IEF 16329

16 en 17 november - CLI-Conference 1st Annual Conference of the Centre for Law and Internet Law and Society in the Digital Era

Amsterdam, 16/17november 2016. Society is changing fast under the influence of the digital revolution and developments in the field of a.o. Big Data and artificial intelligence. Data, including personal data, are the new natural source of the global economy and the basis for government surveillance, as will be demonstrated by Head of the Dutch General Intelligence and Security Service Rob Bertholee. EU copyright reform and future developments in this field will be presented by Séverine Dusollier, Professor of Intellectual Property Law. The issue of personal data protection reform in the digital society will be addressed by Paul de Hert, Professor at VUB, Associated Professor at Tilburg Institute for Law, Technology and Society Ethical dilemmas of Big Data and new technologies will be the topic of the contribution of Hans Schnitzler free-lance philosopher and author of “Het digitale proletariaat”. Serge Gijrath and Judica Krikke will refl ect on the challenges of technology from an attorney perspective. Lees meer

IEF 16341

Bas Kist - Trump voor rechter om bakje snoepjes

Het zit Trump en de zijnen ook niet mee. Eerst zijn er die slechte peilingen en dan worden ze nu ook nog eens voor de rechter gesleept vanwege een bakje snoep. Een bakje snoep? Ja, een wit kommetje met gekleurde snoepjes van het merk Skittles.

Tweet met foto In 2010 schoot fotograaf David Kittos een plaatje van de snoepjes, gaf het de titel ‘White Bowl of Candy’ en plaatste het op Flikr. In september van dit jaar besloot Donald Trump jr – de zoon van – de foto op Twitter te plaatsen ter ondersteuning van de campagne van zijn vader. „Als ik een kom Skittles had en ik zou je vertellen dat er drie in zaten waar je dood aan zou gaan, zou je dan een handje nemen? Dat is ons Syrische vluchtelingenprobleem.”, aldus de tweet van junior.

IEF 16340

Werkgever aansprakelijk voor schade door illegale download van werknemer

Rechtbank Overijssel 26 okt 2016, IEF 16340; ECLI:NL:RBOVE:2016:4111 (Siemens tegen X), http://www.ie-forum.nl/artikelen/werkgever-aansprakelijk-voor-schade-door-illegale-download-van-werknemer
Femap

Rechtbank Overijssel 26 oktober 2016, IEF 16340; IT 2160 (Siemens tegen X) Auteursrechtinbreuk software. Werkgeversaansprakelijkheid voor het downloaden van (illegale) software in privétijd. Werknemer van X gebruikt privélaptop (ook) voor zijn werk. Hij heeft een nieuwere versie van de software van Siemens gedownload en geïnstalleerd op zijn privélaptop; een auteursrechtinbreuk. Voor het aannemen van een 'functioneel verband' staat een fout buiten werktijd, of het op een andere plaats dan waar de ondergeschikte normaal werkzaam is, niet in de weg. Evenmin is het doorslaggevend of een fout is gemaakt met gebruikmaking middelen door de werkgever ter beschikking gesteld. Binnen X wordt (een oudere versie van) de software gebruikt voor de taken van de werknemer, wat de kans vergroot dat de werknemer een illegale versie nodig heeft. Het schriftelijk verbieden om software en apps te downloaden, leidt er niet toe dat X niet aansprakelijk is. Er kan een functioneel verband worden aangenomen, omdat binnen X (oudere) software wordt gebruikt voor de taken die werknemer heeft. Op grond van artikel 6:170 BW is X aansprakelijk voor alle schade die Siemens als gevolg van het onrechtmatig handelen van werknemer heeft geleden. Siemens zal akte nemen over de wijze van schadebegroting ex a-grond uit artikel 13 Handhavingsrichtlijn. De rechtbank staat tussentijds beroep toe.

