IEF 16788

1 juni - Benelux Merkencongres

Op donderdag 1 juni 2017 vindt het Benelux Merkencongres plaats in Het College Hotel in Amsterdam. Tijdens het Benelux Merkencongres worden alle recente ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak besproken en wordt stilgestaan bij de impact daarvan op de praktijk. Daarnaast komen de volgende onderwerpen tijdens het congres aan bod: - actualiteiten - referend merkgebruik - Het nieuwe recht tegen goederen in transit: scope en bewijslast - Likelihood of confusion and trademark searches - Artificial Intelligence en merkinbreuk opsporen - begripsmatige overeenstemming en, beweerdelijke decoratief, gebruik van teksten op kleding. Lees het complete programma hier

IEF 16822

Mercedesstickers op imitatievelgen is misleidend

Rechtbank Amsterdam 24 mei 2017, IEF 16822; ECLI:NL:RBAMS:2017:3578 (Mercedesstickers), http://www.ie-forum.nl/artikelen/mercedesstickers-op-imitatievelgen-is-misleidend

Rechtbank Amsterdam 24 mei 2017, IEF 16822; ECLI:NL:RBAMS:2017:3578 (Mercedesstickers) Misleiding Mercedesstickers. BVA Auctions heeft imitatievelgen met Mercedesstickers online aangeboden en daarmee de koper misleid. BVA Auctions moet de koper een bedrag van bijna €1.500 terugbetalen.

IEF 16821

Domeinnaam ok.nl maakt geen inbreuk op okolie.nl

Hof Arnhem-Leeuwarden 23 mei 2017, IEF 16821; (Fuelplaza tegen Gaos), http://www.ie-forum.nl/artikelen/domeinnaam-ok-nl-maakt-geen-inbreuk-op-okolie-nl

Hof Arnhem-Leeuwarden 23 mei 2017, IEF 16821 (Fuelplaza tegen Gaos) Domeinnaam. Centraal in dit hoger beroep staat de vraag of het houden van de domeinnaam ok.nl door Gaos is aan te merken als gebruik waartegen Fuelplaza op grond van artikel 2.20 lid 1 onder d BVIE kan optreden. Ten eerste is sprake van 'gebruik' van de domeinnaam door Gaos, er is dus geen sprake van het louter geregistreerd houden van de domeinnaam. Ten tweede is er geen sprake van het zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan omdat Gaos stelt de domeinnaam niet te willen verkopen. Gaos heeft de domeinnaam toentertijd rechtsgeldig verkregen en de site van Fuelplaza wordt door Gaos niet hinderlijk geblokkeerd. Er is daarom ook geen sprake van een onrechtmatige daad. Gaos hoeft de domeinnaam ok.nl dus niet over te dragen aan Fuelplaza.

IEF 16820

Gerecht EU: Verwarringsgevaar geen vereiste voor artikel 8 lid 5

Gerecht EU (voorheen GvEA) 3 mei 2017, IEF 16820; (Environmental Manufacturing/EUIPO - Wolf), http://www.ie-forum.nl/artikelen/gerecht-eu-verwarringsgevaar-geen-vereiste-voor-artikel-8-lid-5

Gerecht EU 3 mei 2017, IEF 16820; IEFbe 2188; zaak T‑681/15 (Environmental Manufacturing/EUIPO - Wolf) Verwateringsgevaar. Gevaar voor free-riding. Voor het vergelijken van de tekens moet naast de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten gekeken worden naar de totaalindruk. Visueel zijn de tekens redelijk gelijk, auditief is er geen vergelijking mogelijk en begripsmatig zijn ze ook redelijk gelijk.  Verder is er sprake van een kans op verwarringsgevaar. In voorgaande beschikkingen zijn alleen de litigieuze tekens onderzocht in het licht van artikel 8 lid 5. Het verwarringsgevaar ex artikel 8 lid 1 sub b is niet onderzocht en er zal niet verder op in worden gegaan. In voorgaande beschikkingen [IEF 14639, IEF 13223 en IEF 11342] werd alleen het probleem van verwatering en free-riding aangehaald. In die context is er geen onderzoek nodig naar het verwarringsgevaar, aangezien het bestaan van een gelijkenis tussen de betrokken tekens voldoende is. Het verzoek tot schending wordt daarom ongegrond worden verklaard. Het beroep wordt in zijn geheel afgewezen.

