IEF 16427

Dat bij intikken voor- en achternaam op Google de volledige naam wordt genoemd is onvoldoende

Hof Den Haag 6 dec 2016, IEF 16427; ECLI:NL:GHDHA:2016:3513 (Arthur van M. tegen AD), http://www.ie-forum.nl/artikelen/dat-bij-intikken-voor-en-achternaam-op-google-de-volledige-naam-wordt-genoemd-is-onvoldoende

Hof Den Haag 6 december 2016, IEF 16427; ECLI:NL:GHDHA:2016:3513 (Arthur van M. tegen AD) Mediarecht. Vrijheid van meningsuiting. Persoonlijke levenssfeer. De vraag is of AD gehouden is een publicatie te verwijderen dan wel naamsaanduiding in te korten tot voorletter en eerste letter achternaam in artikel "6 jaar cel voor opdracht huurmoord escortbaas". Eiser is veroordeeld wegens het plegen van een ernstig strafbaar feit, melding daarvan is conform in de journalistiek gebruikelijke wijze van vermelding voornaam en eerste letter van de achternaam gedaan. In een tv-uitzending van SBS6 en zelfs in het persbericht van het Hof Amsterdam wordt dit zo gedaan. Er bestaat geen algemene rechtsregel die verbiedt de voornaam van een verdachte of veroordeelde in een perspublicatie op te nemen. Dat door het intikken van voor- en eerste letter achternaam op Google de volledige achternaam op een hoge plaats bij de zoekresultaten verschijnt, legt onvoldoende gewicht in de schaal.
Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep.

IEF 16426

Jurisprudentielunch octrooirecht (15dec2016)

Tijdens de jaarlijks terugkerende jurisprudentielunch laten Willem Hoyng en Simon Dack wederom belangrijke en actuele octrooirechtjurisprudentie uit het afgelopen jaar de revue passeren. In slechts 3 uur bent u volledig op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in de rechtspraak. Deze cursus biedt verdieping en de verbreding voor de specialist met voorkennis. BESTELLEN

IEF 16425

Usenetprovider moet effectieve Notice-Take-Downprocedure invoeren als ze activiteiten hervat

Hof Amsterdam 6 dec 2016, IEF 16425; (News-Service Europe tegen Stichting BREIN), http://www.ie-forum.nl/artikelen/usenetprovider-moet-effectieve-notice-take-downprocedure-invoeren-als-ze-activiteiten-hervat

Hof Amsterdam 6 december 2016, IEF 16425 (News-Service tegen Stichting BREIN) Het hof vernietigt het vonnis waarvan beroep en gebiedt NSE, voor het geval dat zij haar activiteiten als Usenetprovider hervat, een effectieve Notice-Take-Down-procedure in te voeren, zoals bij tussenarrest is beschreven [IEF 14126], op straffe van een dwangsom. Er is voor Stichting BREIN geen belang bij het verder doorprocederen over aanvullende op te leggen maatregelen, nu NSE is gestopt met haar activiteiten.

Uit het persbericht: Hiermee komt voorlopig een einde aan de procedure in hoger beroep tussen BREIN en NSE. Eerder had de Rechtbank Amsterdam bepaald dat NSE inbreuk maakte op de rechten van BREIN's aangeslotenen. Het hof vindt niet dat NSE inbreuk maakt maar oordeelt wel dat NSE een effectieve NTD dient te voeren.

IEF 16424

Staking executie, geen verhoogde gemaximeerde dwangsommen

Rechtbank Den Haag 6 dec 2016, IEF 16424; (GEV tegen L.F.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/staking-executie-geen-verhoogde-gemaximeerde-dwangsommen

Vzr. Rechtbank Den Haag 6 december 2016, IEF 16424 (GEV tegen L.F.) Executie kort geding. Eerder heeft de rechtbank een inbreukverbod op auteurs- en databankenrecht bevolen [IEF 16143]. LF voert aan dat GEV niet heeft voldaan aan opgaveplichten en afgifte van bestanden (5.4-5.7), omdat de gemaximeerde dwangsommen zijn volgelopen, ontbreekt prikkel om nog handelingen te verrichten. LF vordert ophoging van de dwangsommen. De Voorzieningenrechter schort de executie tot dat in het tegen dat vonnis ingestelde hoger beroep of in de bodemprocedure is geoordeeld of de dwangsommen wel of niet zijn verbeurd.

