IEF 16672

Het letterbeeld verschilt slechts vanwege de afwijkende beginletters CMIB en NMIB

Rechtbank Den Haag 17 mrt 2017, IEF 16672; ECLI:NL:RBDHA:2017:2626 (CMIB tegen NMIB), http://www.ie-forum.nl/artikelen/het-letterbeeld-verschilt-slechts-vanwege-de-afwijkende-beginletters-cmib-en-nmib
cmib nmib

Vzr. Rechtbank Den Haag 17 maart 2017, IEF 16672; IEFbe 2121; ECLI:NL:RBDHA:2017:2626 (CMIB tegen NMIB) Merkenrecht. CMIB is een incassobureau met als opdrachtgever moedervennootschap Infomedics die debiteurenbeheer van tandartsen en fysiotherapeuten aanbiedt. CMIB is als woordmerk geregistreerd en maakt onderdeel uit van een logo. NMIB is een door Netpoint - concurrent van Infomedics - opgericht incassobureau. Het letterbeeld verschilt visueel slechts vanwege de afwijkende beginletters C en N. In combinatie met de aanduiding ‘Nationaal Medisch Incasso Bureau' is daarmee ook een begripsmatige overeenstemming. Op grond van 2.20 lid 1 sub b BVIE wordt NMIB bevolen haar handelsnaam of enig met woordmerk CMIB overeenstemmende handels- of domeinnaam, of teken te gebruiken voor incassodiensten.

IEF 16671

Geen vereenzelviging licenties door zelfde vestigingsadres, belastingdienstregistratie of dochterrelatie

Rechtbank Den Haag 22 mrt 2017, IEF 16671; ECLI:NL:RBDHA:2017:2722 (Underwear tegen Overseas Logistics Europe en High Hope), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-vereenzelviging-licenties-door-zelfde-vestigingsadres-belastingdienstregistratie-of-dochterrela
Balestra

Rechtbank Den Haag 22 maart 2017, IEF 16671; ECLI:NL:RBDHA:2017:2722 (Underwear tegen Overseas Logistics Europe en High Hope) OLE is een Nederlands logistieke dienstverlener die ook opslag aanbied. Onder OLE is beslag gelegd op onderkleding en pyama's met de RB- en NG-merken. Volgens de licentieovereenkomst handhaaft Underwear als licentiehouder in de EU. Het is echter onvoldoende onderbouwd dat Underwear licentiehouder is en mag handhaven. Vereenzelviging met de merkhouder omdat ze op hetzelfde adres zijn ingeschreven of registratie van de licenties bij de Italiaanse belastingdienst zijn onvoldoende. Dat Balestra Srl. moet worden vereenzelvigd met de merkhouder omdat de directuer van de Srl. de dochter is van de merkhouder is ontoereikend bewijs. De vorderingen worden afgewezen, conservatoir beslag tot afgifte wordt opgeheven. In de tussenkomst wordt schadevergoeding toegekend ad €1.098 per week voor stallingskosten sinds week 27 van 2015.

IEF 16669

Conclusies octrooi al in 3GPP2-standaard geopenbaard

Rechtbank Den Haag 22 mrt 2017, IEF 16669; (Koninklijke Philips tegen Asus), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusies-octrooi-al-in-3gpp2-standaard-geopenbaard

Rechtbank Den Haag 22 maart 2017, IEF 16669; ECLI:NL:RBDHA:2017:2721 (Koninklijke Philips tegen Asus) Octrooi. IE-zaak. Telecom octrooi. Standaard-essentieel. FRAND. Philips is houdster van octrooien die zij essentieel acht voor de technische 3G en 4G-standaarden. Er is gepleit over de geldigheids- en niet FRAND-gerelateerde inbreukaspecten terzake het octrooi EP1623511. De rechtbank vernietigt in reconventie het NL deel van dit octrooi. Proceskostenveroordeling ad €75.000 volgens afspraken (zie 1.1).

