IEF 16518

Lustrum 10 jaar IE-Diner

kledingvoorschrift black tie

Tien jaar IE-Diner en ook ruim tien jaar deLex. Daarom een speciaal feestje. Volgende week donderdag is het zover: het tiende IE-Diner. Een lustrum. En dat vieren we. Dit keer geen jasje/dasje, maar Black Tie*. Onder de bezielende leiding van ceremonie meester jhr.mr.Toon Huydecoper, oud-advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, een mooie avond met IE-juristen.

Tafelspeeches worden gehouden door:

IEF 16522

Bijsnijden van een foto is een verminking van het origineel

Kantonrechter 13 jan 2017, IEF 16522; (Dijkstra - Geld spaarpot), http://www.ie-forum.nl/artikelen/bijsnijden-van-een-foto-is-een-verminking-van-het-origineel
roel dijkstra origineel inbreuk

Ktr. Rechtbank Rotterdam 13 januari 2016, IEF 16522 (Dijkstra - Geld spaarpot) Auteursrecht. Fotografie. Dijkstra is auteursrechthebbende op de foto 'Geld spaarpot' en heeft verwijdering verzocht en hiervan melding te maken zodat de schadevergoeding kan worden vastgesteld. Volgens de algemene voorwaarden van DuPho bedraagt de schade eenmaal de licentievergoeding per jaar, wegens ontbreken toestemming, niet vermelden en verminking wederom een jaar; in totaal €1.080 per foto. Dijkstra vordert met succes €810 euro. Bij fotografie is de plaatsing van het afgebeelde object binnen het kader echter een van de (essentiële) middelen waarmee een fotograaf zijn persoonlijk stempel op de foto kan drukken. Het bijsnijden van een foto levert een 'verminking' van het origineel op.

IEF 16523

Gebruik 'VP' bij registratie Vrouwen Partij(VP) is functioneel en niet misleidend

Raad van State 13 jan 2017, IEF 16523; ECLI:NL:RVS:2017:67 (Vrijzinnige Partij tegen Kiesraad), http://www.ie-forum.nl/artikelen/gebruik-vp-bij-registratie-vrouwen-partij-vp-is-functioneel-en-niet-misleidend
vrouwen partij(VP) vrijzinnige partij

ABRvS 13 januari 2017, IEF 16523; RB 2804; ECLI:NL:RVS:2017:67 (Vrijzinnige Partij tegen Kiesraad) Als randvermelding. Het centraal stembureau heeft de politieke groepering Vrouwen Partij de aanduiding ‘Vrouwen Partij (VP)’ ingeschreven in het register voor de Tweede Kamer-verkiezing. De Vrijzinnige Partij stelt zonder succes beroep in. Bij de kiezer zal niet de indruk ontstaan dat de beide politieke groeperingen op enigerlei wijze verbonden zijn. De afkorting VP wordt niet functioneel gebruikt door de Vrijzinnige Partij. De Beleidsregel staat tekens, zoals '(VP)', in relatie tot de rest van de aanduiding toe, mits ze functioneel zijn. Dat de Vrijzinnige Partij, naar zij stelt, in het maatschappelijk verkeer de letters VP als afkorting gebruikt en dat die afkorting ook als element in de geregistreerde aanduiding van de Vrouwen Partij is opgenomen, maakt niet dat die aanduiding als geheel reeds daarom voor de kiezers misleidend is.

IEF 16521

Vragen aan HvJ EU: Moet datum eerste vergunning die onjuist is vastgesteld, worden gerectificeerd?

31 aug 2016, IEF 16521; (Incyte Corporation), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vragen-aan-hvj-eu-moet-datum-eerste-vergunning-die-onjuist-is-vastgesteld-worden-gerectificeerd