IEF 16423

Geen medewerkingsplicht bij bewijsbeslag ondanks mogelijk ontbreken politiebijstand

Hof Den Haag 15 sep 2016, IEF 16423; ECLI:NL:GHDHA:2016:3585 (Hatex tegen Alkapida), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-medewerkingsplicht-bij-bewijsbeslag-ondanks-mogelijk-ontbreken-politiebijstand

Hof Den Haag 15 september 2016, IEF 16423; ECLI:NL:GHDHA:2016:3585 (Hatex tegen Alkapida) Beslag. Verzoek tot opleggen van dwangsom bij weigering medewerking aan het leggen van conservatoir bewijsbeslag en verhaalsbeslag ook in hoger beroep afgewezen. Door acties van de politie vanwege cao-onderhandelingen, zal de door Hatex ingeschakelde deurwaarder op korte termijn niet kunnen rekenen op politiebijstand ex artikel 444 lid 2 Rv in het geval dat Alkapida deze deurwaarder de toegang tot haar bedrijfsruimten zou weigeren. Bij gebreke van een medewerkingsplicht zou het leggen van beslag op dergelijke bestanden vrijwel altijd illusoir zijn, omdat het dan in de macht van de gerekwestreerde zou liggen de beslaglegging te frustreren eenvoudig door medewerking te weigeren.

IEF 16422

Wijzigingen Noordgevel niet onredelijk, Zuidgevel geen nadelig aantasting van persoonlijkheidsrechten

Rechtbank Noord-Holland 30 nov 2016, IEF 16422; (D tegen De Vier Jaargetijden), http://www.ie-forum.nl/artikelen/wijzigingen-noordgevel-niet-onredelijk-zuidgevel-geen-nadelig-aantasting-van-persoonlijkheidsrechten
De Vier Jaargetijden noord-zuidgevel

Vzr. Rechtbank Noord-Holland 30 november 2016, IEF 16422 (D tegen De Vier Jaargetijden) Auteursrecht. Persoonlijkheidsrechten. Gedaagde is sinds 2015 eigenaar van monument, voormalig kantoorpand van het bestuurscentrum van het Hoogreemraadschap te Edam. Architect D heeft uitbreiding met kantoorbebouwing ontworpen en geleverd in 1978. In 2015 heeft gedaagde voorbereidingen getroffen om het kantoorpand tot appartementen te verbouwen, met gedeeltelijke sloop en vervanging. De wijzigingen in de Noordgevel zijn beperkt dat het basisidee van een geparcelleerd gebouw in tact blijft; vanwege de gewijzigde functie zijn de wijzigingen niet onredelijk. Voor de zuidgevel is er geen sprake van een totale vernietiging, nu ook na de sloop de kenmerkende elementen gehandhaafd en zichtbaar zijn, maar er is wel sprake van een andere aantasting ex 25 lid 1 onder d Aw. Echter die aantasting brengt geen nadeel aan de eer of naam van D als maker van het kantoorpand. Het ex parte bevel wordt opgeheven en vorderingen in conventie worden afgewezen.

IEF 16421

Conclusie AG: Geen grond voor nietig- of vervallenverklaring bij ontbreken kwaliteitscontrole keurmerk

HvJ EU 1 dec 2016, IEF 16421; ECLI:EU:C:2016:916 (W F Gözze Frottierweberei et Gözze), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-ag-geen-grond-voor-nietig-of-vervallenverklaring-bij-ontbreken-kwaliteitscontrole-keurmerk

Conclusie AG HvJ EU 1 december 2016, IEF ; C-689/15; ECLI:EU:C:2016:916 (W F Gözze Frottierweberei et Gözze) Uniemerk. Normaal gebruik van keurmerk. Certificeringsmerk. Geen regelmatige kwaliteitscontrole bij licentienemers. Conclusie AG:

1) Het gebruik van een teken als keurmerk kan een rechtshandhavend gebruik als merk in de zin van artikel 15 [UMVo] vormen, voor zover het gebruik van dat teken tegelijkertijd de wezenlijke herkomstaanduidingsfunctie van het merk vervult.