ECLI:NL:RBDHA:2017:2719: Octrooi vernietigd. Gebrek nieuwheid.
ECLI:NL:RBDHA:2017:2720: Zaak aangehouden omdat octrooi is vernietigd in andere procedure. Enka/ Dupont.
ECLI:NL:RBDHA:2017:2721 Octrooi vernietigd. Gebrek nieuwheid. Rechtbank komt daarom niet toe aan FRAND-verweer. Vordering tot exhibitie afgewezen. Uit deze laatste:

In TS 125 214 (zie r.o. 2.12) waarnaar Philips verwijst, wordt enkel gesproken over het verlagen van het totale zendvermogen van het mobiele station in geval het maximale toegestane uitzendniveau zou worden overschreden. Een subsequente verhoging van het zendvermogen bij verbetering van de kanaalkwaliteit binnen het vooraf bepaalde tijdvak van een dataframe is niet expliciet in deze paragraaf opgenomen, maar deze verhoging betreft volgens Philips kennelijk een logische gevolgtrekking, evenals dus bij de 3GPP2 standaard het geval is.[r.o. 4.10]

IEF 16668

TSO Techniek is niet dezelfde onderneming waarvan destijds handelsnaamgebruik werd gedoogd

Hof Arnhem-Leeuwarden 21 feb 2017, IEF 16668; (Technical Support Oosterhout tegen TSO Techniek), http://www.ie-forum.nl/artikelen/tso-techniek-is-niet-dezelfde-onderneming-waarvan-destijds-handelsnaamgebruik-werd-gedoogd

Hof Arnhem-Leeuwarden 21 februari 2017, IEF 16668 (Technical Support Oosterhout tegen TSO Techniek) Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Staking. Misbruik van recht. Technical Support Oosterhout is houder van het woordmerk TSO. TSO Techniek heeft activa, waaronder IE-rechten overgedragen gekregen van TSO Noord. De rechtbank wees stakingsvordering af en stelt dat TSO misbruik maakt van recht [IEF 14157]. TSO is echter kenmerkend in beide handelsnamen, de toevoeging "Techniek" neemt de overeenstemming niet weg. De intrekking van de (stilzwijgende) handelsnaamlicentie voor onbepaalde duur is geen misbruik van recht. TSO Techniek is niet (meer) dezelfde onderneming van wie destijds het gebruik van de handelsnaam werd gedoogd. Het is een andere rechtspersoon, met een andere bestuurder en eigenaar die onmiddellijk na verwerving van de activa zich tot Technical Support Oosterhout heeft gewend met een schriftelijke sommatie. Geen overdracht van het beeldmerk. Het beeldmerk mag niet worden gebruikt door TSO Techniek, maar het in eigendom hebben van een beeldmerk is niet onrechtmatig. Het Hof vernietigt het vonnis en beveelt staking van gebruik van de handelsnaam en het beeldmerk.

IEF 16667

Gratis deelname voor twee studenten aan de VIEPA Verdiepingscursus Procederen in IE zaken

De Vereniging Intellectuele Eigendom Proces Advocaten (VIEPA) en het Juridisch PAO in Leiden bieden aan twee gemotiveerde studenten de mogelijkheid om gratis deel te nemen aan de Verdiepingscursus Procederen in IE zaken. Dit is een unieke mogelijkheid om samen met jonge advocaten van verschillende ervaren advocaten en rechters alles te horen over procederen in IE-zaken.

IEF 16666

Niet (volledig) gevolg gegeven aan toezegging Nationale Notariskluis niet te gebruiken

Rechtbank Amsterdam 14 feb 2017, IEF 16666; (Nationale Notaris tegen Nationale Notariskluis), http://www.ie-forum.nl/artikelen/niet-volledig-gevolg-gegeven-aan-toezegging-nationale-notariskluis-niet-te-gebruiken
Nationale Notaris(kluis)

Vzr. Rechtbank Amsterdam 14 februari 2017, IEF 16666; IEFbe 2119 (Nationale Notaris tegen Nationale Notariskluis) Merkenrecht. De door eiseres ingestelde eiswijziging is een eisvermindering en daarom hoeft de betreffende akte niet bij deurwaardersexplooit te zijn betekend. Eiseres toont een recente print van de website, waaruit blijkt dat gedaagde nog geen (volledig) gevolg heeft gegeven aan haar toezegging de naam Nationale Notariskluis niet meer te gebruiken. De voorzieningenrechter beveelt gebruik van (de) Nationale Notariskluis op straffe van een dwangsom. De onweersproken proceskostenvordering ex 1019h Rv is €8.323, wordt toegewezen.

