IEF 16056

Licentieverlening auteursrecht versoepeld

Stemmingsuitslag 21 juni 2016, Kamerstukken II 34 243 (uitslag)
Het wordt voor auteursrechtenorganisaties makkelijker om licenties voor meerdere landen tegelijkertijd te verstrekken. Met die maatregel speelt minister Van der Steur (Justitie) in op de toenemende digitalisering. Veel makers van creatieve producten beleggen het recht om boeken te drukken, films te vertonen of muziek te streamen bij cbo's (collectieve beheersorganisaties). Deze cbo's komen op voor de belangen van hele groepen tegelijk en hebben daardoor meer slagkracht. Met een wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting cbo's maakt Van der Steur het onder meer eenvoudiger om één organisatie licenties in meerdere landen te laten verstrekken.

IEF 16055

IE Zomer Forum Congres - 'Hyperlinken, tussenpersonen en the value gap' over twee weken

Volkshotel, Amsterdam, donderdag 7 juli 2016, 13.00 - 17.30 uur (inschrijven) Met onder meer Christiaan Alberdingk Thijm, Thijs van Aerde, Jens van den Brink, Remy Chavannes, Arnout Groen, Bernt Hugenholtz, Paul Keller, Sikke Kingma, Anja Kroeze, Joris van Manen, Antoon Quaedvlieg, Rita Zipora. De discussie staat onder leiding van en wordt opgestookt door Dirk Visser.

Als de conclusie van de Advocaat-Generaal [IEF 15842] in de Geen Stijl-Britt Dekker-zaak door het HvJ EU wordt gevolgd, is met winstoogmerk opzettelijk hyperlinken naar evident illegale bronnen straks geen auteursrechtinbreuk. Vermoedelijk is het naar Nederlands recht wel onrechtmatig. Maar wanneer precies? Hoe moet het verder met het auteursrecht als verveelvoudigingen overal en altijd plaatsvinden en het openbaarmakingsrecht (ook) te kort schiet? Loopt alles straks via de onrechtmatige daad en de aansprakelijkheid en de wettelijke verplichtingen van allerlei soort tussenpersonen die moeten helpen bij de bestrijding van illegaal aanbod? Hoe ver gaat die verantwoordelijkheid van tussenpersonen dan? Wie zijn allemaal tussenpersoon? En wat moet een tussenpersoon precies doen?

De lachende derden zijn momenteel platforms als YouTube en Facebook die veel geld verdienen, maar nauwelijks verantwoordelijkheid dragen voor inbreuken. Is er sprake van een lacune waardoor de waarde van het gebruik van beschermd werk weglekt en artiesten en auteurs te weinig verdienen?

Discussieer mee met de belanghebbenden, de deskundigen en alle anderen die er een mening over hebben.

Inschrijven

IEF 16054

Usenetproviders moeten identificerende gegevens van (inmiddels oud-) klanten verschaffen

22 jun 2016, IEF 16054; (Stichting BREIN tegen Eweka Internet Service en Usenetter), http://www.ie-forum.nl/artikelen/usenetproviders-moeten-identificerende-gegevens-van-inmiddels-oud-klanten-verschaffen

Vzr. Rechtbank Noord-Holland 22 juni 2016, IEF 16054 (Stichting BREIN tegen Eweka Internet Service en Usenetter)
Auteursrecht. Gedaagden zijn usenetproviders en beheren online platform voor het uitwisselen van digitaal materiaal. Onder de tag Dieselandblack worden net uitgebrachte ebooks en tijdschriften aangeboden, downloaders van content wordt gevraagd om ebooks te delen, die worden ontdaan van kenmerken die naar koper zouden verwijderen en weer gedeeld. Brein vordert met succes om identificerende gegevens te verschaffen van (voormalige) klanten onder deze alias en een opvolgende alias "Madammeke", "Lucifer". Onder omstandigheden kan op een usenet provider de rechtsplicht rusten indien (1) voldoende aannemelijk is dat de content onrechtmatig en schadelijk is, (2) een reëel belang is bij de verkrijging, (3) dat er geen minder ingrijpende mogelijkheid bestaat om de gegevens te achterhalen en (4) dat er een afweging plaatsvindt van de betrokken belangen. "Een zichzelf respecterende Usenetprovider wil immers niet geassocieerd worden met grootschalig onrechtmatig handelen."

