IEF 16612

Zestal foto's ter promotie van feest

Kantonrechter 25 jan 2017, IEF 16612; ECLI:NL:RBMNE:2017:284 (Foto's voor promotie feest), http://www.ie-forum.nl/artikelen/zestal-foto-s-ter-promotie-van-feest

Ktr. Rechtbank Midden-Nederland 25 januari 2017, IEF 16612 ; ECLI:NL:RBMNE:2017:284 (Foto's ter promotie van feest) Auteursrecht. Vast staat dat de auteursrechtelijk beschermde foto’s zonder toestemming van eiser-fotograaf zijn bewerkt en vervolgens in een online geplaatste advertentie en flyer en in een gedrukte flyer openbaar zijn gemaakt ter promotie van het feest ’X, editie X, zonder vermelding van de maker. Alleen gedaagde sub 2 wordt veroordeeld tot betaling van €3.000,00, ook moet ze de bron van de foto's bekendmaken en de omvang en verspreiding van de gedrukte flyers bekendmaken. De vordering in de vrijwaringszaak wordt afgewezen, omdat die vrijwaring tussen gedaagde sub 1 en gedaagde in de vrijwaringszaak zou zijn. Gedaagde in de vrijwaringszaak zou verantwoordelijk zijn voor de promotie.

IEF 16611

Begripsmatig verschil MIRAS en MIRA in Turkse taal bij supermarktpubliek onbekend

Rechtbank Den Haag 22 feb 2017, IEF 16611; ECLI:NL:RBDHA:2017:1442 (TOK tegen Nature of Land), http://www.ie-forum.nl/artikelen/begripsmatig-verschil-miras-en-mira-in-turkse-taal-bij-supermarktpubliek-onbekend
miras mira

Rechtbank Den Haag 22 februari 2017, IEF 16611; ECLI:NL:RBDHA:2017:1442 (TOK tegen Nature of Land) Merkenrecht. TOK handelt in oostmediterrane voeding en is houdster van Unie(woord en beeld)merken MIRAS. NoL heeft een aanvraag ingediend voor woord-/beeldmerk MIRAFOOD. Daartegen is succesvol oppositie gevoerd, ten tijde van comparitie was er nog geen beroep ingesteld. In de Turkse taal betekent Miras erfenis en Mira is een plaatsnaam. Het begripsmatige verschil biedt onvoldoende tegenwicht tegen de aanzienlijke visuele en auditieve gelijkenis. Een deel van het relevante (supermarkt)publiek is de Turkse taal niet machtig en is er geen begripsmatig verschil. Er wordt een inbreukverbod op basis van artikel 9 lid 3 sub d UMVo gegeven.

IEF 16610

Goed Bestuur en Integriteit Collectieve Beheersorganisaties – Stand van zaken 2016

cvta

CvTA, Goed Bestuur en Integriteit Collectieve Beheersorganisaties - stand van zaken 2016, februari 2017. Alle CBO’s hebben over het jaar 2016 hun rapportage Goed Bestuur en Integriteit veelal tijdig en volledig aan het CvTA aangeleverd. Hierbij werd door alle CBO’s gebruik gemaakt van het standaardrapport. Het CvTA beschouwt dit als een positieve ontwikkeling.

Daarnaast is positief te melden dat de rapportages in de meeste gevallen zijn ondertekend door of namens het bestuur. Hiermee geeft de CBO aan dat het bestuur zich verantwoordelijk acht voor de juistheid en volledigheid van de rapportage. Het College spreekt de wens uit dat ook de CBO’s waar de rapportage niet door het bestuur is getekend, dit voor 2017 wél doen. Dit geldt voor Stichting Lira. In algemene zin is het College van mening dat op basis van vorengaande constateringen een beeld is ontstaan dat de staat van goed bestuur en integriteit in algemene zin ook in 2016 in orde is.

