IEF 16607

Rens Uijttenboogaard - Auteursrechtdebat: Blokkering The Pirate Bay nadert

Rens Uijttenboogaard, Auteursrechtdebat: Blokkering The Pirate Bay nadert, IEF 16607 www.IE-Forum.nl Auteursrechtdebat. Blokkade. De slepende rechtszaak tussen Stichting BREIN en de internet service providers Ziggo en XS4ALL duurt nog altijd voort. Inzet van deze procedure is het blokkeren van de toegang tot The Pirate Bay en het tegengaan van het illegaal downloaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal in Nederland. Er is veel gezegd en geschreven over deze zaak en met name over de vraag of de blokkering een gerechtvaardigd, effectief en proportioneel middel is (2). Dankzij de recent gepubliceerde conclusie van A-G Szpunar van het Hof van Justitie, waarin hij antwoord geeft op de eerder door de Hoge Raad gestelde prejudiciële vragen, lijkt een definitieve blokkade van The Pirate Bay in Nederland dichterbij dan ooit (3).

IEF 16606

Afgifte nieuw ABC voor meerfasepreparaat met bekende werkzame stof door toepassing Neurim-arrest

Rechtbank Den Haag 1 feb 2017, IEF 16606; (Bayer tegen Octrooicentrum NL), http://www.ie-forum.nl/artikelen/afgifte-nieuw-abc-voor-meerfasepreparaat-met-bekende-werkzame-stof-door-toepassing-neurim-arrest

Rechtbank Den Haag 1 februari 2017, IEF 16606; LS&R 1429 (Bayer tegen Octrooicentrum NL) ABC-recht. Toepassing Neurim-arrest [IEF 11598]. Bayer heeft, met succes, beroep ingesteld tegen de door Octrooicentrum NL geweigerde afgifte van een ABC voor een meerfasepreparaat voor de anticonceptie op basis van natuurlijke oestrogenen, estradiolvaleraat. In het primaire besluit staat dat de aanvraag van Bayer slechts een ander doseringsregime betreft, daarom zou er geen sprake zijn van een nieuw product. In het HvJ EU-arrest Neurim (middel tegen slapeloosheid) werd een handelsvergunning ook geweigerd voor humaan geneesmiddel, omdat al een handelsvergunning was verstrekt voor veterinair gebruik van dezelfde stof. Een nieuwe therapeutische toepassing van een bekende werkzame stof, welke nieuwe toepassing door een octrooi wordt beschermd, komt in aanmerking voor een ABC. Het standpunt dat de handelsvergunning vanwege het bepaalde in artikel 3 sub d ABC-Verordening afgifte in de weg staat, is niet langer houdbaar. Beroep wordt toegewezen.

5.2. De rechtbank overweegt dat de inhoud van dit arrest geen steun biedt voor de door verweerder voorgestane interpretatie daarvan. Dat het Hof van Justitie zijn antwoord op de eerste en derde prejudiciële vraag naar de letter heeft gericht op de situatie in het hoofdgeding, waarin de eerste handelsvergunning was verkregen voor diergeneeskundig gebruik, is onvoldoende om de betekenis van het arrest tot die situatie beperkt te achten. De daaraan voorafgaande motivering wijst immers op het tegendeel, zoals eiseres terecht heeft betoogd. Uit de verwijzing van het Hof naar het doel van de Verordening in overweging 22 tot en met 24 en de bewoordingen in overweging 25 ("menselijk of diergeneeskundig gebruik", vet en onderstreping toegevoegd, rb) en de volzin uit overweging 26, volgt dat de mogelijkheid om een ABC te verkrijgen voor een door een octrooi beschermde nieuwe therapeutische toepassing van een bekende werkzam€ stof die reeds als geneesmiddel is verhandeld, zich volgens het Hof ook uitstrekt tot de situatie dat de eerdere handelsvergunning ziet op humaan gebruik van dat geneesmiddel. De rechtbank merkt overigens op dat ten aanzien van die nieuwe therapeutische toepassing ook geen beperking ten aanzien van diergeneeskundig en/of humaan gebruik in genoemde overwegingen kan worden gelezen (verweerder heeft dat ook niet gesteld). De conclusie is dat verweerders interpretatie van het Neurim-arrest onjuist is. De omstandigheid dat het Hof van Justitie zich niet expliciet heeft uitgelaten over de verhouding van het Neurirn-arrest tot eerdere jurisprudentie, waarin het begrip 'product' in strikte zin is uitgelegd, maakt het voorgaande niet anders.