IEF 16665

Architect kan zich niet verzetten op basis van raampatroon als een kenmerkend stijlelement

Hof Amsterdam 21 mrt 2017, IEF 16665; ECLI:NL:GHAMS:2017:927 (X tegen CRI residence Amstelveen), http://www.ie-forum.nl/artikelen/architect-kan-zich-niet-verzetten-op-basis-van-raampatroon-als-een-kenmerkend-stijlelement

Hof Amsterdam 21 maart 2017, IEF 16665; ECLI:NL:GHAMS:2017:927  (X tegen CRI residence Amstelveen) Persoonlijkheidsrechten. Kantorenpark De Bovenlanden in Amstelveen. Het casco van het gebouwencomplex is bepaald en X heeft passend in de stijl van de zogenoemde organische architectuur een ontwerp voor de buitenkant van het complex verder uitgewerkt. Eigenaar CRI is voornemens het complex een woonbestemming te geven en heeft zonder voorafgaand overleg een ingrijpende transformatie gepland. Kenmerkende organische stijlelementen worden verwijderd en thans geschakelde bouwblokken losgekoppeld. In kort geding worden de vorderingen tot verbod om uitvoering te geven aan de transformatie afgewezen [IEF 15797]: “Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van totale vernietiging is het uitgangspunt niet of het casco blijft staan, maar of kenmerkende elementen van het oude ontwerp zichtbaar blijven in het nieuwe ontwerp.” Het Hof bekrachtigt het vonnis. Indien het raampatroon als een kenmerkend stijlelement moet worden beschouwd, betekent dit niet dat het als zelfstandig werk voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Dat een vijfde deel (de ATOS-vleugel) niet zal worden gesloopt of gerestyled is niet aangetoond. Aannemelijk is dat de vleugel dusdanig wordt gewijzigd dat de totaalindruk een geheel andere is. Er is dus sprake van volledige vernietiging en niet van wijziging of aantasting ex 25 Aw Vorderingen afgewezen.

IEF 16664

GESTALKT gebruikt de fictieve naam 'Sander', blurred gezicht en vervormd stem

Rechtbank Amsterdam 15 mrt 2017, IEF 16664; ('Sander' tegen SBS en Skyhigh), http://www.ie-forum.nl/artikelen/gestalkt-gebruikt-de-fictieve-naam-sander-blurred-gezicht-en-vervormd-stem

Vzr. Rechtbank Amsterdam 15 maart 2017, IEF 16664 ('Sander' tegen SBS en Skyhigh) Mediarecht. Eiser heeft een affectieve relatie gehad, na beëindiging van samenleving, is er - na incidenten - een straat- en contactverbod opgelegd. Het programma 'GESTALKT' besteedt er aandacht aan middels o.a. reconstructie en confrontatie (editie 8 februari). 'Sander' is uitsluitend met geblurred gezicht en vervormde stem in beeld. Op Facebook zijn beelden uit de uitzending geplaatst, enkele malen is de werkelijke voornaam vermeld, wat direct is aangepast. In door derden geplaatste reacties zijn foto's van eiser geplaatst mét zijn volledige naam.  Ook op twitter is soortgelijk gereageerd. De vergissing is onmiddellijk rechtgezet, de door derden geplaatste reacties zijn steeds onmiddellijk verwijderd; twitterberichten kunnen niet worden verwijderd door SBS. Het recht op de vrijheid van meningsuiting van gedaagden weegt in dit geval zwaarder dan recht op eerbiediging van de persoonlijk levenssfeer van eiser. De gevraagde voorzieningen worden geweigerd.

IEF 16663

Dirk Visser - Kabeldoorgifte in ontvangstgebied vrij van auteursrecht!?

D.J.G. Visser, 'Kabeldoorgifte in ontvangstgebied vrij van auteursrecht!?' in Mr. 20 maart 2017. Is kabeldoorgifte binnen het ontvangstgebied van de oorspronkelijke uitzending vrij van auteursrecht? In een uitspraak van 16 maart 2017 lijkt het Hof van Justitie van de EU deze vraag bevestigend te beantwoorden. Als dit inderdaad het geval is, is er sprake van een nieuwe ‘gamechanger’. Er zou dan niet meer betaald te hoeven worden voor de kabeldoorgifte van landelijk te ontvangen programma’s van bijvoorbeeld NPO, RTL en SBS.

Er is volgens het Hof geen sprake van een auteursrechtelijk relevante ‘mededeling aan het publiek‘ in geval van “gelijktijdige, volledige en onveranderde doorgifte van omroepuitzendingen van de nationale omroeporganisatie, door middel van kabels die op het nationale grondgebied liggen […] voor zover deze doorgifte een louter technisch communicatiemiddel vormt en daarmee door de auteur van het werk rekening is gehouden bij de oorspronkelijke toestemming tot mededeling ervan”. Er is in dat geval volgens het Hof namelijk geen sprake van een ‘nieuw publiek’ en daarom niet van een auteursrechtelijke openbaarmaking waarvoor apart toestemming van de rechthebbenden nodig is.