IEF 16609

Bewijsaanbod in vrijwaringszaak over afgesneden Euromast-foto

Kantonrechter 25 jan 2017, IEF 16609; ECLI:NL:RBDHA:2017:785 (Euromast), http://www.ie-forum.nl/artikelen/bewijsaanbod-in-vrijwaringszaak-over-afgesneden-euromast-foto
F.Eveleens wikimedia CC BY-SA 3.0

Rechtbank Den Haag 25 januari 2017, IEF 16609; ECLI:NL:RBDHA:2017:785 (Euromast) Tussenvonnis. B is beroepsfotograaf. VOF handelt in advertentieruimte en tijd om consumenten kortingen aan te bieden. Met Euromast zou een kortingsactie worden ingepland en daarvoor wordt, zonder naamsvermelding, een uitsnede van een door Euromast aan VOF gestuurde foto op de website geplaatst. Dat is een auteursrechtinbreuk. Dat VOF het gerechtvaardigd vertrouwen had deze foto te mogen gebruiken, is relevant voor de verhouding met Euromast. In de vrijwaringszaak betoogt VOF dat zij het website-concept in de litigieuze layout aan Euromast heeft voorgelegd en per e-mail goedkeuring heeft ontvangen. Er wordt gelegenheid gegeven dat bewijsaanbod te doen. Iedere beslissing wordt aangehouden.

IEF 16608

Geen dwangsom voor meer dan verwaarloosbare schaal plegen van auteursrechtinbreuken door Stadsarchief

Hof Amsterdam 21 feb 2017, IEF 16608; (Gemeente Rotterdam tegen Pictoright), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-dwangsom-voor-meer-dan-verwaarloosbare-schaal-plegen-van-auteursrechtinbreuken-door-stadsarchie

Hof Amsterdam 21 februari 2017, IEF 16608 (Gemeente Rotterdam tegen Pictoright) Auteursrecht. Dwangsom. Proceskosten. Omstreeks maart 2011 heeft Pictoright geconstateerd dat Stadsarchief op haar website beeldmateriaal openbaar maakte van werken van makers die Pictoright vertegenwoordigt. Er wordt door de rechtbank inbreuk vastgesteld, staking bevolen en met een dwangsom versterkt [IEF 15018]. Het Hof vernietigt het vonnis voor zover het de dwangsom bij overtreding van het verbod en de proceskostenveroordeling betreft. Er wordt geen dwangsom aan de overtreding verbonden. Er is geen reële dreiging van het door Stadsarchief op meer dan verwaarloosbare schaal plegen van auteursrechtinbreuken, temeer nu Stadsarchief gemotiveerd aanvoert dat haar werkwijze erop is gericht om geen inbreuk te plegen, ook al valt een enkele, onopzettelijke inbreuk in de toekomst niet uit te sluiten. De overheid wordt geacht een rechterlijke uitspraak na te leven. De beeldbank op zwart zetten, heeft een ongewenst te achten chilling effect. De kosten voor het opmaken van bewijs dat Pictoright over de vereiste volmachten beschikt en dus een complete 'chains of title' dienen voor haar eigen rekening te komen. De proceskostenveroordeling in conventie daalt hierdoor van €58.182,10 naar €43.662,10.

IEF 16607

Rens Uijttenboogaard - Auteursrechtdebat: Blokkering The Pirate Bay nadert

Rens Uijttenboogaard, Auteursrechtdebat: Blokkering The Pirate Bay nadert, IEF 16607 www.IE-Forum.nl Auteursrechtdebat. Blokkade. De slepende rechtszaak tussen Stichting BREIN en de internet service providers Ziggo en XS4ALL duurt nog altijd voort. Inzet van deze procedure is het blokkeren van de toegang tot The Pirate Bay en het tegengaan van het illegaal downloaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal in Nederland. Er is veel gezegd en geschreven over deze zaak en met name over de vraag of de blokkering een gerechtvaardigd, effectief en proportioneel middel is (2). Dankzij de recent gepubliceerde conclusie van A-G Szpunar van het Hof van Justitie, waarin hij antwoord geeft op de eerder door de Hoge Raad gestelde prejudiciële vragen, lijkt een definitieve blokkade van The Pirate Bay in Nederland dichterbij dan ooit (3).