IEF 16053

HvJ EU: Extra termijn voor vernieuwing verkeerd toegepast

HvJ EU 22 jun 2016, IEF 16053; ECLI:EU:C:2016:465 (Nissan - CVTC), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-extra-termijn-voor-vernieuwing-verkeerd-toegepast

HvJ EU 22 juni 2016, IEF 16053; IEFbe 1842; C-207/15P (Nissan, CVTC)
Merkenrecht. Gedeeltelijke weigering van vernieuwing door de onderzoeker. De opgeworpen rechtsvraag is niet alleen nieuw maar bovendien relevant voor de procedures voor de vernieuwing van merken, meer in het bijzonder wat de verduidelijking van de toepasselijke termijnen betreft. De hogere voorziening betreft de toepassing van artikel 47, lid 3 GemeenschapsmerkenVo, de extra termijn; "De aanvrage om vernieuwing moet worden ingediend binnen zes maanden voor het verstrijken van de maand waarin de beschermingsperiode eindigt. Binnen deze periode moeten ook de taksen worden betaald. De indiening van de aanvrage en de voldoening van de taksen kunnen nog binnen een extra termijn van zes maanden na het verstrijken van de in de eerste zin genoemde termijn geschieden, tegen betaling van een toeslag binnen deze extra termijn.". Het HvJ EU vernietigt het arrest van het Gerecht en van het EUIPO.

 

IEF 16052

HvJ EU over redelijke vergoeding voor feiten na publicatie gemeenschapsmerkaanvraag en voor inschrijving

22 jun 2016, IEF 16052; ECLI:EU:C:2016:467 (Nikolajeva), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-over-redelijke-vergoeding-voor-feiten-na-publicatie-gemeenschapsmerkaanvraag-en-voor-inschrij

HvJ EU 22 juni 2016, IEF 16052; IEFbe 1841; ECLI:EU:C:2016:467; C-280/15 (Nikolajeva)
Merkenrecht. Begrip ‚redelijke vergoeding’ wegens feiten die hebben plaatsgevonden ná de publicatie van een gemeenschapsmerkaanvraag en vóór de publicatie van de inschrijving, omvat slechts de terugvordering van de winsten die daadwerkelijk door derden zijn ontleend aan het gebruik van dit merk in die periode. HvJ verklaart voor recht:

1) Artikel 102, lid 1, van [UniemerkVo] moet aldus worden uitgelegd dat het zich er niet tegen verzet dat, ingevolge bepaalde beginselen van nationaal procesrecht, een rechtbank voor het Uniemerk een derde niet verbiedt inbreukmakende handelingen te verrichten op grond dat de houder van het betrokken merk geen daartoe strekkende vordering bij deze rechtbank heeft ingediend.

2) Artikel 9, lid 3, tweede zin, van verordening nr. 207/2009 moet aldus worden uitgelegd dat het eraan in de weg staat dat een houder van een Uniemerk een schadevergoeding kan eisen wegens handelingen van derden van vóór de publicatie van een merkaanvraag. Met betrekking tot handelingen van derden die zijn gepleegd in de periode na de publicatie van de betrokken merkaanvraag, maar vóór de publicatie van de inschrijving ervan, omvat het in deze bepaling vermelde begrip „redelijke vergoeding” de terugvordering van de winsten die daadwerkelijk door derden zijn ontleend aan het gebruik van dit merk in die periode. Dit begrip „redelijke vergoeding” sluit daarentegen de compensatie van de uitgebreidere schade uit die de houder van het merk eventueel heeft geleden, met inbegrip van, in het voorkomende geval, de immateriële schade.