IEF 16819

Hardware-AMvB's thuiskopie niet onverbindend

Hof Den Haag 23 mei 2017, IEF 16819; ECLI:NL:GHDHA:2017:1359 (HP, Dell, Imation en FAIR tegen Staat der Nederlanden en Stichting De Thuiskopie), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hardware-amvb-s-thuiskopie-niet-onverbindend

Hof Den Haag 23 mei 2017, IEF 16819; IT 2292; ECLI:NL:GHDHA:2017:1359 (HP, Dell, Imation en FAIR tegen Staat der Nederlanden en Stichting De Thuiskopie) Thuiskopie ex 16c lid 1 Auteurswet. Bij AMvB zijn er, overeenkomstig het SONT-advies, nieuwe voorwerpen aangewezen ex 16c Aw en nieuwe thuiskopievergoedingen vastgesteld. De rechtbank verklaart dat de hardware-AMvB's in strijd zijn met het verbod op willekeur [IEF 14552]. Het Hof vernietigt het vonnis voorzover de vorderingen van HP c.s. zijn toegewezen en wijst de vorderingen af. Geen van de door HP aangedragen gronden kunnen haar vorderingen dragen: de 2012/2015-AMvB's kunnen niet strijdig worden geacht met de ARl, artikel 16c Aw, het willekeurverbod en/of het zorgvuldigheidsbeginsel. De AMvB's zijn niet onverbindend en de vaststelling en uitvaardiging daarvan door de Staat is niet onrechtmatig, zodat hij hierom niet schadeplichtig is. Er is niet onverschuldigd betaald. Het hof is tot deze beslissingen gekomen zonder de Copydan-kopieën mee te rekenen.

IEF 16818

Prejudiciële vraag over auteursrechtinbreuk filesharing bij meerdere gezinsleden

HvJ EU 17 mrt 2017, IEF 16818; (Audioboek Dan Brown), http://www.ie-forum.nl/artikelen/prejudici-le-vraag-over-auteursrechtinbreuk-filesharing-bij-meerdere-gezinsleden

Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU 17 maart 2017, IEF 16818; IEFbe 2186; C-149/17 (Audioboek Dan Brown) Auteursrecht. Informatiemaatschappij. Verzoekster is houdster van de rechten die zijn verleend aan de producent van het fonogram betreffende de audioversie van het auteursrechtelijk beschermde werk “Het verloren symbool” van de auteur Dan Brown. Verweerder is de houder van de litigieuze internetaansluiting waarmee dit luisterboek op 08-05- 2010 voor downloaden is aangeboden aan een onbeperkt aantal gebruikers van internetsites voor filesharing. Verzoekster heeft verweerder 28-10-2010 vergeefs gesommeerd de inbreuk te staken, waarna zij van verweerder als houder van het IP-adres een schadevergoeding heeft geëist. Verweerder stelt dat zijn internetadres voldoende is beveiligd; hij betwist de inbreuk op het auteursrecht en geeft aan dat zijn in hetzelfde huis wonende ouders, die naast hem toegang tot de internetaansluiting hebben, de litigieuze data niet hebben gedownload. Op het bewuste tijdstip waren alle computers in huis uitgeschakeld. Deze lezing is door de ouders bevestigd. Verzoekster stelt een schadevergoedingsactie in bij de Rb München maar die wordt afgewezen op de grond dat er niet van kan worden uitgegaan dat verweerder de beweerde inbreuk heeft begaan en dat de ouders de feiten niet kunnen hebben gepleegd. Verzoekster gaat in beroep bij de verwijzende rechter.