IEF 16606

Afgifte nieuw ABC voor meerfasepreparaat met bekende werkzame stof door toepassing Neurim-arrest

Rechtbank Den Haag 1 feb 2017, IEF 16606; (Bayer tegen Octrooicentrum NL), http://www.ie-forum.nl/artikelen/afgifte-nieuw-abc-voor-meerfasepreparaat-met-bekende-werkzame-stof-door-toepassing-neurim-arrest

Rechtbank Den Haag 1 februari 2017, IEF 16606; LS&R 1429 (Bayer tegen Octrooicentrum NL) ABC-recht. Toepassing Neurim-arrest [IEF 11598]. Bayer heeft, met succes, beroep ingesteld tegen de door Octrooicentrum NL geweigerde afgifte van een ABC voor een meerfasepreparaat voor de anticonceptie op basis van natuurlijke oestrogenen, estradiolvaleraat. In het primaire besluit staat dat de aanvraag van Bayer slechts een ander doseringsregime betreft, daarom zou er geen sprake zijn van een nieuw product. In het HvJ EU-arrest Neurim (middel tegen slapeloosheid) werd een handelsvergunning ook geweigerd voor humaan geneesmiddel, omdat al een handelsvergunning was verstrekt voor veterinair gebruik van dezelfde stof. Een nieuwe therapeutische toepassing van een bekende werkzame stof, welke nieuwe toepassing door een octrooi wordt beschermd, komt in aanmerking voor een ABC. Het standpunt dat de handelsvergunning vanwege het bepaalde in artikel 3 sub d ABC-Verordening afgifte in de weg staat, is niet langer houdbaar. Beroep wordt toegewezen.

IEF 16605

Vraag aan HvJ EU over eerste markttoegang van een product die een nieuwe formulering van een oud werkzaam bestanddeel is

HvJ EU 13 jan 2017, IEF 16605; (Abraxis), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vraag-aan-hvj-eu-over-eerste-markttoegang-van-een-product-die-een-nieuwe-formulering-van-een-oud-wer
abraxis

Prejudicieel gestelde vraag aan HvJ EU 13 januari 2017, IEF 16605; IEFbe 2095; LS&R 1428  (Abraxis tegen Comptroller-General of Patents) ABC. Octrooirecht. Gestelde vraag, :

Is Article 3(d) of the SPC Regulation to be interpreted as permitting the grant of an SPC where the marketing authorisation referred to in Article 3(b) is the first authorisation within the scope of the basic patent to place the product on the market as a medicinal product and where the product is a new formulation of an old active ingredient?

IEF 16604

Hof: Buma niet tekort geschoten om informatie te vergaren over niet gemelde optredens van Froger

14 feb 2017, IEF 16604; (Buma tegen Van Katwijk), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hof-buma-niet-tekort-geschoten-om-informatie-te-vergaren-over-niet-gemelde-optredens-van-froger

Hof Amsterdam 14 februari 2017, IEF 16604 (Buma tegen Van Katwijk) Auteursrecht. Contractenrecht. In het kort: Het hof vernietigt het vonnis [IEF 14960]. Van Katwijk is tekstschrijver/componist van diverse nummers van René Froger, hij heeft met Buma een exploitatiecontract. Er is onvoldoende grond om aan te nemen dat Buma tekort is geschoten in de nakoming van haar inspanningsverplichting jegens Van Katwijk om informatie te vergaren over mogelijk niet gemelde optredens van Froger.

 

IEF 16603

Conclusie AG: Identificatie van het voortbrengsel relevant voor beoordeling nieuwheid of eigen karakter?