IEF 16051

HvJ EU: Een niet-geregistreerde modellenrechtlicentiehouder kan wel optreden en eigen vorderen

HvJ EU 22 jun 2016, IEF 16051; ECLI:EU:C:2016:468 (Thomas Philipps Waschball), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-een-niet-geregistreerde-modellenrechtlicentiehouder-kan-wel-optreden-en-eigen-vorderen
washball

HvJ EU 22 juni 2016, IEF 16051; IEFbe 1840; ECLI:EU:C:2016:468; C-419/15 (Thomas Philipps Waschball)
Gemeenschapsmodel. Licentie. Recht van de licentiehouder om een vordering wegens inbreuk in te stellen hoewel de licentie niet in het register is ingeschreven en om vergoeding van de door hemzelf geleden schade te verkrijgen. Het HvJ antwoordt:

1) Artikel 33, lid 2, eerste volzin, van GemeenschapsmodellenVo moet aldus worden uitgelegd dat de licentiehouder een vordering kan instellen wegens inbreuk op het ingeschreven gemeenschapsmodel waarop de licentie betrekking heeft, hoewel deze licentie niet in het register van gemeenschapsmodellen is ingeschreven.
2) Artikel 32, lid 3, van verordening nr. 6/2002 moet aldus worden uitgelegd dat de licentiehouder in het kader van een door hem overeenkomstig deze bepaling ingestelde vordering wegens inbreuk op een gemeenschapsmodel vergoeding van zijn eigen schade kan vorderen.

IEF 16050

Nieuwe CvdM-regelingen Toegestane vermijdbare uitingen en Sponsoring

In de regeling Toegestane vermijdbare uitingen 2016 heeft het Commissariaat bepaald dat vermijdbare uitingen in bepaalde categorieën zijn toegestaan. Zo is de vertoning of vermelding van een naam of het merk van een loterij in een programma op grond van deze regeling toegestaan. Dat kan echter alleen als er een duidelijk verband is met een trekking, de bekendmaking van de uitslag van een trekking, of met de bekendheid die aan de door de loterij gesponsorde goede doelen wordt gegeven. In de regeling Sponsoring publieke media-instellingen 2016 staat hoe media-instellingen kunnen voldoen aan de plicht om kijkers te informeren als sprake is van sponsoring. Die plicht geldt ook als een programma tot stand is gekomen via bijvoorbeeld heel veel kleine bijdragen verzameld door middel van crowdfunding.

IEF 16049

Mark Buijnsters-Popquiz: wat hebben Madonna en Kraftwerk gemeen?

Beide iconen zijn betrokken (geweest) bij langlopende procedures over muzikale sampling. De uitkomst hiervan heeft hiphop-producenten en dj’s in Duitsland en de VS weer wat ademruimte gegeven. Een korte beschouwing (of ‘sample’ - zo u wilt).

Componisten en platenmaatschappijen versus hiphop-producten: wie wint? Vooral in de hiphop-scene worden vanouds veel samples gebruikt; fragmentjes die geknipt worden uit andere auteursrechtelijk en nabuurrechtelijk beschermde songs. Het is cruciaal om daarbij een balans te vinden tussen muziekrechten en artistieke vrijheid. Vaak zal het hier overigens wel gaan om naburige rechten, en niet om auteursrechten. Tenzij de sample zelf zó onderscheidend is (‘I can’t go for that’ - Hall & Oates?), zal het niet zo snel zijn dat dat ene stukje op zichzelf voldoet aan de werktoets. En geen beschermd werk betekent natuurlijk ook geen auteursrechtinbreuk.

IEF 16047

Bingospel met speelkaarten, Korpa, is auteursrechtelijk beschermd

Rechtbank Rotterdam 8 jun 2016, IEF 16047; ECLI:NL:RBROT:2016:4396 (Esveco), http://www.ie-forum.nl/artikelen/bingospel-met-speelkaarten-korpa-is-auteursrechtelijk-beschermd

Rechtbank Rotterdam 8 juni 2016, IEF 16047; ECLI:NL:RBROT:2016:4396 (Korpaspel)
Zie eerder IEF 15657. Op het Korpa-spel - een bingospel met speelkaarten - rust auteursrechtelijke bescherming. Gedaagde heeft daarop inbreuk gemaakt door twee spellen op de markt te brengen die veel op het Korpa-spel lijken. De totaalindrukken stemmen - met inbegrip van de naam Korpa - (vrijwel) geheel overeen met het Korpa-spel. Een inbreukverbod voor Nederland wordt gegeven.

