IEF 16740

Paul Geerts' noot onder Canal Digital

P.G.F.A. Geerts, Noot onder HvJ EU 26 oktober 2016, C-611/14 (Canal Digital); IEF 16740, eerder gepubliceerd in IER 2017/18.

1. Een korte noot onder een duidelijk arrest. Canal Digital is een bedrijf dat televisieprogramma’s aanbiedt. In een reclamecampagne (op televisie en internet) biedt het bedrijf abonnementen aan. De kosten van die abonnementen bestaan uit maandelijkse en halfjaarlijkse kosten, waarbij de halfjaarlijkse kosten veel hoger zijn dan de maandelijkse. In die reclamespots springen (kort gezegd) de maandelijkse kosten in het oog, terwijl de halfjaarlijkse kosten worden weggelaten of veel minder opvallend worden vermeld.

2. Met zijn (zeven) prejudiciële vragen wenst de verwijzende Deense (straf)rechter in de kern te vernemen of zo’n reclameboodschap als een misleidende handelspraktijk beschouwd kan worden.

IEF 16739

Paul Geerts’ noot onder Ford/Wheeltrims

, IEF 16739; http://www.ie-forum.nl/artikelen/paul-geerts-noot-onder-ford-wheeltrims

P.G.F.A Geerts, Noot onder HvJ EU 6 oktober 2015, C-500/14 (Ford/Wheeltrims); IEF 16739; eerder gepubliceerd in IER 2017/16.
1. Een korte noot onder een duidelijke beschikking van het HvJ EU. Deze zaak speelt tussen Ford Motor Company (fabrikant van auto's en van accessoires en reserveonderdelen daarvoor) en de Italiaanse onderneming Wheeltrims (een leverancier van reserveonderdelen voor auto's). Deze Italiaanse onderneming verkoopt wieldoppen waarop zonder toestemming van de merkrechthebbenden het merk van een autofabrikant, waaronder het merk Ford, is aangebracht. Dat is tegen het zere been van merkhouder Ford en deze start in Italië een merkinbreukprocedure tegen Wheeltrims.

IEF 16738

Dat X bewondering geniet voor zijn zakelijk succes, maakt hem nog geen public figure

Rechtbank Amsterdam 19 apr 2017, IEF 16738; (X tegen Google), http://www.ie-forum.nl/artikelen/dat-x-bewondering-geniet-voor-zijn-zakelijk-succes-maakt-hem-nog-geen-public-figure

Vzr. Rechtbank Amsterdam 19 april 2017, IEF 16738; IT 2263 (X tegen Google) Mediarecht. Toepassing Costeja-arrest. Privacy. X is ondernemer en werd op enig moment in verband gebracht met witwassen en drugsgerelateerde delicten, een krant heeft erover gepubliceerd. X vordert met succes dat de vindbaarheid tussen de volledige naam en het artikel uit de resultaten van Google's zoekmachines moet (doen) verwijderen. Vaststaat dat X geen publieke functie heeft. Het enkele feit dat hij een zaak bezit, is onvoldoende om hem aan te merken als 'public figure'. Dat X mogelijkerwijs bewondering geniet voor zijn zakelijk succes als ondernemer en het feit dat hij in eigen beheer X organiseert maakt dat niet anders. Vordering wordt toegewezen.

IEF 16737

In de tijdschriften maart/april 2017

Uit AMI 2016-6/2017-1
M. de Zwaan, Ten geleide: Copyright reform: too little, too slow!
Martin Senftleben, Maximilian Kerk, Miriam Buiten, Klaus Heine, Nandenie Lachman, Nieuwe rechten voor nieuwe businessmodellen in de uitgeefsector?
M.M.M. van Eechoud, Een uitgeversrecht voor pluriforme media?
D.J.G. Visser, Recht op eigen taart
S.C. van Loon, M.R.F. Senftleben, N. van Lingen en M.M.M. van Eechoud, Rechtspraak in het kort
Jaaroverzicht 2015/2016

IEF 16736

Auteursrechtdebat - Bastiaan van Ramshorst: Kort commentaar op “Piraat of vrijheidsstrijder?”