5.3. De vraag is wat de gevolgen van deze conclusie zijn voor het bestreden besluit. Verweerder heeft ter zitting aangevoerd dat hij de zaken "tamelijk zwart/wit" ziet: ofwel zijn interpretatie van Neurim is correct en beperkt tot de situatie waarbij de eerdere VHB was verstrekt voor diergeneesmiddelen, ofwel zijn interpretatie is incorrect en ook van toepassing op de situatie dat de eerdere VHB evenzeer verstrekt was voor humane geneesmiddelen, in welk geval hij meent dat aan afgifte van een ABC niets meer in de weg staat; een 'middenweg' ziet hij niet. De rechtbank begrijpt hieruit dat verweerder op zichzelf niet bestrijdt dat de toepassing van de werkzame stoffen estradiolvaleraat en dienogest als anticonceptiemiddel in de vorm van een meerfasenpreparaat wordt beschermd door het (in deze procedure geldig te achten) basisoctrooi en dat hij evenmin bestrijdt dat het geneesmiddel Climodien, waarvoor de eerdere handelsvergunning is verleend, niet binnen dat beschermingsbereik valt, zodat - uitgaande van het Neurim-arrest (zie overweging 26) - de handelsvergunning voor Climodien niet kan worden beschouwd als eerste of eerdere vergunning van 'dit product' als geneesmiddel dat voor deze toepassing wordt gebruikt.

5.4. Gelet hierop is het in het bestreden besluit ingenomen standpunt dat de handelsvergunning voor Climodien vanwege het bepaalde in artikel 3 sub d, van de Verordening aan de afgifte van een ABC in de weg staat, niet langer houdbaar. Nu verweerder geen andere gronden heeft aangedragen op basis waarvan de 'afgifte van een ABC zou moeten worden geweigerd, concludeert de rechtbank dat het certificaat moet worden verleend.

IEF 16605

Vraag aan HvJ EU over eerste markttoegang van een product die een nieuwe formulering van een oud werkzaam bestanddeel is

HvJ EU 13 jan 2017, IEF 16605; (Abraxis), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vraag-aan-hvj-eu-over-eerste-markttoegang-van-een-product-die-een-nieuwe-formulering-van-een-oud-wer
abraxis

Prejudicieel gestelde vraag aan HvJ EU 13 januari 2017, IEF 16605; IEFbe 2095; LS&R 1428  (Abraxis tegen Comptroller-General of Patents) ABC. Octrooirecht. Gestelde vraag, :

Is Article 3(d) of the SPC Regulation to be interpreted as permitting the grant of an SPC where the marketing authorisation referred to in Article 3(b) is the first authorisation within the scope of the basic patent to place the product on the market as a medicinal product and where the product is a new formulation of an old active ingredient?

IEF 16604

Hof: Buma niet tekort geschoten om informatie te vergaren over niet gemelde optredens van Froger

14 feb 2017, IEF 16604; (Buma tegen Van Katwijk), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hof-buma-niet-tekort-geschoten-om-informatie-te-vergaren-over-niet-gemelde-optredens-van-froger

Hof Amsterdam 14 februari 2017, IEF 16604 (Buma tegen Van Katwijk) Auteursrecht. Contractenrecht. In het kort: Het hof vernietigt het vonnis [IEF 14960]. Van Katwijk is tekstschrijver/componist van diverse nummers van René Froger, hij heeft met Buma een exploitatiecontract. Er is onvoldoende grond om aan te nemen dat Buma tekort is geschoten in de nakoming van haar inspanningsverplichting jegens Van Katwijk om informatie te vergaren over mogelijk niet gemelde optredens van Froger.

 

IEF 16603

Conclusie AG: Identificatie van het voortbrengsel relevant voor beoordeling nieuwheid of eigen karakter?

