IEF 16687

HIGH45 maakt inbreuk op merk HIGH5

Rechtbank Den Haag 30 mrt 2017, IEF 16687; ECLI:NL:RBDHA:2017:3174 (High Five Health Promotion tegen HIIT45 Holding), http://www.ie-forum.nl/artikelen/high45-maakt-inbreuk-op-merk-high5
high5 high45

Vzr. Rechtbank Den Haag 30 maart 2017, IEF 16687; ECLI:NL:RBDHA:2017:3174 (High Five Health Promotion tegen HIIT45 Holding) Merkenrecht. HIGH FIVE verleent fitness- en fysiotherapiediensten en heeft diverse (woord/)beeldmerken. HIIT45 deponeerd een HIGH45-beeldmerk voor klasse 41 voor sportieve activiteiten. Oppositie bij het BBIE loopt nog. Auditief is er sterke en visueel is er een redelijke mate van overeenstemming. Begripsmatig is er aanzienlijke overeenstemming. Het teken ‘high45’ lijkt een knipoog te maken naar de uitdrukking ‘high five’, dat staat voor een sportieve groet of een compliment. Dat het teken High45 duidelijk refereert aan de duur van een high-end training met hoge intensiteit van 45 minuten, zal het publiek op voorhand niet begrijpen. Bevel tot staking op grond van 9 lid 1 onder b UMVo. Geen belang bij vordering op basis van Beneluxmerken of nationaal handelsnaamrecht. Overdracht domeinnaam afgewezen.

IEF 16686

Your Hosting moet naw-gegevens van houder woestegrond.nl afgeven

Rechtbank Overijssel 13 mrt 2017, IEF 16686; ECLI:NL:RBOVE:2017:1416 (VVDWG hodn De Woeste Grond tegen Your Hosting), http://www.ie-forum.nl/artikelen/your-hosting-moet-naw-gegevens-van-houder-woestegrond-nl-afgeven
de woeste grond

Vzr. Rechtbank Overijssel 13 maart 2017, IEF 16686; IT 2256; ECLI:NL:RBOVE:2017:1416 (VVDWG hodn De Woeste Grond tegen Your Hosting) Domeinnaamrecht. [A] gebruikt domeinnaam dewoestegrond.nl voor de online verkoop van het vlees van De Woeste Grond, de website wordt geëxploiteerd door VVDWG die het exclusieve recht tot het gebruik van de domeinnaam www.dewoestegrond.nl heeft. B registreert www.woestegrond.nl waarvan Your Hosting reseller en host is. Aan het verzoek van VVDWG tot verstrekking van bewijs dat [B] de domeinnaam www.woestegrond.nl aan een derde zou hebben overgedragen, heeft [B] geen gevolg gegeven. Op dit moment is Your Hosting de houder van deze domeinnaam, onder de noemer “YourHosting Privacy Protect”. Your Hosting moet naw-gegevens van de houder van de domeinnaam afgeven.

IEF 16685

Conclusie AG: Vreedzaam naast elkaar bestaan in een deel van de Unie, betekent niet dat verwarringsgevaar is uitgesloten in een ander deel

HvJ EU 29 mrt 2017, IEF 16685; ECLI:EU:C:2017:240 (Ornua, The Irish Dairy Board tegen Tindale & Stanton), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-ag-vreedzaam-naast-elkaar-bestaan-in-een-deel-van-de-unie-betekent-niet-dat-verwarringsgev

Conclusie AG HvJ EU 29 maart 2017, IEF 16685; IEFbe 2128; C-93/16; ECLI:EU:C:2017:240 (Ornua, The Irish Dairy Board tegen Tindale & Stanton) Eenheidskarakter – Artikel 1 – Verwarringsgevaar – Afbreuk aan de reputatie – Artikel 9, lid 1, onder b) en c) – Conflicterende merken die een aanduiding van de plaats van herkomst omvatten – Vreedzame co-existentie van de conflicterende merken in een deel van het grondgebied van de Unie. Conclusie AG:

1)      Artikel 9, lid 1, onder b) en c) [UniemerkVo] moet aldus worden uitgelegd dat het feit dat de conflicterende merken vreedzaam naast elkaar bestaan in een deel van het grondgebied van de Unie, zonder verwarring te creëren, niet betekent dat verwarringsgevaar automatisch uitgesloten is in een ander deel van dat grondgebied. Deze co-existentie is niettemin een relevant element dat in voorkomend geval in aanmerking kan worden genomen in het kader van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar en van het bestaan van een verband tussen de betrokken merken, waarop elk van die bepalingen respectievelijk gebaseerd is.