IEF 16339

Rechtmatige uitzending RTL, update moet worden gerectificeerd

Rechtbank Midden-Nederland 26 okt 2016, IEF 16339; ECLI:NL:RBMNE:2016:5677 (FREYA HOLDING en DGH tegen RTL Nederland), http://www.ie-forum.nl/artikelen/rechtmatige-uitzending-rtl-update-moet-worden-gerectificeerd
RTL nieuws

Rechtbank Midden-Nederland 26 oktober 2016, IEF 16339; ECLI:NL:RBMNE:2016:5677 (FREYA HOLDING en DGH tegen RTL Nederland) Rechtmatige en onrechtmatige uitzending. Zorggroep Alliade heeft contracten gesloten met de Freya Groep. Dat is een privéonderneming van twee directeuren van Alliade. RTL Nieuws heeft in april 2016 enkele uitzendingen en publicaties gewijd aan Freya. Deze uitzendingen hebben geleid tot een onderzoek door de IGZ naar belangenverstrengelingen binnen zorggroep Alliade. Het onderzoek bevestigt dat er sprake was van (de schijn van) belangenverstrengeling. In een uitzending van 14 september 2016 is vervolgens aandacht geschonken aan de kwestie rondom de klokkenluider. De rechtbank oordeelt dat deze uitzending en de uitzending van 15 september 2016 niet onrechtmatig is. In een update van 21 september 2016 meldt RTL Nieuws vervolgens dat de bestuurders zijn teruggetreden bij Alliade. De rechtbank oordeelt dat het terugtreden in "oorzakelijk verband wordt genoemd met de gestelde omstandigheid dat dit gebeurde omdat zij rommelden met zorgbudgetten van kwetsbare jongeren." Door het leggen van dit verband heeft RTL Nieuws onrechtmatig gehandeld, zeker nu Alliade heeft verklaard dat de bestuurders om andere redenen zijn teruggetreden.

IEF 16338

HvJ EU: Halfjaarlijkse abonnementsprijs voor decodeerkaart niet (duidelijk) vermelden is een oneerlijke handelspraktijk

HvJ EU 26 okt 2016, IEF 16338; ECLI:EU:C:2016:800 (Canal Digital Danmark), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-halfjaarlijkse-abonnementsprijs-voor-decodeerkaart-niet-duidelijk-vermelden-is-een-oneerlijke
Canal Digital Danmark A/S

HvJ EU 26 oktober 2016, IEF 16338; IT 2159; ECLI:EU:C:2016:800 (Canal Digital Danmark A/S) Oneerlijke handelspraktijken. Reclame voor een satelliettelevisieabonnement – Abonnementsprijs die, naast de maandelijkse prijs, een halfjaarlijkse prijs omvat voor de kaart die nodig is om de uitzendingen te decoderen – Niet-vermelding van de halfjaarlijkse prijs of minder in het oog springende presentatie ervan dan van de maandelijkse prijs – Misleidende handeling – Misleidende omissie – Richtlijnbepaling die alleen is omgezet in de voorbereidende werkzaamheden voor de nationale uitvoeringswet en niet in die wet zelf. HvJ EU:

 

IEF 16337

Merk P@RSCHE nietig nu dit verwarringwekkend overeenstemt met bekende merk PORSCHE

Rechtbank Den Haag 26 okt 2016, IEF 16337; ECLI:NL:RBDHA:2016:12775 (DR. ING. H.C.F. PORSCHE AKTIENGESELLSCHAFT tegen X), http://www.ie-forum.nl/artikelen/merk-p-rsche-nietig-nu-dit-verwarringwekkend-overeenstemt-met-bekende-merk-porsche
porche