Gerecht EU (voorheen GvEA) 1 feb 2017, IEF 16603; ECLI:EU:C:2017:80 (Easy Sanitary Solutions, EUIPO tegen Group Nivelles), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-ag-identificatie-van-het-voortbrengsel-relevant-voor-beoordeling-nieuwheid-of-eigen-karakt

Conclusie AG HvJ EU 1 februari 2017, gevoegde zaken C‑361/15 P en C‑405/15 P; ECLI:EU:C:2017:80 (Easy Sanitary Solutions, EUIPO tegen Group Nivelles) Modelrecht. De AG geeft het Hof in overweging te beslissen als volgt: Het arrest van het Gerecht EU 13 mei 2015 (IEF 14958; T‑15/13, EU:T:2015:281), wordt gedeeltelijk vernietigd, aangezien het Gerecht in de punten 112 tot en met 133 van dit arrest heeft beoordeeld of de identificatie van het voortbrengsel waarin het tot staving van de vordering tot nietigverklaring aangevoerde oudere model was verwerkt, relevant is voor de beoordeling van de nieuwheid of het eigen karakter van het litigieuze model. Daarmee zijn de grenzen van de in artikel 61, lid 2, van GModVo geregelde rechtmatigheidstoetsing van de beslissingen van de beroepskamers van het EUIPO overschreden.

 

IEF 16602

Prejudiciële vragen aan HvJ EU over debranding en rebranding van waren

HvJ EU 7 feb 2017, IEF 16602; (Mitsubishi tegen Duma c.s.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/prejudici-le-vragen-aan-hvj-eu-over-debranding-en-rebranding-van-waren

Hof van Beroep Brussel 7 februari 2017, IEFbe 2093(Mitsubishi tegen Duma c.s.) Parallelimport, Debranding, Rebranding, marktpraktijken, vergoeding. Procedure merkinbreuk na eerder beslag inzake namaak en vonnis (IEFbe 67) dat inbreukvorderingen van MITSUBISHI afwees. Volledige hervorming in beroep. MITSUBISHI is titularis van de merkenrechten op de bekende woordmerken “MITSUBISHI” en het figuratieve diamantlogo. Zij verzet zich tegen de onrechtmatige parallel invoer in de EER van gemerkte en ontmerkte (of “gedebrande”) hefttrucks afkomstig uit Azië, door DUMA en GSI. Een deskundigenrapport opgesteld na het beslag inzake namaak had de invoer van net geen 1500 van dergelijke heftrucks blootgelegd in de periode 2003 tot en met 2008.

IEF 16601

Bevoegdheid jegens persoon zonder bekende woon- of verblijfplaats via artikel 97 lid 2 UMVo

Rechtbank Den Haag 1 feb 2017, IEF 16601; ECLI:NL:RBDHA:2017:912 (Novomatic c.s. tegen Betsoft c.s.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/bevoegdheid-jegens-persoon-zonder-bekende-woon-of-verblijfplaats-via-artikel-97-lid-2-umvo
random runner

Rechtbank Den Haag 1 februari 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:912 (Novomatic c.s. tegen Betsoft c.s.) Bevoegdheid. Merkenrecht. Novomatic c.s. maken deel uit van het Novomatic concern en houden zich bezig met het ontwikkelen van kansspelen en het produceren, verkopen en exploiteren van speelautomaten; NGS is merkhouder van het Benelux woordmerk 'Random Runner'. Betsoft heeft de slotgames van Novomatic digitaal gemaakt, gelicentieerd en online gaan exploiteren. Artikel 97 lid 5 schaft alleen bevoegdheid voor een rechter van het Handlungsort; dat is 'de lidstaat waar de inbreuk heeft plaatsgevonden of dreigt plaats te vinden'. De rechtbank verklaart zich onbevoegd kennis te nemen van de vorderingen jegens het in Cyprus gevestigde Betsoft voor zover betrekking hebbend op de gestelde inbreuken op de Uniemerken ‘Random Runner’ en ‘Simply Wild’. De rechtbank is jegens [B], die weigert kenbaar te maken waar hij woont of verblijft, bevoegd ex 97 lid 2 UMvo. Het mag worden gehouden dat hij niet woonachtig is in één van de Lidstaten, dus dan is de rechter van de Lidstaat van (één van) de eiser(s) bevoegd.