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJ EU 31 augustus 2016, IEF 16521; IEFbe 2062; LS&R 1416; C-492/16 (Incyte Corporation) ABC. Incyte, een in de VS geregistreerde vennootschap, heeft op 24-01-2013 een ABC-aanvraag ingediend bij het Hongaarse Agentschap voor Intellectuele Eigendom (verweerder) met vermelding van een Europees basisoctrooi en de afgiftedatum voor de vergunning voor het in de handel brengen van het farmaceutisch product ‘Jakavi’, te weten 23-08-2012. Het ABC wordt 07-10-2014 verleend, geldig tot 24-08-2027, met vermelding van de beroepsmogelijkheid (30 dagen na kennisgeving). Verzoekster vraagt 18-11-2015 op grond van de HON wet administratieve procedures om vervanging van de vervaldatum (door 28-08-2027) omdat verweerder ten onrechte geen rekening zou hebben gehouden met de datum van het in kennis stellen van de adressaat maar in plaats daarvan van de datum van het besluit zelf (afgifte vergunning), hetgeen in strijd zou zijn met arrest C-471/14. Verweerder wijst het verzoek af: de betreffende HON wet is niet van toepassing omdat het aangevallen besluit geen schrijf- of rekenfout bevat en het nationale recht moet worden toegepast zolang dit de effectieve werking van EUrecht niet in de weg staat (met verwijzing naar de 30-dagentermijn van de beroepsmogelijkheid). Verweerder wijst op de verschillende wijze waarop in diverse EULS het arrest C-471/14 wordt toegepast, te weten weigeren een reeds afgegeven ABC opnieuw vast te stellen en de vervaldatum daaraan aan te passen. Verzoekster stelt dat het arrest C-471/14 niet in de tijd is beperkt en dus ex tunc werking heeft en zij wijst op artikel 17.2 van Vo. 1610/96 dat rechtstreeks in alle EULS van toepassing is. Ambtshalve correctie zou dan ook moeten plaatsvinden.

IEF 16520

Bas Kist - 'opgeheven vinger-logo is beledigend en onzedig'

opgeheven vinger

Is een opgestoken middelvinger beledigend en in strijd met de goede zeden? Ivan Daza begrijpt er niets van. Onlangs probeerde deze Zweedse ondernemer een logo met een handje als merk te registreren. Echter, het Zweedse merkenbureau weigerde de registratie omdat de middelvinger in strijd met de openbare orde en goede zeden zou zijn.

IEF 16519

Voormalig klant staat het vrij om verveelvoudigingshandelingen ex 45j Aw te verrichten

Rechtbank Midden-Nederland 28 dec 2016, IEF 16519; ECLI:NL:RBMNE:2016:6791 (Rainbow Solutions tegen Transport-Info en Besade), http://www.ie-forum.nl/artikelen/voormalig-klant-staat-het-vrij-om-verveelvoudigingshandelingen-ex-45j-aw-te-verrichten

Rechtbank Midden-Nederland 28 december 2016, IEF 16519; IT 2207; ECLI:NL:RBMNE:2016:6791 (Rainbow Solutions tegen Transport-Info en Besade) Auteursrecht op software. Rainbow is actief als ICT-dienstverlener en heeft zich gespecialiseerd in onder meer bedrijfssoftware voor de logistieke dienstverlener. Zij heeft de T(ransport)M(anagement)S(ysteem)-broncode uit de activa van gefailleerde Nachon overgenomen. Het auteursrecht is door de maker overgedragen. De beslagexceptie ex artikel 2, derde lid, Aw (oud) is niet van toepassing. Het auteursrecht blijft buiten het faillissement ex artikel 21 onder 1˚ Fw. De vraag is welke onderhoudswerkzaamheden op grond van artikel 45j Aw zijn toegestaan aan gebruiker en derden. Het is de rechtmatige verkrijger van TMS-software hoe dan ook is toegestaan om fouten in het programma te verbeteren en correcties aan te brengen. Een TMS-klant staat het vrij om na opzegging van de Raamovereenkomst verveelvoudigingshandelingen te verrichten die in artikel 45j Aw staan. Een TMS-gebruiker mag het toegestane onderhoud uitbesteden. Er hoeft niet gerectificeerd te worden.

IEF 16517

Piet-Hein Boekel - “Artikel 1” heeft geen zaak tegen Sylvana

art1 art1kel

Expertisecentrum Discriminatie Artikel 1 start ten onrechte een procedure tegen Sylvana Simons, dat stelt jurist en merkenrecht specialist Piet-Hein Boekel van LegalMatters.com in Amsterdam. Zijn bedrijf beheert meer dan duizend merken voor haar members en vindt het monopoliseren van Artikel 1 via de merkenwet onterecht en vooral ook misbruik van de Nederlandse taal.