Rechtbank Den Haag 26 oktober 2016, IEF 16337; ECLI:NL:RBDHA:2016:12775 (DR. ING. H.C.F. PORSCHE AKTIENGESELLSCHAFT tegen X) Uniemerken van Porsche. Onrechtmatige daad. Porsche vordert bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad de nietigverklaring van de inschrijving voor het Benelux P@RSCHE-merk met bevel tot doorhaling, een verbod op het deponeren/registreren van het teken P@RSCHE of tekens die soortgelijk zijn aan/verwarringwekkend overeenstemmen met de Porsche-merken, een verbod van merkinbreuk ten aanzien van de Porsche-merken. De Porsche-merken zijn eerder ingeschreven en er kan gevaar voor verwarring bij het publiek ontstaan. Porsche roept tevens de nietigheid van de inschrijving in omdat het depot daarvoor te kwader trouw is verricht. Gedaagde heeft volgens Porche onrechtmatig gehandeld door de inschrijving van het Benelux P@RSCHE-merk, omdat hij daarmee opzettelijk voordeel trekt uit de goodwill die Porsche met haar merken heeft opgebouwd, en omdat Porsche daarmee onnodig op hoge kosten wordt gejaagd teneinde haar goodwill te beschermen en het merkenregister schoon te houden. De rechtbank is van oordeel dat gedaagde, door in de gegeven situatie, waarbij ook de voorgeschiedenis tussen partijen meespeelt (zie IEF 13289) waaronder het feit dat in twee instanties eerder is geoordeeld dat gedaagde te kwader trouw het merk PORSCHE heeft gedeponeerd, het Benelux P@RSCHE-merk in te (doen) schrijven, onrechtmatig heeft gehandeld jegens Porsche. De rechtbank is van oordeel dat het merk P@RSCHE nietig is nu dit verwarringwekkend overeenstemt met bekende merk PORSCHE.

IEF 16336

ASB America heeft niet op onrechtmatige wijze getracht Boekscout auteurs ertoe te bewegen hun contract te beëindigen

Rechtbank Den Haag 19 okt 2016, IEF 16336; ECLI:NL:RBDHA:2016:12770 (BOEKSCOUT tegen AMERICA STAR BOOKS EUROPE), http://www.ie-forum.nl/artikelen/asb-america-heeft-niet-op-onrechtmatige-wijze-getracht-boekscout-auteurs-ertoe-te-bewegen-hun-contra
boekscout

Rechtbank Den Haag 19 oktober 2016, IEF 16336; ECLI:NL:RBDHA:2016:12770 (BOEKSCOUT tegen AMERICA STAR BOOKS EUROPE) Boekscout stelt dat in het standaardcontract staat dat auteurs de auteursrechtelijke exploitatierechten van hun boek exclusief overdragen aan Boekscout, waaronder het recht op (het uitgeven van een) vertaling. ASB America heeft auteurs die het standaardcontract hebben afgesloten actief overgehaald hun boek door ASB America in het Engels te laten vertalen en te laten uitgeven in de VS. Auteurs die onder contract staan bij Boekscout en het recht op (het uitbrengen van) een vertaling overdragen aan ASB America handelen in strijd met hun afspraken met Boekscout (wanprestatie). Onterecht stelt Boekscout dat ASB America onrechtmatig handelt, omdat zij auteurs overhaalt om wanprestatie te plegen. Verder stellen zij dat ASB America onrechtmatig handelt jegens door auteurs die onder contract staan over te halen dat contract te beëindigen en hun boek(en) voortaan door Free Musketeers te laten uitgeven. De rechtbank stelt echter dat ASB America niet op onrechtmatige wijze heeft getracht Boekscout auteurs ertoe te bewegen hun contract met Boekscout te beëindigen.

IEF 16335

Uitbreiding van de grondslag in hoger beroep: bescherming kleur als algemeen bekend merk

Hof Arnhem-Leeuwarden 25 okt 2016, IEF 16335; ECLI:NL:GHARL:2016:8563 (Glaxo Group tegen Sandoz B.V.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/uitbreiding-van-de-grondslag-in-hoger-beroep-bescherming-kleur-als-algemeen-bekend-merk
GSK Sandoz b.v.

Hof Arnhem-Leeuwarden 25 oktober 2016, IEF 16335; IEFbe 1982; LS&R 1386; ECLI:NL:GHARL:2016:8563 (Glaxo Group tegen Sandoz B.V.) Merkenrecht. Glaxo c.s. baseert inbreukvordering op Benelux-merkinbreuk. De voorzieningenrechter heeft alle vorderingen van Glaxo c.s. afgewezen. In hoger beroep wordt bescherming van het kleurmerk "Pantone 2587C" in de Benelux-landen als algemeen bekend merk ingeroepen en verminderen Glaxo c.s. hun eis door onrechtmatige daad te laten varen. Sandoz c.s. verzetten zich tegen de eiswijziging, stellende dat er in hoger beroep in kort geding onvoldoende tijd is om bewijs bij te brengen tegen de stelling van Glaxo c.s. dat de kleur in de Benelux-landen een algemeen bekend merk is. De uitbreiding van de grondslag is geen ontoelaatbare uitbreiding van het partijdebat, volgens de rolraadsheer. Dat enkel door het hof, als feitelijke instantie, recht wordt gedaan op de gewijzigde eis, is inherent aan het wettelijk stelsel. Het gemis van een feitelijke instantie is op zichzelf dan ook niet voldoende voor het oordeel dat de eiswijziging in strijd is met de eisen van een goede procesorde. Geen sprake van vertraging of bemoeilijking van de verdediging.