IEF 16600

Vrouwelijke experts Intellectueel Eigendom gaan elkaar de bal toespelen

Lancering The FIPE, netwerk voor vrouwelijke experts in het intellectueel eigendom. Op internationale vrouwendag, 8 maart 2017, wordt The FIPE (Female Intellectual Property Experts) gelanceerd [uitnodiging]. The FIPE is een netwerk voor vrouwelijke experts in het intellectueel eigendom. Dit netwerk wil deze vrouwen met elkaar in contact brengen en stimuleren zichzelf meer zichtbaar te maken. Volgens het netwerk is de tijd rijp voor vrouwen in deze sector om samen hun waarde voor het intellectueel eigendomsrecht een beter podium te geven.

IEF 16599

HvJ EU advies: Verdrag van Marrakesh voor leesgehandicapten valt onder de exclusieve bevoegdheid EU

HvJ EU 14 feb 2017, IEF 16599; ECLI:EU:C:2017:114 (Verdrag van Marrakesh), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-advies-verdrag-van-marrakesh-voor-leesgehandicapten-valt-onder-de-exclusieve-bevoegdheid-eu

HvJ EU 14 februari 2017, IEF 16599; IEFbe 2092; Advies 3/15 ; ECLI:EU:C:2017:114 (Marrakesh verdrag) Het Verdrag van Marrakesh tot bevordering van de toegang tot gepubliceerde werken voor personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben. Artikel 3 VWEU. Exclusieve externe bevoegdheid van de Europese Unie.

De sluiting van het Verdrag van Marrakesh tot bevordering van de toegang tot gepubliceerde werken voor personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Europese Unie.
IEF 16598

Bewijsbeslag in zaak over gebruik vals Facebookprofiel voor verkrijgen intieme foto's

Rechtbank Limburg , IEF 16598; ECLI:NL:RBLIM:2017:1280 (Facebookgroep Lesbische vrouwen 25+), http://www.ie-forum.nl/artikelen/bewijsbeslag-in-zaak-over-gebruik-vals-facebookprofiel-voor-verkrijgen-intieme-foto-s

Rechtbank Limburg 13 februari 2017, IT ; ECLI:NL:RBLIM:2017:1280 (Facebookgroep Lesbische vrouwen 25+) Mediarecht. Rechtspraak.nl: Kort geding. Gebruik vals Facebookprofiel voor verkrijgen intieme foto’s. Bewijsbeslag digitale gegevens. Verlof tot leggen beslag kan niet alsnog worden geweigerd, ingetrokken of herroepen. Late betekening beslag en nauwkeurige beschrijving van de in beslag genomen zaken, leiden niet tot nietigheid. Beslag is niet disproportioneel. De gegevens moeten worden onderscheiden van de gegevensdragers die voor onderzoek zijn meegenomen. Vooraf was niet bekend op welke gegevensdragers de desbetreffende gegevens zich bevonden. De omstandigheid dat al de gegevensdragers voor onderzoek zijn meegenomen waarop de gegevens zich konden bevinden, maakt het beslag niet disproportioneel. Geen fishing expedition.

IEF 16597

Compensatie proceskosten: Wijze waarop Freedisclaimer wordt aangeboden, speelt inbreuk in de hand

Kantonrechter 1 feb 2017, IEF 16597; ECLI:NL:RBZWB:2017:890 (Freedisclaimer), http://www.ie-forum.nl/artikelen/compensatie-proceskosten-wijze-waarop-freedisclaimer-wordt-aangeboden-speelt-inbreuk-in-de-hand

Ktr. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 1 februari 2017, IEF 16597; ECLI:NL:RBZWB:2017:890 (Freedisclaimer) Inbreuk auteursrecht. Compensatie proceskosten. Eiser is de maker van een Disclaimer die hij via freedisclaimer.eu gratis aanbiedt als aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. De wijze waarop gedaagde disclaimer gebruikt, levert een inbreuk op van het aan eiser toekomend auteursrecht. Handhavingskosten deels niet toewijsbaar in verband met het onvoldoende onderbouwde stelling dat brieven zijn ontvangen. Proceskosten gecompenseerd wegens het feit dat de wijze, waarop de disclaimer wordt aangeboden, inbreuk op het auteursrecht in de hand speelt.

