IEF 16215

PowNed moet ex-burgemeester schadevergoeding betalen

Rechtbank Amsterdam 31 aug 2016, IEF 16215; ECLI:NL:RBAMS:2016:5438 (Hoes - PowNed), http://www.ie-forum.nl/artikelen/powned-moet-ex-burgemeester-schadevergoeding-betalen
PowNed

Rechtbank Amsterdam 31 augustus 2016, IEF 16215; ECLI:NL:RBAMS:2016:5438 (Hoes tegen PowNed) Mediarecht. Onrechtmatige daad. Omroep handelt onrechtmatig door het uitzenden van heimelijk gemaakte opnamen van gesprekken tussen de ex-burgemeester van Maastricht en een student. De omroep mocht de opnamen wel maken, nadat de burgemeester eerder in opspraak was gekomen en naar aanleiding daarvan afspraken met de gemeenteraad had gemaakt. De gesprekken brachten echter geen misstand aan het licht. Daarom was uitzenden niet toegestaan. Afweging van de persvrijheid (art. 10 EVRM) tegen het belang van iemands reputatie (art. 8 EVRM). Materiële en immateriële schade op te maken bij staat. De student heeft niet onrechtmatig gehandeld.

IEF 16214

Technische functie van e-bike beschermhoezen

Rechtbank Den Haag 31 aug 2016, IEF 16214; ECLI:NL:RBDHA:2016:10130 (Fahrer tegen Tranig To), http://www.ie-forum.nl/artikelen/technische-functie-van-e-bike-beschermhoezen
E-bike onderdelen (beschermhoes)

Rechtbank Den Haag 31 augustus 2016, IEF 16214; ECLI:NL:RBDHA:2016:10130 (Fahrer tegen Trading To) Auteursrecht. Modelrecht. Slaafse nabootsing. In deze kwestie is de eiser een in Duitsland woonachtige ondernemer die zich bezighoudt met het ontwerpen, ontwikkelen en verhandelen van accessoires voor elektrische fietsen. Hij heeft een hoes ontwikkeld die om een onder de bagagedrager geplaatste accu wordt aangebracht. Trading, een distributeur van van de eiser, is een onderneming die zich bezighoudt met de verkoop van accessoires voor elektrische fietsen. Tot deze accessoires behoren o.a. beschermhoesjes. In de loop van 2015 is Trading een eigen lijn van beschermhoezen op de markt gaan brengen onder het merk Mellen. Alle door eiser als relevant voor de modelrechtelijke bescherming beschouwde uiterlijke kenmerken van de hoezen, met uitzondering van het label en de plaatsing daarvan, worden geacht uitsluitend door hun technische functie te zijn bepaald. Vorderingen op grond van modelrecht, auteursrecht en slaafse nabootsing worden afgewezen.

IEF 16213

Dirk Visser - De vis wordt duur betaald

Kan het monster van de volledige proceskostenveroordeling in IE-zaken worden getemd? In deze bijdrage wordt gesteld dat rechters massaal ambtshalve moeten gaan beslissen dat een proceskostenveroordeling volgens het indicatietarief (2) redelijk en evenredig is op grond van ‘macro-overwegingen’ van redelijkheid en evenredigheid, rechtszekerheid en toegang tot de rechter.

United Video Properties
Het HvJ EU heeft gesproken: een systeem van forfaitaire tarieven voor proceskostenveroordelingen in IE-zaken is toegestaan. Voorwaarde is wel dat de rechter de mogelijkheid heeft om rekening te houden met de specifieke kenmerken van de zaak én dat de tarieven waarborgen dat “een significant en passend deel van de redelijke kosten van de in het gelijk gestelde partij door de verliezende partij wordt gedragen” (HvJ EU 28 juli 2016, United Video Properties / Telenet (ECLI:EU:C:2016:611)). Helaas heeft het Hof daarmee (te) veel opengelaten. De Advocaat-Generaal had op 5 april 2016 een veel duidelijker standpunt dat helaas niet is gevolgd (ECLI:EU:C:2016:201).

