IEF 15969

Muziekverbod voor discotheek tot licentievergoedingen betaald zijn

Rechtbank Gelderland 27 jan 2016, IEF 15969; ECLI:NL:RBGEL:2016:2739 (SENA-BUMA tegen Fun Village), http://www.ie-forum.nl/artikelen/muziekverbod-voor-discotheek-tot-licentievergoedingen-betaald-zijn

Rechtbank Gelderland 27 januari 2016, IEF 15969; ECLI:NL:RBGEL:2016:2739 (SENA-BUMA tegen Fun Village)
Auteursrecht. Naburige rechten. In het door Fun Village geëxploiteerde partycenter 'Harders Plaza' wordt muziek ten gehore gebracht zonder licentievergoeding daarvoor te betalen. De rechtbank verbiedt om in haar lokalitieten en/of bedrijfs/praktijkruimten geen fonogram of muziekwerk te gebruiken voordat de billijke vergoeding is voldaan, op straffe van een dwangsom. De verschuldigde billijke vergoeding is €71.785,99 aan SENA en € 27.699,77 aan BUMA. Fun Village moet behaalde recettes/gages van de evenementen opgeven en de daarover verschuldigde vergoeding conform het Algemeen Tarief (5% of 7%) betalen aan BUMA.

IEF 15967

Erwin Angad-Gaur - Meer meer meer Europa

Eerder verschenen in Muziekwereld 2, 2016. Impliciet en expliciet is het hier al vaker beschreven: het auteurs- en naburig recht wordt steeds internationaler. Dat wil echter niet zeggen dat de nationale wetgeving of de Nederlandse overheid en de Tweede Kamer er niet meer toe doen. Al was het maar omdat ook Nederland zelf deel is van Europa. Toch botsen beiden soms.

IEF 15965

3 juni - VvA ledenvergadering: Dienst of goed? Digitale distributie van werken

, IEF 15965; http://www.ie-forum.nl/artikelen/3-juni-vva-ledenvergadering-dienst-of-goed-digitale-distributie-van-werken

Link
Vrijdag 3 juni 2016 om 13.30 uur in de Tolhuistuin, IJzaal, IJpromenade 2 te Amsterdam. Het thema van de vergadering is: “Dienst of goed? Digitale distributie van werken”. De studiemiddag staat in het teken van uitputting. Als alles de cloud ingaat, is het maken van onderscheid tussen online / offline werk “exemplaren” dan nog noodzakelijk of wenselijk? Welke na- en voordelen levert gelijke behandeling op vanuit vermogensrechtelijk perspectief, in het bijzonder wat betreft de toepasselijkheid van goederen- en kooprecht?

IEF 15964

Bernt Hugenholtz - Gezamenlijke noot onder drie thuiskopiearresten

P.B. Hugenholtz, Gezamenlijke noot onder drie thuiskopiearresten, verschenen in NJ 2016-16/17, nrs. 184-186, p. 2384-2388.
De vrijheid om voor privédoeleinden te kopiëren is bijna zo oud als het auteursrecht zelf. Zo kent de Auteurswet sinds haar aanvaarding in 1912 een wettelijke beperking die het toestaat (gedeelten van) werken voor ‘eigen oefening, studie of gebruik’ binnen zekere grenzen te reproduceren (art. 17, thans art. 16b Aw). Dit privé-kopiëren mocht aanvankelijk zonder vergoeding; de schade die auteursrechthebbenden leden door het handmatig ‘overschrijven’ was immers minimaal. Hierin kwam in de tweede helft van de vorige eeuw verandering door het op de consumentenmarkt verschijnen van betaalbare reproductie-apparatuur, zoals band- en videorecorders en fotokopieerapparaten, waarmee consumenten massaal en tegen minimale kosten privé-kopieën konden maken van (met name) muziekopnames, films en teksten.

Nadat pogingen van rechthebbenden het gebruik van dergelijke apparatuur te verbieden of aan een licentie te onderwerpen op niets waren uitgelopen, werd in Duitsland het idee van een wettelijk vergoedingsrecht geboren [zie Hugenholtz, Story of the Tape Recorder and the History of Copyright Levies]. Het maken van privé-kopieën bleef toegestaan, maar voortaan dienden de fabrikanten en importeurs van deze apparatuur een ‘thuiskopievergoeding’ af te dragen aan de – in een incasso-organisatie verenigde – rechthebbenden.