Misbruik van de Nederlandse taal Het Benelux merk “Artikel 1” verwijst naar het gelijknamige artikel in de Grondwet. Het is niet wenselijk om wetsartikelen te monopoliseren via het merkenrecht. Het is in het algemeen belang dat elke burger een beschrijvend teken als Artikel 1 op niet commerciële wijze mag gebruiken. Sylvana is weliswaar commercieel, maar het gebruik door haar politieke partij in ieder geval niet. De stelling dat deze claim onterecht is, vindt steun in de wet, want ook het auteursrecht steekt hier een stokje voor. In artikel 11 van de Auteurswet is geregeld dat er geen auteursrecht bestaat op wetten, besluiten en verordeningen, dus ook niet op de Grondwet. De gedachte erachter is dat iedereen deze wetten moet kunnen gebruiken.

IEF 16516

Gemeenschapsmodelinbreukverbod voor klitteband speelballetjes

Rechtbank Amsterdam 12 jan 2017, IEF 16516; (Spin Master tegen High5 Products), http://www.ie-forum.nl/artikelen/gemeenschapsmodelinbreukverbod-voor-klitteband-speelballetjes
Bunchems

Vzr. Rechtbank Amsterdam 12 januari 2017, IEF 16496 (Spin Master tegen High5 Products) Gemeenschapsmodelrecht. Spinmaster verhandelt plastic (klittenband) speelballetjes onder de naam "Bunchems". Door de balletjes aan elkaar te "klitten" kunnen vormen en figuren worden gemaakt. Zij is houdster van een gemeenschapsmodel. High5 verhandelt soortgelijke balletjes onder de naam "Linkeez". Spin Master beroept zich op het auteursrecht, terwijl in het land van oorsprong, de VS, een design patent niet samen met een auteursrecht kan vallen en dus geen bescherming via 2 lid 7 Berner Conventie geniet. Of dit Amerikaanse design patent nieuwheidsschadelijk is, is niet eenvoudig te beantwoorden en gaat dit kort geding te buiten. Het modelrecht beschermt meer dan enkel de technisch verworvenheid van 'het haakje', maar ook het pluizige karakter, de keuze van lengte en dikte van de tentakels, de rangschikking en de vorm. Er is modelrechtinbreuk. De standpunten over het auteursrecht en de slaafse nabootsing behoeft dan ook geen verdere bespreking. Het opbergkoffertje en de grote dozen maken geen inbreuk. De verzameling van accessoires (snorren, hoeden en brillen) is één op één gekopieerd en maken auteursrechtinbreuk. Verbod en recall worden bevolen.

IEF 16510

Lustrum 10 jaar IE-Diner Black Tie

Het IE-Diner bestaat 10 jaar. En deLex bestaat ruim 10 jaar. Daarom vieren we een feestje en is het dit jaar anders.
Locatie: De Kapel van Hotel Arena, ’s-Gravesandestraat 55 in Amsterdam
Datum: donderdag 26 januari 2017, vanaf 18.00 uur
Kledingvoorschrift: Black Tie
Vanaf 22.00 uur: geen koffie maar een borrel met IE-deejay’s, en ja, er mag gedanst worden.
Prijs: € 250,00 ex btw, voor sponsors van IE-Forum € 200,00 ex btw. Dit jaar gaat 10% van de omzet naar Warchild.
Aanmelden via delex.nl

IEF 16495

Cassatieberoep over rectificatie tv-uitzending Ryanair met krap gepland brandstofvoorraad verworpen

Hoge Raad 23 dec 2016, IEF 16495; ECLI:NL:HR:2016:2996 (Ryanair tegen KRO), http://www.ie-forum.nl/artikelen/cassatieberoep-over-rectificatie-tv-uitzending-ryanair-met-krap-gepland-brandstofvoorraad-verworpen

HR 23 december 2016, IEF 16495; ECLI:NL:HR:2016:2996 (Ryanair tegen KRO) Onrechtmatige daad, mediarecht. Art. 6:167 lid 2 BW. Rectificatie tv-uitzending over luchtvaartmaatschappij met (te) krap geplande voorraad brandstof aan boord. Het hof Amsterdam oordeelde eerder dat KRO Brandpunt Reporter niet onrechtmatig waren. De Hoge Raad doet de zaak ex artikel 81 RO af, omdat de aangevoerde klachten niet tot cassatie leiden.

