IEF 17581

In Memoriam: Sjoerd Gerbrandy

sjoerd gerbrandy (1914-2018)

In dankbare herinnering geven wij u kennis van het overlijden van Sjoerd Gerbrandy (1914-2018). Ter nagedachtenis: twee artikelen, ieder met een decennium ertussen, die een samen een herinnering vormen aan de 'Nestor van het Nederlandse auteursrecht': P.B. Hugenholtz, 'Gerbrandy spreekt' , AMI 2004-1. en N. van Lingen, 'AMI feliciteert mr. S. Gerbrandy met zijn 100e verjaardag', AMI 2014. Uit deze laatste:

Op 14 juli 2014 bereikte mr. S. Gerbrandy de leeftijd van 100 jaar. Tien jaar geleden verscheen in AMI een interview met ‘de Nestor van het Nederlandse auteursrecht’ (AMI 2004/1 p. 1-5). De interviewer van toen, Hugenholtz, con- stateerde ‘dat hij ondanks zijn gevorderde leeftijd nog veel te vertellen heeft’. Daar is in de opvolgende periode weinig of niets aan veranderd, ondanks het vorderen der jaren. Onlangs maakte ik met hem een flinke boswandeling in de directe omgeving van zijn woning in het midden van het land. De (bijna) 100-jarige zette er stevig de pas in en hij had er duidelijk plezier in om onderweg allerlei onderwerpen aan te snijden die hij de moeite van het bespreken waard vond, en dat was nogal wat. Zo spraken wij over abstract en figuratief in de beeldende kunst, goed en fout in de tijd van de wereldoorlogen, aardige mensen in Ghana en minder aardige in Nigeria, het verschil tussen eikenbomen en beukenbomen, tussen Lakenvelders en andere koeien, en tussen de werelden van het strafrecht en het civiele recht. Maar anders dan in 2004 kwam het auteursrecht nu nauwelijks aan bod. Natuurlijk getuigde hij nog van zijn grote affiniteit met het rechtsgebied, maar de belangstelling was verbleekt in het licht van de voortdurende wisselvalligheden die politieke invloeden en Europese ontwikkelingen hebben meegebracht.

IEF 17580

Dirk Visser - 2e Kamer BenGH wordt actief en er wordt meer mogelijk bij het BBIE

BenGH Brussel Google maps

D.J.G. Visser, 2e Kamer BenGH wordt actief en er wordt meer mogelijk bij het BBIE, Wijzigingen BVIE per 1.6.2018, IEF 17580, voorpublicatie uit NJB IE Kroniek. Per 1 juni 2018 treden twee protocollen tot wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) in werking. Het gaat om twee protocollen uit 2014 (!). De reden waarom het zo lang heeft geduurd is ditmaal niet dat de Luxemburgse of Belgische regering erg lang heeft gewacht met de officiële goedkeuring. Dit keer is het de Nederlandse regering die de ‘akte van bekrachtiging’ pas in maart 2018 ‘neerlegt’. Lees meer

IEF 17579

De niet geheel overlappende rechtsgebieden, noch afstand, doen niet af aan verwarringsgevaar tussen LINK en LINQ

Rechtbank Amsterdam 21 mrt 2018, IEF 17579; (LINK tegen LINQ), http://www.ie-forum.nl/artikelen/de-niet-geheel-overlappende-rechtsgebieden-noch-afstand-doen-niet-af-aan-verwarringsgevaar-tussen-li

Rechtbank Amsterdam 21 maart 2018, IEF 17579 (LINK tegen LINQ) Handelsnaamrecht. Zie eerder IEF 16870. LINK voert advocatenpraktijk in Amsterdam en Amersfoort en is houdster van een Beneluxmerk, domeinnaam, social media-accounts. LINQ is een advocatenmaatschap met praktijk in Roermond, gericht op MKB. De niet geheel overlappende rechtsgebieden doen niet af aan het verwarringsgevaar, nu de kern bij beide immers het in de hoedanigheid van advocaat verlenen van bijstand. De geografische afstand (200 km over de weg) doet evenmin afbreuk, LINK stelt zich uitdrukkelijk te richten op rechtszoekenden uit het gehele land. Staking handelsnaaminbreuk wordt bevolen.