IEF 16662

Nieuwe regelingen proceskosten in zaken over intellectuele eigendom (‘indicatietarieven’)

Indicatietarieven IE-zaken HR, hoven en rechtbanken per 1 april 2017. De regelingen voor de proceskosten in rechtszaken over auteursrechten, merken, handelsnamen e.d. (‘intellectuele eigendom’) zijn aangepast. Dat geldt voor de Hoge Raad, de gerechtshoven en de rechtbanken. De proceskosten in dat soort zaken zijn meestal hoger dan in andere zaken. Dat komt door Europese regelgeving en omdat dit soort zaken vaak ingewikkeld en langlopend zijn.

Het doel van de aanpassing is om de voorspelbaarheid van het proceskostenrisico te vergroten. Daardoor kunnen de procederende partijen beter en vroegtijdiger inschatten wat de proceskosten zullen zijn die ze moeten betalen als ze de zaak verliezen. Daarnaast zijn de regelingen ook aangepast in verband met nieuwe Europese en Nederlandse rechtspraak. Ze worden toegepast vanaf 1 april 2017.

IEF 16661

Jurisprudentielunch privacy en persoonsgegevens op 6 mei reclameboeklunch 18 mei 2017

Op dinsdag 16 mei van 12.00 - 14.00 organiseert deLex de nieuwe Jurisprudentielunch privacy en gegevensbescherming. Zijn dynamische IP-adressen nu wel of geen persoonsgegevens? Hoe moet het ‘vergeetrecht’ worden afgewogen tegen het belang van de gebruikers van zoekmachines? Welke invulling geeft de rechtspraak aan het ‘Google-Costeja’-arrest van het Hof van Justitie? Spreker: professor mr. Peter H. Blok. Meer weten?

Op donderdag 18 mei van 12.00 – 15.15 organiseert eduLex, onderdeel van uitgeverij deLex, weer een jurisprudentiebijeenkomst reclamerecht in Crowne Plaza South te Amsterdam. Dé jaarlijkse bijeenkomst over het reclamerecht. Jan Kabel en Ebba Hoogenraad bespreken belangrijke en actuele jurisprudentie. Meer weten?

IEF 16660

Presentaties AIPPI-congres Zeist

De handouts van de presentaties van het IE Symposium in Zeist vind u hierrrr!!! ;-) . Wij stellen uw mening over het programma zeer op prijs, u kunt dit doen via de online evaluatie. De deelnamecertificaten worden binnen 14 dagen toegezonden aan een ieder die de presentielijsten heeft getekend.

10.05 Bloemlezing van de meest relevante ontwikkelingen in het auteursrecht, merkenrecht en octrooirecht door Tobias Cohen Jehoram, " Octrooirecht" door Peter Blok en "Een nieuw publiek?" door Jaap Spoor
11.05 De waarde van het nieuws – Stef van Gompel, Universiteit van Amsterdam
12.00 Plausibiliteit in het octrooirecht – Rutger Kleemans, Freshfields Bruckhaus Deringer
14.15 Debatten:
Debat I: Paneldiscussie - De toekomst van het Unified Patent Court
Debat II De techniekexceptie (Presentatie volgt)
Debat III: Presentatie "De beschrijvende handelsnaam"

IEF 16659

Geen spoedeisend belang vanwege staking gebruik KOYLU in Nederland

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 15 mrt 2017, IEF 16659; (Koylu Kip tegen Köylü Food BVBA), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-spoedeisend-belang-vanwege-staking-gebruik-koylu-in-nederland

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 15 maart 2017, IEF 16659; IEFbe 2118 (Koylu Kip tegen Köylü Food BVBA) Merkenrecht. Handelsnaam. Incident. De zaak is eerder aangehouden ex 30 EEX vanwege Belgische procedure ten gronde [IEFbe 2023]; in de hoofdzaak is dat nog het geval (parkeerrol van 4 oktober 2017) voor het nemen van akte. Het incident tot staking van het teken KÖYLÜ, KOYLU of overeenstemmend teken, wordt afgewezen. Verbod tot gebruik van het merk in Nederland heeft geen spoedeisend belang vanwege de niet-betwiste stelling dat KÖYLÜ in Nederland geen producten meer levert.