IEF 16596

Schade auteursrechtinbreuk Bollywood-dvd's geschat met een afzetstaffel

Rechtbank Den Haag 15 feb 2017, IEF 16596; ECLI:NL:RBDHA:2017:1418 (Dasoptical tegen Govinda Tours), http://www.ie-forum.nl/artikelen/schade-auteursrechtinbreuk-bollywood-dvd-s-geschat-met-een-afzetstaffel

Rechtbank Den Haag 15 februari 2017, IEF 16596; ECLI:NL:RBDHA:2017:1418 (Dasoptical tegen Govinda Tours) Schadestaat procedure na vaststelling auteursrechtinbreuk door de verkoop van Bollywood DVD's [IEF 12196]. Schade wordt geschat ex artikel 6:97 BW. In een tabel geeft de rechtbank een schatting van de gemiste afzet DVD’s in de jaren 2007, 2008 en 2009 uitgaande van voornoemde afzetstaffel. Uitgangspunt zijn de verkoopcijfers uit het schaderapport en de overgelegde facturen. Voor zover er reële verkoopcijfers van het tweede jaar voorhanden zijn, wordt daarvan uitgegaan als deze hoger liggen dan de 50% staffel, en worden deze aangevuld met een schatting tot 50% van de staffel als deze lager liggen dan die staffel. Veroordeling tot betaling van €2.307,-.

IEF 16594

TV-toestel in hotelkamer is geen mededeling op een tegen betaling van een toegangsprijs voor het publiek toegankelijke plaats

HvJ EU 16 feb 2017, IEF 16594; ECLI:EU:C:2017:131 (VG Rundfunk tegen Hettegger Hotel Edelweiss), http://www.ie-forum.nl/artikelen/tv-toestel-in-hotelkamer-is-geen-mededeling-op-een-tegen-betaling-van-een-toegangsprijs-voor-het-pub

HvJ EU 16 februari 2017, IEF 16594; IEFbe 2090; ECLI:EU:C:2017:131 (VG Rundfunk tegen Hettegger Hotel Edelweiss) Auteursrecht. Naburige rechten. Plaatsen die tegen betaling van een toegangsprijs voor het publiek toegankelijk zijn – Mededeling van uitzendingen door middel van in hotelkamers aanwezige televisietoestellen. HvJ EU verklaart voor recht:

Artikel 8, lid 3, van [richtlijn 2006/115/EG], moet aldus worden uitgelegd dat de mededeling van RTV-uitzendingen door middel van in hotelkamers aanwezige televisietoestellen geen mededeling vormt die wordt verricht op een tegen betaling van een toegangsprijs voor het publiek toegankelijke plaats.

IEF 16595

Erwin Gaur - Gardi

Onder het half-pseudoniem Erwin Gaur, verschijnt vandaag de roman ‘Gardi’, “een korte roman over obsessie, over liefde en de impact van terreur”. Parallel verscheen ook de boektrailer op YouTube.

IEF 16593

Nietigverklaring van Gemeenschapsmodel op thermosifons voor verwarmingsradiatoren

Gerecht EU (voorheen GvEA) 16 feb 2017, IEF 16593; ECLI:EU:T:2017:87 (Antrax tegen Vasco), http://www.ie-forum.nl/artikelen/nietigverklaring-van-gemeenschapsmodel-op-thermosifons-voor-verwarmingsradiatoren
Radiator

Gerecht EU 16 februari 2017, IEF 16593; IEFbe 2089; ECLI:EU:T:2017:87 (Antrax tegen Vasco) In het kort: Gemeenschapsmodel. Nietigheidsprocedure. Samenstelling van de kamer van beroep, onpartijdigheid. Oudere gemeenschapsmodellen. Verzadiging van de stand van de techniek. Nietigheidsgrond. Geen eigen karakter. Antrax is houdster van gemeenschapsmodellen voor thermosifons voor verwarmingsradiatoren. Vasco vordert met succes de nietigverklaring op basis van oudere Duitse modellen. De kamer van beroep vernietigt deze beslissing op grond van ontoereikende passende motivering voor het ontbreken van nieuwheid, maar verklaart het model nietig vanwege ontbreken eigen karakter. Het Gerecht EU verwerpt het beroep.