IEF 17578

Verbod executiemaatregelen door Hennessy vanwege de te hanteren peildata in voorstel

Rechtbank Den Haag 27 okt 2017, IEF 17578; ECLI:NL:RBDHA:2017:12578 (LB11 tegen Hennessy c.s.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verbod-executiemaatregelen-door-hennessy-vanwege-de-te-hanteren-peildata-in-voorstel

Rechtbank Den Haag 27 oktober 2017, IEF 17578 ; ECLI:NL:RBDHA:2017:12578 (LB11 tegen Hennessy c.s.) Executiegeschil. Uitleg reikwijdte exhibitiebevel. Uitputting. Merkenrecht. De voorzieningenrechter verbiedt Hennessy c.s. executiemaatregelen te treffen op grond van overtreding door LB11 van onderdeel 5.2. van het kortgedingvonnis [IEF 16718], wanneer LB11 uitvoering geeft aan het exhibitiebevel in het kortgedingvonnis met de werkwijze zoals door haar aangeboden in het Voorstel LB11, voor zover daarbij tot uitgangspunt wordt genomen dat de exhibitie betrekking heeft op uit de Prijslijsten 1 en 2 af te leiden inkoop- en verkooptransacties vanaf 1 maart 2016 tot en met 30 april 2016 met betrekking tot Hennessy-producten met T2 status die in Nederland zijn opgeslagen door LB11.

IEF 17576

Ernstig schadelijke verkrachtingsvideo afgeschermd van jongeren met technisch maatregel

Rechtbank Gelderland 13 mrt 2018, IEF 17576; ECLI:NL:RBGEL:2018:1112 (Autoplay geweldadig, seksuele video)), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ernstig-schadelijke-verkrachtingsvideo-afgeschermd-van-jongeren-met-technisch-maatregel

Rechtbank Gelderland 13 maart 2018, IEF 17576; ECLI:NL:RBGEL:2018:1112 (autoplay geweldadig, seksuele video) Uit het Persbericht: Het Commissariaat voor de Media heeft [na beslissing op bezwaar, IEF 15896] een online mediadienst een boete opgelegd van 75.000 euro, omdat de mediadienst video’s met gewelddadige porno niet voor minderjarigen had afgeschermd. Het betreft twee video’s met expliciete verkrachtingsporno op twee websites. Er was geen enkele (technische) maatregel getroffen om deze video’s af te schermen voor jongeren onder de zestien jaar. Bovendien speelden de video’s direct af bij het openen van de pagina. De rechter heeft deze week geoordeeld dat het Commissariaat de boete terecht heeft opgelegd. De rechter maakt hiermee duidelijk dat het de verantwoordelijkheid is van online mediadiensten om kinderen actief te beschermen tegen schadelijke content. Vanwege het feit dat de zaak lang onder de rechter is geweest heeft de rechter de boete verlaagd met 10.000 euro.

IEF 17575

Geen schadevergoeding voor plaatsing foto van T390 oldtimer caravan op verenigingssite

Kantonrechter 15 jan 2018, IEF 17575; ECLI:NL:RBAMS:2018:133 (Stichting tot behoud van de oldtimer caravan tegen Constructam Caravan Club), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-schadevergoeding-voor-plaatsing-foto-van-t390-oldtimer-caravan-op-verenigingssite

Ktr. Rechtbank Amsterdam 15 januari 2018, IEF ; ECLI:NL:RBAMS:2018:133 (Stichting tot behoud van de oldtimer caravan tegen Constructam Caravan Club) Auteursrecht. Foto een werk, geen professionele fotograaf of commercieel belang, geen schade. CCC houdt zich bezig met het organiseren van bijeenkomsten voor kennisoverdracht van bouw, herstel en onderhoud van de Constructam-caravan middels lezingen en demonstraties. CCC heeft een foto van een T390 caravan geplaatst op haar site. De Stichting is op grond van artikel 1 Auteurswet en vordert met succes verklaring voor recht dat inbreuk is gemaakt op de T390 foto. Gelet op het feit dat de foto niet is gemaakt door een professionele fotograaf en geen commercieel belang is gemoeid met de foto kan niet worden ingezien dat het genoemde tarief van €600 een redelijke prijs is voor het publiceren van de foto.