IEF 16492

Zogeheten carve-out situatie licentie op auteursrecht Abri wordt niet onderbouwd betwist

Rechtbank Rotterdam 30 dec 2016, IEF 16492; ECLI:NL:RBROT:2016:10108 (Carve-out situatie auteursrecht abri's), http://www.ie-forum.nl/artikelen/zogeheten-carve-out-situatie-licentie-op-auteursrecht-abri-wordt-niet-onderbouwd-betwist

Vzr. Rechtbank Rotterdam 30 december 2016, IEF 16492; ECLI:NL:RBROT:2016:10108 (carve-out situati abri) Als randvermelding. Auteursrecht-element in Aanbestedingsrechtelijke zaak. Eiseressen kopen van vervoersmaatschappijen exploitatierechten van reclameruimte als bijvoorbeeld vitrines, abri’s en vervoersmiddelen en sluiten vervolgens contracten met bedrijven reclame willen maken. Zij vorderde dat een aanbestedingsprocedure zou worden aangekondigd en verbod op uitvoering van de overeenkomst, maar in worden discriminatoire voorwaarden gesteld, zoals het leveren van nieuwe objecten te plaatsen die aansluiten bij bestaande vormgeving. Het intellectueel eigendomsrecht van de abri’s berust bij tussenkomende partij, zodat zij een belangrijk voordeel heeft. Tussenkomende partij is niet auteursrechthebbende, zij heeft een exclusieve licentieovereenkomst met de rechthebbende, maar die overeenkomst bevat een uitzondering voor het vervoersgebied. Eiseressen kunnen zelf een licentieovereenkomst sluiten en inschrijven met een identieke abri. De zogeheten carve-out situatie, de licentie geldt niet voor de regio Rotterdam, wordt niet onderbouwd betwist. Verder gaat deze zaak over het aanbestedingsrecht en wordt de vordering afgewezen.

IEF 16515

Personalia: Marlou van de Braak Key Account Director bij Novagraaf

Novagraaf Nederland BV heeft een nieuwe Key Account Director aangetrokken in de persoon van Marlou van de Braak. Van de Braak is ruim 17 jaar werkzaam in de IE-sector, waarvan de laatste 5 jaar als partner bij Hoyng Rokh Monegier. Daarvoor was zij werkzaam als IE-advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek. Ze zal zich onder meer gaan richten op de strategische accounts en het uitbouwen van het portfolio van Novagraaf Nederland. Van de Braak treedt op 16 januari aanstaande in dienst.

IEF 16514

Links naar onderzoeken vermeende misstanden Blijf-huizen en reacties niet onrechtmatig

Rechtbank Den Haag 12 jan 2017, IEF 16514; ECLI:NL:RBDHA:2017:254 (Stichting Blijf Groep tegen Stichting Femmes for Freedom), http://www.ie-forum.nl/artikelen/links-naar-onderzoeken-vermeende-misstanden-blijf-huizen-en-reacties-niet-onrechtmatig

Vzr. Rechtbank Den Haag 12 januari 2017, IEF 16514; ECLI:NL:RBDHA:2017:254 (Stichting Blijf Groep tegen Stichting Femmes for Freedom) Geen onrechtmatige publicaties. Blijf Groep is een stichting die hulp en opvang biedt aan slachtoffers en betrokkenen van huiselijk geweld. FFF streeft huwelijkse gelijkheid tussen en mannen en vrouwen na en zet zich in dat verband in voor vrouwen die te maken hebben met geweld door hun partner of familie. FFF verwijst vrouwen door naar opvanglocatie. Over de Blijf Groep zijn er klachten. Op de FFF-website is gelinkt naar de onderzoeken naar de (vermeende) misstanden en publicaties in diverse media. Er is geen sprake van onrechtmatig handelen van FFF jegens Blijf Groep. Het recht van FFF op vrije meningsuiting prevaleert in dit geval boven het door Blijf Groep ingeroepen recht op bescherming van haar eer en goede naam. Vordering afgewezen.