IEF 16817

Pakket inzake nieuwe EU-regels voor auteursrechten

In dit dossier treft u kamerstukken die te maken hebben met de behandeling van de Europese voorstellen uit het pakket inzake nieuwe EU-regels voor auteursrechten:
1) Voorstel voor een richtlijn inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt
2) Voorstel voor een verordening tot vaststelling van voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten bij bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van televisie- en radioprogramma’s
3) Voorstel voor een verordening inzake de grensoverschrijdende uitwisseling tussen de Unie en derde landen van exemplaren in toegankelijke vorm van bepaalde door het auteursrecht en naburige rechten beschermde werken en ander materiaal ten behoeve van personen die een leeshandicap hebben
4) Voorstel voor een richtlijn inzake bepaalde toegestane vormen van gebruik van door auteursrechten en naburige rechten beschermde werken en ander materiaal ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben

IEF 16816

Weglaten van (ongeveer) een week in conclusies is ongeoorloofde toegevoegde materie

Rechtbank Den Haag 12 mei 2017, IEF 16816; ECLI:NL:RBDHA:2017:5035 (Biogen tegen Celltrion), http://www.ie-forum.nl/artikelen/weglaten-van-ongeveer-een-week-in-conclusies-is-ongeoorloofde-toegevoegde-materie

Rechtbank Den Haag 12 mei 2017, IEF 16816; ECLI:NL:RBDHA:2017:5035 (Biogen tegen Celltrion) Octrooi-inbreukverbod afgewezen voor biosimilar van retuximab. Gerede kans dat octrooi voor ongeldig wordt gehouden vanwege ongeoorloofde toegevoegde materie. Biogen vordert een verbod van Celltrion om inbreuk te maken op het Nederlandse deel van het octrooi. Het betoog van Celltrion dat sprake is van ongeoorloofde toegevoegde materie wordt bevestigd. Biogen heeft geen beroep gedaan op gedeeltelijke instandhouding. Zelfs als zij dit wel zou hebben gedaan, dienen de gevraagde voorzieningen te worden geweigerd. Naar voorlopig oordeel mag de tijdsaanduiding van (ongeveer) een week niet in de ingeroepen conclusies  ontbreken omdat weglating ervan ongeoorloofde toegevoegde materie betekent.

IEF 16815

Vragen aan HvJ EU over de auteursrechtelijk bescherming van smaak en wat de eisende partij dient te stellen

HvJ EU 23 mei 2017, IEF 16815; (Levola tegen Smilde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vragen-aan-hvj-eu-over-de-auteursrechtelijk-bescherming-van-smaak-en-wat-de-eisende-partij-dient-te

Hof Arnhem-Leeuwarden 23 mei 2017, IEF 16815 (Levola tegen Smilde) Auteursrecht op smaak. Levola stelt dat het product 'Witte Wievenkaas' en auteursrechtelijke verveelvoudiging vormt van de smaak van haar 'Heks'nkaas'. De rechtbank [IEF 15013] heeft de vraag of smaak van een voedingsmiddel auteursrechtelijk beschermd kan worden in het midden gelaten omdat Levola had nagelaten de elementen van de smaak leiden tot bescherming van het EOK/PS. Het Hof stelt hiertoe prejudiciële vragen:

1.(a) Verzet het Unierecht zich ertegen dat de smaak van een voedingsmiddel - als eigen intellectuele schepping van de maker - auteursrechtelijk beschermd wordt?

In het bijzonder:

IEF 16814

Nederlandse rechter bevoegd ondanks woonplaats gedaagde in China

Rechtbank Den Haag 12 mei 2017, IEF 16814; ECLI:NL:RBDHA:2017:5087 (Philips tegen Ningbo Youhe), http://www.ie-forum.nl/artikelen/nederlandse-rechter-bevoegd-ondanks-woonplaats-gedaagde-in-china