IEF 17574

Conclusie AG: Gegrondbevinding van de rechtsklacht proceskosten over ingetrokken IE-kortgeding

Hoge Raad 2 mrt 2018, IEF 17574; ECLI:NL:PHR:2018:163 (Becton Dickinson tegen B. Braun Melsungen), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-ag-gegrondbevinding-van-de-rechtsklacht-proceskosten-over-ingetrokken-ie-kortgeding

Conclusie AG HR 2 maart 2018, IEF 17574; ECLI:NL:PHR:2018:163 (Becton Dickinson tegen B. Braun Melsungen) IE-procesrecht. Art. 1019h Rv bij gehonoreerd procedureel niet-ontvankelijkheidsverweer. In dit octrooi-inbreuk kortgeding over intraveneuze katheters is de Haagse voorzieningenrechter [IEF 16045] tot afwijzing gekomen wegens gebrek aan spoedeisend belang. Vervolgens heeft Braun te laat geappelleerd. In cassatie gaat het alleen om een proceskostenvraag: kon het hof de kosten gemoeid met de ontvankelijkheidsvraag in appel buiten art. 1019h Rv om begroten volgens het liquidatietarief – over (alleen) de tardieve appellering heeft een aktewisseling en pleidooi plaatsgevonden? Lagere rechtspraak is verdeeld. Mogelijk kan (overigens in kortgeding niet verplichte) prejudiciële verwijzing naar Luxemburg worden overwogen, indien geoordeeld wordt dat niet buiten redelijke twijfel is of de IE-proceskostenregeling zich ook uitstrekt tot deze ontvankelijkheidsvraag binnen dit octrooigeschil. Vanwege de parallel met de situatie van de kosten bij een ingetrokken IE-kortgeding1 en de ongerijmde gevolgen die de nu bestreden hofuitspraak volgens mij heeft, geloof ik dat buiten redelijke twijfel is wat de juiste uitleg is en kom ik tot gegrondbevinding van de rechtsklacht op dit punt. Ik teken daar wel bij aan dat anders dan in [A]/GIA de aspecten uit onze zaak ook buiten kortgeding spelen.

IEF 17573

Nationaal IT-rechtcongres (29 maart 2018) - ochtendprogramma

Het programma van het Nationaal IT-rechtcongres is samengesteld door mr. Peter van Schelven (Bij Peter – wet & recht) en mr. Hendrik Struik (CMS). Het uitgewerkte ochtendprogramma:

10.05 uur Software contracten - de updated evergreens: opschorting, verzuim, doormodderen en agile– Hendrik Struik (CMS)
Contracten over IT (-projecten) geven regelmatig aanleiding tot procedures. Veelal worden die beslist, niet (alleen) op basis van beoordeling van de technische prestaties maar op basis van hoe partijen hun contractuele verhouding hadden ingericht en de wijze waarop zij (al of niet correct) hebben gebruik gemaakt van hun contractuele rechten. Hendrik Struik bespreekt enkele veel voorkomende issues aan de hand van recente rechtspraak. Daarnaast ook aandacht voor contracten over Agile softwareontwikkeling: (hoe) past die in de gebruikelijke contractuele kaders?

Open Source Software heeft de pretentie om afhankelijkheden van leveranciers te verminderen. Maar ook schept het voor softwaremakers en gebruikers nieuwe risico's, bijvoorbeeld vanwege de zogeheten virale werking van sommige licenties. Recente rechtspraak buiten Nederland bevestigen die risico's. Die rechtspraak en de gevolgen voor de ICT-contractpraktijk worden besproken. Ook wordt stilgestaan bij de verhouding tussen de inrichting van ICT-infrastructuren en open source software. De presentatie geeft aanbevelingen voor de softwarepraktijk.