Het systeem van indicatietarieven dat de laatste jaren in Nederland voorzichtig meer en meer wordt gehanteerd lijkt daarmee toelaatbaar. Maar het systeem van zeer onvoorspelbare volledige proceskostenveroordelingen dat in Nederland nog altijd de norm is, lijkt hiermee op het eerste gezicht ook niet van tafel.

IEF 16212

Gegronde reden voor verzet gereviseerde EPAL-pallets

Rechtbank Den Haag 31 aug 2016, IEF 16212; ECLI:NL:RBDHA:2016:10248 (pallet verhandeling), http://www.ie-forum.nl/artikelen/gegronde-reden-voor-verzet-gereviseerde-epal-pallets

Rechtbank Den Haag 31 augustus 2016, IEF 16212; ECLI:NL:RBDHA:2016:10248 (handel gerepareerde pallets) Merkenrecht. Het gaat hier om het verhandelen van gerepareerde pallets voorzien van Uniemerk EPAL. Er is sprake van een wijziging van de toestand van de waren; het publiek is niet geïnformeerd dat deze reparaties ongeautoriseerd zijn. Er is een gegronde reden voor verzet tegen verhandeling (art.13 lid 2 UMVo). Een beroep op uitputting komt PHZ niet toe nu zij niet heeft gesteld dat de gerepareerde Europallets die zij aanbiedt door of met toestemming van EPAL (in gerepareerde toestand) in het verkeer zijn gebracht. De tijdens reparaties aangebrachte wijzigingen zijn niet van ondergeschikte aard en dus een wijziging in de toestand van de waren in de zin van artikel 13 lid 2 UMVo.

Overeenkomstig Europese rechtspraak kan een gegronde reden voor verzet tegen gereviseerde waren ontbreken indien ofwel het merk wordt verwijderd of onzichtbaar wordt gemaakt, ofwel degene die gerepareerde/gereviseerde waren verhandelt bij die verhandeling alles doet wat redelijkerwijs mogelijk is om duidelijk te maken dat het gaat om niet onder toezicht van de merkhouder gereviseerde producten. Dat PHZ niet (actief) de indruk wekt tot het EPAL-distributienetwerk te behoren of bijzondere band suggereert, is onvoldoende, PHZ dient actief de genoemde indruk en suggestie weg te nemen. Aan PHZ wordt een verbod opgelegd.

IEF 16211

Ex parte tegen Usenet uploader en spotter

Rechtbank Midden-Nederland 24 aug 2016, IEF 16211; (Stichting BREIN tegen Usenet grootschalige uploader), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ex-parte-tegen-usenet-uploader-en-spotter

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 24 augustus 2016, IEF 16211, IT 2120 (Stichting BREIN tegen Usenet grootschalige uploader) Auteursrecht. Stichting BREIN heeft een ex parte-beschikking ex art. 1019e Rv behaald tegen een grootschalige uploader van filmwerken en vervolgens "spotten" op het Usenet. De Usenet uploader was verantwoordelijk voor het uploaden van ruim 5.000 filmwerken. Bij elke spot plaatst hij ook een link waarmee de 3D-filmlijst gedownload kan worden. De voorzieningenrechter gebiedt de inbreuk op auteursrechten te staken en gestaakt te houden onder last van een dwangsom van 2.000,- euro per dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen) dat in strijd met het inbreukverbod wordt gehandeld, met een maximum van €  50.000,-.