IEF 16334

Conclusie AG HvJ EU: 'hotel room tv' is geen mededeling aan het publiek op een plaats waarvoor toegangsprijs betaald wordt

HvJ EU 25 okt 2016, IEF 16334; ECLI:EU:C:2016:795 (Verwertungsgesellschaft Rundfunk tegen Hettegger Hotel Edelweiss), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-ag-hvj-eu-hotel-room-tv-is-geen-mededeling-aan-het-publiek-op-een-plaats-waarvoor-toegangs
VGR

Conclusie AG HvJ EU 25 oktober 2016, IEF 16334; IEFbe 1983; C-641/15; ECLI:EU:C:2016:795 (Verwertungsgesellschaft Rundfunk tegen Hettegger Hotel Edelweiss) Auteursrecht. Uitsluitend recht van omroeporganisaties – Mededeling aan het publiek. In deze zaak werd de vraag gesteld aan HvJ EU over 'betaling van toegangsprijs' via 'hotel room tv.’ Verwertungsgesellschaft Rundfunk, een Oostenrijkse collectieve beheersorganisatie, in een zaak tegen een hotelketen voor de vergoeding voor de uitzending van televisie content op tv's in de hotelkamers. Conclusie AG:

Artikel 8, lid 3 [verhuur/uitleenrichtlijn 2006/115/EG] dient aldus te worden uitgelegd dat het doorgeven van een televisie- of radiosignaal door middel van in hotelkamers geïnstalleerde toestellen geen mededeling van uitzendingen van omroeporganisaties aan het publiek vormt op een plaats die tegen betaling van een toegangsprijs voor het publiek toegankelijk is in de zin van die bepaling.

IEF 16333

Vordering dat procedure ‘geen enkele kans van slagen heeft’ wordt afgewezen

Rechtbank Noord-Holland 11 okt 2016, IEF 16333; (Arcelormittal S.A. tegen Tata Steel), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vordering-dat-procedure-geen-enkele-kans-van-slagen-heeft-wordt-afgewezen
Arcelormittal

Rechtbank Noord-Holland 11 oktober 2016, IEF 16333; (Arcelormittal S.A. tegen Tata Steel) Octrooi. Tata Steel is in Luxemburg een opeisingsactie begonnen met betrekking tot een octrooiaanvraag van ArcelorMittal. Tata Steel meent dat zij recht heeft op mede-eigendom van deze aanvragen. Volgens ArcelorMittal maakt Tata Steel misbruik van het recht door de procedure aanhangig te maken, op basis daarvan schorsing van de verleningsprocedure van EP 734 te bewerkstelligen en thans niet vrijwillig mee te werken aan de beëindiging daarvan, omdat zij dit doet met een ander doel dan waarvoor de schorsingsmogelijkheid in het leven is geroepen. Echter, volgens de procedure in Luxemburg heeft ArcelorMittal onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de vordering in de Luxemburgse procedure geen enkele kans van slagen heeft en dat Tata Steel die tegen beter weten in voert.