Gerecht EU (voorheen GvEA) 1 feb 2017, IEF 16603; ECLI:EU:C:2017:80 (Easy Sanitary Solutions, EUIPO tegen Group Nivelles), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-ag-identificatie-van-het-voortbrengsel-relevant-voor-beoordeling-nieuwheid-of-eigen-karakt

Conclusie AG HvJ EU 1 februari 2017, gevoegde zaken C‑361/15 P en C‑405/15 P; ECLI:EU:C:2017:80 (Easy Sanitary Solutions, EUIPO tegen Group Nivelles) Modelrecht. De AG geeft het Hof in overweging te beslissen als volgt: Het arrest van het Gerecht EU 13 mei 2015 (IEF 14958; T‑15/13, EU:T:2015:281), wordt gedeeltelijk vernietigd, aangezien het Gerecht in de punten 112 tot en met 133 van dit arrest heeft beoordeeld of de identificatie van het voortbrengsel waarin het tot staving van de vordering tot nietigverklaring aangevoerde oudere model was verwerkt, relevant is voor de beoordeling van de nieuwheid of het eigen karakter van het litigieuze model. Daarmee zijn de grenzen van de in artikel 61, lid 2, van GModVo geregelde rechtmatigheidstoetsing van de beslissingen van de beroepskamers van het EUIPO overschreden.

 

IEF 16602

Prejudiciële vragen aan HvJ EU over debranding en rebranding van waren

HvJ EU 7 feb 2017, IEF 16602; (Mitsubishi tegen Duma c.s.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/prejudici-le-vragen-aan-hvj-eu-over-debranding-en-rebranding-van-waren

Hof van Beroep Brussel 7 februari 2017, IEFbe 2093(Mitsubishi tegen Duma c.s.) Parallelimport, Debranding, Rebranding, marktpraktijken, vergoeding. Procedure merkinbreuk na eerder beslag inzake namaak en vonnis (IEFbe 67) dat inbreukvorderingen van MITSUBISHI afwees. Volledige hervorming in beroep. MITSUBISHI is titularis van de merkenrechten op de bekende woordmerken “MITSUBISHI” en het figuratieve diamantlogo. Zij verzet zich tegen de onrechtmatige parallel invoer in de EER van gemerkte en ontmerkte (of “gedebrande”) hefttrucks afkomstig uit Azië, door DUMA en GSI. Een deskundigenrapport opgesteld na het beslag inzake namaak had de invoer van net geen 1500 van dergelijke heftrucks blootgelegd in de periode 2003 tot en met 2008.

IEF 16601

Bevoegdheid jegens persoon zonder bekende woon- of verblijfplaats via artikel 97 lid 2 UMVo

Rechtbank Den Haag 1 feb 2017, IEF 16601; ECLI:NL:RBDHA:2017:912 (Novomatic c.s. tegen Betsoft c.s.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/bevoegdheid-jegens-persoon-zonder-bekende-woon-of-verblijfplaats-via-artikel-97-lid-2-umvo
random runner

Rechtbank Den Haag 1 februari 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:912 (Novomatic c.s. tegen Betsoft c.s.) Bevoegdheid. Merkenrecht. Novomatic c.s. maken deel uit van het Novomatic concern en houden zich bezig met het ontwikkelen van kansspelen en het produceren, verkopen en exploiteren van speelautomaten; NGS is merkhouder van het Benelux woordmerk 'Random Runner'. Betsoft heeft de slotgames van Novomatic digitaal gemaakt, gelicentieerd en online gaan exploiteren. Artikel 97 lid 5 schaft alleen bevoegdheid voor een rechter van het Handlungsort; dat is 'de lidstaat waar de inbreuk heeft plaatsgevonden of dreigt plaats te vinden'. De rechtbank verklaart zich onbevoegd kennis te nemen van de vorderingen jegens het in Cyprus gevestigde Betsoft voor zover betrekking hebbend op de gestelde inbreuken op de Uniemerken ‘Random Runner’ en ‘Simply Wild’. De rechtbank is jegens [B], die weigert kenbaar te maken waar hij woont of verblijft, bevoegd ex 97 lid 2 UMvo. Het mag worden gehouden dat hij niet woonachtig is in één van de Lidstaten, dus dan is de rechter van de Lidstaat van (één van) de eiser(s) bevoegd.