Bastiaan van Ramshorst

Remco Bakker [IEF 16721] neemt het op voor de generatie die tot op heden is opgegroeid met de mogelijkheid alles wat het hart begeert gratis van The Pirate Bay te kunnen downloaden en dat graag zo wil houden. Handhaving is overbodig en ongewenst want niet effectief. Ik breng graag met een focus op handhaving kort een niet uitputtend aantal nuanceringen aan op het relaas dat helaas een aantal hardnekkige misvattingen over handhaving van auteursrechten op internet bevat.

Effectiviteit handhaving
De auteur somt redenen op waarom volgens hem aan de effectiviteit van blokkeringsmaatregelen moet worden getwijfeld. Al deze argumenten worden in de genoemde uitspraak uit oktober 2014 door Justice Arnold al gemotiveerd weersproken, waarna de High Court [BAILII] tot de conclusie komt dat blokkeren wel effectief is. Zonder nadere motivering dragen de argumenten dus niet een tegenovergestelde conclusie.

IEF 16721

Auteursrechtdebat - Remco Bakker: Piraat of vrijheidsstrijder?

In de jaren ‘90 was het internet nog in hoge mate ongereguleerd en was er veel onduidelijkheid over de verdere gevolgen die het zou hebben voor onze samenleving. Met name bij jongeren ontstonden er nieuwe visies over het delen van kennis en informatie. Door de introductie van het peer-2-peernetwerk is zelfs een hele generatie opgegroeid met de gedachte dat werken van letterkunde, wetenschap en kunst, vrij, openbaar en mondiaal gedeeld kunnen worden via het internet. Deze vrijheid om te delen wordt echter in toenemende mate beperkt door de handhaving van nationale licenties, regelgeving en commerciële belangen, wat in de praktijk vooral geleid heeft tot de fragmentatie van het internet; een technologie die ontwikkeld is om ons allen juist met elkaar in contact te brengen. Uiteraard dient een werk het (intellectuele) eigendom te zijn van de maker, alleen kan men zich afvragen of het huidige intellectuele eigendomsrecht daadwerkelijk dit effect heeft. Het zijn hoofdzakelijk de tussenpersonen, zoals platenmaatschappijen, uitgevers en distributeurs, die profiteren van handhaving en bang zijn voor het internet.

IEF 16735

Nederlandse ondertitels bij films zijn een verveelvoudiging ex 13 Aw

Rechtbanken 19 apr 2017, IEF 16735; (Stichting Laat Ondertitels Vrij tegen stichting BREIN), http://www.ie-forum.nl/artikelen/nederlandse-ondertitels-bij-films-zijn-een-verveelvoudiging-ex-13-aw
slov

Rechtbank Amsterdam 19 april 2017, IEF 16735 (Stichting Laat Ondertitels Vrij tegen stichting BREIN) Auteursrecht. Handhavingswijze Brein. SLOV en X, onderdeel van collectief van vertalers Simply Releases Team, hebben ondertitels bij televisie- en filmproducties gemaakt en stelden deze via internet ter beschikking. SLOV vordert primair verklaring voor recht dat vervaardiging van Nederlandse ondertiteling van een filmwerk geproduceerd in een vreemde taal 1) een zelfstandig werk kan zijn en geen toestemming van auteursrechthebbende van filmwerk nodig is voor openbaarmaking en 2) dat een inhoudelijk vergelijk moet zijn tussen filmwerk en de ondertiteling, waarbij herkenbare auteursrechtelijk beschermde trekken zijn overgenomen. Ondertitels zijn uitingen van informatie en vallen onder vrijheid van meningsuiting ex 10 EVRM en 11 Handvest EU. Volgens artikel 13 Aw is een vertaling een verveelvoudiging waar toestemming van de oorspronkelijke auteursrechthebbende voor nodig is. Het is onduidelijk welke norm Brein volgens SLOV heeft overtreden; de opmerking dat de handelswijze van Brein onbetamelijk is en in strijd is met hoe men zich in het maatschappelijk verkeer betaamt, is daartoe onvoldoende. Vorderingen worden afgewezen.