IEF 16210

Toewijzing inzage omdat de auteursrechtinbreuk op Poo~Pourri net voldoende aannemelijk is

Rechtbank Noord-Holland 1 aug 2016, IEF 16210; ECLI:NL:RBNHO:2016:6384 (Poo~Pourri tegen V.I.Poo), http://www.ie-forum.nl/artikelen/toewijzing-inzage-omdat-de-auteursrechtinbreuk-op-poo-pourri-net-voldoende-aannemelijk-is
poopourri

Vzr. Rechtbank Noord-Holland 1 augustus 2016, IEF 16120; ECLI:NL:RBNHO:2016:6384(Poo~Pourri tegen V.I.Poo; Scentsible tegen Reckitt Benckiser) Auteursrecht. Inzagerecht. 843a Rv jo 1019a Rv. Eiseres stelt dat gedaagde zich schuldig maakt aan: auteursrechtinbreuk, door het zonder toestemming openbaar maken en verveelvoudigen van marketingmateriaal van POO POURRI en door het zonder toestemming overnemen van de beschermde trekken van de ‘Girls Don’t Poop’-video en de marketing- en productformat in de Engelstalige V.I.Poo-video. De video's hanteren scatologische woordspelingen en juxtapositionering. Onrechtmatig handelen, door Albert Heijn en andere retailers ertoe aan te zetten niet met POO POURRI in zee te gaan en gebruik van POO POURRI’s niet-ingeschreven gemeenschapsmodel.

Eiseres heeft rechtmatig belang bij gevorderde inzage. Dat zij ook getuigen zou kunnen horen doet niet daaraan af. Bescheiden zijn voldoende bepaald. Gestelde gebrek aan wetenschap gebruik marketingmaterialen betreft gebrek bij advocaten; gedaagde zelf is hier wel van op de hoogte. In gegeven omstandigheden is de gestelde auteursrechtinbreuk op het Poo Pourri marketingmateriaal en het gestelde onrechtmatig handelen net voldoende aannemelijk om toewijzing van (een gedeelte van) de vordering te rechtvaardigen. Voor het overige afwijzing van de vordering. Bescheiden waarin inzage moet worden gegeven, moeten worden ontdaan van concurrentiegevoelige informatie. Proceskosten gedeeltelijk op IE- en op onrechtmatige daad-grondslag.

IEF 16209

Geslaagd beroep op verjaring van verbeurde dwangsommen wegens auteursinbreuk Dagboek moeder Marianne Vaatstra

Rechtbank Noord-Holland 24 aug 2016, IEF 16209; ECLI:NL:RBNHO:2016:7002 (Dagboek moeder Marianne Vaatstra), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geslaagd-beroep-op-verjaring-van-verbeurde-dwangsommen-wegens-auteursinbreuk-dagboek-moeder-marianne

Rechtbank Noord-Holland 24 augustus 2016, IEF 16209; ECLI:NL:RBNHO:2016:7002 (Dagboek moeder Marianne Vaatstra) Rechtspraak.nl: Hoofdstuk 4 van het in mei 2014 verschenen boek met de titel Het verboden dagboek van moeder Vaatstra. De schokkende onthulling van de werkelijke daders van de moord op Marianne Vaatstra is een bewerking van het dagboek van eiseres. Eiseres heeft geen toestemming verleend voor publicatie daarvan. Publicatie van het boek vormt een inbreuk op het auteursrecht van eiseres. De uitgever die het boek onder beheer heeft dient ervoor te zorgen dat reeds gedrukte exemplaren van het boek worden vernietigd. De verbeurde en reeds geïnde dwangsommen uit hoofde van een eerder gewezen kortgedingvonnis zijn gedeeltelijk verjaard [IEF 15700], zodat eiseres wordt veroordeeld tot terugbetaling van het ten onrechte geïnde bedrag. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat de verplichting tot betaling van een dwangsom deelbaar is, ook indien de prestatie waartoe veroordeeld is ondeelbaar zou zijn en dat de hoofdregel van artikel 6:6 BW geldt. De opgelegde dwangsommen uit hoofde van een eerder gewezen arrest van het hof Amsterdam [IEF 14778] zijn verbeurd tot het maximumbedrag. Het beroep op verjaring van deze verbeurde dwangsommen slaagt.