IEF 17572

Geen staking van executie inzage door deskundigen rondom bedrijfsgeheimen

Hof Den Haag 20 mrt 2018, IEF 17572; (Organik tegen Dow), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-staking-van-executie-inzage-door-deskundigen-rondom-bedrijfsgeheimen

Hof Den Haag 20 maart 2018, IEF 17572 (Organik tegen Dow) Bedrijfsgeheimen. De grieven van Organik treffen geen doel en het vonnis moet worden bekrachtigd. Door de inzender: In zijn eerdere arresten bepaalde het hof [IEF 16638, IEF 16142] dat Dow ex art. 843a Rv inzage kreeg in een deel van bij Organik wegens misbruik van Dows bedrijfsgeheimen in beslag genomen materiaal en dat het beslag op een ander deel diende te worden opgeheven. Ter uitvoering van die opheffing en inzage stelde het hof twee deskundigen aan (namelijk een IT-deskundige en een chemisch deskundige: prof. Hungenberg). Nadat de executie van de arresten was aangevangen, verzocht Organik de Rotterdamse voorzieningenrechter die executie (deels) te staken, en stelde Organik verschillende vorderingen in m.b.t. de wijze van inzage door de deskundigen. De Rotterdamse Voorzieningenrechter heeft het door Organik gevorderde in al haar onderdelen afgewezen [ECLI:NL:RBROT:2017:7041]. Het hof verwerpt de grieven van Organik en bekrachtigt het hof het vonnis van de Rotterdamse voorzieningenrechter. Het hof overweegt o.a. dat:

IEF 17571

Conclusie AG: De rechtspraktijk weet zich met de bestaande rechtspraak omtrent substantiële investering goed te redden

Hoge Raad 16 mrt 2018, IEF 17571; (Pearson tegen Bär Software), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-ag-de-rechtspraktijk-weet-zich-met-de-bestaande-rechtspraak-omtrent-substanti-le-investeri

Conclusie AG HR 16 maart 2018, IEF 17571; IEFbe 2514 (Pearson tegen Bär Software) Databankenrecht. Na Hof 'Derden mogen add-ons maken op niet-beschermde normtabellen met normgegevens'' [IEF 16386]. Cassatieberoep moet worden verworpen. Geen prejudiciële vragen. In deze zaak is in geschil welke kosten meegenomen kunnen worden om te bepalen of aan het vereiste van 'substantiële investering' is voldaan.

4.34. Deze klacht, die onder III(a) nader wordt uitgewerkt, slaagt niet. Hiervoor is al toegelicht dat het hof de onder i) en ii) beoogde investeringen op goede grond buiten beschouwing heeft gelaten. Het gaat hier om investeringen die zijn gedaan in de totstandkoming van de normgegevens en in de controle in de fase waarin de normgegevens worden gecreëerd. Wat de investeringen onder iii) betreft, wijs ik er nogmaals op dat het hof niet heeft beoogd dat investeringen in het plaatsen van gegevens in de normtabel uitgesloten zijn. Het combineren van de drie elementen vindt niet plaats op het moment van het plaatsen van de gegevens in de normtabellen, maar daaraan voorafgaand bij het vaststellen van de normgegevens die vervolgens in de normtabellen worden opgenomen. In haar schriftelijke toelichting onder 78 wijst Bär Software er nog op dat het hof meer bijzonder met betrekking tot deze laatste categorie van investeringen heeft overwogen dat het niet voor de hand ligt dat daarmee substantiële investeringen gepaard zijn gegaan, nu het gaat om relatief eenvoudige in een handleiding afgedrukte tabellen, waarin cijfers worden weergegeven. Zoals eerder overwogen, geeft genoemd oordeel in zoverre niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Onbegrijpelijk is het al evenmin.