IEF 16733

'Mifare compatibility' wordt gebruikt ter aanduiding van de bestemming van de chips

Rechtbanken 19 apr 2017, IEF 16733; ECLI:NL:RBDHA:2017:3987 (NXP tegen Infineon), http://www.ie-forum.nl/artikelen/mifare-compatibility-wordt-gebruikt-ter-aanduiding-van-de-bestemming-van-de-chips

Rechtbank Den Haag 19 april 2017, IEF 16733; ECLI:NL:RBDHA:2017:3987 (NXP tegen Infineon) Merkenrecht. Begin jaren ‘90 heeft de Oostenrijkse vennootschap Mikron een contactloze communicatiemethode ontwikkeld die gebruik maakt van radio-frequency identification (RFID), bekend van de OV-chipkaart. Mikron, overgenomen door Philips, werkte samen met Siemens, die haar chipsactiviteiten in Infineon heeft ondergebracht. Philips' chipsactiviteiten zijn later ondergebracht in NXP. Door het gebruik van de term 'Mifare compatibility' maakt Infineon bij de verhandeling van een deel van haar chips gebruik van het Mifare-teken ter aanduiding van de bestemming van de waar. Het uitsluitend recht van de merkhouder niet het recht omvat zich te verzetten tegen het gebruik in het economisch verkeer door een derde van het merk wanneer dit nodig is om de bestemming van de waar aan te duiden, voor zover sprake is van een eerlijk gebruik in nijverheid en handel; specifiek wordt in artikel 2.23 lid 1 suc c BVIE en 12 lid 1 sub c UMVo) dit voor accessoires en onderdelen benoemd. De uitingen “Mifare compatible” en “Mifare compatibilty” zijn niet in strijd met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. De inbreukvordering wordt afgewezen.

IEF 16732

Bewijs toegelaten tegen verweer dat dat RUBY voor verwarmingsinstallaties vervalrijp was in 2008

Hof Amsterdam 14 feb 2017, IEF 16732; ECLI:NL:GHAMS:2017:44 (Essegé tegen Ruby Décor), http://www.ie-forum.nl/artikelen/bewijs-toegelaten-tegen-verweer-dat-dat-ruby-voor-verwarmingsinstallaties-vervalrijp-was-in-2008

Hof Amsterdam 14 februari 2017, IEF 16732; IEFbe 2141; ECLI:NL:GHAMS:2017:448 (Essegé tegen Ruby Décor) Merkenrecht. Verval. Bewijs. Beroep na IEF 15184. Essegé, in België gevestigd, gebruikt thans het merk RUBY voor verwarmingsinstallaties, dat zij in 1994 ook had gedeponeerd. Ruby Décor, in Nederland gevestigd, gebruikt sinds 2000 het merk RUBY FIRES voor haarden en heeft het op 14 maart 2008 ook gedeponeerd. Essegé vordert onder meer staking van het merk RUBY, RUBY FIRES en/of RUBY DÉCOR. Ruby Décor voert verweer dat het merk in 2008 vervalrijp was (ex art. 2.27 leden 3 en 4 BVIE). Essegé wordt toegelaten tot getuigenbewijs ervan dat zij in de periode van vijf jaar vóór 14 maart 2008 binnen de Benelux het merk RUBY voor verwarmingsinstallaties normaal heeft gebruikt.

IEF 16731

Vraag aan HvJ EU: Wordt een product beschermd door een van kracht zijnd basisoctrooi als tegen de geldigheid van het octrooi nog hogere voorziening loopt?

HvJ EU 23 feb 2017, IEF 16731; C-121/17 (Teva UK e.a. tegen Gilead Sciences), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vraag-aan-hvj-eu-wordt-een-product-beschermd-door-een-van-kracht-zijnd-basisoctrooi-als-tegen-de-gel

Prejudiciële vraag gesteld aan HvJ EU 23 februari 2017, IEF 16731 ; IEFbe 2140; C-121/17 (Teva UK e.a. tegen Gilead Sciences)

“Op basis van welke criteria moet worden vastgesteld of “het product wordt beschermd door een van kracht zijnd basisoctrooi” in de zin van artikel 3, onder a), van verordening nr. 469/2009?”