IEF 16684

Pre-publicatie Opinie: Doorlooptijden IE-zaken rechtbank Den Haag verder toegenomen

Dirk Visser, Charlotte Vrendenbarg en Lisanne Steenbergen, Doorlooptijden IE-zaken rechtbank Den Haag verder toegenomen, BIE maart/april 2017, p. 42 e.v. (inloggen BIE-abonnees) Inleiding Omdat de doorlooptijd van IE-zaken bij de rechtbank Den Haag al enkele jaren reden is tot zorg, heeft de sectie IE van de Leidse rechtenfaculteit onderzoek gedaan naar de doorlooptijd van bodemzaken waarvan in 2016 een vonnis in een bodemzaak is gewezen. Het doel van dit onderzoek was om naast het vaststellen van de gemiddelde doorlooptijd, meer inzicht te krijgen in de aanleiding voor de vertragingen in individuele eindvonnissen.

IEF 16683

Auteursrechtdebat: Doorgeefcolumn: Durft u het aan?

Rechtszaken voeren kunnen IE’ers als de beste. Maar schrijven daar hebben ze ook wel een handje van. Daarom wil Auteursrechtdebat een nieuwe rubriek introduceren die te vinden zal zijn in de dossiers van Auteursrechtdebat: de Doorgeefcolumn. Hier kunt u in een kort, snel en overtuigend stukje proza uw mening verkondigen over een actualiteit, rechtszaak of artikel binnen het auteursrecht. Dit stukje proza van – laten we zeggen 300 woorden – dient te eindigen met een vraag die u wilt voorleggen aan iemand anders waarmee u zo de column als het ware doorgeeft. Het kan dus voorkomen dat u binnenkort misschien wel degene bent aan wie gevraagd wordt de handschoen op te nemen. Een gevaarlijke opgave die overigens niet iedereen durft te ondernemen. Persoonlijke kwesties kunnen immers hoog oplopen, illustreert de zaak tussen museum Naturalis en de architect Verheijen ons maar weer.

IEF 16682

De term 'gecertificeerd' vereist niet dat daar een keurmerk aan ten grondslag ligt

Rechtbank Amsterdam 28 mrt 2017, IEF 16682; (Dyson tegen Miele), http://www.ie-forum.nl/artikelen/de-term-gecertificeerd-vereist-niet-dat-daar-een-keurmerk-aan-ten-grondslag-ligt

Vzr. Rechtbank Amsterdam 28 maart 2017, IEF 16682 (Dyson tegen Miele) Reclamerecht. Certificaat is geen 'keurmerk'. Dyson vordert staking van uitingen dat Mieles zakloze stofzuiger, de Blizzard CX1, een (IBR)keurmerk voor hygiënisch legen bezit, grof vuil en fijnstof volledig te scheiden, geen stof opdwarrelt tijdens het legen. Miele claimt alleen dat het 'hygiënisch legen' door haar stofzuiger is gecertificeerd door het gerenommeerd instituut IBR. Met instemming gebruikt Miele het certificaat en de claim is genoegzaam onderbouwd. Het certificaat is niet meer dan een schriftelijk stuk, een soort getuigschrift. Het onderdeel 'volledig gescheiden legen van grof vuil en fijnstof zonder dat het opdwarrelt', betekent niet - en zo leest de gemiddelde consument - dat het grofvuilcompartiment 100% fijnstofvrij is. Vorderingen worden afgewezen.

IEF 16679

Theo-Willem van Leeuwen - Witte Wieven zijn ook heksen

Een merk geeft het bedrijf een monopolie in de markt. Hoe ver strekt die bescherming? Als een merk er anders uitziet en anders klinkt, is begripsmatige overeenstemming dan voldoende voor een verbod? Die vraag staat centraal in de rechtszaak rond Witte Wievenkaas.

Met een merk kan een bedrijf zijn product of dienst positioneren in de markt. Een registratie geeft het bedrijf een monopolie op het gebruik van dat merk. Een merk mag best een bestaand woord zijn. Belangrijk is, dat het niet de kenmerken van het product (of dienst) beschrijft. Zo is het merk APPLE een gek woord voor computers, dus een prima merk. Het woord SUPERKEUKEN is beschrijvend voor keukens. Alle keukenbedrijven moeten dit vrij kunnen gebruiken en daarom weigeren de merkautoriteiten dit woord als merk te registreren.