IEF 16592

Niet naleven van beheersovereenkomst gezamenlijke IE-rechten heeft geen derdenwerking

Rechtbank Den Haag 8 feb 2017, IEF 16592; ECLI:NL:RBDHA:2017:1087 (Tower Living tegen De Kleine Winst), http://www.ie-forum.nl/artikelen/niet-naleven-van-beheersovereenkomst-gezamenlijke-ie-rechten-heeft-geen-derdenwerking
tower living

Rechtbank Den Haag 8 februari 2017, IEF16592; ECLI:NL:RBDHA:2017:1087 (Tower Living tegen De Kleine Winst) Uitputting. Tower Living is een groothandel in meubel- en interieurproducten. Bestuurder A en Indonesische vennootschap X ontwikkelen de Daan-collectie die op internationale beurs IFEX als Aimann Collection wordt aangeboden. X en A spreken een gezamenlijk auteursrecht af. Ze distribueert via geselecteerd netwerk Jouw Meubel. DKW drijft een (web)winkel in meubels en woondecoraties. Na sommatie aan DKW, volgt een vaststellingsovereenkomst met boeteclausule en een daarna gestelde overtreding daarvan door DWK. Echter X heeft de Kolony-meubels in de EER gebracht en er wordt met succes een beroep gedaan op uitputting. Ex 14 lid 2 GModVo komt het (niet-geregistreerd Gemeenschaps)modelrecht hun ook gezamenlijk toe. Nu sprake is van economische verbondenheid, moet het in de handel brengen van de Kolony-meubels in beginsel worden geacht te zijn geschied met toestemming van A. Het niet naleven van de beheersovereenkomst door X heeft geen auteursrechtelijke of modelrechtelijke derdenwerking. Vorderingen - ook tot nietigverklaring Gemeenschapsmodellen en niet bestaan van auteursrecht - worden afgewezen.

IEF 16591

Tegenbewijs dat het jasje niet als inspiratiebron is gebruikt

Rechtbank Amsterdam 1 feb 2017, IEF 16591; ECLI:NL:RBAMS:2017:611 (Pauw tegen Purdey Mode), http://www.ie-forum.nl/artikelen/tegenbewijs-dat-het-jasje-niet-als-inspiratiebron-is-gebruikt
jasje pauw Purdey

Rechtbank Amsterdam 1 februari 2017, IEF16591; ECLI:NL:RBAMS:2017:611 (Pauw tegen Purdey Mode) Tussenvonnis. Geen auteursrechtinbreuk. Slaafse nabootsing. Contractenrecht. Pauw is een Nederlands Modehuis met een collectie vernieuwende ontwerpen met stijlvolle en exclusieve uitstraling uitgevoerd in hoge kwaliteit. Purdey is dat ook, maar heeft een meer toegankelijke prijs. Purdey erkent eerder auteursrechtinbreuk te hebben gemaakt op de Pauw-ontwerpen. Dit jasje is een eigen, onafhankelijke schepping en zij wijst op haar eerdere jasjes waarop dit jasje is gebaseerd. Dit overtuigt niet, omdat deze jasjes uit 2010-2015 zijn en dus na het ontwerp van Pauw openbaar is geworden. Purdey wordt toegestaan tegenbewijs te leveren tegen het voorshandse oordeel dat zij in strijd met de vaststellingsovereenkomst Pauw ontwerpen als inspiratiebron te gebruiken. Geen auteursrechtinbreuk.