IEF 16502

BREIN overzicht 2016 en vooruitzicht 2017

Vooruitzicht 2017; Legaal aanbod èn handhaving blijft het motto. Uitgangspunt voor de collectieve handhaving door BREIN blijft dat legaal aanbod, zowel gratis als betaald, de ondersteuning nodig heeft van handhaving tegen concurrentie door illegaal aanbod. Dit geldt des te meer in de online omgeving. De praktijk wijst uit dat dit ook zo blijft wanneer alles dat illegaal te krijgen is ook legaal online beschikbaar is. “Omdat het gratis is” is immers de belangrijkste reden voor illegaal gebruik, “eerdere online beschikbaarheid” staat met enige afstand op de tweede plaats. Handhaving is daarom niet alleen essentieel voor creatie en productie maar ook voor distributie online en offline en de verdere investering in innovatie daarvan. Naast competitief legaal aanbod en voorlichting aan consumenten, is handhaving nodig om illegaal aanbod en het gebruik daarvan beheersbaar te maken en te houden.

IEF 16513

The Office Operators en The Office Hosts mogen naast elkaar bestaan

Rechtbank Amsterdam 11 jan 2017, IEF 16513; (The Office Operators tegen Bouwens), http://www.ie-forum.nl/artikelen/the-office-operators-en-the-office-hosts-mogen-naast-elkaar-bestaan
office operators office host

Vzr. Rechtbank Amsterdam 11 januari 2017, IEF 16513 (The Office Operators tegen Bouwens) Handelsnaamrecht. The Office Operators is een onderneming die full-service flexwerk en vergaderplekken in Nederland en België aanbiedt. Het personeel draagt rode jurken of rode dassen. Bouwens biedt receptie-beveiliging en chauffeursdiensten onder de naam The Office Host, met hosts in rode jurken. Hoewel beiden facilitaire diensten verlenen, zitten zij niet of nauwelijks in elkaars vaarwater. The Office Operators richt zich op bedrijven die kantoorruimte en flexplekken met eventueel aanvullend faciliterend personeel. Bouwens richt zich enkel op de kantoordiensten receptie, beveiliging en chauffeurs. De handelsnaam The Office Operators is beschrijvend en er zijn geen bijkomende omstandigheden die het onrechtmatig maken.

IEF 16509

Radioportal Nederland.FM mag blijven: geen mededeling aan het publiek, geen beoordeling winstoogmerk

Rechtbank Den Haag 11 jan 2016, IEF 16509; ECLI:NL:RBDHA:2017:218 (SENA tegen Nederland.FM), http://www.ie-forum.nl/artikelen/radioportal-nederland-fm-mag-blijven-geen-mededeling-aan-het-publiek-geen-beoordeling-winstoogmerk
Nederland.FM

Rechtbank Den Haag 11 januari 2017, IEF 16509; ECLI:NL:RBDHA:2017:218 (SENA tegen Nederland.FM) Auteursrecht. Embedded links. Nederlandse radiozenders stellen op hun website radiostreams ter beschikking die voor iedere internetgebruiker toegankelijk zijn, voor dat muziekgebruik zijn licentieovereenkomsten gesloten met SENA. Nederland.FM exploiteert zogenaamde radioportals, websites met (embedded) hyperlinks naar verschillende radiostreams. Het HvJEU heeft in Svensson beslist dat er geen sprake was van een nieuw publiek en dus niet van een relevante mededeling aan het publiek in de zin van artikel 3 lid 1 Arl. Nu de feitelijke omstandigheden in deze zaak vergelijkbaar zijn, geldt ook voor Nederland.FM dat zij met haar embedded hyperlinks naar uitzendingen van radiozenders geen mededeling aan het publiek doet in de zin van artikel 8 lid 2 Vrl. Ook in het geval van Nederland.FM is immers niet voldaan aan het “nieuwe publiek”-vereiste. De rechtbank komt niet toe aan de beoordeling van het vermeende 'winstoogmerk', die term is niet bepalend om een uitzending aan te merken als 'mededeling aan het publiek'.