IEF 16658

In het teken zijn de letters O-T-A-Z-U zijn te ontwaren

8 mrt 2017, IEF 16658; ECLI:NL:RBAMS:2017:1259 (Otazu), http://www.ie-forum.nl/artikelen/in-het-teken-zijn-de-letters-o-t-a-z-u-zijn-te-ontwaren
otazu

Rechtbank Amsterdam 8 maart 2017, IEF 16658; IEFbe 2117 ECLI:NL:RBAMS:2017:1259 (eiser tegen Otazu) Merkverval. Verbod teken. Mediarecht. Eiser is (indirect) bestuurder van Otazu geweest. Otazu is houder van OTAZU-woordmerken, voor sieraden. Na faillissement heeft de curator merkrechten verkocht. Eiser voert thans een teken op tassen, waarvan de aanvraag na oppositie is geweigerd vanwege verwarringsgevaar met de Otazu-merken. Het Benelux-woordmerk OTAZU is meer dan vijf jaar niet normaal gebruikt en is vervalrijp voor bepaalde onderdelen (horloges, schoenen, optische instrumenten, bril(accessoires) en beveelt de doorhaling. In reconventie wordt eiser verboden het teken te gebruiken, omdat daarin de letters O-T-A-Z-U zijn te ontwaren. Eiser dient zicht te onthouden van uitingen die de suggestie wekken dat gedaagden bij de maffia betrokken zijn of voortvluchtig of namaakproducten verkopen.

IEF 16657

Bas Kist - Strepen-strijd Adidas

Het Amerikaanse kledingbedrijf Forever 21 heeft er genoeg van: het moet nu maar eens afgelopen zijn met die exclusieve claim die sportmerk adidas meent te kunnen leggen op het gebruik van parallelle strepen op kleding en schoenen. Op 3 maart diende Forever 21 bij de rechtbank in Californië een klacht in tegen adidas.

IEF 16656

HvJ EU: Artikel 5 InfoSocrichtlijn verzet zich tegen transmissie via gemeenschappelijke antenne-installatie met minder dan 500 verbonden deelnemers

16 mrt 2017, IEF 16656; ECLI:EU:C:2017:218 (AKM tegen Zürs.net), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-artikel-5-infosocrichtlijn-verzet-zich-tegen-transmissie-via-gemeenschappelijke-antenne-insta

HvJ EU 16 maart 2017, IEF 16656; IEFbe 2115; ECLI:EU:C:2017:218 (AKM tegen Zürs.net) Auteursrecht en naburige rechten in de informatiemaatschappij. Uitzending van televisieprogramma’s via een lokaal kabelnetwerk. Nationale regeling die voorziet in uitzonderingen voor installaties die de toegang voor maximaal 500 abonnees mogelijk maken en voor de doorgifte van publieke omroepuitzendingen op het nationale grondgebied. HvJ EU:

Artikel 3, lid 1 [InfoSocRl] en artikel 11 bis [BC] moeten aldus worden uitgelegd dat zij zich niet verzetten tegen een nationale wettelijke regeling als aan de orde in het hoofdgeding, op grond waarvan voor een gelijktijdige, volledige en onveranderde doorgifte van omroepuitzendingen van de nationale omroeporganisatie, door middel van kabels die op het nationale grondgebied liggen, geen toestemming van de auteur uit hoofde van het uitsluitende recht van mededeling aan het publiek hoeft te worden verkregen, voor zover deze doorgifte een louter technisch communicatiemiddel vormt en daarmee door de auteur van het werk rekening is gehouden bij de oorspronkelijke toestemming tot mededeling ervan, hetgeen de verwijzende rechter dient na te gaan;

Artikel 5 van richtlijn 2001/29, en in het bijzonder lid 3, onder o), ervan, moet aldus worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een nationale wettelijke regeling als aan de orde in het hoofdgeding, op grond waarvan voor een omroepuitzending via een gemeenschappelijke antenne-installatie geen toestemming van de auteur uit hoofde van het uitsluitende recht van mededeling aan het publiek hoeft te worden verkregen, wanneer bij de installatie niet meer dan 500 abonnees zijn aangesloten, en dat deze wettelijke regeling bijgevolg moet worden toegepast in overeenstemming met artikel 3, lid 1, van deze richtlijn, hetgeen de verwijzende rechter dient na te gaan.