ABC. Octrooirecht. De zaak betreft geldigheid van een ABC. Verzoeksters maken bezwaar tegen de geldigheid van verweersters ABC voor een combinatieproduct. Het ABC ziet op een antiretroviraal geneesmiddel dat wordt verhandeld onder de naam Truvada®. Verzoeksters willen generieke alternatieven voor Truvada op de markt brengen zodra het van kracht zijnde basisoctrooi (24-07-2017) vervalt. Zij betwisten het door verweerster gestelde dat het in het ABC omschreven product wordt beschermd door een Europees octrooi omdat het octrooi in hun ogen niet voldoet aan Vo. 469/2009. Dit zou onder meer duidelijk uit arresten C-322/10 en C-493/12 blijken. Zowel het product als de bestanddelen moeten vermeld staan in de conclusies van het octrooi en indien de conclusie een functionele definitie bevat moet zij “impliciet maar noodzakelijkerwijs en specifiek” betrekking hebben op dat product. Zij menen dat verwijzing naar het HvJEU niet nodig. Verweerster is het daar niet mee eens zolang geen duidelijkheid is over de juiste uitleg van artikel 3a van de Vo.

IEF 16728

Auteursrechtdebat - Frank Melis: Film.nl: een weinig verheffende zoekmachine

frank melis

Vind alle films en series veilig en snel. Op zoek naar een film of serie? Weten waar je hem kunt vinden? In de bioscoop, on demand, op DVD/BluRay en op TV. Het hele aanbod vind je via Film.nl.

Dit citaat is afkomstig van de homepage van film.nl. Maar wat betekent dit nu precies? In deze bijdrage komen de werking en bruikbaarheid van film.nl aan de orde. Verder probeer ik voorzichtig de vraag te beantwoorden in hoeverre film.nl bijdraagt aan de doelstelling om meer legaal aanbod onder de aandacht te brengen van de consument.

IEF 16730

Rectificeren van brief aan Thuiswinkelorganisatie over kopiëren Peuterbed

Rechtbank Oost-Brabant 13 apr 2017, IEF 16730; ECLI:NL:RBOBR:2017:2167 (Petite Amélie tegen Laagsteprijsgarantie), http://www.ie-forum.nl/artikelen/rectificeren-van-brief-aan-thuiswinkelorganisatie-over-kopi-ren-peuterbed

Vzr. Rechtbank Oost-Brabant 13 april 2017, IEF 16730; ECLI:NL:RBOBR:2017:2167 (Petite Amélie tegen Laagsteprijsgarantie) Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Gebruik foto's. Rectificatie. Petite Amélie is producent en detail/groothandel via internet van peuterbedje LEON in het grijs en VIVIEN in het wit. Laagsteprijsgarantie heeft in haar webwinkel MILÈNE in wit en grijs aangeboden onder gebruik van de professionele foto's van Petite Amélie. Bij gebrek aan onderbouwing komt Petite Amélie geen auteursrecht toe op basis van artikel 4 en 7. Voor een beroep op de slaafse nabootsing wordt niet 'een eigen plaats in de markt' aangetoond. Hoewel Petite Amélie terecht verontwaardigd is over het gebruik van haar foto's, kan schadevergoeding niet worden toegewezen, bij gebrek aan onderbouwing. In reconventie veroordeelt de voorzieningenrechter Petite Amélie om een schriftelijke rectificatie aan de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie, waarin zij, in vervolg op haar eerdere brief mededeelt dat Laagsteprijsgarantie geen inbreuk maakt op IE-recht.