Rechtbank Den Haag 12 mei 2017, IEF 16814; ECLI:NL:RBDHA:2017:5087 (Philips tegen Ningbo Youhe) Auteursrecht. Gemeenschapsmodelrecht. Verstek. Internationale bevoegdheid jegens Chinese gedaagde. Gedaagde is niet verschenen in de procedure, maar het is voldoende aannemelijk geworden dat gedaagde van de terechtzitting op de hoogte was en dat zij de dagvaarding tijdig heeft ontvangen. Er daarom met toepassing van artikel 15 lid 3 van het Haags Betekeningsverdrag worden overgegaan tot verstekverlening. Nu gedaagde woonplaats heeft in China is de voorzieningenrechter in beginsel slechts bevoegd op grond van artikel 6 sub e Rv (forum locus delicti). Indien zou worden aangenomen dat er in China geen voorziening voorhanden is om de inbreuk tegen te gaan, valt niet in te zien waarom van eiseressen (die onderdeel zijn van een groot concern) niet kan worden gevergd om in de relevante EU-lidstaten een procedure aanhangig te maken. Eiseressen kunnen in Nederland op grond van de Gemeenschapsmodelrechten wel een grensoverschrijdend verbod verkrijgen. Belang om daarnaast een verbod op basisc van auteursrechten en slaafse nabootsing is minder gewichtig. De voorzieningenrechter beveelt gedaagde iedere inbreuk op de gemeenschapsmodelrechten te staken, onder dwangsom van €10.000 per dag(deel) of €200 per verkocht inbreukmakend product, met een maximum van €250.000.

IEF 16812

Hof bekrachtigt dat gegevens over advocaat uit zoekresultaten Google verwijderd moeten worden

Hof Den Haag 23 mei 2017, IEF 16812; ECLI:NL:GHDHA:2017:1360 (Google tegen X), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hof-bekrachtigt-dat-gegevens-over-advocaat-uit-zoekresultaten-google-verwijderd-moeten-worden

Gerechtshof Den Haag 23 mei 2017, IEF 16812; IT 2288; ECLI:NL:GHDHA:2017:1360 (Google tegen X) Mediarecht. Privacy. Vonnis waarin Rechtbank Rotterdam [IT 2043] bepaalt dat Google tweetal links uit zoekresultaten moet verwijderen, wordt bekrachtigd. De grieven gaan over: de stelling dat het feit dat de bronpagina strafrechtelijke persoonsgegevens bevat, nog niet maakt dat Google die gegevens verwerkt, dat los daarvan door de opname van de URL in de resultatenlijst, die de naam en foto van verweerder bevat, slechts sprake is van verwerking van 'gewone' persoonsgegevens en geen 'strafrechtelijke' gegevens, dat de rechtbank ten onrechte het bevel niet heeft beperkt tot google.nl maar ook google.com, en het bevel daarmee een extra-territoriale werking heeft gekregen waarvoor geen recht bestaat en dat de dwangsomoplegging niet nodig was als prikkel om de beschikking na te leven.

IEF 16813

Vraag aan HvJ EU: Is met toestemming plaatsen op openbare website beschikbaarstelling voor het publiek, wanneer het werk op een server wordt gekopieerd en van daaruit op website wordt geüpload?

HvJ EU 23 feb 2017, IEF 16813; (Land Nordrhein-Westfalen tegen Dirk Renckhoff), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vraag-aan-hvj-eu-is-met-toestemming-plaatsen-op-openbare-website-beschikbaarstelling-voor-het-publie

Prej. vragen aan HvJ EU 23 februari 2017, IEF 16813; IT 2289; IEFbe 2183; C-161/17 (Land Nordrhein-Westfalen tegen Dirk Renckhoff) Auteursrecht. Via Minbuza: Verzoeker is beroepsfotograaf. Verweerder is de deelstaat Nordrhein-Westfalen als zijnde belast met onderwijsinspectie. Het gaat om een foto van verzoeker van de stad Cordoba die een scholiere van een school die onder verantwoordelijkheid van verweerder valt (als onderwijsinspectie) bij een in het Spaans gesteld werkstuk op de website van de school heeft geplaatst. Onder de foto staat een verwijzing naar de website waaraan verzoeker de foto voor gebruik (‘eenvoudig gebruiksrecht’) heeft afgestaan. Hij stelt dat de school zijn auteursrechtelijk reproductierecht en het recht op beschikbaarstelling voor het publiek heeft geschonden. Hij eist een verbod op het vertonen van de foto en een schadevergoeding. Verzoeker wordt in eerste twee instanties in het gelijk gesteld. De appelrechter oordeelt dat de foto valt onder auteursrechtelijke bescherming van de DUI auteurswet en dat verzoeker recht heeft op bescherming van naburige rechten. Door plaatsing op de website van de school had verzoeker niet meer de uitsluitende zeggenschap over beschikbaarstelling van zijn foto voor het publiek. Hij stelt vast dat de leerkracht Spaans aansprakelijk is omdat zij de in het kader van haar onderwijsactiviteiten op haar rustende toezicht- en controleverplichtingen niet is nagekomen.