IEF 16681

Benoemde deskundige niet onpartijdig vanwege werkverleden bij rechtsvoorganger Hallmark

Hof Amsterdam 1 dec 2015, IEF 16681; ECLI:NL:GHAMS:2015:5102 (eiser tegen Hallmark Cards), http://www.ie-forum.nl/artikelen/benoemde-deskundige-niet-onpartijdig-vanwege-werkverleden-bij-rechtsvoorganger-hallmark

Hof Amsterdam 1 december 2015, IEF 16681; ECLI:NL:GHAMS:2015:5102 (eiser tegen Hallmark Cards) Recent gepubliceerd. Vervolg van HR 2 mei 2014, IEF 13815. Onbestreden is dat Hallmark niet heeft voldaan aan haar contractuele verplichting zich ervoor in te spannen dat geoctrooieerde objecten (een doosje en een structuur) in zoveel mogelijk landen worden gebruikt. Heeft de wederpartij schade geleden en, zo ja, wat is de omvang ervan? De benoemde deskundige heeft gewerkt voor de rechtsvoorganger van Hallmark en onderhield zakelijke relaties met het Amerikaanse Hallmark-concern. Het hof ziet in de gerezen twijfels omtrent de onpartijdigheid van de deskundige reden om diens rapport geheel buiten beschouwing te laten en zal nieuwe deskundige benoemen. Comparitie van de partijen.

IEF 16680

Boekrecensie Complotdenkers met aandacht voor eiser niet gerectificeerd

Rechtbank Amsterdam 28 mrt 2017, IEF 16680; ECLI:NL:RBAMS:2017:1873 (boekrecensie Volkskrant), http://www.ie-forum.nl/artikelen/boekrecensie-complotdenkers-met-aandacht-voor-eiser-niet-gerectificeerd

Vzr. Rechtbank Amsterdam 28 maart 2017, IEF 16680; ECLI:NL:RBAMS:2017:1873 (boekrecensie Volkskrant) Mediarecht. Over een boek over complotdenkers, waarin aandacht aan eiser is besteed, is een recensie verschenen in de Volkskrant. Eiser wil dat de Volkskrant een rectificatie plaatst. Zijn bezwaren zijn met name gericht op de woorden "bizarre club rond kletskous [eiser]", "paranoïde gekkies", "[eiser] is de ongekroonde koning van dit gekkenhuis" en "gekkie". Eiser meent dat er geen grond is voor deze uitlatingen. Daarnaast wordt zijns inziens met deze uitlatingen afbreuk gedaan aan zijn geloofwaardigheid als journalist. De vordering wordt afgewezen. Het gaat om waardeoordelen, in een recensie, die niet excessief zijn of geen enkele basis hebben. Bovendien kan eiser worden aangemerkt als publieke figuur en die heeft meer kritiek te dulden dan de gemiddelde persoon die zich niet in het openbaar debat begeeft. Voor zover eiser als journalist niet serieus zou worden genomen, is niet aannemelijk dat dit een gevolg is van de recensie.

IEF 16678

Ernst-Jan Louwers - Modellenrecht en techniek, overpeinzingen na Walter Hart

ejlouwers

Walter Hart bepleit afschaffing van de techniekexceptie in het modellenrecht (IEF 16630). Zijn argumenten overtuigen mij niet en het lijkt mij ook geen goed idee.

Ten eerste haal je op die manier in feite het gesneefde registratieoctrooi - zonder nieuwheidsonderzoek - via de achterdeur weer naar binnen. En daarmee meer rechtsonzekerheid. Precies de reden waarom destijds het korte registratieoctrooi is afgeschaft.

Ten tweede doet het huidige systeem recht aan de positie van de ontwerper en de competitie. Bij een strakke toepassing van de wet blijft alleen ieder element dat louter technisch of functioneel bepaald is, terecht buiten de bescherming van het modelrecht (en ook buiten het auteursrecht en merkrecht). Dat laat meer dan voldoende ruimte over voor bescherming van vormgeving. In veel gevallen zal dat immers betekenen dat een creatieve keuze, hoe beperkt ook, dan toch bescherming toekomt onder het modellenrecht (en/of auteursrecht).