IEF 16331

Uitingsvrijheid van Het Parool weegt zwaarder dan belang van bescherming van eer en goede naam

Rechtbank Amsterdam 19 okt 2016, IEF 16331; ECLI:NL:RBAMS:2016:6395 (eiser tegen Het Paroo), http://www.ie-forum.nl/artikelen/uitingsvrijheid-van-het-parool-weegt-zwaarder-dan-belang-van-bescherming-van-eer-en-goede-naam
Het Parool

Rechtbank Amsterdam 19 oktober 2016, IEF 16331; ECLI:NL:RBAMS:2016:6395 (eiser tegen Het Parool) OD perspublicatie. Ontploffing van een handgranaat in een kantoorpand in Amsterdam, waar een advocatenkantoor en een vastgoedbedrijf zijn gevestigd. Het Parool speculeert in diverse artikelen over het vastgoedkantoor als het mogelijke doelwit. Achteraf gezien blijkt dat het advocatenkantoor te zijn. De artikelen zijn echter niet onrechtmatig, want ze vinden voldoende steun in het destijds beschikbare feitenmateriaal. In het licht van al deze omstandigheden dient het belang van Het Parool bij uitingsvrijheid in dit geval zwaarder te wegen dan het belang van eiser bij bescherming van hun eer en goede naam. Alle vorderingen van eisers zullen dan ook worden afgewezen.

IEF 16330

Handelsnaam ‘studio local affairs’ moet gestaakt worden in verband met verwarringsgevaar

Rechtbank Amsterdam 24 okt 2016, IEF 16330; (Local B.V. tegen Studio Local Affairs B.V.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/handelsnaam-studio-local-affairs-moet-gestaakt-worden-in-verband-met-verwarringsgevaar
local

Rechtbank Amsterdam 24 oktober 2016, IEF 16330 (Local B.V. tegen Studio Local Affairs B.V.) Handelsnaam. Beeldmerk. Eiseres heeft een beeldmerk gedeponeerd waar ‘local’ in verwerkt is voor klasse 35. Eiseres is op de hoogte geraakt van het gebruik door gedaagde van de handelsnaam ‘local affairs’. Eiseres stelt, terecht, dat het gebruik van de handelsnaam ‘local affairs’ gestaakt moet worden, omdat dit op op verwarringwekkende wijze overeenstemt met de handelsnaam ‘local’ van eiseres. De voorzieningenrechter is van oordeel dat het woord ‘local’ niet beschrijvend is in die zin dat het een indirecte associatie oproept met een activiteit die behoort tot de bedrijfsvoering van partijen. Het is veeleer een suggestieve naam, een naam die een bepaalde sfeer oproept, namelijk die van plaatselijke betrokkenheid. Het is geen gebruikelijke term in de branche die zich met architectuur of herontwikkeling bezighoudt. Dit betekent dat het standpunt van gedaagde dat deze naam slechts geringe bescherming geniet op grond van de Handelsnaamwet niet wordt gevolgd.

IEF 16328

Lijmloos en nadenvrij laminaatvloersysteem niet inventief

Rechtbank Den Haag 19 okt 2016, IEF 16328; ECLI:NL:RBDHA:2016:12523 (I4F tegen Unilin), http://www.ie-forum.nl/artikelen/lijmloos-en-nadenvrij-laminaatvloersysteem-niet-inventief
 EP 1 026 341

Rechtbank Den Haag 19 oktober 2016, IEF 16328; ECLI:NL:RBDHA:2016:12523 (I4F tegen Unilin) Octrooirecht. Zie eerder IEF 15464. Het octrooi EP 1 026 341 op systeem om laminaatvloeren lijmloos te leggen en nadenvrij te houden is niet inventief. De vakman, die weliswaar een conservatieve basishouding heeft, is altijd gemotiveerd om een oplossing te zoeken voor het objectieve technische probleem. De vakman komt zonder inventieve arbeid tot de oplossing, namelijk het toepassen van deze oplossing in de hem reeds bekende koppeling uit de Batibouw-documenten, ofwel op basis van zijn algemene vakkennis of na raadpleging van US 442. Vordering van I4F om het NL deel EP 341 te vernietigen wordt toegewezen evenals de verklaring voor recht van niet-inbreuk van de buitenlandse delen van EP 341.