IEF 16810

Sprake van duurovereenkomst nu 7-Agency bemiddelt in totstandkoming van boekingen

Rechtbank Oost-Brabant 17 mei 2017, IEF 16810; (7-Agency tegen DJ), http://www.ie-forum.nl/artikelen/sprake-van-duurovereenkomst-nu-7-agency-bemiddelt-in-totstandkoming-van-boekingen

Rechtbank Oost-Brabant 17 mei 2017, IEF 16810 (7-Agency tegen DJ) Muziekcontracten. De vraag is of partijen feitelijk gewoon uitvoering hebben willen geven aan de inhoud van de (verlengde) overeenkomst, inclusief opzeggingsformaliteiten (standpunt 7-Agency) of dat sprake is van een (nieuwe) overeenkomst van onbepaalde tijd die op ieder moment, althans met en opzegtermijn van twee maanden, opzegbaar is (standpunt DJ). 7-Agency heeft onvoldoende aangevoerd dat de overeenkomst van 1 oktober 2012 stilzwijgend met telkens een jaar is verlengd. Aangezien 7-Agency bemiddelde in de totstandkoming en het verzorgen van boekingen van DJ, wat een steeds voortdurende prestatie betreft, is er sprake van een duurovereenkomst. Het hanteren van een opzegtermijn bij een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd dient veelal als compensatie voor de opzegging voor de wederpartij. Een opzegtermijn van twee maanden is in dit geval redelijk. 7-Agency heeft aangegeven dat artiesten worden geboekt op een termijn van een half jaar tot een jaar. Volgens 7-Agency is, als wordt uitgegaan van telkens een overeenkomst met een looptijd van een jaar, een opzegtermijn van twee maanden voldoende om de negatieve gevolgen van vroegtijdig vertrek van de artiest op te vangen. Niet in te zien is waarom een termijn van twee maanden niet toereikend is bij een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Ook dan is nog steeds sprake van boeken van de artiest op een termijn van een half jaar of een jaar. De DJ mocht de overeenkomst opzeggen met deze opzegtermijn; de opzeggingsbrief dateert van 29 september 2015, en de overeenkomst is per 1 december 2015 rechtsgeldig beëindigd.

IEF 16811

Wist voormalige contractspartij buitenkeukenproducent van geheimhouding met derde?

Rechtbank Amsterdam 2 feb 2017, IEF 16811; ECLI:NL:RBAMS:2017:2911 (SHM tegen Boretti), http://www.ie-forum.nl/artikelen/wist-voormalige-contractspartij-buitenkeukenproducent-van-geheimhouding-met-derde
shm boretti

Rechtbank Amsterdam 2 februari 2017, IEF 16811; ECLI:NL:RBAMS:2017:2911 (SHM tegen Boretti) Auteursrecht product en handleiding. Geen slaafse nabootsing. Geheime bedrijfsinformatie van haar voormalige contractspartij. Profiteren van toerekenbaar tekortschieten van geheimhouding derde tegenover diezelfde contractspartij. Sure Heat produceert en verkoopt barbecue- en grillapparatuur. Boretti brengt diverse gelijke producten op de markt. Sure Heat laat voor Boretti enkele serie buitenkeukens tot 2012 vervaardigen in China. Met de Chinese partij CHant heeft ze een geheimhoudingsovereenkomst. Op een beurs in 2014 worden sterkgelijkende Boretti-buitenkeukens ontdekt. Boretti betwist dat zij op de hoogte was van het bestaan en de inhoud van de tussen Sure Heat en Chant gesloten geheimhoudingsovereenkomst. SHM biedt bewijs aan en wordt toegelaten deze te leveren. De zaak wordt verwezen naar de rol. Omdat SHM geen eigen producten onder haar eigen naam op de markt brengt, is er geen sprake van slaafse nabootsing. SHM slaagt niet in het van haar gevraagde bewijs te leveren van de gestelde inbreuk op de auteursrecht op de buitenkeukens. De oorspronkelijke handleidingen zijn door Boretti openbaargemaakt, zonder naamsvermelding. Er zijn geen afspraken die derogeren aan artikel 8 Aw.