IEF 16677

Over het exclusiviteitsgebied van franchisenemer na samengaan speelgoedzaken na toezeggingen en maatregelen

Rechtbank Amsterdam 24 mrt 2017, IEF 16677; ECLI:NL:RBAMS:2017:1860 (Helftheuvel Het Dambord tegen Intertoys en Bart Smit), http://www.ie-forum.nl/artikelen/over-het-exclusiviteitsgebied-van-franchisenemer-na-samengaan-speelgoedzaken-na-toezeggingen-en-maat

Vzr. Rechtbank Amsterdam 24 maart 2017, IEF 16677; ECLI:NL:RBAMS:2017:1860 (Helftheuvel Het Damborg tegen Intertoys en Bart Smit) Franchise. Contractenrecht. Helftheuvel heeft met Intertoys een franchiseovereenkomst. In 2016 wordt bekendgemaakt dat de winkelketens Intertoys, Bart Smit en Toys XL worden samengevoegd onder het eerstgenoemde merk. Met deze plannen valt de ombouw van een Bart Smit-winkel tot Intertoys-winkel in het exclusieve franchisegebied van eiser. Intertoys heeft aan 22 franchisenemers uit de zogenoemde overlapgebieden voorstellen gedaan om tot een oplossing te komen. Concept omvat afspraken over compensatie en schadevergoeding. Er zijn diverse maatregelen genomen - waar het de reclamefolders betreft. Tegenover al deze toezeggingen, genomen en nog te nemen maatregelen van de zijde van Intertoys, heeft Helftheuvel niet aannemelijk gemaakt dat zij nog belang heeft bij de gevraagde voorzieningen. Er is geen sprake (meer) van een voldoende concrete inbreukdreiging op de exclusiviteitsrechten.

IEF 16676

EHRM: Blogbeheerder niet verantwoordelijk voor snel verwijderd lasterlijk bericht van een gebruiker

EHRM 9 mrt 2017, IEF 16676; Application no 74742/14 (Pihl tegen Zweden), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ehrm-blogbeheerder-niet-verantwoordelijk-voor-snel-verwijderd-lasterlijk-bericht-van-een-gebruiker
hasch pundare

EHRM 9 maart 2017, IEF 16676; IEFbe 2125; IT 2253; Application no 74742/14 (Pihl tegen Zweden) Mediarecht. Over Pihl was een lasterlijk online commentaar anoniem geplaatst op een blog. Er is een civiele claim neergelegd bij de kleine non-profit organisatie die de blog beheerde, ze zou verantwoordelijk zijn voor dit commentaar van een derde. De claim werd afgewezen. Het EHRM zoekt de balans tussen individuele belang voor privéleven en vrijheid van meningsuiting van een individu of groep die een internet portaal beheert. Gezien de omstandigheden hebben de nationale autoriteiten een fair balance gevonden door de organisatie niet verantwoordelijk te houden voor het anonieme commentaar. Ondanks dat het een aanvallend commentaar was ("that guy pihl is also a real hash-junkie according to several people I have spoken to"), was het geen hate speech of een aanzetting tot geweld, het is geplaatst op een kleine blog dat door een non-profit organisatie wordt beheerd en het is was offline gehaald de dag nadat de klacht is gedaan; het heeft slechts negen dagen online gestaan. Pihl is niet ontvankelijk.

IEF 16661

Jurisprudentielunch privacy en persoonsgegevens op 16 mei reclameboeklunch 18 mei 2017

Op dinsdag 16 mei van 12.00 - 14.00 organiseert deLex de nieuwe Jurisprudentielunch privacy en gegevensbescherming. Zijn dynamische IP-adressen nu wel of geen persoonsgegevens? Hoe moet het ‘vergeetrecht’ worden afgewogen tegen het belang van de gebruikers van zoekmachines? Welke invulling geeft de rechtspraak aan het ‘Google-Costeja’-arrest van het Hof van Justitie? Spreker: professor mr. Peter H. Blok. Meer weten?

Op donderdag 18 mei van 12.00 – 15.15 organiseert eduLex, onderdeel van uitgeverij deLex, weer een jurisprudentiebijeenkomst reclamerecht in Crowne Plaza South te Amsterdam. Dé jaarlijkse bijeenkomst over het reclamerecht. Jan Kabel en Ebba Hoogenraad bespreken belangrijke en actuele jurisprudentie. Meer weten?