IEF 16208

Prejudicieel gestelde vragen over champagne sorbetijs waarin echt Champagne zit

HvJ EU 2 jun 2016, IEF 16208; (Champagne Sorbetijs), http://www.ie-forum.nl/artikelen/prejudicieel-gestelde-vragen-over-champagne-sorbetijs-waarin-echt-champagne-zit

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJ EU 2 juni 2016, IEF 16208; IEFbe 1910; C-393/16 (Champagne Sorbetijs) Via Minbuza: Geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen. Verzoekster is een vereniging van de FRA champagne-industrie, waarbij alle wijnboeren en bedrijven die betrokken zijn bij de aanbouw en productie van champagne zijn aangesloten. Galana (interveniënte aan de zijde van verweerster Aldi) produceert diepvriesproducten, waaronder “Champagner Sorbet”, die verweerster, een discounter, eind 2012 aanbood en waarvoor zij reclame maakte in brochures. Volgens de lijst van ingrediënten op de verpakking van het product bestaat “Champagner Sorbet” onder meer uit “champagne (12 %)”. Verzoekster is van mening dat de verkoop van het diepvriesproduct inbreuk maakt op de beschermde oorsprongsbenaming “champagne” en vordert een verbod op het gebruik van de benaming “Champagner Sorbet” in het economische verkeer van diepvriesproducten. De rechter in eerste aanleg wijst verweersters vordering toe. In hoger beroep (door interveniënte) wijst de appelrechter de vordering alsnog af. Hij oordeelt dat niet is voldaan aan de voorwaarden voor een verbod en dat er geen sprake is van misleiding in de zin van Vo. 1308/2013. Verzoekster stelt daarop beroep in Revision in bij de verwijzende rechter.

IEF 16207

Ontslag op staande voet na zeer grof taalgebruik op Facebook

Antilliaanse Gerechten 19 aug 2016, IEF 16207; ECLI:NL:OGEAA:2016:510 (Ontslag beledigende uiting sociale media), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ontslag-op-staande-voet-na-zeer-grof-taalgebruik-op-facebook

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 19 augustus 2016, IEF 16207; ECLI:NL:OGEAA:2016:510 (ontslag wegens grof taalgebruik op Facebook) Social media. Mediarecht. Ontslag. Werknemer is door werkgever op staande voet ontslagen. De ontslaggrond is vermeld als het uitschelden, beledigen en bedreigen van collega’s, het creëren van een slechte werksfeer, een gebrek aan integratie in de werkploeg en gebrek aan respect voor leidinggevenden. Deze opmerkingen vallen ruim buiten de door E* bepleite vrijheid van meningsuiting, nu dat recht niet kan worden ingezet om onbelemmerd met schuttingtaal over collega’s op social media te spreken. Hiermee is een dringende reden voor het ontslag gegeven.

IEF 16206

Boete voor 'kampbeultweet' van raadslid

Rechtbank Limburg 22 aug 2016, IEF 16206; ECLI:NL:RBLIM:2016:7288 (boete kampbeultweet), http://www.ie-forum.nl/artikelen/boete-voor-kampbeultweet-van-raadslid

Rechtbank Limburg 22 augustus 2016, IEF 16206; ECLI:NL:RBLIM:2016:7288 (boete ‘kampbeul-tweet’) Mediarecht. Strafrecht. Sociale media. Belediging op Twitter van een ambtenaar in functie. Petermann, raadslid van de gemeente Heerlen, is veroordeeld tot een geldboete van 500 euro voor belediging van de OvJ. In een tweet vergeleek Petermann de OvJ met een ‘kampbeul’ uit Auschwitz en schreef daarbij ‘Ik hoop dat Anja Janssen-De Boer, oftewel ‘de Irma Grese van het OM’, nog vanavond verongelukt.’  Beroep op vrijheid van meningsuiting ex artikel 10, tweede lid, EVRM verworpen. In het voordeel van verdachte houdt de rechtbank rekening met het feit dat de verdachte herhaaldelijk heeft verklaard dat hij spijt heeft van het plaatsen van de tweet, omdat deze tweet erg kwetsend en moreel verwerpelijk is.