IEF 16809

Conclusie AG: Toevoeging Charlotte aan de term Port doet op ernstige wijze afbreuk aan de BOB Porto/Port

HvJ EU 18 mei 2017, IEF 16809; ECLI:EU:C:2017:394 (EUIPO tegen Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-ag-toevoeging-charlotte-aan-de-term-port-doet-op-ernstige-wijze-afbreuk-aan-de-bob-porto-p
port charlotte

Conclusie AG HvJ EU 18 mei 2017, IEF 16809; IEFbe 2182; ECLI:EU:C:2017:394 ; C‑56/16 P (EUIPO tegen Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto) Geografische aanduidingen. Woordmerk ‚Port Charlotte’. Mogelijkheid van erkenning van een aanvullend niveau van bescherming door het nationale recht. BOB voor wijn en een Uniemerk dat volgens de houders van de BOB op ongerechtvaardigde wijze gebruik heeft gemaakt van de kenmerkende geografische naam van de BOB Porto/Port. Het EUIPO heeft eerst het onderscheidende teken „Port Charlotte” ingeschreven als Uniemerk ter aanduiding van whisky, en wijst de door het IVDP ingestelde vordering tot nietigverklaring af. Gerecht EU wijst het beroep van IVDP gedeeltelijk toe; de hogere voorziening geeft blijk van een onjuiste opvatting dat, a) volgens EUIPO, BOB's bescherming ook door nationaal recht wordt geregeld en, b) volgens IVDP, bevestiging dat het merk PORT CHARLOTTE verenigbaar is met BOB Porto/Port. Conclusie AG: vernietig de beslissingen.

IEF 16808

Reclame met lookalike levert geen schadevergoeding op

Hof Amsterdam 2 mei 2017, IEF 16808; ECLI:NL:GHAMS:2017:1722 (Mavic tegen Picnic), http://www.ie-forum.nl/artikelen/reclame-met-lookalike-levert-geen-schadevergoeding-op

Hof Amsterdam 2 mei 2017, IEF 16808; RB 2868; ECLI:NL:GHAMS:2017:1722 (Mavic tegen Picnic) Zie eerder IEF 16619. Lookalike en portretrecht. Hof bekrachtigt afwijzende beschikking. Kan er bij het gebruik van een 'lookalike' in een commercial een beroep worden gedaan op artikel 21 Auteurswet en de onrechtmatige daad? Het hof oordeelt dat de commercial van Picnic duidelijk is bedoeld als parodie op de eerdere reclame van Jumbo waarin de echte appellant een rol speelt. Het is duidelijk dat de makers van de commercial niet hebben beoogd dat het publiek de 'lookalike' als de echte appellant identificeert. Bovendien staat het appellant niet vrij om met een concurrent van Jumbo in zee te gaan. Er kan daarom niet van worden uitgegaan dat er sprake is van omzetderving. Het beroep op artikel 21 Auteurswet faalt, evenals het beroep op artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek. Appellanten hebben niet concreet toegelicht dat en in welke omvang zij schade hebben geleden, gezien er geen sprake is van omzetderving en er ook niet is aangevoerd dat er sprake is van reputatieschade.

IEF 16807

Uitvoeringsverordening en gedelegeerde Verordening bij de EUMVo

FR ci-dessous. De nieuwe Uitvoerings- en de gedelegeerde verordening van de Uniemerkverordening zijn inmiddels door de Commissie goedgekeurd en kunnen hier geraadpleegd worden:  uitvoeringsverordening en gedelegeerde verordening (de documenten worden pas officieel gepubliceerd en in werking treden indien het Europees Parlement en de Raad geen bezwaren uiten binnen de wettelijk voorziene termijn).

