefschrift getiteld "Proceskostenveroordeling en toegang tot de rechter in IE-zaken. Regelingen over proceskosten getoetst aan het EU-recht" (Deventer: Wolters Kluwer 2018). Promotoren zijn prof. mr. D.J.G. Visser en prof. mr. H.J. Snijders (beiden Universiteit Leiden). Het proefschrift is open access gepubliceerd in het Leids Repositorium.

Dit boek gaat over proceskostenveroordeling en de gevolgen daarvan voor de toegang tot de rechter in procedures over intellectuele eigendomsrechten (IE). Tevens wordt ingegaan op de bredere, actuele vraagstukken van de toenemende invloed van EU-recht op nationaal procesrecht, de praktische consequenties van open normen in procedureregels en het verband tussen proceskostenregelingen en de toegankelijkheid van de civiele rechter in het algemeen.

IEF 17504

In rechte kan van Hello Goodbye geen excuses worden afgedwongen voor spontaan interview in het humaninterestprogramma

Rechtbank Midden-Nederland 7 feb 2018, IEF 17504; (Hello Goodbye), http://www.ie-forum.nl/artikelen/in-rechte-kan-van-hello-goodbye-geen-excuses-worden-afgedwongen-voor-spontaan-interview-in-het-human
Hello goodbye

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 7 februari 2018, IEF 17504 (X tegen KRO-NCRV / Hello Goodbye) Mediarecht. In het tv-programma Hello Goodbye is de ex-vrouw van X aangesproken in de aankomsthal van Schiphol. In dit interview (vanaf 32:50) vertelt zij een aangrijpend verhaal over mishandeling. Een vordering tot het aanbieden van excuses in rechte kan niet worden afgedwongen. Bij excuses gaat het immers om het spontaan en oprecht berouw tonen over het eigen tekortschieten. Ook als de vordering welwillend wordt gelezen, als rectificatie, wordt afgewezen. Er is geen absoluut recht op hoor en wederhoor. Het verhaal van de ex van de vrouw is voor de gewone kijker niet te herleiden tot X. Zelfs indien eerherstel gewenst is door rectificatie, kan dat eerherstel ook op andere wijze. X heeft daar in aanmerkelijke mate zelf invulling aan gegeven door een verklaring (van geen bedreiging/mishandeling) op te stellen en deze door een aanzienlijke groep mensen uit zijn direct omgeving te laten ondertekenen.

IEF 17503

Gijs van Til - Auteursrecht en software: Wanneer is ‘voorbereidend materiaal’ beschermd?

Aan de creatie van een computerprogramma gaat vaak een lang ontwikkelingsproces vooraf. Een actuele vraag binnen het auteursrecht is in welke gevallen het ontwikkelingsmateriaal auteursrechtelijk beschermd is. De Hoge Raad heeft hier in een recente uitspraak meer duidelijkheid over gegeven.

IEF 17496

Laura Fresco - IE-diner 2018 - Opmerkelijke merken, merkwaardige uitspraken

Laura Fresco

Laura Fresco, 'Opmerkelijke merken, merkwaardige uitspraken', IE-diner 25 januari 2018: Vorig jaar kwamen er tijdens het IE-diner allerlei maatschappelijk verantwoorde thema’s voorbij, van boze witte mannen in de VS versus oprukkende vrouwen in de IE-wereld, tot de teloorgang van ons juridisch erfgoed. Wellicht een teleurstelling: ik hou het vanavond veilig op het merkenrecht.

Nu is het merkenrecht natuurlijk ook maatschappelijk relevant. Zo hebben we inmiddels antwoord op de prangende vraag of de Nachtwacht als merk geregistreerd kan worden voor Strontium: nee dus. [IEF 17063] Uit eerdere zaken zoals Onel/Omel en Ventoux/Van Engelen wisten we al dat de Nederlandse IE-rechters enorm warmlopen voor dit soort testcases en hypothetisch-academische vraagstukken. Ze hebben immers niets beters te doen. Kan er prima tussendoor zo’n zaak. Hoe dan ook: liefhebbers van ons cultureel erfgoed hoeven niet bang te zijn dat H&M er straks met het Meisje met de parel van Vermeer vandoor gaat of dat Spotify de Victory Boogie-Woogie als merk claimt. Het hof Den Haag overwoog in de Nachtwacht-zaak (ten overvloede) dat dergelijke kunstwerken überhaupt niet als onderscheidingsteken voor wat voor soort waren of diensten dan ook kunnen dienen, aangezien ze “in het collectieve geheugen van de inwoners van de Benelux gebeiteld staan”. Dan rijst nog wel de vraag welk lot andere schilderijen ten deel valt die iets minder bekendheid genieten. Een in de vergetelheid geraakte Jan Steen voor schoonmaakmiddelen wellicht? Hopelijk blijft dat ook een academische vraag.