IEF 17570

Uniebeeldmerk LaMafia vergoelijkt illegale activiteiten, het merk beledigt elke persoon met een gemiddelde gevoeligheids- en tolerantiedrempel

Gerecht EU (voorheen GvEA) 15 mrt 2018, IEF 17570; ECLI:EU:T:2018:146 (La Mafia SE SIENTA A LA MESA), http://www.ie-forum.nl/artikelen/uniebeeldmerk-lamafia-vergoelijkt-illegale-activiteiten-het-merk-beledigt-elke-persoon-met-een-gemid
LaMafia se sienta a la mesa

Gerecht EU 15 maart 2018, IEF 175 ; IEFbe 2514; ECLI:EU:T:2018:146 (La Mafia SE SIENTA A LA MESA) Uniemerk – Nietigheidsprocedure – Uniebeeldmerk La Mafia SE SIENTA A LA MESA ('De Mafia gaat aan tafel'). Absolute weigeringsgrond. Strijdigheid met de openbare orde of de goede zeden. De maffia in verband brengen met voorstellingen van gezelligheid en ontspanning die door het gezamenlijk nuttigen van een maaltijd worden verbeeld, draagt er zodoende toe bij dat de illegale activiteiten van deze criminele organisatie worden vergoelijkt. Zoals het EUIPO en de Italiaanse Republiek aanvoeren, kan de associatie van het woordelement „la mafia” met de andere elementen van het betwiste merk daarom een in zijn geheel positief beeld schetsen van de daden van de maffia en de waarneming van de criminele activiteiten van die organisatie vergoelijken. Het betwiste merk schokt of beledigt niet alleen de slachtoffers van die criminele organisatie en hun gezinsleden maar ook elke persoon die op het grondgebied van de Unie met dat merk wordt geconfronteerd en een gemiddelde gevoeligheids- en tolerantiedrempel heeft.

 

IEF 17569

Paul Geerts - noot onder HvJ EU Acacia tegen Audi en Porsche

P.G.F.A. Geerts, Noot onder HvJ EU 20 december 2017 (Acacia/Audi en Porsche), IEF 17569; IEFbe 2512; eerder gepubliceerd in IER 2018/6, p. 38-51. 1. Op welke onderdelen van een samengesteld voortbrengsel is de reparatieclausule (art. 110 GModVo) van toepassing? Dat is de centrale vraag in dit arrest.

2. Over het antwoord op die (door het HvJ EU geformuleerde eerste prejudiciële) vraag waren de meningen verdeeld. In zowel Duitsland als Engeland werd verdedigd dat de werkingssfeer van de reparatieclausule beperkt werd tot onderdelen waarvan de vorm wordt opgelegd door de vorm van het samengestelde voortbrengsel. Onderdelen die als resultaat van een gekozen design een zelfstandige en onafhankelijke stilistische functie hebben waar het design van de rest van het voortbrengsel geen afbreuk aan doet, zoals velgen en wieldoppen voor motorvoertuigen, kwamen volgens deze opvatting niet voor een geprivilegieerde behandeling in aanmerking. Een ander geluid (in jurisprudentie en literatuur) was met name uit Italië te horen. Daar heeft men zich in het belang van de vrije mededinging uitgesproken tegen een restrictieve interpretatie van de beschermingshindernis in de zin dat die zich zou beperken tot vormgebonden onderdelen. 1

IEF 17568

Geen sprake is van een met een rapport onderbouwde omzetprognose Size Zero

Rechtbank Midden-Nederland 14 mrt 2018, IEF 17568; (Size Zero tegen S&S hodn Size Zero Utrecht), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-sprake-is-van-een-met-een-rapport-onderbouwde-omzetprognose-size-zero