IEF 16729

Directe inbreuk op tweede medische indicatie voor osteoporose

Rechtbank Den Haag 5 apr 2017, IEF 16729; ECLI:NL:RBDHA:2017:3430 (Sun Pharmaceutical tegen Novartis), http://www.ie-forum.nl/artikelen/directe-inbreuk-op-tweede-medische-indicatie-voor-osteoporose

Rechtbank Den Haag 5 april 2017, IEF 16729; LS&R 1445; ECLI:NL:RBDHA:2017:3430 (Sun Pharmaceutical tegen Novartis) Octrooirecht. Eindvonnis. Tweede medische indicatie. Vgl. HR-uitspraak 14 april, IEF 16723. Swiss type claim. Sun laat haar zoledroninezuur bereiden door Sun, gevestigd in India (hierna: Sun India). Verhandeling in Nederland van rechtstreeks verkregen product van in buitenland toegepaste werkwijze door gelieerde concernonderneming is een directe inbreuk op EP 689 B3. Sun dient de schade te vergoeden en alle verzekeringsmaatschappijen die een tender hebben uitgeschreven waaraan Sun heeft meegedaan en alle partijen waarmee Sun een overeenkomst heeft, te informeren. Sun kan uitsluitend deelnemen in een tenderprocedure/leveren volgens een overeenkomst die voldoende garandeert dat de levering van 5mg/100ml zoledroninezuur voor de behandeling van osteoporose wordt voorkomen.

IEF 16727

Ex parte tegen wekelijkse Usenetuploader en spotter van populaire dance- en trance-muziek

Rechtbanken 10 apr 2017, IEF 16727; (GeForce), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ex-parte-tegen-wekelijkse-usenetuploader-en-spotter-van-populaire-dance-en-trance-muziek
GeForce

Ex parte Vzr. Rechtbank Noord-Holland 10 april 2017, IEF 16727 (GeForce) Auteursrecht. Stichting BREIN bericht: Stichting BREIN heeft na een ex parte beschikking van de Rechtbank Noord-Holland voor een schikking getroffen met een grootschalige Usenet uploader van populaire dance- en trance-muziek. De uploader uploadde op grote schaal, wekelijks nieuwe DJ-sets op het Usenet en ‘spotte’ dezelfde content vervolgens op ‘spotwebsites’ om de uploads bekend te maken bij het publiek, opdat gebruikers de door hem geüploade content konden vinden en deze vervolgens van het Usenet konden downloaden. De uploader is door de rechter bevolen de inbreuk te staken op verbeurte van een dwangsom van 2000 euro per dag met een maximum van 50.000 euro.

IEF 16726

Maarten Haak & Moïra Truijens - GS Media/Sanoma: oppassen met bedrijfsmatig linken

, IEF 16726; http://www.ie-forum.nl/artikelen/maarten-haak-mo-ra-truijens-gs-media-sanoma-oppassen-met-bedrijfsmatig-linken
maarten haak moira truijens

M.F.J. Haak M.M. Truijens, GS Media/Sanoma: oppassen met bedrijfsmatig linken, NtER april 2017, nr. 1/2, p. 24 t/m 28. Het plaatsen van een hyperlink naar illegale content kan onder omstandigheden gelden als ‘mededeling aan het publiek’ als bedoeld in artikel 3 lid 1 van de Auteursrechtrichtlijn,2 en kan dus als auteursrechtinbreuk worden aangemerkt. Dat volgt uit dit arrest van het Hof van Justitie inzake GS Media/Sanoma, beter bekend als het arrest over de naaktfoto’s van BN’er Britt Dekker. (...)

IEF 16725

Merkrechtlicentiehouder doet enkel succesvol beroep op verbodsrecht ex 5 Hnw

Rechtbank Midden-Nederland 17 mrt 2017, IEF 16725; ECLI:NL:RBMNE:2017:1813 (Dutch Design Netherlands tegen Sensa), http://www.ie-forum.nl/artikelen/merkrechtlicentiehouder-doet-enkel-succesvol-beroep-op-verbodsrecht-ex-5-hnw
senso sensa

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 17 maart 2017, IEF 16725; ECLI:NL:RBMNE:2017:1813 (Dutch Design Netherlands tegen Sensa) Verstek. Bevoegdheden licentiehouder beeldmerk. Dutch Design Group is de houder van Beneluxbeeldmerk, Dutch Design Netherlands is een dochter met een eeuwigdurende licentie. Als licentiehouder komt Dutch Design Netherlands geen recht toe - zoals in 2.21 lid 4 BVIE of 2.32 BVIE het recht toe om vordering in te stellen tot afleggen van rekening en verantwoording - op basis van de handelsnaamwet. Er is geen uitdrukkelijke of stilzwijgende volmacht verleend om deze vordering te doen. Verbod ex artikel 5 Hnw toegewezen.