IEF 16046

Prejudiciële vragen over vordering tot rectificatie en materiële schade als gevolg van internetpublicatie: in elke lidstaat of land met centrum van belangen?

HvJ EU 23 mrt 2016, IEF 16046; (Bolagsupplysningen tegen Svensk Handel), http://www.ie-forum.nl/artikelen/prejudici-le-vragen-over-vordering-tot-rectificatie-en-materi-le-schade-als-gevolg-van-internetpubli

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJ EU 23 maart 2016, IEF 16046; IEFbe 1838; IT 2091; C-194/16 (Bolagsupplysningen tegen Svensk Handel)
Minbuza: Verzoeksters hebben een vordering ingesteld tegen de Zweedse firma Svensk Handel (verweerster). Zij eisen rectificatie van onjuiste informatie die verweerster over verzoekster I heeft gepubliceerd alsmede een schadevergoeding, en voor verzoekster II vergoeding van immateriële schade. Verweerster heeft verzoeksters op een ‘zwarte lijst’ op haar website geplaatst wegens vermeend bedrog en oplichterij. Gevolg is dat verzoeksters bedreigd zijn (oproep tot geweld, een poederbrief) en dat hun activiteiten in Zweden nu nagenoeg stilliggen. Verweerster heeft geweigerd de informatie te verwijderen. Zij stelt dat er geen nauwe band is tussen het geding en de Estse rechter en er dan ook geen reden is af te wijken van artikel 4 van Vo. 1215/2012 en artikel 7, pt 2 toe te passen.

De rechter in eerste aanleg oordeelt zich onbevoegd omdat volgens de op de zaak toepasselijke Vo. 1215/2012 geen beroep kan worden gedaan op artikel 7, pt 2: de schade is niet in Estland ingetreden. De ‘onjuiste informatie’ is in het Zweeds gesteld en derhalve in Estland niet begrijpelijk. Schade in Estland is niet aangetoond. Verzoeksters gaan in beroep waarin de uitspraak in eerste aanleg wordt bevestigd. Zij stellen dan hoger beroep in bij de verwijzende rechter.

IEF 16045

Negen jaar op de markt, dus spoedeisend belang ontbreek

Rechtbank Den Haag 17 jun 2016, IEF 16045; ECLI:NL:RBDHA:2016:6803 (B.Braun tegen Becton Dickinson), http://www.ie-forum.nl/artikelen/negen-jaar-op-de-markt-dus-spoedeisend-belang-ontbreek

Vzr. Rechtbank Den Haag 17 juni 2016, IEF 16045; LS&R 1337 ECLI:NL:RBDHA:2016:6803 (B.Braun tegen Becton Dickinson)
Octrooirecht. B.Braun heeft intraveneuze katherders met een hypodermale naald en naaldbeschermingssamenstel in haar assortiment, waarvoor zij octrooi houdt EP2319556B1; een tweede divisional van een moederoctrooi. Ook Becton heeft al negen jaar een vergelijkbaar product Venflon Pro Safety IV Catheter (hierna: VPS) op de markt, waarvan zes jaar na de aanvrage. Er is geen sommatie gestuurd, dus het spoedeisend belang ontbreekt. De vordering wordt afgewezen.

IEF 16044

IE Zomer Forum Congres - 7 juli

Volkshotel, Amsterdam, donderdag 7 juli 2016, 13.00 - 17.30 uur (inschrijven)
Als de conclusie van de Advocaat-Generaal [IEF 15842] in de Geen Stijl-Britt Dekker-zaak door het HvJ EU wordt gevolgd, is met winstoogmerk opzettelijk hyperlinken naar evident illegale bronnen straks geen auteursrechtinbreuk. Vermoedelijk is het naar Nederlands recht wel onrechtmatig. Maar wanneer precies? Hoe moet het verder met het auteursrecht als verveelvoudigingen overal en altijd plaatsvinden en het openbaarmakingsrecht (ook) te kort schiet? Loopt alles straks via de onrechtmatige daad en de aansprakelijkheid en de wettelijke verplichtingen van allerlei soort tussenpersonen die moeten helpen bij de bestrijding van illegaal aanbod? Hoe ver gaat die verantwoordelijkheid van tussenpersonen dan? Wie zijn allemaal tussenpersoon? En wat moet een tussenpersoon precies doen?