Rechtbank Midden-Nederland 14 maart 2018, IEF 17568 (Size Zero tegen S&S hodn Size Zero Utrecht) Contractenrecht. Geen dwaling omtrent prognose franchisegever. Size Zero is een afslankconcept rondom de Easy Shape Trainer. Er zijn drie eigen salons en sinds 2015 wordt een franchiseformule geëxploiteerd. S&S hebben aan de direct laten weten serieuze interesse te hebben in een franchisecontract voor Utrecht. In haar reactie schrijft Elbaz “(..) met je salon zet je al gauw zo’n 8000 euro per maand om, regelmatig ook meer.” De franchisegever in beginsel niet verplicht is om voorafgaand aan het sluiten van de franchise-overeenkomst aan de (potentiële) franchisenemer een omzetprognose te verstrekken. De rechtbank constateert dat in elk geval geen sprake is van een met een rapport onderbouwde omzetprognose. De door Elbaz genoemde € 8.000,- is voorts, onder de door haar genoemde randvoorwaarden van openingstijden en personele inzet, niet zonder meer onhaalbaar. S. Sharifi is verantwoordelijk voor de wijze waarop zij haar onderneming vorm geeft, waaronder ook valt de keuze voor openingstijden en inzet van personeel. Of dit leidt tot een winstgevende situatie of niet, behoort tot het ondernemersrisico. Het feit dat S. Sharifi franchisenemer is maakt dat niet anders. Size Zero vordert met succes de achterstallige franchise fee's tot de datum van beëindiging van de onderneming.

IEF 17567

Terugvordering vooruitbetaalde door Powned, omdat presentator door misdrijf om het leven is gekomen

Kantonrechter 16 mrt 2018, IEF 17567; ECLI:NL:RBAMS:2018:1493 (Powned tegen Mooblix), http://www.ie-forum.nl/artikelen/terugvordering-vooruitbetaalde-door-powned-omdat-presentator-door-misdrijf-om-het-leven-is-gekomen

Ktr. Rechtbank Amsterdam 16 maart 2018, IEF 17567; ECLI:NL:RBAMS:2018:1493 (Powned tegen Mooblix) Mediarecht. Partijen hebben een overeenkomst waarbij Mooblix redactionele items, verzorgd en gepresenteerd door de heer X, ex-crimineel, tegen betaling leveren aan PowNed. X is daarna door een misdrijf om het leven gekomen, vóórdat de items gemaakt waren, zodat Mooblix ze niet meer kon leveren. Er is vooruitbetaald voor 3 items. De kantonrechter verklaart voor recht dat de overeenkomst van opdracht tussen PowNed en Mooblix is geëindigd met de dood van de heer X en dat op Mooblix dientengevolge een verplichting rust om de vooruitbetaalde vergoeding onder de overeenkomst terug te betalen. Ter zitting is aan de orde geweest dat PowNed €5.300,00 exclusief btw zal betalen voor het reeds geleverde en uitgezonden item over de begrafenis van X, zodat dit bedrag in mindering gebracht zal worden op het toe te wijzen bedrag. Mooblix dient € 10.600,00 exclusief btw aan PowNed te betalen.

IEF 17565

Conclusie AG: zaak Stichting BREIN tegen Ziggo en XS4ALL over het blokkeren van The Pirate Bay moet over

Hoge Raad 16 mrt 2018, IEF 17565; ECLI:NL:PHR:2018:202 (Stichting BREIN tegen Ziggo/XS4ALL), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-ag-zaak-stichting-brein-tegen-ziggo-en-xs4all-over-het-blokkeren-van-the-pirate-bay-moet-o