IEF 15968

Minister: zowel makers als ISPs hebben belang bij omvangrijk legaal aanbod

Brief Auteursrechtbeleid, Kamerstukken II 2015-2016, 29 838, nr. 85.
Ik meen dat zowel de makers als de betrokken internet service providers belang hebben bij een omvangrijk legaal aanbod van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Ik hoop daarom dat deze partijen bereid en in staat zullen zijn om in dat verband wezenlijke afspraken te maken. Ik schat in dat op afzienbare termijn met name afspraken over vergroting van legaal aanbod en voorlichting over het gebruik van aangeboden (il)legaal materiaal tot de mogelijkheden zouden kunnen behoren. Afspraken over handhavingsaspecten zijn daarentegen wellicht mede afhankelijk van de uitkomst van nog lopende procedures. Zo loopt er onder andere nog een procedure tussen Stichting Brein en UPC over het al dan niet moeten blokkeren van content die inbreuk maakt op het auteursrecht en de naburige rechten. Daarnaast zal er rekening moeten worden gehouden met de aankondiging van de Europese Commissie dat zij zal komen met maatregelen om de (grensoverschrijdende) handhaving van auteursrechten te ondersteunen. De beoogde afspraken van partijen terzake handhavingsaspecten zullen daarmee in lijn moeten zijn.

IEF 15966

Eredivisie controleert licenties wel en discrimineert niet

Rechtbank Gelderland 20 mei 2016, IEF 15966; (Eredivisie c.s. tegen Café De Bolle), http://www.ie-forum.nl/artikelen/eredivisie-controleert-licenties-wel-en-discrimineert-niet

Vzr. Rechtbank Gelderland 20 mei 2016, IEF 15966 (Eredivisie tegen Café De Bolle)
Auteursrecht. Contractenrehct. Eredivisie heeft met café De Bolle een licentieovereenkomst voor het tonen van wedstrijdbeelden aan gasten voor €99,95 per maand, er is een betalingsachterstand ontstaan en de overeenkomst is per 25 november 2015 ontbonden. Ex 10 lid 1 sub 10 jo. 45a Aw zijn de voetbalclubs auteursrechthebbenden op de live registraties van de in eigen stadion gespeelde wedstrijden en het beeldmateriaal. Het verweer dat er sprake is van discriminatie, omdat er andere (horeca)gelegenheden in de nabijheid van café De Bolle ook zonder licentie wedstrijdbeelden worden uitgezonden, terwijl Eredivisie c.s. daar niet tegen optreedt, wordt verworpen. Het stakingsverbod wordt toegewezen voor de live registraties van de eredivisiewedstrijden en het ander beeldmateriaal, zoals promofilmpjes en studioprogramma's die tijdens en random uitzendingen van de wedstrijden tonen.

IEF 15963

31 mei - Trade Marks and Commercial Reality

dinwoodie

31 mei 2016.
Graeme zal in zijn voordracht ingaan op de functies van de merkinschrijving in het Europese en het Amerikaanse merkenrechtssysteem. Op basis van een rechtsvergelijkende analyse zal hij daaruit volgende vragen aan de orde stellen. In hoeverre bepaalt de merkinschrijving de latere beschermingsomvang? Welke ruimte laat de merkinschrijving om bij de vaststelling van inbreuk alsnog rekening te houden met "market reality": de vorm waarop het merk daadwerkelijk wordt gebruikt op de markt (zie HvJ EU, Specsavers/Asda)? In hoeverre sluit het inschrijvingsvereiste andere vormen van bescherming uit, zoals bescherming op basis van onrechtmatige daad? Wat is de verhouding tussen ingeschreven en niet-ingeschreven merkrechten (waaronder bekende merken in de zin van art. 6bis UvP)?

 

IEF 15962

Parfumwebwinkel vordert met succes beheerdersgegevens van Facebookpagina

Rechtbank Den Haag 11 mei 2016, IEF 15962; (Parfumwebshop tegen Facebook), http://www.ie-forum.nl/artikelen/parfumwebwinkel-vordert-met-succes-beheerdersgegevens-van-facebookpagina

Vzr. Rechbank Den Haag 11 mei 2016, IEF 15962; IT 2067 (Parfumwebshop tegen Facebook)
Onrechtmatige publicatie. Opvraging gegevens. X heeft een parfumwebwinkel. Op een Facebookgroep konden ontevreden klanten hun mening delen, waarop persoonlijke gegevens van de webshopeigenaar werden gezet en verwijten van malafide praktijken en gebruik van stromannen. Na verwijdering van de gegevens wordt gedreigd met "binnen enkele dagen zullen wij wederom foto en persoonlijke gegevens van de eigenaar plaatsen, zodat u hem kunt vinden".  Na sluiting werd een tweede en een derde Facebookgroep opgericht. X vordert met succes de verstrekking gegevens van de beheerders van de Facebookgroepen. Een krantenartikel, waaraan X zelf heeft meegewerkt, is op zichzelf niet onrechtmatig en de verwijdering hiervan wordt afgewezen.