IEF 16205

Nieuwe opgaveplicht verhandelde Bacardi-producten door accountant gecontroleerd

Hof Den Haag 16 aug 2016, IEF 16205; (Van Caem tegen Bacardi), http://www.ie-forum.nl/artikelen/nieuwe-opgaveplicht-verhandelde-bacardi-producten-door-accountant-gecontroleerd

Hof Den Haag 16 augustus 2016, IEF 16205 (Van Caem tegen Bacardi) Hoger beroep na IEF 13092. Proceskostenverhoging. Opgaveplicht. De  rechtbank concludeerde dat Van Caem inbreuk heeft gemaakt op merkrechten van Bacardi en legde Van Caem opgaveverplichtingen op. De voorzieningenrechter wees Van Caem zijn vorderingen in conventie af. Er is geen spoedeisend belang, omdat Bacardi (nog) niet gedreigd had met executiemaatregelen. In incidenteel hoger beroep worden de proceskosten verhoogd van 12.757 naar 23.000. Het principaal hoger beroep wordt verworpen. Van Caem wordt, na eisvermeerdering in reconventie, veroordeeld tot doen van opgave door een onafhankelijk forensisch accountant zo veel mogelijk gecontroleerd op juistheid en volledigheid, opgave van de voorraad en kopie van één document per transactie te bezorgen met daarin door wie inbreukmakende Bacardi-producten zijn verkocht, geleverd, gekocht of afgenomen in genoemde periode.

 

IEF 16203

Hof vernietigt vonnis waarbij Bacardi-producten voortdurend onder een douaneschorsingsregeling waren geplaatst

Hof Den Haag 26 jul 2016, IEF 16203; (Van Caem tegen Bacardi), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hof-vernietigt-vonnis-waarbij-bacardi-producten-voortdurend-onder-een-douaneschorsingsregeling-waren

Hof Den Haag 26 juli 2016, IEF 16203 (Van Caem tegen Bacardi) Hoger beroep na IEF 14245 en IEF 10179. Merkenrecht. Parallelimport en Administratief Geleide Document (AGD). Het hof bekrachtigt grotendeels vonnis in eerste aanleg en vernietigt het vonnis tot het staken van iedere inbreuk op Bacardi-producten die door Van Caem voortdurend onder een douaneschorsingsregeling zijn geplaatst en het doen van opgave. Bacardi Producten die altijd niet-communautaire status hebben gehad vallen buiten bevolen opgave. Van Caem wordt veroordeeld tot schade, nader op te maken bij staat. Mevi-arrest van het HvJEU is volgens hof geen acte claire of éclairé. Geen winstafdracht voor inbreukmakende Bacardi producten op AGD, maar wel, voor zover het niet-uitgeputte producten die noch onder douane of accijnsschorsing zijn geplaatst: de afdracht van netto winst. . Schadevergoeding nader op te maken bij staat. De kosten voor de procedure in eerste aanleg worden verhoogt van ruim 44.000 naar ruim 79.000.

IEF 16202

Geen indruk gewekt dat gespreksverslag Belastingdienst voor akkoord is getekend

Rechtbank Den Haag 27 jul 2016, IEF 16202; ECLI:NL:RBDHA:2016:9823 (eiseres tegen Staat der Nederland-Ministerie van Financiën), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-indruk-gewekt-dat-gespreksverslag-belastingdienst-voor-akkoord-is-getekend

Vzr. Rechtbank Den Haag 27 juli 2016, IEF 16202; ECLI:NL:RBDHA:2016:9823 (eiseres tegen Staat der Nederland-Ministerie van Financiën) Rectificatie afgewezen. De Zwitserse belasting dienst heeft een rechtshulpverzoek gestuurt op grond van artikel 26 van het Belastingverdrag Nederlanden-Zwitserland tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen. Eiseres moest vragen beantwoorden over een verstrekte lening die niet wordt afgelost; en er niet formeel wordt kwijtgescholden omdat de Zwitserse fiscus dan zou kunnen stellen dat sprake is van schenking; het gespreksverslag eindigt met 'voor gelezen en akkoord'. Er is niet de indruk gewekt dat het gespreksverslag voor akkoord is ondertekend. De gevorderde rectificatie wordt afgewezen.