Conclusie AG HR 16 maart 2018, IEF 17565; IT 2513; ECLI:NL:PHR:2018:202(Stichting BREIN tegen Ziggo/XS4ALL) Auteursrecht. Na HvJ EU 'Indexeringssite met zoekmotor The Pirate Bay doet mededeling aan publiek' IEF 16859. Rechtspraak.nl: De zaak van Stichting BREIN tegen internetproviders Ziggo en XS4ALL over het blokkeren van The Pirate Bay (TPB) moet over. Dat adviseert advocaat-generaal Van Peursem de Hoge Raad in zijn conclusie van vandaag. In deze zaak eist Stichting BREIN dat internetproviders Ziggo en XS4ALL de toegang tot de ‘torrentsite’ The Pirate Bay (TPB) voor hun abonnees blokkeren. Via TPB kunnen gebruikers onderling grote mediabestanden zoals van films en muziek zonder toestemming van rechthebbenden gratis uitwisselen. BREIN heeft in een eerdere procedure een verbod van TPB afgedwongen maar dat leidde er niet toe dat TBP uit de lucht ging. De rechtbank wees de door BREIN gevraagde blokkade toe; het hof deed dat in hoger beroep niet, voornamelijk omdat die maatregel volgens het hof niet effectief zou zijn. BREIN had ook aangevoerd dat The Pirate Bay inbreuk maakte op auteursrechten door onder meer afbeeldingen van cd- en dvd-hoezen te tonen. Die inbreuk was volgens het Hof niet vergaand genoeg om de blokkade van de site te rechtvaardigen. Naar aanleiding van de uitspraak van het Hof ging Stichting BREIN in cassatie bij de Hoge Raad.

 

IEF 17564

Nationaal IT-rechtcongres (29 maart 2018) - middagprogramma

Het programma van het Nationaal IT-rechtcongres is samengesteld door mr. Peter van Schelven (Bij Peter – wet & recht) en mr. Hendrik Struik (CMS). Het uitgewerkte middagprogramma
14.00 – 14.45 uur Regulering van drones – Wouter Dammers (LawFox) Het gebruik van drones neemt flink toe. En daarmee ook de risico's op (materiële en immateriële) schade. Wouter Dammers neemt u in dronevlucht door de toepasselijke regelgeving. Wat is het wettelijk kader voor het gebruik van drones? Hoe zit het met de privacy? En wie is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een drone?

14.30 – 15.15 uur eIDAS – van uitvoeringsverordening naar implementatie – Esther Makaay (SIDN)
Op 29 september wordt de Europese verordening 910/2014 (eIDAS) van kracht. Wat betekent dit? Wat is eIDAS? Hoe ziet dit er in de praktijk uit? Op deze en andere vragen zal eID-specialist Esther Makaay ingaan tijdens deze sessie.

IEF 17563

Het argument dat gratis reclame is gemaakt, faalt omdat de naam van de maker niet is vermeld

Rechtbank Den Haag 12 mrt 2018, IEF 17563; (SP Networks tegen Ozdemir Advocaten), http://www.ie-forum.nl/artikelen/het-argument-dat-gratis-reclame-is-gemaakt-faalt-omdat-de-naam-van-de-maker-niet-is-vermeld
Regio15 illustratie ter bespreking vonnis

Ktr. Rechtbank Den Haag 12 maart 2018, IEF 17563 (SP Networks tegen Ozdemir Advocaten) Auteursrecht. SP is houder van actualiteitenwebpagina Regio 15 en creëert foto's van actualiteiten in de regio Haaglanden, waaronder bij de artikelen "Eigenaren restaurant krijgen cel voor brandstichting" en "Neergeschoten taxichauffeur". Advocatenkantoor Ozdemir heeft deze foto's op de website opgenomen zonder toestemming. Het argument van Ozdemir, dat zij gratis reclame heeft gemaakt, faalt omdat zij de naam van de maker niet had vermeld, dus zij geen reclame voor de maker maakte, nog daargelaten dat sowieso de toestemming van de maker nodig is. Schadevergoeding €285,00 per foto en 100% vergoeding daar bovenop voor niet vermelden van haar naam; totaal €1.140,00. en €3.288,13 voor de proceskosten.

IEF 17562

Presentaties van IE-Symposium Zeist van 14 maart j.l.

Graag maken wij u erop attent dat de handouts van de presentaties van het IE Symposium dat gisteren werd gehouden te vinden zijn op de AIPPI website. Wij stellen uw mening over het programma zeer op prijs. Mocht u de evaluatie nog niet hebben ingevuld via de Netwerkapp, dan kunt u dit alsnog doen via deze korte  online evaluatie. Tot volgend jaar op woensdag 13 maart 2019.