 

IEF 15961

Prejudiciële vragen HvJ EU: Zijn partijen concurrenten als de licentienemer enkel via die licentieovereenkomst actief is op de relevante markt

HvJ EU 3 dec 2015, IEF 15961; (Hoffmann-La Roche), http://www.ie-forum.nl/artikelen/prejudici-le-vragen-hvj-eu-zijn-partijen-concurrenten-als-de-licentienemer-enkel-via-die-licentieove

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJ EU 3 december 2015; IEF 15961; LS&R 1325 ; IEFbe 1805; C-179/16 (F. Hoffmann-La Roche)
Mededingingsrecht. Via MinBuza: De Italiaanse mededingingsautoriteit (AGCM, verweerster) heeft bij besluit van 27 februari 2014 vastgesteld dat de vier verzoeksters in deze zaak (Hoffmann-La Roche, La Roche, Novartis en Novartis Farma) een mededingingsbeperkend kartel in het leven hadden geroepen voor bepaalde geneesmiddelen (bewerkstelligen van een kunstmatige ‘differentiatie’). Verzoeksters krijgen een boete opgelegd. (...) Het geneesmiddel waar het hier om gaat is ontwikkeld door Genentech, dat onder controle staat van de Rochegroep. De geschiedenis daarvan wordt uiteengezet in de punten 4 – 10 van de verwijzingsbeschikking. Genentech verhandelt haar producten uitsluitend in de VS, en heeft licenties afgegeven, in eerste instantie aan zusterbedrijf Roche maar omdat Roche zich voornamelijk op oncologische geneesmiddelen concentreert (Avastin, tegen tumoren) heeft Genentech voor het andere product (Lucentis, een oftalmologisch middel tegen een oogkwaal) licentie gegeven aan Novartis voor het in de handel brengen in de rest van de wereld.

IEF 15960

15 juni - Jurisprudentielunch merken-, modellen-, auteursrecht

Op woensdag 15 juni 2016 organiseert eduLex, onderdeel van deLex, wederom een intensieve jurisprudentielunch. Tijdens deze bijeenkomst bespreken Tobias Cohen Jehoram, Charles Gielen en Joris van Manen met u de belangrijkste uitspraken op het gebied van het merken-, modellen- en auteursrecht. Van iedere uitspraak wordt de essentie en het belang voor de praktijk besproken. In slechts drie uur tijd bent u volledig op de hoogte van de ontwikkelingen in de meest recente rechtspraak van het afgelopen half jaar. BESTELLEN

IEF 15959

Personalia: Evert van Gelderen en Elise Menkhorst bij BANNING

evert en elise verhuist

Op 1 mei 2016 is Evert van Gelderen begonnen als partner Intellectuele Eigendom & ICT bij BANNING advocaten & fiscalisten in Den Bosch. Hiervoor was hij bijna 15 jaar verantwoordelijk voor de intellectuele eigendomsrechtpraktijk van De Gier | Stam & Advocaten. IE-specialist Elise Menkhorst maakte na bijna 9 jaar werkzaam te zijn geweest bij De Gier | Stam & Advocaten eveneens de overstap naar BANNING. Beiden adviseren en procederen in nationale en grensoverschrijdende geschillen op het gebied van het intellectueel eigendomsrecht, onder meer over de bescherming van namen en producten. De IE-praktijk - onder meer op het gebied van mode, speelgoed, design, media en elektronica - verhuist mee naar het kantoor in Den Bosch.

IEF 15958

Internetconsultatie Wet aanpassing innovatiebox

Internetconsultatie Wet aanpassing innovatiebox 19 mei tot 16 juni 2016.
De innovatiebox is een regeling in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb 1969) als gevolg waarvan materieel een lager belastingtarief geldt voor winsten die toerekenbaar zijn aan bepaalde innovaties. Deze regeling wordt aangepast vanwege in OESO-verband gemaakte afspraken over patentboxen. Met de consultatie wordt beoogd een reactie te krijgen op:
1) de bruikbaarheid van de systematiek zoals neergelegd in het ontwerp van het wetsvoorstel en
2) de signalering van mogelijke aanvullingen op en/of onjuistheden in het ontwerp van het wetsvoorstel.