In dat geval moet artikel 9, lid 1, onder a), UMVo aldus worden uitgelegd dat het de houder van het met een keurmerk overeenkomend Uniemerk is toegestaan een concurrent te verbieden een identiek teken te gebruiken voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, wanneer dit gebruik afbreuk kan doen aan een van de functies van het merk, zoals het aanduiden van de kwaliteit van de waar.

IEF 16420

Beroep op uniemerkaanvragen Bioworld maakt Rechtbank Den Haag nog niet exclusief bevoegd

Rechtbank Noord-Holland 30 nov 2016, IEF 16420; (Bio World tegen Sunset-Bioworld Europe), http://www.ie-forum.nl/artikelen/beroep-op-uniemerkaanvragen-bioworld-maakt-rechtbank-den-haag-nog-niet-exclusief-bevoegd

Rechtbank Noord-Holland 30 november 2016, IEF 16420 (Bio World tegen Sunset/Bioworld Europe) Bevoegdheid. Sunset verzoekt om verwijzing naar de rechtbank Den Haag, dan wel aanhouding, omdat het in deze procedure om Uniemerkaanvragen gaat, is deze rechtbank exclusief bevoegd. Verzoek wordt afgewezen. Het gaat vooralsnog uitsluitend om Uniemerkaanvragen. Vooralsnog valt niet in te zien dat eerst zal moeten worden beslecht of Sunset c.s. een geldig Uniemerk heeft. Het aanhangig zijn van een oppositieprocedure bij EUIPO sluit op zichelf niet uit dat er vorderingen bij nationale rechter worden ingesteld. Beroep op 9ter lid 3 UMVO wordt verworpen.

IEF 16411

Buma/Stemra installeert integriteitscommissie

De Integriteitscommissie behandelt klachten van leden van Buma/Stemra over een aanmerkelijke schending van de Gedragscode van een zittend bestuurslid en adviseert het Buma/Stemra bestuur bij schorsing en ontslag van een bestuurslid. De Integriteitscommissie telt tenminste 5 leden, benoemd door de algemene ledenvergadering van Buma/Stemra (één onafhankelijke voorzitter, plaatsvervangend onafhankelijk voorzitter en 3 Buma/Stemra rechthebbenden).

IEF 16419

IViR-symposium: Harmonizing European Intermediary Liability in Copyright (14 jan)

Saturday 14 January 2017, 9.30-17.00; University of Amsterdam, Agnietenkapel, Oudezijds Voorburgwal 229-231, 1012 EX Amsterdam, The Netherlands. The IViR is organising an academic symposium on European intermediary liability entitled ‘Harmonising European Intermediary Liability in Copyright’. In view of the new EU copyright reform package, the symposium will examine the issues surrounding intermediary liability in copyright in Europe. Moving beyond the current safe harbour regime, it will explore avenues towards the adoption of a substantive European system. Draft programme

IEF 16418

Geen rectificatie door Gemeente over ontslag beiaardier van carillon

Rechtbank Noord-Nederland 8 nov 2016, IEF 16418; ECLI:NL:RBNNE:2016:4918 (eiser tegen Gemeente Grootegast), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-rectificatie-door-gemeente-over-ontslag-beiaardier-van-carillon
grootegast carillon gemeentehuis