IEF 16512

Hof verwijst zaak Top Logistics-Bacardi terug naar Rechtbank Rotterdam

Hof Den Haag 27 dec 2016, IEF 16512; (TOP Logistics tegen Bacardi), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hof-verwijst-zaak-top-logistics-bacardi-terug-naar-rechtbank-rotterdam

Hof Den Haag 27 december 2016, IEF 16512 (TOP Logistics tegen Bacardi) Na HvJ EU [IEF 15117; HvJ EU: Merkenrichtlijn verzet zich tegen accijnsschorsingsregeling na invoer EER]. Merkenrecht. Parallelimport. Kort: Nu Bacardi terugverwijzing wenst en de rechtbank nog geen beslissing heeft genomen over de vorderingen a, b, en j t/m n komt het hof niet aan beoordeling toe en wijst deze terug. Het Hof vernietigt het vonnis voor zover Mevi opgave moet doen en betaling van dwangsom hoger dan €25.000 en bekrachtigt het vonnis voor het overige. In principaal en incidenteel hoger beroep, bekrachtigt het vonnis en wijst de zaak terug naar Rechtbank Rotterdam.

 

IEF 16511

Bewijs uit opgave waarvan bevel in beroep is vernietigd, is niet onrechtmatig

Rechtbank Den Haag 11 jan 2017, IEF 16511; ECLI:NL:RBDHA:2017:188 (Jack Daniel's tegen Kamstra c.s.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/bewijs-uit-opgave-waarvan-bevel-in-beroep-is-vernietigd-is-niet-onrechtmatig

Rechtbank Den Haag 11 januari 2017, IEF 16511; ECLI:NL:RBDHA:2017:188 (Jack Daniel's tegen Kamstra c.s.) Merkenrecht. Transito-goederen. Uitputting. Jack Daniel's is houdster van diverse woord, beeld en vormmerken. Kamstra International heeft Engels- en Duitstalige prijslijsten verspreid waarop onder meer whiskey wordt aangeboden met de vermelding ‘J. Daniels’. Bewijs verkregen uit opgave (KG uit 1999) waarvan bevel in hoger beroep is vernietigd. Van onrechtmatig verkregen bewijs kan in dit verband echter niet worden gesproken, nu het vonnis uitvoerbaar bij voorraad was verklaard. Schadevergoeding en winstafdracht. Schadebegroting, zaak gaat naar de rol voor de onderdelen schadevergoeding door de T1–AGD- handel en de T1-Vrij en status onbekend transacties.

IEF 16508

YouTube-video met case-story, geen rechtsmacht voor vordering voor verbod of schade buiten Nederland

Rechtbank Amsterdam 4 jan 2017, IEF 16508; ECLI:NL:RBAMS:2017:2 (Gobrowski formats tegen TBWA), http://www.ie-forum.nl/artikelen/youtube-video-met-case-story-geen-rechtsmacht-voor-vordering-voor-verbod-of-schade-buiten-nederland
buy this brändärit

Rechtbank Amsterdam 4 januari 2017, IEF 16508; ECLI:NL:RBAMS:2017:2 (Gobrowski formats tegen TBWA) Bevoegdheid. EEX. Geen rechtsmacht voor Europees verbod. Gobrowski Formats is auteursrechthebbende op het tv-format Gobrowski. In 2015 constateert zij dat TBWA een tv-format heeft ontwikkeld en geproduceerd onder de naam “Buy this!” en een trailer - een twee minuten durende case-story - via YouTube heeft verspreid. De rechtbank heeft geen rechtsmacht ten aanzien van vordering die ziet op verbod buiten Nederland c.q. op meer dan de schade die Gobrowski Formats stelt in Nederland te hebben geleden, vgl. Pinckney, IEF 13101.

IEF 16507

EOB plaatst archieven van 'legal texts' online

Naast de actuele 'legal texts' heeft het EOB nu ook haar archieven van online geplaatst; het gaat om de beschikbare edities van European Patent Convention, Guidelines for Examination, National law relating to the EPC and Case Law of the Boards of Appeal. Veel van de teksten zijn voor het eerst in digitale vorm beschikbaar. European Patent Convention; Guidelines for Examination in the European Patent Office; Guidelines for Search and Examination at the EPO as PCT Authority; National law relating to the EPC ; Case Law of the Boards of Appeal