 

IEF 16201

Bas Kist - Auteursrechten aap roert staart

Hoe is het toch mogelijk dat een eenvoudige aap uit de oerwouden van Indonesië de gemoederen in de Verenigde Staten al zolang weet bezig te houden?

In 2011 ging de aap, een makaak die de naam Naruto heeft gekregen, er met het fototoestel van fotograaf David Slater vandoor en schoot een selfie. Toen Slater de auteursrechten van deze apen-selfie claimde, mengde de PETA, People for Ethical Treatment of Animals, zich in de zaak. PETA, dat meent dat niet Slater maar de aap de rechten heeft, spande namens Naruto een rechtszaak aan, maar verloor. Beesten kunnen geen auteursrechten bezitten, aldus de rechter.

IEF 16200

Huurkoop van website met domeinnaam, dus kantonrechter is bevoegd

Rechtbank Noord-Holland 17 aug 2016, IEF 16200; ECLI:NL:RBNHO:2016:6239 (Marron tegen De Media Groep), http://www.ie-forum.nl/artikelen/huurkoop-van-website-met-domeinnaam-dus-kantonrechter-is-bevoegd

Rechtbank Noord-Holland 17 augustus 2016, IEF 16200; IT 2116; ECLI:NL:RBNHO:2016:6239 (Marron tegen De Media Groep) Eiser in het incident stelt met succes dat sprake is van huurkoop (7A:1576h BW) zodat de zaak verwezen moet worden naar de sectie kanton. Verweerster in het incident stelt dat geen sprake is van huurkoop omdat de overeenkomst betrekking heeft op een website met daarbij behorende domeinnamen. Dit zijn geen voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten (3:2 BW). In 7A:1576 vijfde lid zijn de bepalingen van die titel ook van toepassing verklaard op vermogensrechten. De rechtbank oordeelt dat een website en domeinnaam kunnen worden aangemerkt als vermogensrechten in de zin van 3:6 BW. De rechtszaak wordt verwezen naar de kantonrechter.

IEF 16199

Verwarring bij een enkeling, is geen verwarring bij het relevante publiek

Rechtbank Amsterdam 7 jul 2016, IEF 16199; ECLI:NL:RBAMS:2016:5297 (Safe-ID tegen Save-Me), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verwarring-bij-een-enkeling-is-geen-verwarring-bij-het-relevante-publiek
Safe-id, save-me

Vzr. Rechtbank Amsterdam 7 juli 2016, IEF 16199; ECLI:NL:RBAMS:2016:5297 (Safe-ID tegen Save-Me) Handelsnaam. Partijen hebben de vof Safe-ID gevoerd en boden producten en aanvullende diensten aan voor persoonlijke veiligheid, zoals polsarmbanden met digitale codes met persoonlijke en medische gegevens. Na splitsing heeft Save Me heeft diverse save-me/id-domeinnamen die leiden naar zijn website. Dat er mensen zijn die zich in de namen hebben vergist betekent nog niet dat er verwarringsgevaar is. Safe-ID heeft niet gesteld dat iemand bij vergissing een product of dienst van Save-me heeft aangeschaft terwijl hij dat van Safe iD wilde kopen of dat iemand een economische band tussen beide ondernemingen van partijen heeft aangenomen. Verwarring bij een enkeling betekent nog niet dat er daarmee verwarring bij het relevante publiek is. Alleen het gebruik van save-id.nl om te linken naar gedaagdes site inbreuk op het handelsnaamrecht en moet worden overgedragen.