IEF 16600

Vrouwelijke experts Intellectueel Eigendom gaan elkaar de bal toespelen

Lancering The FIPE, netwerk voor vrouwelijke experts in het intellectueel eigendom. Op internationale vrouwendag, 8 maart 2017, wordt The FIPE (Female Intellectual Property Experts) gelanceerd [uitnodiging]. The FIPE is een netwerk voor vrouwelijke experts in het intellectueel eigendom. Dit netwerk wil deze vrouwen met elkaar in contact brengen en stimuleren zichzelf meer zichtbaar te maken. Volgens het netwerk is de tijd rijp voor vrouwen in deze sector om samen hun waarde voor het intellectueel eigendomsrecht een beter podium te geven.

IEF 16599

HvJ EU advies: Verdrag van Marrakesh voor leesgehandicapten valt onder de exclusieve bevoegdheid EU

HvJ EU 14 feb 2017, IEF 16599; ECLI:EU:C:2017:114 (Verdrag van Marrakesh), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-advies-verdrag-van-marrakesh-voor-leesgehandicapten-valt-onder-de-exclusieve-bevoegdheid-eu

HvJ EU 14 februari 2017, IEF 16599; IEFbe 2092; Advies 3/15 ; ECLI:EU:C:2017:114 (Marrakesh verdrag) Het Verdrag van Marrakesh tot bevordering van de toegang tot gepubliceerde werken voor personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben. Artikel 3 VWEU. Exclusieve externe bevoegdheid van de Europese Unie.

De sluiting van het Verdrag van Marrakesh tot bevordering van de toegang tot gepubliceerde werken voor personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Europese Unie.
IEF 16598

Bewijsbeslag in zaak over gebruik vals Facebookprofiel voor verkrijgen intieme foto's

Rechtbank Limburg , IEF 16598; ECLI:NL:RBLIM:2017:1280 (Facebookgroep Lesbische vrouwen 25+), http://www.ie-forum.nl/artikelen/bewijsbeslag-in-zaak-over-gebruik-vals-facebookprofiel-voor-verkrijgen-intieme-foto-s

Rechtbank Limburg 13 februari 2017, IT ; ECLI:NL:RBLIM:2017:1280 (Facebookgroep Lesbische vrouwen 25+) Mediarecht. Rechtspraak.nl: Kort geding. Gebruik vals Facebookprofiel voor verkrijgen intieme foto’s. Bewijsbeslag digitale gegevens. Verlof tot leggen beslag kan niet alsnog worden geweigerd, ingetrokken of herroepen. Late betekening beslag en nauwkeurige beschrijving van de in beslag genomen zaken, leiden niet tot nietigheid. Beslag is niet disproportioneel. De gegevens moeten worden onderscheiden van de gegevensdragers die voor onderzoek zijn meegenomen. Vooraf was niet bekend op welke gegevensdragers de desbetreffende gegevens zich bevonden. De omstandigheid dat al de gegevensdragers voor onderzoek zijn meegenomen waarop de gegevens zich konden bevinden, maakt het beslag niet disproportioneel. Geen fishing expedition.

IEF 16597

Compensatie proceskosten: Wijze waarop Freedisclaimer wordt aangeboden, speelt inbreuk in de hand

Kantonrechter 1 feb 2017, IEF 16597; ECLI:NL:RBZWB:2017:890 (Freedisclaimer), http://www.ie-forum.nl/artikelen/compensatie-proceskosten-wijze-waarop-freedisclaimer-wordt-aangeboden-speelt-inbreuk-in-de-hand

Ktr. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 1 februari 2017, IEF 16597; ECLI:NL:RBZWB:2017:890 (Freedisclaimer) Inbreuk auteursrecht. Compensatie proceskosten. Eiser is de maker van een Disclaimer die hij via freedisclaimer.eu gratis aanbiedt als aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. De wijze waarop gedaagde disclaimer gebruikt, levert een inbreuk op van het aan eiser toekomend auteursrecht. Handhavingskosten deels niet toewijsbaar in verband met het onvoldoende onderbouwde stelling dat brieven zijn ontvangen. Proceskosten gecompenseerd wegens het feit dat de wijze, waarop de disclaimer wordt aangeboden, inbreuk op het auteursrecht in de hand speelt.