IEF 16043

Voorlopig getuigenverhoor cast en scenarioschrijvers VPRO-serie toegewezen

Rechtbank Noord-Nederland 17 jun 2016, IEF 16043; (Robert Moszkowicz tegen RAAF), http://www.ie-forum.nl/artikelen/voorlopig-getuigenverhoor-cast-en-scenarioschrijvers-vpro-serie-toegewezen
VPRO De Maatschap

Rechtbank Noord-Nederland 17 juni 2016, IEF 16043 (Robert Moszkowicz tegen RAAF)
Procesrecht. Verzoeker heeft zijn levensverhaal opgetekend in het boek 'De straatvechter, mijn verhaal'. Ten tijde van mondelinge behandeling voor inzage ex 1019a en 843a Rv, was nog niet bij eindvonnis beslist [zie IEF 16041]. Verzoek tot voorlopig getuigenverhoor [ex 186 Rv] van de voorlopige cast, scenarioschrijvers, regisseur en producenten wordt toegewezen. In beginsel heeft verzoeker recht op een voorlopig getuigenverhoor als bedoeld in artikel 186 Rv, behoudens het bestaan van een afwijzingsgrond. Het doen horen van een twaalftal getuigen kan een op zich gerechtvaardigde wens van de verzoeker zijn, vanwege omvangrijk feitencomplex en verschillende personen over relevante feiten kunnen verklaren. Een groot aantal getuigen is daarom in het algemeen niet in strijd met de goede procesorde.

IEF 16042

Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht bij Eerste Kamer

Dit wetsvoorstel strekt tot goedkeuring van de overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht, het Rechtspraakverdrag (Tractatenbladen 2013, 92 en 2016, 1) ligt bij de Eerste Kamer. Het Rechtspraakverdrag voorziet in de mogelijkheid van geschilbeslechting met betrekking tot Europese octrooien op internationaal niveau bij het Eengemaakt Octrooigerecht (EOG). Langs deze weg kan bij één instantie een uitspraak worden verkregen met werking in alle overeenkomstsluitende EU-lidstaten. Als gevolg daarvan hoeft een octrooihouder niet langer in iedere overeenkomstsluitende lidstaat waar inbreuk op zijn recht wordt gemaakt afzonderlijk een procedure te starten met betrekking tot die inbreuk.

IEF 16041

Geen inzage in scenario VPRO-serie over Moszkowicz

Rechtbank Noord-Nederland 17 jun 2016, IEF 16041; ECLI:NL:RBNNE:2016:2878 (R. Moszkowicz tegen RAAF), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-inzage-in-scenario-vpro-serie-over-moszkowicz

Vzr. Rechtbank Noord-Nederland 17 juni 2016, IEF 16041; ECLI:NL:RBNNE:2016:2878 (Moszkowicz tegen RAAF)
Bij tussenvonnis [IEF 15979] werd DigiJuris opgedragen te onderzoeken of in de laatste versie van het in beslaggenomen scenario is opgenomen dat de persoon in een slaapkamer heroïne krijgt aangeboden door zijn vriendin/vrouw. Gelet op het deskundigenbericht heeft eiser in het kader van artikel 1019a Rv niet voldoende aannemelijk gemaakt dat hij mogelijk een onderliggende vordering heeft op gedaagden uit hoofde van (een dreigende) schending van het auteursrecht van eiser. De vordering ex 843a Rv voor inzage in het scenario wordt afgewezen.

IEF 16040

Eigen verantwoordelijkheid voor inbreuk door AEG-plafondlamp in Hornbach-assortiment

Rechtbank Den Haag 17 jun 2016, IEF 16040; ECLI:NL:RBDHA:2016:6901 (Dalen tegen Hornbach), http://www.ie-forum.nl/artikelen/eigen-verantwoordelijkheid-voor-inbreuk-door-aeg-plafondlamp-in-hornbach-assortiment
plafondlamp