IEF 16675

Nederlandse Maatschappij is een zo algemeen gangbaar begrip dat daardoor geen begripsmatige overeenstemming ontstaat

Hof Den Haag 21 mrt 2017, IEF 16675; (NEM/NLE tegen NIM), http://www.ie-forum.nl/artikelen/nederlandse-maatschappij-is-een-zo-algemeen-gangbaar-begrip-dat-daardoor-geen-begripsmatige-overeens
nem nim

Hof Den Haag 21 maart 2017, IEF 16675; IEFbe 2124 (NEM/NLE tegen NIM) Beschikking. Merkenrecht. NIM heeft een Benelux-depot verricht voor woord-/beeldmerk, NLE heeft oppositie gevoerd op basis van haar woord-/beeldmerken. Het bureau heeft de oppositie afgewezen; de visuele en auditieve overeenkomsten tussen het teken en merken wegen niet op tegen de begripsmatige verschillen. Hoewel zowel het teken als het merk communiceert dat het gaat om een Nederlandse Maatschappij is dat een zo algemeen gangbaar begrip en wordt dat gebruikt door zo'n grote groep van Nederlandse aanbieders van waren of diensten, dat alleen daardoor geen begripsmatige overeenstemming ontstaat, althans wordt die overeenstemming opgeheven doordaat teken en merk aangeven dat het gaat om een andersoortige Nederlandse bedrijven die afwijkende diensten leveren, namelijk internetdiensten enerzijds en energiediensten anderzijds. Het hof verwerpt het beroep.

IEF 16674

Roel Maalderink, winnaar internetscriptieprijs, 'De Digitale Schandpaal. En wat we er tegen kunnen doen'

R.B. Maalderink, De Digitale Schandpaal. En wat we er tegen kunnen doen, Scriptie master Informatierecht januari 2016. Begin 2015 hield Monica Lewinsky een veelbesproken TED-talk waarin ze opriep om te stoppen met 'publieke vernedering als bloedsport.' Die oproep nam Roel als uitgangspunt van zijn scriptie: hoe zou het recht bescherming kunnen bieden aan de slachtoffers van online shaming? In zijn scriptie haalt hij voorbeelden aan van bekende en onbekende Nederlanders die aan de schandpaal zijn genageld, zoals Patricia Paay, Sylvana Simons en de treinplasser. Op basis van die voorbeelden en communicatiewetenschappelijk onderzoek definieert hij wat de ‘digitale schandpaal’ precies inhoudt. Vervolgens onderzoekt hij hoe de rechter daarover zou oordelen op basis van jurisprudentie van het Europese Hof van de Rechten van de Mens. Tot slot doet hij enkele aanbevelingen hoe het juridische systeem meer bescherming zou kunnen bieden aan die ‘geschandpaalden’. (via Uva.nl)

IEF 16673

BKR heeft enige vrijheid heeft in het formuleren van uitgangspunt bij RADAR

Rechtbank Den Haag 24 mrt 2017, IEF 16673; ECLI:NL:RBDHA:2017:2825 (Dynamiet tegen BKR), http://www.ie-forum.nl/artikelen/bkr-heeft-enige-vrijheid-heeft-in-het-formuleren-van-uitgangspunt-bij-radar

Vzr. Rechtbank Den Haag 24 maart 2017, IEF 16673; ECLI:NL:RBDHA:2017:2825 (Dynamiet tegen BKR) Mediarecht. De voorzieningenrechter is van oordeel dat niet aannemelijk is geworden dat BKR in de uitzending van RADAR van 16 januari 2017 onrechtmatig (jegens Dynamiet) heeft gehandeld door zich in algemene termen uit te laten over het uitgangspunt dat alle in Nederland verleende krediet moet worden geregistreerd in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI). De omstandigheden van het geval (o.a. consumentenprogramma, televisiefragment) maken dat BKR enige vrijheid heeft in het formuleren van dit uitgangspunt. Dat BKR in dat verband heeft gesproken over een wettelijke verplichting tot registratie kan haar daarom niet worden tegengeworpen.