Rechtbank Noord-Nederland 8 november 2016, IEF 16418; ECLI:NL:RBNNE:2016:4918 (eiser tegen Gemeente Grootegast) Mediarecht. Gemeente is eigenaar van in het gemeentehuis bevindende carillon. Eiser bespeelt met toestemming eens per zeven weken voor een half uur. Er zijn mensen die zich storen aan (handmatig) spelen van de carillon en besloten wordt dat handmatige bespeling is uitgesloten. Dagblad van het Noorden en 'De Coen en Sander show' hebben hieraan aandacht besteed en eisende partij verwijt de Gemeente de openbaarmaking van de communicatie met eiser. De vordering tot verwijdering van internetberichten is onvoldoende specifiek. Of de Gemeente een cultureel verantwoorde beslissing heeft genomen en in de bejegening van eiser, die zich overigens niet altijd even parlementair heeft uitgedrukt, de grenzen van goed fatsoen heeft gerespecteerd, staat niet ter beoordeling van de kantonrechter.

IEF 16417

Buro aan Zee is anders gespeld, maar klinkt hetzelfde

Rechtbank Noord-Holland 25 okt 2016, IEF 16417; ECLI:NL:RBNHO:2016:9866 (Bureau aan Zee tegen Buro aan Zee), http://www.ie-forum.nl/artikelen/buro-aan-zee-is-anders-gespeld-maar-klinkt-hetzelfde
bureau en buro aan zee

Ktr. Rechtbank Noord-Holland 25 oktober 2016, IEF 16417; ECLI:NL:RBNHO:2016:9866 (Bureau aan Zee tegen Buro aan Zee) Handelsnaamrecht. Sinds 1979 hanteert reclamebureau 'Bureau aan Zee' deze handelsnaam. In 2009 wordt 'Buro aan Zee' ingeschreven bij de KvK. De vraag hoe vaak en in welke mate de geregistreerde handelsnaam wordt gebruikt, is niet bepalend voor de vraag of inbreuk wordt gepleegd. Raadpleging van openbare registers maakt voor iedereen duidelijk dat die naam is beschermd. Het onderscheidend vermogen zit in de combinatie van de algemeen voorkomende woorden. Hoewel de gebruikte naam “Buro aan Zee” weliswaar anders gespeld is, klinkt deze hetzelfde en is er verwarringsgevaar. Op grond van artikel 6 Handelsnaamwet, gaat de rechter ervan uit dat verzoekster heeft bedoeld om de verboden handelsnaam te wijzigen dat de onrechtmatigheid wordt opgeheven en beveelt dat “Buro aan Zee” wordt gewijzigd in “Broersen aan Zee".

IEF 16416

Bevoegdheid en zekerheidsstelling proceskosten in Bacardi-zaak tegen buitenlandse vennootschappen

Rechtbank Den Haag 30 nov 2016, IEF 16416; ECLI:NL:RBDHA:2016:14426 (Bacardi tegen de vennootschappen), http://www.ie-forum.nl/artikelen/bevoegdheid-en-zekerheidsstelling-proceskosten-in-bacardi-zaak-tegen-buitenlandse-vennootschappen

Rechtbank Den Haag 30 november 2016; IEF 16416; ECLI:NL:RBDHA:2016:14426 (Bacardi tegen de vennootschappen) Bevoegdheidsincident. De bevoegdheid Nederlandse rechter om kennis te nemen van vorderingen wegens inbreuken op Gemeenschaps- en Beneluxmerken en wegens onrechtmatige daad tegen Shannon Brands (zie 5.3.2 vanwege levering aan Van Caem), Kritzky (zie 5.3.10 vanwege aanbod aan Torijn). Bacardi moet ten behoeve van buitenlandse vennootschappen zekerheid stellen voor de proceskosten). Zekerheidsstelling voor proceskosten tot €40.000 ex 97(5) GMVo; 6 EEX-Vo door middel van een onherroepelijke afroepgarantie van een gerenommeerde Nederlandse bank op gebruikelijke garantievoorwaarden.