Vzr. Rechtbank Den Haag 17 juni 2016, IEF 16040; IEFbe 1836; ECLI:NL:RBDHA:2016:6901 (Dalen tegen Hornbach)
Gemeenschapsmodelrecht. Dalen produceert en verkoopt LED-verlichtingsproducten en is houdester van Gemeenschapsmodelrecht voor een plafondlamp. Hornback biedt type AEG Home Line aan, na verwijzing naar haar leverancier, is een procedure gestart rond de eigen verantwoordelijkheid voor het staken van de inbreuk. Nu de inbreuk door Hornbach niet wordt erkend en er na het afgeven van de onthoudingsverklaring nog producten in winkels zijn aangetroffen, wordt het verbod toegewezen. Weliswaar zijn er bepaalde gegevens verstrekt, maar die vertonen discrepanties en er moet een accountantsrapport worden opgesteld. Staking van inbreuk op het Gemeenschapsmodelrecht wordt bevolen.

IEF 16039

Nieuw concept beleidskader Toezicht cbo's

cvta

CvTA 14 april 2016, Beleidskader toezicht collectief beheer 2016 (concept), 14 april 2016. Het bestaande Beleidskader Toezicht dat is vastgesteld in 2013 voor de destijds nieuwe Wet toezicht die per 1 juli 2013 van kracht is geworden, dient geactualiseerd te worden als gevolg van de implementatie van de EU-Richtlijn Collectief Beheer. Deze implementatiewet ligt nu ter behandeling voor bij het parlement en zal naar verwachting per 1 januari 2017 van kracht worden. Met deze derde Wet toezicht zal het aantal organisaties onder toezicht verder toenemen, mede doordat ook de kleinere CBO’s onder toezicht komen te staan, maar tevens doordat een nieuwe categorie organisaties onder toezicht wordt gesteld: de Onafhankelijke BeheersOrganisaties (OBO’s). Daarnaast leidt deze derde Wet toezicht tot een verdere aanscherping van de eisen waaraan de CBO’s (en deels de OBO’s) moeten voldoen. Het betreft verscherpte eisen op het gebied van governance, normering van kosten en inhoudingen, zorgvuldigheid en snelheid van repartitie en verantwoording naar rechthebbenden.

 

IEF 16038

NUV oneens met advies over uitlenen e-books door bibliotheken

Kernvraag van de procedure is of bibliotheken afspraken met auteurs en uitgevers moeten maken om e-books uit te mogen lenen. De advocaat-generaal adviseert het Europese Hof van Justitie vandaag dat bibliotheken voor het uitlenen van e-books geen afspraken meer hoeven te maken. Wel moeten zij een vergoeding betalen voor de uitlening, geldt een systeem van ‘one copy, one user’ en mogen geen illegale e-books worden uitgeleend.

De advocaat-generaal vindt dat het ter beschikking stellen van een e-book vergelijkbaar is met het uitlenen van een traditioneel papieren boek. Bibliotheken moeten volgens de advocaat-generaal op dezelfde manier e-books kunnen uitlenen als gewone boeken, dat wil zeggen, zonder afspraken te maken met auteurs en uitgevers.
Lees verder

IEF 16037

Op Marktplaats verhandelde Superdry-producten zouden overjarige en B-keuze zijn

Rechtbank Den Haag 15 jun 2016, IEF 16037; ECLI:NL:RBDHA:2016:6692 (DKH Retail tegen Superdry), http://www.ie-forum.nl/artikelen/op-marktplaats-verhandelde-superdry-producten-zouden-overjarige-en-b-keuze-zijn
Superdry hoodie

Rechtbank Den Haag 15 juni 2016, IEF 16037; IEFbe 1835; ECLI:NL:RBDHA:2016:6692 (DKH tegen X)
Merkenrecht. Namaak. DKH is houdster van Superdry-beeldmerken. X verhandeld op marktplaats hoodies en polo's voorzien van het teken Superdry. Na aankoop door bedrijfsrecherche is er onderzoek naar de kleding gedaan. De verkoop zou originele, in opdracht van DKH geproduceerde producten zijn afkomstig uit overjarige en zogenaamde B-keuze partijen. Iedere aanwijzing daarvoor ontbreekt en de producten wijken op meerdere punten af. X wordt veroordeeld tot staking van de merken, doen van opgave en moet de producten laten vernietigen.