 

IEF 16655

Winnaar VIE-prijs 2016

Jaarlijks wordt in Zeist tijdens het Symposium van de Vereniging voor Intellectuele Eigendom (AIPPI) de VIE-prijs toegekend voor de beste publicatie op het gebied van de intellectuele eigendom of het ongeoorloofde mededingingsrecht. De VIE-prijs 2016 is uitgereikt aan Sam van Velze, werkzaam bij bureau Brandeis, voor haar bijdrage in het tijdschrift AMI 2016-3 getiteld 'Het 'nieuw publiek' criterium hoort niet thuis in het Europese mededelingsrecht'.

IEF 16654

Normaal merkgebruik door lokale buurtsnackbar WENDY'S voor horeca

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 15 feb 2017, IEF 16654; (Quality is our Recipe LLC en Wendy’s), http://www.ie-forum.nl/artikelen/normaal-merkgebruik-door-lokale-buurtsnackbar-wendy-s-voor-horeca
wendy's goes

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 15 februari 2017, IEF 16654; IEFbe 2113 (Quality is our Recipe LLC en Wendy’s) Merkenrecht. Vervallgenverklaring. QIOR maakt deel uit van een multinationaal snel-service hamburgerbedrijf en is franchisegever in en buiten de VS. Sinds 1988 exploiteert WENDY'S een snackbar, waarvoor een Beneluxwoordmerk is ingeschreven. QIOR vordert vervallenverklaring en doorhaling van Beneluxmerk WENDY'S vanwege niet-normaal gebruik. De vordering wordt afgewezen voor wat betreft klasse 43 voor horecadiensten. In Nederland bevinden zich circa 4.800 snackbars, waarvan ongeveer 3.600 buurtsnackbars met één lokale vestiging; het zijn geen 'formulespelers'. Deze kenmerken van de snackbarmarkt zijn van belang bij het vaststellen of de exploitatie van het merk reëel is. Een zekere geografisch spreiding is dus niet noodzakelijk noch van een kwantitatieve omvang. De naam staat op de gevel, de ramen, op het interieur, op verpakkingen, op kassabonnen, werkkleding en er is beperkt reclame gemaakt, maar dat wettigt niet het oordeel dat er geen sprake is van normaal merkgebruik in de betrokken sector. De vordering wordt toegewezen voor de klassen 39 en 30, snacks en snackproducten. De etenswaren zijn verbruiksgoederen die veelal snel en zonder grote opmerkzaamheid worden gekocht, in het algemeen voorgefabriceerde bevroren producten. Naast het standaard snackbarassortiment, verkoopt ze de WENDY'S Hamburger en Stick, maar dit wordt niet onderbouwd. Doorhaling ex 1.14 aanhef en onder b wordt bevolen.

IEF 16653

Oprichtingsbijeenkomst The FIPE: “So cool to be a woman in IP”

‘So cool to be a woman in IP’, was het thema van de oprichtingsbijeenkomst van The FIPE gehouden op 8 maart 2017, mogelijk u wel bekend. (zie hier de foto's van Mr.)Misschien is het u dan ook opgevallen dat de naam een kleine aanpassing heeft ondergaan na de bekendmaking ervan op het tiende IE-Diner van deLex door Vivien Rörsch. De naam ‘FIPA’ bleek namelijk de VIEPA iets minder te waarderen, waardoor uiteindelijk voor ‘The FIPE’ is gekozen. Natuurlijk geen probleem, we passen ons wel aan. Dit betekent in ieder geval wel dat wij – vrouwen – serieus worden genomen. The FIPE staat voor ‘Female Intellectual Property Experts’ en is bedoeld om onze vrouwelijke superkrachten te bundelen en zichtbaar te maken. Het is namelijk cool om een vrouw te zijn. Het vrouw-zijn mag gezien worden. Niet alleen via een vrouwennetwerk, maar ook door op te treden in panels of te schrijven op Auteursrechtdebat. Maar waarom is zo’n vrouwenbijeenkomst nou nodig? Is zo’n vrouwennetwerk niet gruwelijk ouderwets voor zo’n trendy vakgebied? De massale opkomst spreekt in ieder geval boekdelen. U vraagt zich misschien af of mannen ook welkom zijn. Nou, als het aan de meerderheid van de vrouwen ligt, nee liever niet, maar helemaal uitgesloten is dat niet: ‘selecte, leuke mannen met een leeftijd en expertise’ kunnen eventueel aanschuiven, maar zoals u al leest dient u zich daarvoor eerst te melden bij het selectiecomité, bestaande uit uiteraard alleen vrouwen.