 

IEF 15957

Stormparaplu's wijken af van die van Senz

Rechtbank Den Haag 19 mei 2016, IEF 15957; ECLI:NL:RBDHA:2016:5461 (Senz tegen Impliva), http://www.ie-forum.nl/artikelen/stormparaplu-s-wijken-af-van-die-van-senz
stormparaplu

Vzr. Rechtbank Den Haag 19 mei 2016, IEF 15957; IEFbe 1803 ; ECLI:NL:RBDHA:2016:5461 (Senz tegen Impliva)
Gemeenschapsmodelrecht. Via rechtspraak.nl: Impliva's stormparaplu’s Stormaxi en Stormini wijken zodanig af van de Senz Original en de Senz Mini dat er geen sprake is van een inbreuk op het model- en auteursrecht (of andere rechten) van het bedrijf Senz. Senz is producent van stormparaplu’s. Naast deze Senz Original is de Senz Mini ontworpen, een kleinere, opvouwbare variant, met een vergelijkbare vormgeving. Het bedrijf heeft beide modellen geregistreerd om zich te beschermen tegen namaak-modellen. Recent heeft Impliva een model paraplu op de markt gebracht onder de naam Stormaxi, en een opvouwbare variant onder de naam Stormini.

IEF 15956

Heksenkaas smeerdip doet zich niet misleidend voor als soort kaas

Rechtbank Rotterdam 13 mei 2016, IEF 15956; (Heksenkaas tegen Ministerie VWS), http://www.ie-forum.nl/artikelen/heksenkaas-smeerdip-doet-zich-niet-misleidend-voor-als-soort-kaas
heksnkaas

Rechtbank Rotterdam 13 mei 2016, IEF 15956; LS&R 1321; RB 2716 (Heksenkaas tegen Ministerie VWS)
Reclamerecht. Etikettering. In geschil is of met het merk Heksenkaas het Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen is overtreden door de onjuiste indruk te wekken dat de smeerdip een soort kaas is en misleidend is ten aanzien van de samenstelling van het product. De ingrediëntenlijst vermeld niet dubbelzinnig en klip en klaar: smeerdip met 16% roomkaas en verse kruiden. Het bestreden besluit wordt herroepen.

IEF 15955

Doorbraak in discussie kwekers- en octrooirecht

De Europese Commissie wil via een nadere interpretatie van de biotech-richtlijn helderheid en rechtszekerheid bieden over het patenteren van natuurlijke eigenschappen op groenten en andere planten. Dat heeft Eurocommissaris Elzbieta Bienkowska (Interne Markt) gezegd op het door staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken, zijn speech) georganiseerde symposium ‘Finding the Balance’.

IEF 15954

Ex parte tegen in Turkije woonachtige marktplaats-handelaar

21 apr 2016, IEF 15954; (Stichting BREIN tegen In Turkije woonachtige marktplaats-inbreukmaker), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ex-parte-tegen-in-turkije-woonachtige-marktplaats-handelaar
Once upon a time seizoen 4

Ex parte Vzr. Rechtbank Amsterdam 21 april 2016, IEF 15954 (Stichting BREIN tegen In Turkije woonachtige marktplaats-inbreukmaker)
Uit het ex parte verzoekschrift: Gerekwestreerde biedt tegen betaling populaire TV-series en games aan via marktplaats.nl op DVD of als internetbestand. Na verwijdering van de advertentie ontvangt gerekwestreerde van Marktplaats een bericht met de reden van verwijdering (inbreuk op IE-rechten), wat hem niet heeft weerhouden om telkens opnieuw (dezelfde) advertentie te plaatsen. De bevoegdheid is ex artikel 6 aanhef en onder e Rv jo. 102 Rv, verbintenis uit onrechtmatige daad, voor een Nederlandse rechter indien het schadebrengende feit zich in Nederland heeft voorgedaan. Via 8 lid 1 Rome II-Verordening geldt de lex loci protectionis het Nederlands recht en het Haags betekeningsverdrag is van toepassing.

IEF 15953

COCO verwijst naar voornaam van bij een breed publiek bekende grondlegster van modehuis Chanel

26 jan 2016, IEF 15953; ECLI:NL:GHDHA:2016:132 (Pacogi tegen Chanel), http://www.ie-forum.nl/artikelen/coco-verwijst-naar-voornaam-van-bij-een-breed-publiek-bekende-grondlegster-van-modehuis-chanel

Hof Den Haag 26 januari 2016, IEF 15953; IEFbe 1801; ECLI:NL:GHDHA:2016:1322 (Pacogi tegen Chanel)
Merkenrecht. Chanel voert oppositie tegen het merkdepot van PACOGI 'Coco de Mer' op basis vanhaar eerder (internationale) merk COCO. De oppositie wordt toegewezen. Het woord COCO kan als beschrijving van 'kokos' worden opgeval, een geur kan aanduiden, hetgeen een kenmerk van de waar is. Het publiek vat COCO echter op als verwijzing naar de voornaam van de bij een breed publiek bekende grondlegster van het modehuis Chanel, Coco Chanel, juist in relatie met cosmetica en parfums. Het hof verwerpt het beroep en bevestigt de afwijzing van de oppositie.