IEF 16596

Schade auteursrechtinbreuk Bollywood-dvd's geschat met een afzetstaffel

Rechtbank Den Haag 15 feb 2017, IEF 16596; ECLI:NL:RBDHA:2017:1418 (Dasoptical tegen Govinda Tours), http://www.ie-forum.nl/artikelen/schade-auteursrechtinbreuk-bollywood-dvd-s-geschat-met-een-afzetstaffel

Rechtbank Den Haag 15 februari 2017, IEF 16596; ECLI:NL:RBDHA:2017:1418 (Dasoptical tegen Govinda Tours) Schadestaat procedure na vaststelling auteursrechtinbreuk door de verkoop van Bollywood DVD's [IEF 12196]. Schade wordt geschat ex artikel 6:97 BW. In een tabel geeft de rechtbank een schatting van de gemiste afzet DVD’s in de jaren 2007, 2008 en 2009 uitgaande van voornoemde afzetstaffel. Uitgangspunt zijn de verkoopcijfers uit het schaderapport en de overgelegde facturen. Voor zover er reële verkoopcijfers van het tweede jaar voorhanden zijn, wordt daarvan uitgegaan als deze hoger liggen dan de 50% staffel, en worden deze aangevuld met een schatting tot 50% van de staffel als deze lager liggen dan die staffel. Veroordeling tot betaling van €2.307,-.

IEF 16594

TV-toestel in hotelkamer is geen mededeling op een tegen betaling van een toegangsprijs voor het publiek toegankelijke plaats

HvJ EU 16 feb 2017, IEF 16594; ECLI:EU:C:2017:131 (VG Rundfunk tegen Hettegger Hotel Edelweiss), http://www.ie-forum.nl/artikelen/tv-toestel-in-hotelkamer-is-geen-mededeling-op-een-tegen-betaling-van-een-toegangsprijs-voor-het-pub

HvJ EU 16 februari 2017, IEF 16594; IEFbe 2090; ECLI:EU:C:2017:131 (VG Rundfunk tegen Hettegger Hotel Edelweiss) Auteursrecht. Naburige rechten. Plaatsen die tegen betaling van een toegangsprijs voor het publiek toegankelijk zijn – Mededeling van uitzendingen door middel van in hotelkamers aanwezige televisietoestellen. HvJ EU verklaart voor recht:

Artikel 8, lid 3, van [richtlijn 2006/115/EG], moet aldus worden uitgelegd dat de mededeling van RTV-uitzendingen door middel van in hotelkamers aanwezige televisietoestellen geen mededeling vormt die wordt verricht op een tegen betaling van een toegangsprijs voor het publiek toegankelijke plaats.

IEF 16595

Erwin Gaur - Gardi

Onder het half-pseudoniem Erwin Gaur, verschijnt vandaag de roman ‘Gardi’, “een korte roman over obsessie, over liefde en de impact van terreur”. Parallel verscheen ook de boektrailer op YouTube.

IEF 16593

Nietigverklaring van Gemeenschapsmodel op thermosifons voor verwarmingsradiatoren

Gerecht EU (voorheen GvEA) 16 feb 2017, IEF 16593; ECLI:EU:T:2017:87 (Antrax tegen Vasco), http://www.ie-forum.nl/artikelen/nietigverklaring-van-gemeenschapsmodel-op-thermosifons-voor-verwarmingsradiatoren
Radiator

Gerecht EU 16 februari 2017, IEF 16593; IEFbe 2089; ECLI:EU:T:2017:87 (Antrax tegen Vasco) In het kort: Gemeenschapsmodel. Nietigheidsprocedure. Samenstelling van de kamer van beroep, onpartijdigheid. Oudere gemeenschapsmodellen. Verzadiging van de stand van de techniek. Nietigheidsgrond. Geen eigen karakter. Antrax is houdster van gemeenschapsmodellen voor thermosifons voor verwarmingsradiatoren. Vasco vordert met succes de nietigverklaring op basis van oudere Duitse modellen. De kamer van beroep vernietigt deze beslissing op grond van ontoereikende passende motivering voor het ontbreken van nieuwheid, maar verklaart het model nietig vanwege ontbreken eigen karakter. Het Gerecht EU verwerpt het beroep.