IEF 16415

Merkvervalsingen Calvin Klein-onderbroeken via marktplaats

Rechtbank Den Haag 30 nov 2016, IEF 16415; (Calvin Klein tegen X), http://www.ie-forum.nl/artikelen/merkvervalsingen-calvin-klein-onderbroeken-via-marktplaats

Rechtbank Den Haag 30 november 2016, IEF 16415; IEFbe 2010 (Calvin Klein tegen X) Merkinbreuk. In de periode januari-maart 2016 heeft X onder de naam "Fashion from Best" op de website www.marktplaats.nl ondergoed te koop. Via een testaankoop stelt CK vast dat het om merkvervalsingen gaat. Ex 9 lid 1 sub a UMVo en 2.20 lid 1 sub a BVIE staat inbreuk vast en heeft CK, omdat er geen onthoudingsverklaring is getekend, belang bij een inbreukverbod. De rechtbank veroordeelt X tot staking van Uniemerkinbreuk in de Europese Unie en beveelt opgave te doen.

IEF 16414

Geen auteursrecht op lampenkappen, wel inbreuk op de grafische weergave ervan

Hof Den Haag 29 nov 2016, IEF 16414; (Spinlight tegen Biglight), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-auteursrecht-op-lampenkappen-wel-inbreuk-op-de-grafische-weergave-ervan

Hof Den Haag 29 november 2016, IEF 16414 (Spinlight tegen Biglight) Auteursrecht. De rechtbank oordeelde dat A inbreuk maakt op de auteursrechten van Biglight betreffende lampenkappen en hun grafische weergaven. Het betoog dat als de lampenkappen geen auteursrechtelijke bescherming verdienen, dat ook moet gelden voor de grafische weergave, de renderings, wordt verworpen. In dit hoger beroep houdt alleen een auteursrechtinbreuk door de renderings stand. Dat heeft een minder grote impact op de bedrijfsvoering van Spinlight dan de in eerste aanleg opgelegde veroordeling die ook gold voor de lampenkappen, zal het hof een lagere dwangsom(maximum) verbinden.

IEF 16413

Everything you always wanted to know about plant variety protection but were afraid to ask

Kwekersrecht in ontwikkeling symposium ter gelegenheid van het afscheid van mr. dr. P.A.C.E. (Paul) van der Kooij van de Universiteit Leiden; Leiden (exacte locatie nader bekend te maken), 19 januari 2017.

14.00 Welkom en inleiding door prof. mr. D.J.G. (Dirk) Visser – hoogleraar Intellectuele Eigendomsrecht aan de Universiteit Leiden, advocaat in Amsterdam, tevens middagvoorzitter
14.15 De rol van Nederland in de veredelingssector, Mr. C.J.A. (Kees Jan) Groenewoud - Secretaris Raad voor Plantenrassen

IEF 16412

Met verval oud merk, is geen afstand van kenmerken van nog geldend merk gedaan

Rechtbank Midden-Nederland 25 nov 2016, IEF 16412; ECLI:NL:RBMNE:2016:6290 (Homburg), http://www.ie-forum.nl/artikelen/met-verval-oud-merk-is-geen-afstand-van-kenmerken-van-nog-geldend-merk-gedaan
homburg

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 25 november 2016, IEF 16412; IEFbe 2009; ECLI:NL:RBMNE:2016:6290 (Homburg) Mediarecht. Onrechtmatige publicatie. Merkenrecht. Gedaagden behartigen de belangen van ex-Bondhouders en worden in een FD artikel met titel 'Gevecht om [X] -miljoenen verhardt' genoemd. Op een website staat een 'open brief' met vermelding van een verlopen beeldmerk. De gebezigde zinsneden in die brief - zoals “manipulatie”, “bedrog”, “gestolen”, “fraude” en “piramidespel” - vinden onvoldoende steun in het feitenmateriaal, terwijl deze dusdanig ernstig zijn dat de reputatie van eisers hierdoor wordt geschaad. Door het verval van het beeldmerk met lichtblauwe achtergrond heeft eiser geen afstand gedaan van haar recht om kenmerken van haar nog geldende beeldmerk exclusief te gebruiken. Staking merkinbreuk wordt bevolen.