IEF 16724

Dirk Visser - Kroniek IE in NJB

Dirk Visser, Kroniek IE, NJB 2017 <Kluwer navigator>, eerste 3 pagina's. volledig@navigator. De proceskostenveroordeling in IE-zaken mag geen te laag plafond hebben, maar wordt wel aan banden gelegd. Hyperlinken naar illegale bron mag niet. Er ligt een voorstel voor een richtlijn over auteursrecht in de digitale eengemaakte markt. Brexit staat niet in de weg aan het Unitair Octrooi Gerecht. De knowhow-richtlijn biedt vergaande bescherming tegen ‘inbreukmakende producten’. Lees verder
 

IEF 16723

HR: Sun heeft het niet in haar macht indirecte octrooiinbreuken in de distributieketen volledig te verhinderen

Hoge Raad 14 apr 2017, IEF 16723; ECLI:NL:HR:2017:692 (Sun Pharmaceutical tegen Novartis), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hr-sun-heeft-het-niet-in-haar-macht-indirecte-octrooiinbreuken-in-de-distributieketen-volledig-te-ve

HR 14 april 2017, IEF 16723; LS&R 1444; ECLI:NL:HR:2017:692 (Sun Pharmaceutical tegen Novartis) Octrooirecht. Kort geding-cassatie na IEF 14599 en IEF 13841. Octrooi voor tweede medische indicatie. Swiss-type claim. Het beroep op een prioriteitsdocument dient te worden onderzocht of in dat document, in zijn geheel beschouwd, de geclaimde uitvinding direct en ondubbelzinnig aan de gemiddelde vakman, die gebruik maakt van zijn algemene vakkennis, wordt geopenbaard. Het hof heeft die juiste maatstaf vooropgesteld.

Het hof heeft terecht geoordeeld dat – ervan uitgaande dat indirecte inbreuk op een ‘Swiss-made claim’ rechtens mogelijk is – onder die omstandigheden aan de vereisten van indirecte octrooi-inbreuk als bedoeld in art. 73 lid 1 ROW 1995 is voldaan. Indirecte inbreuk. Van producent zijn er te verlangen inspanningen om te voorkomen dat zijn product voor de geoctrooieerde indicatie wordt voorgeschreven. Het is niet in de macht van Sun om inbreuk in de distributieketen en bij het gebruik van haar product steeds en volledig te verhinderen.

Geen strijd met het mededingingsrecht (r.o. 3.6.3 en .4). Verbod is te algemeen, waardoor executieproblemen mogelijk zijn.  In kort-gedingcassatie behoeft geen afstemming met oordeel bodemrechter aan de orde [IEF 16729]. Het verwijzingshof dient zich wel ernaar te richten. Beroep wordt verworpen.

IEF 16715

Auteursrechtdebat - Dirk Visser: Ceci n‘est pas un droit absolut

Doorgeefcolumn. Een auteur heeft het recht zich te verzetten tegen elke wijziging van zijn werk, ‘tenzij deze wijziging van zodanige aard is, dat het verzet zou zijn in strijd met de redelijkheid’. Hij heeft echter altijd ‘het recht zich te verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere aantasting van het werk, welke nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of de naam van de maker of aan zijn waarde in deze hoedanigheid’. Deze rechten liggen vast in artikel 25 lid 1 sub c en d Auteurswet en worden ook wel aangeduid als het ‘droit au respect’.

In 2004 besliste de Hoge Raad dat volledige afbraak van een gebouw in beginsel geen aantasting is van het werk. De eigenaar van het gebouw moet bij de sloop echter wel zorgvuldig te werk gaan, anders kan er sprake zijn van misbruik van bevoegdheid in de zin van artikel 3:13 BW.