IEF 16327

HvJ EU: Beschermingstermijnen Richtlijn niet van toepassing op auteursrechten die aanvankelijk nationaal werden beschermd, maar vóór 1 juli 1995 zijn vervallen

HvJ EU 20 okt 2016, IEF 16327; ECLI:EU:C:2016:790 (Montis tegen Goossens), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-beschermingstermijnen-richtlijn-niet-van-toepassing-op-auteursrechten-die-aanvankelijk-nation

HvJ EU 20 oktober 2016, IEF 16327; IEFbe 1976; C-169/15; ECLI:EU:C:2016:790 (Montis tegen Goossens) Auteursrecht en naburige rechten – Beschermingstermijn – Verval en herleving van het auteursrecht Zie eerder: IEF 14819 en vgl. IEF 14714; Conclusie AG: IEF 15985. Ter beantwoording van de door de Hoge Raad gestelde vragen (ECLI:NL:HR:2013:1881), heeft het Benelux-Gerechtshof zelf vragen aan het HvJ EU gesteld nu zij van mening was dat de beslechting van het geding afhangt van de uitlegging van richtlijn 93/98/EEG aangaande de beschermingstermijn van het auteursrecht en bepaalde naburige rechten. HvJ EU:

Artikel 10, lid 2, van [Harmonisatierichtlijn 93/98/EEG] gelezen in samenhang met artikel 13, lid 1 moet aldus worden uitgelegd dat de bij deze richtlijn vastgestelde beschermingstermijnen niet van toepassing zijn op auteursrechten die aanvankelijk door een nationale wetgeving werden beschermd, maar vóór 1 juli 1995 zijn vervallen.

IEF 16326

Noot Hugenholtz onder Reprobel

HvJ EU Reprobel, NJ 2016/370, p. 4962-4964,m.nt. Hugenholtz. In dit arrest beantwoordt het Hof van Justitie [IEF 15411] vragen van uitleg over het ‘reprorecht’, de auteursrechtelijke beperking en vergoeding voor het fotokopiëren (‘reprograferen’) van werken. In Nederland is het reprorecht geregeld in de art. 16h-16m van de Auteurswet. Op grond van deze bepalingen is de ‘reprografische verveelvoudiging’ van artikelen of kleine gedeelten van boeken (of van gehele boeken indien deze niet meer in de handel zijn) toegestaan, ‘mits voor deze verveelvoudiging een vergoeding wordt betaald’ ( art. 16h lid 1 Aw). Anders dan de thuiskopieregeling is deze wettelijke beperking van het auteursrecht niet beperkt tot het kopiëren voor privégebruik [zie daarover: noot Hugenholtz onder HR 7 maart 2014 (Staat/NORMA), HvJ EU 10 april 2014 (ACI Adam) en HvJ EU 5 maart 2015 (Copydan Båndkopi), NJ 2016/184-86 ]. In Nederland kan iedere onderneming en overheidsinstelling van deze kopi- eervrijheid gebruik maken, mits aan rechthebben- den een vergoeding wordt betaald. (...)

IEF 16325

Merkinbreuk omdat CHIEF een visueel dominerende plaats inneemt op de sweater

Rechtbank Amsterdam 19 okt 2016, IEF 16325; (Jeans Centre tegen H&M NL-BE), http://www.ie-forum.nl/artikelen/merkinbreuk-omdat-chief-een-visueel-dominerende-plaats-inneemt-op-de-sweater

Rechtbank Amsterdam 19 oktober 2016, IEF 16325, IEFbe 1974 (Jeans Centre tegen H&M NL-BE) Merkenrecht. Jeans Centre is een retailorganisatie voor vrijtijdskleding en is houder van het woordmerk CHIEF. H&M biedt in haar (web)winkels een sweater aan met het woord CHIEF. Dat woord neemt (naast een indianenopperhoofd en het getal 17) een visueel dominerende plaats in als bovenste teken op de sweater. Het teken "chief" neemt aldus een zelfstandig te onderscheiden plaats in. Niet de afbeelding van het indianenopperhoofd, maar het teken 'chief' neemt een prominente plaats in en zal de aandacht van de gemiddelde consument vangen. Bij de onvolmaakte vergelijking zullen afbeelding en het cijfer als onbeduidende verschillen aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen, te meer nu de consument gewend is dat er vaak een merk met een woord-cijfer of beeldelement wordt gecombineerd. H&M dient merkgebruik ex 2.20 lid 1 sub a te staken en dient opgave te doen onder last van dwangsommen.