 

IEF 16410

Webboek 'Dossier Pretium' niet onrechtmatig

Rechtbank Den Haag 29 nov 2016, IEF 16410; ECLI:NL:RBDHA:2016:14423 (Pretium tegen Peter Olsthoorn), http://www.ie-forum.nl/artikelen/webboek-dossier-pretium-niet-onrechtmatig
pretium webboek

Vzr. Rechtbank Den Haag 29 november 2016, IEF 16410; ECLI:NL:RBDHA:2016:14423 (Pretium tegen Peter Olsthoorn) Mediarecht. Geen onrechtmatige publicatie. Pretium is aanbieder van telecommunicatie. Een journalist heeft op Reporters Online en Blendle een artikel gepubliceerd "Inleiding Dossier Pretium: perverse prikkels en machteloos toezien", waarin een dagelijks "webboek" wordt aangekondigd. Pretium vordert verbod op de publicaties. Alle vorderingen afgewezen, de vrijheid van meningsuiting prevaleert. Het ontbreken van een (kritische) uitgever kan weliswaar leiden tot een bedenkelijk niveau van publicaties, maar dat enkele gegeven maakt de publicaties nog niet onrechtmatig. Vorderingen worden afgewezen.

IEF 16409

Octrooiinbreuk printkop inkjetprinter

Rechtbank Den Haag 30 nov 2016, IEF 16409; ECLI:NL:RBDHA:2016:14326 (HP tegen Benson c.s.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/octrooiinbreuk-printkop-inkjetprinter

Rechtbank Den Haag 30 november 2016, IEF 16409; ECLI:NL:RBDHA:2016:14326 (HP tegen Benson c.s.) Octrooirecht. Bewijsbeslag onterecht. HP is houdster van EP1737669 voor de aansturing van de druppelgeneratoren van een printkop van een inktjetprinter. Er is geen toegevoegde materie. Geen gebrek aan nieuwheid en inventiviteit. Inbreukverbod wordt gegeven, met een recall. In reconventie worden de beslagen op printcartridges  vervallen verklaard. Bewijsbeslag is ten onrechte gegeven, maar de bescheiden zijn niet eenvoudig 'deelbaar' (4.69-4.70).

 

IEF 16408

Met Samsung compatibele cartridges maken inbreuk en aangeprijst met misleidende capaciteitsvergelijking

Rechtbank Den Haag 30 nov 2016, IEF 16408; ECLI:NL:RBDHA:2016:14383 (Samsung tegen Maxperian en Digital Revolution), http://www.ie-forum.nl/artikelen/met-samsung-compatibele-cartridges-maken-inbreuk-en-aangeprijst-met-misleidende-capaciteitsvergelijk
cartridges

Rechtbank Den Haag 30 november 2016, IEF 16408; ECLI:NL:RBDHA:2016:14383 (Samsung tegen Maxperian en Digital Revolution) Octrooirecht. Gemeenschapsmodellenrecht. Ongerechtvaardigd vergelijkende reclame. Samsung vordert met succes een verbod voor Digital Revolution (123inkt.nl) en Maxperian (sneltoner.nl) vanwege inbreuk op EP2357537 en EP1975744 en gemeenschapsmodelrechten RCD 001200687, RCD 000853551. Ook wordt een verbod op het maken van ongerechtvaardigde vergelijkende reclame gegeven. Het octrooi EP '537 is geldig (vgl. IEF 13417). De cartridge kan niet worden beschouwd als een onderdeel van een samengesteld voortbrengsel van een laserprinter waarin deze is geplaatst. Een printer zonder cartidge is namelijk aan te merken als een volledig product (4.74). Dat de modelrechten uitsluitend technisch bepaald zijn en geen eigen karakter hebben, worden door de rechtbank verworden (4.76 – 4.78). Inbreuk op gemeenschapsmodelrechten.

Samsung verwijt onrechtmatig handelen door suggeren dat de cartridge gelijkwaardig is door het noemen van de typenummers, dat is niet ongeoorloofd, het is niet meer dan het aangeven van technische compatibiliteit. De claim dat met Digital Revolutions cartridges 250 meer afdrukken kunnen printen is slechts gebaseerd op twee test met elk één cartridge, levert een onvoldoende gefundeerde en daarom ongeoorloofde vergelijkende reclame op.