 

IEF 16198

Ex parte tegen delen op Facebook van muziekuploads in cyberlocker

Rechtbank Overijssel 27 jul 2016, IEF 16198; (Brein tegen uploader cyberlocker), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ex-parte-tegen-delen-op-facebook-van-muziekuploads-in-cyberlocker

Ex parte beschikking Rechtbank Overijssel 27 juli 2016, IEF 16198 (Brein tegen uploader cyberlocker)
Auteursrecht. Naburige Rechten. Muziek. Uit het persbericht: In het kader van BREIN's aanpak van illegale uploaders werd een rechterlijk ex parte bevel gehaald tegen een illegale cyberlocker uploader van muziek. Daarna werd een schikking met hem getroffen voor 7.000 euro. Eerder werden rechterlijke bevelen gehaald en schikkingen getroffen met illegale bittorrent en usenet uploaders voor meestal rond de 15.000 euro. Bij de schikkingen wordt rekening gehouden met de omstandigheden van het geval en de persoonlijke omstandigheden van de inbreukmaker, daarom is het bedrag in dit geval lager. Indien geen schikking getroffen kan worden, volgt een gerechtelijke procedure waarin de volledige schade en kosten worden gevorderd. Die liggen vele malen hoger dan het schikkingsbedrag. Uploaders naar cyberlockers of filehosters krijgen links naar de content die ze daar uploaden. Die links plaatsen ze op doorzoekbare linksites zodat anderen de content kunnen downloaden of streamen. Daarmee verspreiden ze de content en daarvoor is toestemming van de rechthebbenden nodig. In dit geval plaatste de uploader links naar de content op een Facebook groep. Hij deed dit als hobby voor de erkenning die hij met het gratis aanbod verwierf.

IEF 16197

SHRUNK-sweaters maakt geen inbreuk op merk SCOTCH SHRUNK

Rechtbank Amsterdam 17 aug 2016, IEF 16197; (Scotch & Soda tegen My Brand c.s.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/shrunk-sweaters-maakt-geen-inbreuk-op-merk-scotch-shrunk
Shrunk sweaters

Rechtbank Amsterdam 17 augustus 2016, IEF 16197 (Scotch & Soda tegen My Brand c.s.) Merkenrecht. Sinds 2002 brengt Scotch & Soda kinderkleding op de markt onder de het (Beneluxwoord)merk SCOTCH SHRUNK. Op 23 november 2015 is woordmerk SHRUNK ingeschreven, de inbreuk is van vóór die datum gestaakt, dus merkinbreuk wordt beoordeeld aan de hand van eerste woordmerk. De rechtbank oordeelt van niet onder sub a en b. Scotch & Soda heeft onvoldoende onderbouwd onder sub c en d. Vorderingen worden afgewezen.

 

IEF 16196

Risicoaansprakelijkheid werkgever voor illegale kopie CAD-software op laptop en opzegging licentie

Rechtbank Rotterdam 10 aug 2016, IEF 16196; ECLI:NL:RBROT:2016:6240 ((Siemens tegen Maverick)), http://www.ie-forum.nl/artikelen/risicoaansprakelijkheid-werkgever-voor-illegale-kopie-cad-software-op-laptop-en-opzegging-licentie

Rechtbank Rotterdam 10 augustus 2016, IEF  16196; IT 2114; ECLI:NL:RBROT:2016:6240(Siemens tegen Maverick) Auteursrecht. Software. Siemens ontwikkelt Solid Edge, een CAD-software, waar Maverick 7 licenties voor 7 werkplekken heeft gekocht. Er is gebruik gemaakt van een illegale kopie die door een (voormalig) werknemer is geïnstalleerd, er wordt conversatoir beslag gelegd op die laptop. Voor het aannemen van werkgeversaansprakelijkheid voor door een werknemer op een door werkgever verstrekte laptop illegaal gekopieerd softwareprogramma ex art. 6:170 BW is niet relevant of werknemers gevolg geven aan een verbod. Noch is het relevant dat de software gemakkelijk te downloaden is en dat dit buiten het zicht van Maverick heeft plaatsgevonden. Op werkgevers rust een risicoaansprakelijkheid. Staking wordt bevolen en illegale versie van de software moet door onafhankelijke ICT-deskundige worden vernietigd. In reconventie stelt Maverick dat de (overige) licentieovereenkomsten onrechtmatig zijn opgezegd. De EULA geeft Siemens de bevoegdheid de licentieovereenkomst te beëindigen indien een illegale versie wordt gebruikt.