 

IEF 16672

Het letterbeeld verschilt slechts vanwege de afwijkende beginletters CMIB en NMIB

Rechtbank Den Haag 17 mrt 2017, IEF 16672; ECLI:NL:RBDHA:2017:2626 (CMIB tegen NMIB), http://www.ie-forum.nl/artikelen/het-letterbeeld-verschilt-slechts-vanwege-de-afwijkende-beginletters-cmib-en-nmib
cmib nmib

Vzr. Rechtbank Den Haag 17 maart 2017, IEF 16672; IEFbe 2121; ECLI:NL:RBDHA:2017:2626 (CMIB tegen NMIB) Merkenrecht. CMIB is een incassobureau met als opdrachtgever moedervennootschap Infomedics die debiteurenbeheer van tandartsen en fysiotherapeuten aanbiedt. CMIB is als woordmerk geregistreerd en maakt onderdeel uit van een logo. NMIB is een door Netpoint - concurrent van Infomedics - opgericht incassobureau. Het letterbeeld verschilt visueel slechts vanwege de afwijkende beginletters C en N. In combinatie met de aanduiding ‘Nationaal Medisch Incasso Bureau' is daarmee ook een begripsmatige overeenstemming. Op grond van 2.20 lid 1 sub b BVIE wordt NMIB verboden haar handelsnaam of enig met woordmerk CMIB overeenstemmende handels- of domeinnaam, of teken te gebruiken voor incassodiensten.

IEF 16671

Geen vereenzelviging licenties door zelfde vestigingsadres, belastingdienstregistratie of dochterrelatie

Rechtbank Den Haag 22 mrt 2017, IEF 16671; ECLI:NL:RBDHA:2017:2722 (Underwear tegen Overseas Logistics Europe en High Hope), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-vereenzelviging-licenties-door-zelfde-vestigingsadres-belastingdienstregistratie-of-dochterrela
Balestra

Rechtbank Den Haag 22 maart 2017, IEF 16671; ECLI:NL:RBDHA:2017:2722 (Underwear tegen Overseas Logistics Europe en High Hope) OLE is een Nederlands logistieke dienstverlener die ook opslag aanbied. Onder OLE is beslag gelegd op onderkleding en pyama's met de RB- en NG-merken. Volgens de licentieovereenkomst handhaaft Underwear als licentiehouder in de EU. Het is echter onvoldoende onderbouwd dat Underwear licentiehouder is en mag handhaven. Vereenzelviging met de merkhouder omdat ze op hetzelfde adres zijn ingeschreven of registratie van de licenties bij de Italiaanse belastingdienst zijn onvoldoende. Dat Balestra Srl. moet worden vereenzelvigd met de merkhouder omdat de directuer van de Srl. de dochter is van de merkhouder is ontoereikend bewijs. De vorderingen worden afgewezen, conservatoir beslag tot afgifte wordt opgeheven. In de tussenkomst wordt schadevergoeding toegekend ad €1.098 per week voor stallingskosten sinds week 27 van 2015.

IEF 16669

Conclusies octrooi al in 3GPP2-standaard geopenbaard

Rechtbank Den Haag 22 mrt 2017, IEF 16669; (Koninklijke Philips tegen Asus), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusies-octrooi-al-in-3gpp2-standaard-geopenbaard

Rechtbank Den Haag 22 maart 2017, IEF 16669; ECLI:NL:RBDHA:2017:2721 (Koninklijke Philips tegen Asus) Octrooi. IE-zaak. Telecom octrooi. Standaard-essentieel. FRAND. Philips is houdster van octrooien die zij essentieel acht voor de technische 3G en 4G-standaarden. Er is gepleit over de geldigheids- en niet FRAND-gerelateerde inbreukaspecten terzake het octrooi EP1623511. De rechtbank vernietigt in reconventie het NL deel van dit octrooi. Proceskostenveroordeling ad €75.000 volgens afspraken (zie 1.1).

ECLI:NL:RBDHA:2017:2719: Octrooi vernietigd. Gebrek nieuwheid.
ECLI:NL:RBDHA:2017:2720: Zaak aangehouden omdat octrooi is vernietigd in andere procedure. Enka/ Dupont.
ECLI:NL:RBDHA:2017:2721 Octrooi vernietigd. Gebrek nieuwheid. Rechtbank komt daarom niet toe aan FRAND-verweer. Vordering tot exhibitie afgewezen. Uit deze laatste:

In TS 125 214 (zie r.o. 2.12) waarnaar Philips verwijst, wordt enkel gesproken over het verlagen van het totale zendvermogen van het mobiele station in geval het maximale toegestane uitzendniveau zou worden overschreden. Een subsequente verhoging van het zendvermogen bij verbetering van de kanaalkwaliteit binnen het vooraf bepaalde tijdvak van een dataframe is niet expliciet in deze paragraaf opgenomen, maar deze verhoging betreft volgens Philips kennelijk een logische gevolgtrekking, evenals dus bij de 3GPP2 standaard het geval is.[r.o. 4.10]