Le nouveau Règlement d’exécution et le Règlement délégué du Règlement sur la marque de l’Union européenne ont entretemps été approuvés par la Commission. Pour consulter ces documents cliquez sur ces liens: règlement d’exécution en règlement délégué (les textes ne seront officiellement publiés et n’entreront en vigueur que si le Parlement européen et le Conseil ne font pas valoir des objections dans le délai légal prévu).

IEF 16806

HR: Eigen gezicht van hangers kan afnemen, en zelfs ‘verwateren’

19 mei 2017, IEF 16806; ECLI:NL:HR:2017:938 (All round tegen Simstars), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hr-eigen-gezicht-van-hangers-kan-afnemen-en-zelfs-verwateren

HR 19 mei 2017, IEF 16806; ECLI:NL:HR:2017:938 (All round tegen Simstars). Onrechtmatige daad. Intellectuele eigendomsrecht. Slaafse nabootsing van Mi Moneda-hangers. Hof [IEF 15462] en Rechtbank [IEF 13915]. Slaafse nabootsing van een product dat een 'eigen gezicht' heeft op een wijze die nodeloos verwarring veroorzaakt, is een vorm van oneerlijke mededinging, waartegen een onrechtmatige daad kan worden ingeroepen. Dit eigen gezicht kan afnemen, en zelfs verdwijnen (‘verwateren’) naarmate meer soortgelijke producten op de markt verschijnen en zich handhaven. Voor artikel 10bis lid 3, onder 1 VvP bestaat er geen onderscheid tussen directe (product) en indirecte (herkomst) verwarring. De mate van populariteit of bekendheid en de grootte van het marktaandeel kunnen ook het gevolg zijn van bekendheid van de naam of het merk waaronder het product op de markt wordt gebracht. De wel overeenstemmende aspecten (de maatvoering in klein, midden en groot, de drie kleine ringen, waardoor de ketting wordt geleid en de drie verkrijgbare kleuren) wegen niet op tegen de verschillen. Consument zal de verschillen opmerken. De HR verwerpt het beroep.

IEF 16805

Ex parte verbod tegen aanbod ongeautoriseerde muziek- en orkestbanden

Rechtbank Oost-Brabant 7 apr 2017, IEF 16805; (Brein tegen aanbieder ongeautoriseerde orkestbanden), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ex-parte-verbod-tegen-aanbod-ongeautoriseerde-muziek-en-orkestbanden

Ex parte Vzr. Rechtbank Oost-Brabant 7 april 2017, IEF 16805; IT 2287 (Brein tegen aanbieder ongeautoriseerde orkestbanden) Ex parte. BREIN heeft geconstateerd dat Gerekwestreerde ongeautoriseerde instrumentale muziek- en orkestbanden verspreidt via een zestal eigen websites en vier door hem beheerde Facebook pagina's. Hij adverteert veelvuldig op zijn Facebook pagina's voor zijn website(s) waarop lijsten met orkestbanden die hij aanbiedt te vinden zijn. Ter promotie van de verkoop van eigen ongeautoriseerd geproduceerde orkestbanden geeft hij gratis illegaal gekopieerde orkestbanden weg. Gerekwestreerde heeft geen toestemming voor het zelf produceren en verkopen van orkestbanden van originele muziekwerken van derden. De voorzieningenrechter beveelt staking van het inbreukmakend handelen, waaronder in ieder geval ieder ongeautoriseerd verveelvoudigen en openbaar maken op straffe van een dwangsom van €2.000 per dag(deel) met een maximum van €50.000.

IEF 16801

6 juli - Jurisprudentielunch merken-, modellen-, auteursrecht

Aanmelden Op donderdag 6 juli 2017 organiseert eduLex, onderdeel van deLex, wederom een intensieve jurisprudentielunch. Tijdens deze bijeenkomst bespreken Charles Gielen, Paul Geerts en Joris van Manen met u de belangrijkste uitspraken op het gebied van het merken-, modellen- en auteursrecht. Van iedere uitspraak wordt de essentie en het belang voor de praktijk besproken. In slechts drie uur tijd bent u volledig op de hoogte van de ontwikkelingen in de meest recente rechtspraak van het afgelopen half jaar.