IEF 15952

Ex parte beslag software, ook op externe server

Rechtbank Den Haag 11 mrt 2016, IEF 15952; ECLI:NL:RBDHA:2016:5257 (ex parte beslag software), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ex-parte-beslag-software-ook-op-externe-server
externe server

Vzr. Rechtbank Den Haag 11 maart 2016, IEF 15952; IT 2063; ECLI:NL:RBDHA:2016:5257 (ex parte beslag software)
Ex parte. Auteursrecht (28 Aw). Merkenrecht (2.22 BVIE). Rechtbank is bevoegd voor de vorderingen op basis van internationale, Gemeenschaps- en Beneluxmerken en modellen en relatief bevoegd tot verlofverlening tot beslaglegging. De noodzaak van de in bewijsbeslag en afgiftebeslag genomen zaken is aannemelijk voor de computer en gegegevensdragers. Het ex parte stakingsverbod wordt afgewezen. Het gegeven beslagverlof geldt ook voor digitale bestanden op een externe server, waar toegang dient te worden verstrekt middels wachtwoorden en inlogcodes voor de deurwaarder. Gerekwestreerde verbeurt een dwangsom indien zij niet voldoet aan de medewerkingsplicht en er zijn twee uur verstreken.

 

IEF 15951

Artikel 843a Rv niet te gebruiken in procedure over voorlopig getuigenverhoor

Rechtbank Amsterdam 12 mei 2016, IEF 15951; ECLI:NL:RBAMS:2016:2759 (843a Rv en voorlopig getuigenverhoor), http://www.ie-forum.nl/artikelen/artikel-843a-rv-niet-te-gebruiken-in-procedure-over-voorlopig-getuigenverhoor

Rechtbank Amsterdam 12 mei 2016, IEF 15951, IT 2062, RB 2715; LS&R 1318; ECLI:NL:RBAMS:2016:2759 (843a Rv en voorlopig getuigenverhoor)
Procesrecht. Geen IE-zaak. Een vordering ex art. 843a Rv kan niet worden ingediend in een verzoekschriftprocedure tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor. Een verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor wordt niet aangemerkt als een lopend geding: dit verzoek wordt immers juist ingediend om te bewerkstelligen dat getuigen worden gehoord voordat een geding aanhangig is of wordt gemaakt. De verwijzing van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2000:AA4877) in r.o. 4.1.3 naar “eiser of verzoeker” ziet kennelijk op verzoekers in (andere) verzoekschriftprocedures die als “een lopend geding” kunnen worden aangemerkt en die in dat kader een verzoek op de voet van artikel 843a Rv hebben gedaan. Toepassing wisselbepaling van art. 69 Rv. Voorlopig getuigenverhoor toegewezen.

IEF 15950

Auteursrechtdebat - Mark Buijnsters: "Verlinkt door de A-G: de interventie van Wathelet (GeenStijl/Playboy)"

De A-G heeft gesproken. Britt Dekker als protagonist van het hele avontuur is ongetwijfeld totaal niet geïnteresseerd in het oordeel van het Hof; wij des te meer. We zullen nog even moeten wachten. Ondertussen: hoe ver reikt Wathelets conclusie? En kon hij eigenlijk wel anders adviseren?

De feiten (en zo neem ik aan ook de pikante foto's) zijn u vast wel bekend. Het Europese Hof had al in Svensson duidelijk gemaakt dat hyperlinken in principe als auteursrechtelijke mededeling aan een publiek kan worden beschouwd. Maar helaas (dat had veel tijd bespaard) waren de originele werken al met toestemming van Svensson et al. online geplaatst. Als er dan alleen maar wordt doorgelinkt, moet het wel gaan om een nieuw publiek, en we weten allemaal dat daarvan geen sprake was. Buiten dat we nog niet wisten hoe het zat met linken naar illegaal werk, was dit op zich duidelijk.

Nou ja, duidelijk?! Het Hof heeft zichzelf met deze hele constructie langzaam maar zeker een moeras vol ondoordringbare uitleg ingeloodst. De teleologische doos van Pandora was geopend en kon alleen nog worden gesloten door ditmaal eerst advies te vragen aan een A-G (dit was in Svensson en BestWater niet gedaan).