IEF 16590

Jesse Hofhuis - Noot bij Bacardi/Seva

Jesse Hofhuis

J.S. Hofhuis, Noot bij Bacardi/Seva, IEF 16590, IE-Forum.nl Rechtbank Den Haag 1 april 2015; ECLI:NL:RBDHA:2015:3529; IEF 14846 (tussenvonnis) en 13 april 2016; ECLI:NL:RBDHA:2016:3789; IEF 15862 (eindvonnis) De hierna te bespreken vonnissen maken onderdeel uit van een inmiddels lange lijst van relatief recente uitspraken in geschillen tussen Bacardi enerzijds en internationaal opererende parallelhandelaars en de door hen ingeschakelde logistieke dienstverleners anderzijds. Veel van deze zaken zijn enige tijd aangehouden in afwachting van de antwoorden op door Hof Den Haag gestelde prejudiciële vragen in een van die zaken, tegen logistieke dienstverlener TOP Logistics. Na het arrest van het HvJ EU van 16 juli 2015 (in zaak C-379/14, arrest TOP Logistics) is een gestage stroom van eindvonnissen en eindarresten op gang gekomen, waaronder het eindvonnis van 13 april 2016 in de hier te bespreken zaak (de zaak Seva).

IEF 16589

Hof: Teken Stitch & Glory maakt toch inbreuk op woordmerk Stitch&Co

Belgische gerechten 5 sep 2016, IEF 16589; (Stitch&Co tegen Lazuli), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hof-teken-stitch-glory-maakt-toch-inbreuk-op-woordmerk-stitch-co
stitch

Voorz. Rechtbank van KH (en afd.) Antwerpen 21 oktober 2015 (Stitch&Co tegen Lazuli) en Hof van Beroep Antwerpen 5 september 2016, IEF 16589; IEFbe 2088 (Lazuli tegen Stitch&Co) Merkenrecht. Stitch & Co is een handelszaak die textielen en stoffen verkoopt onder het gelijkluidende ingeschreven woordmerk. Lazuli heeft ook een handelszaak en een webwinkel met een logo met de woorden "Stitch & Glory". Het logo met onderschrift 'No stitch, no glory' is geen element in het WOORDmerk STITCH&CO en zodoende is er geen sprake van een merkinbreuk.  De voorzitter stelt wel inbreuk op eerlijke marktpraktijken vast en beveelt staking. Het hof oordeelt dat er wel merkinbreuk wordt gepleegd ex 2.20.1.b. BVIE. Gelet op het minieme verschil tussen het woordmerk van geïntimeerde en het door de appellante gebruikte teken kan het publiek menen dat de betrokken waren van dezelfde onderneming afkomstig zijn. Er is wel degelijk verwarringsgevaar.

 

IEF 16588

Verwijdering van journalisten van tribune tijdens parlementair debat is schending EVRM

EHRM 9 feb 2017, IEF 16588; application no 67259/14 (Selmani e.a. tegen FYROM), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verwijdering-van-journalisten-van-tribune-tijdens-parlementair-debat-is-schending-evrm

EHRM 9 februari 2017, IEF 16588; IEFbe 2087; application no 67259/14 (Selmani e.a. tegen FYROM) Mediarecht. Uit het persbericht: Selmani c.s. zijn journalisten en zijn met geweld verwijderd van de tribune van het nationale parlement weer zij verslag deden van het parlementaire debat over de Rijks begroting voor 2013. Gedurende het debat hebben leden van de oppositie verstoringen veroorzaak en zijn verwijderd door de beveiligingsmedewerkers. Verzoekers zijn geaccrediteerde journalisten en weigerden de tribune, een voor journalisten toegewezen gebied, te verlaten en werden gedwongen verwijderd. Bij het Constitutioneel Hof klagen zij over het incident en klagen ze dat er geen mondelinge zitting was om feiten aan te vechten. Er was geen indicatie dat er gevaar was van de protesten buiten het parlement of van de journalisten, enkel van de verwijderde parlementsleden. Verwijdering van de journalisten was niet noodzakelijk noch te rechtvaardigen, dat is een inbreuk op artikel 10, vrijheid van meningsuiting. Dat er - ondanks verzoek daartoe - geen mondelinge behandeling is geweest en zonder reden te geven waarom die niet noodzakelijk was, is een schending van artikel 6 (right to a fair hearing).