 

IEF 16324

Noot Hugenholtz onder Deckmyn

HvJ EU Deckmyn, NJ 2016/351, p. 4664 - 4667, m.nt. P.B. Hugenholtz. Prejudiciële vragen gesteld door Hof van Beroep Brussel [IEFbe 395], HvJ EU [IEFbe 968]. De plaats van de parodie in het auteursrecht is van oudsher omstreden. Geen wonder: de parodie — volgens Van Dale een ‘kluchtige, spottende naboot- sing van een (letterkundig) werk waarbij vorm en toon min of meer behouden blijven, maar de stof zo wordt ingekleed dat het effect lachwekkend is’ — staat welhaast per definitie op gespannen voet met het uitsluitende recht van de auteur zijn werk te verveelvoudigen. Daarentegen is het algemene be- lang van de parodie als vorm van meningsuiting en culturele expressie onbetwist. De parodie bevindt zich aldus midden in het spanningsveld tussen au- teursrecht en uitingsvrijheid. Oppenoorth noemde de parodie om deze reden — met enige overdrijving — ‘een tyrannosaurus in het auteursrecht’ [ Auteurs- recht/AMR 1985, p. 3]. Generaties van rechters en rechtsgeleerden hebben hun tanden stuk gebeten op de vraag hoe de parodie in het systeem van het auteursrecht een plaats te geven. Zo ontwikkelde de Duitse rechtsleer en rechtspraak de leer van de ‘an- tithematische Darstellung’: ook al ontleent de paro- die haar vorm aan het werk, er is geen sprake van een inbreukmakende bewerking omdat de parodie aan het werk een geheel eigen betekenis geeft [zie Grosheide, in: Grosheide (red.), Parodie, Den Haag 2006, p. 21]. (...)

IEF 16323

Forum niet verplicht tot het afstaan van persoonsgegevens

Rechtbank Rotterdam 20 jul 2016, IEF 16323; ECLI:NL:RBROT:2016:7505 (eiseres tegen VVE MEDIA B.V.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/forum-niet-verplicht-tot-het-afstaan-van-persoonsgegevens
Vve media

Rechtbank Rotterdam 20 juli 2016, IEF 16323; ECLI:NL:RBROT:2016:7505 (eiseres tegen VVE MEDIA B.V.) Media. Eiseres klaagt over de onder meer volgende uitlatingen op de website www.nederlandvve.nl, geëxploiteerd door VVE Media. De vordering betreft de persoonsgegevens van onbekende derden, met het doel hun anonimiteit op te heffen. In dat kader is gedaagde, een website-exploitant, op één lijn te stellen met een provider. De belangen afwegend komt de rechtbank tot het oordeel dat met name vanwege het incidentele en niet ernstige karakter van de uitlatingen het belang van eiseres niet zwaarder weegt dan de andere betrokken belangen. De vordering is niet toewijsbaar.

IEF 16322

By-Boo maakt auteursrechtelijke inbreuk door het openbaar maken of verveelvoudigen van vloerkleden

Rechtbank Den Haag 19 okt 2016, IEF 16322; ECLI:NL:RBDHA:2016:12637 (De Poortere Deco tegen By Boo), http://www.ie-forum.nl/artikelen/by-boo-maakt-auteursrechtelijke-inbreuk-door-het-openbaar-maken-of-verveelvoudigen-van-vloerkleden
vloerkleden by-boo

Rechtbank Den Haag 19 oktober 2016, IEF 16322 ECLI:NL:RBDHA:2016:12637 (De Poortere Deco / By-Boo) Poortere en By-Boo brengen allebei vloerkleden op de markt. Poortere stelt dat de vloerkleden van By-Boo te veel op die van hen lijken en eist de door By-Boo gemaakte inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechte te staken. By-Boo blijft volgens Poortere inbreuk maken. In dit geschil eist Poortere staking van het maken van inbreuk op de auteursrechten en strekt zich uit tot inbreuk op niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht. De rechtbank beveelt met betrekking tot bepaalde vloerkleden dat By-Boo iedere inbreuk op de auteursrechten van De Poortere met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden.