Mediarecht

IEF 17382

Gehele verwijdering uitzending niet noodzakelijk en niet proportioneel

Hof Arnhem-Leeuwarden 19 dec 2017, IEF 17382; ECLI:NL:GHARL:2017:11182 (Buurman tegen Avrotros), http://www.ie-forum.nl/artikelen/gehele-verwijdering-uitzending-niet-noodzakelijk-en-niet-proportioneel

Hof Arnhem-Leeuwarden 19 december 2017, IEF 17382; ECLI:NL:GHARL:2017:11182 (Avrotros tegen Buurman). Mediarecht. Hoger beroep. Geïntimeerde en buurman hebben vele jaren een geschil over het gebruik van het recht van overpad. De voorzieningenrechter [IEF 17133] verplicht Avrotros de reportage te verwijderen en een rectificatie te plaatsen op de website van EenVandaag. Door de onjuiste mededeling van de verslaggeefster ten aanzien van het recht van overpad en de bereikbaarheid van de woning een vertekend beeld wordt gegeven van het conflict.  De gehele verwijdering van de uitzending is naar het oordeel van het hof niet noodzakelijk en niet proportioneel. Aan het gerechtvaardigde belang van geïntimeerde kan ook worden voldaan door alleen de betreffende mededeling te verwijderen.

IEF 17376

Maker vals Facebook-profiel krijgt gelegenheid zich per antwoordakte uit te laten over bodemvonnis

Hof 's-Hertogenbosch 19 dec 2017, IEF 17376; ECLI:NL:GHSHE:2017:5752 (Eiser tegen vals Facebook-profiel), http://www.ie-forum.nl/artikelen/maker-vals-facebook-profiel-krijgt-gelegenheid-zich-per-antwoordakte-uit-te-laten-over-bodemvonnis

Hof 's Hertogenbosch 19 december 2017, IEF 17376; IT 2446; ECLI:NL:GHSHE:2017:5752 (Eiser tegen val Facebook-profiel). Zie eerder IEF 17217. Hoger beroep. Kort geding. Schadevergoeding ivm digitale verspreiding intieme beelden en/of chatgesprekken. Appel wordt ingediend tegen vonnis voorzieningenrechter. In het kader van hoor en wederhoor wordt appellant in staat gesteld zich bij (antwoord)akte uit te laten over het door de rechtbank Limburg gewezen bodemvonnis.

IEF 17367

Vragen aan HvJ EU over de bevoegdheden van een nationale commissie voor radio en televisie

HvJ EU 2 nov 2017, IEF 17367; C-622/17 (Baltic Media Alliance), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vragen-aan-hvj-eu-over-de-bevoegdheden-van-een-nationale-commissie-voor-radio-en-televisie

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJ EU 2 november 2017, IEF 17367; IEFbe 2435; C-622/17 (Baltic Media Alliance) Richtlijn audiovisuele mediadiensten. Via minbuza: Verzoekster (Baltic Media Alliance Ltd) is een omroeporganisatie die de televisiezender NTV Mir Lithuania beheert, en is in het bezit van een vergunning van de bevoegde autoriteit van het Verenigd Koninkrijk (OFCOM). Verzoekster is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk en zendt programma’s uit in Litouwen. Op 19.04.2016 heeft een deskundige van de monitoringdienst van de Litouwse commissie voor radio en televisie (hierna: CRTL) een monitoringrapport opgesteld waarin zij tot de conclusie kwam dat materiaal dat door NTV Mir Lithuania (op 15.04.2016) werd getoond onder het uitzendverbod van artikel 19(1) punt 3 van de Litouwse wet op de informatievoorziening aan het publiek viel, aangezien het programma aanzette tot haat op grond van nationaliteit. Bij besluit van 18.05.2016 heeft de CRTL aan omroepinstellingen opgelegd de televisiezender NTV Mir Lithuania uitsluitend te verspreiden als onderdeel van televisieprogrammapakketten die alleen tegen extra betaling beschikbaar zijn. 

IEF 17362

Hoe dan ook heeft Van O zich beziggehouden met onfrisse praktijken

Rechtbank Amsterdam 15 dec 2017, IEF 17362; ECLI:NL:RBAMS:2017:9593 (Van O tegen Noordkaap), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hoe-dan-ook-heeft-van-o-zich-beziggehouden-met-onfrisse-praktijken

Vzr. Rechtbank Amsterdam 15 december 2017, IEF 17362; ECLI:NL:RBAMS:2017:9593 (Van O tegen Noordkaap) Mediarecht. In de uitzending van Stegeman op de Bres wordt aandacht besteed aan Van O die onder gebruikmaking van valse naam huurovereenkomsten aangaat en daarin illegale activiteiten ontplooit. Het gezicht van Van O is 'gewiped' geweest in eerdere uitzendingen. Hoe dan ook heeft Van O. zich in het verleden beziggehouden met onfrisse praktijken. Noordkaap mag de uitzending laten plaatsvinden, en het gezicht dient te zij te 'wipen', niet zijn volledige naam noemen; ook mag het rijbewijs niet in beeld.

IEF 17358

EHRM: laster van een bekende blogger door de woorden "fuck you rapist bastard" op Instagram

EHRM 7 nov 2017, IEF 17358; Application no. 24703/15 (Egill Einarsson tegen IJsland), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ehrm-laster-van-een-bekende-blogger-door-de-woorden-fuck-you-rapist-bastard-op-instagram

EHRM 7 november 2017, IEF 17358; IEFbe 2432; IT&R 2441; Application no. 24703/15 (Egill Einarsson tegen IJsland). Privacy. Vrijheid van meningsuiting. Een bekende blogger, de heer Einarsson, klaagt over een uitspraak van het IJslandse Hooggerechtshof, waarin werd vastgesteld dat er geen sprake was van laster door de woorden "fuck you rapist bastard" die bij een post op Instagram van de blogger werden geplaatst. Het strafrechtelijk onderzoek naar het plegen van seksueel geweld door deze blogger was net gestaakt. Het EHRM is het niet met de IJslandse rechtbanken eens dat de post een waardeoordeel inhoudt. Het woord 'rapist' is objectief en impliceert een aantijging van verkrachting. Nu het strafrechtelijk proces geseponeerd werd verviel de feitelijke onderbouwing van de aantijging. Het EHRM constateert dat de rechtbanken geen 'fair balance' hebben gevonden tussen het recht van de heer Einarsson op eerbiediging van zijn privé-leven krachtens artikel 8 EVRM en het recht op vrijheid van meningsuiting van de persoon die de opmerking had gepost krachtens artikel 10 EVRM. 

IEF 17349

Uitlatingen hoogleraar zijn binnen grens vrijheid van meningsuiting, wel hogere mate van zorgvuldigheid vereist

Hof Amsterdam 12 dec 2017, IEF 17349; ECLI:NL:GHAMS:2017:5137 (ex-voorzitter YPFDJ Nederland tegen hoogleraar Universiteit Tilburg), http://www.ie-forum.nl/artikelen/uitlatingen-hoogleraar-zijn-binnen-grens-vrijheid-van-meningsuiting-wel-hogere-mate-van-zorgvuldighe

Hof Amsterdam 12 december 2017, IEF 17349; ECLI:NL:GHAMS:2017:5137 (ex-voorzitter YPFDJ Nederland tegen hoogleraar Universiteit Tilburg). Mediarecht. Radio. Vrijheid van meningsuiting. Naar aanleiding van een gepubliceerd artikel is de hoogleraar gevraagd voor een interview, de ex-voorzitter van YPFDJ heeft vervolgens aangifte gedaan van smaad en laster. In kort geding werd o.a. een rectificatie gevorderd, welk werd afgewezen [IEF 15686]. Hoewel de juistheid van de beweringen niet onomstotelijk vast hoeft te staan, bevat het aanwezige feitenmateriaal de nodige aanwijzingen voor de beweringen. Dat de beweringen van een hoogleraar afkomstig zijn, maakt dat er een grotere mate van zorgvuldigheid vereist kan worden dan van de gemiddelde burger. Dit is van onvoldoende gewicht om tot een ander oordeel te komen over de beweringen. Het hof deelt de conclusie van de voorzieningenrechter dat in dit geval het belang van de hoogleraar om zich in het openbaar kritisch, informerend, opiniërend en waarschuwend te kunnen uitlaten over misstanden die de samenleving raken zwaarder weegt dan het belang van de ex-voorzitter om niet lichtvaardig te worden blootgesteld aan verdachtmakingen en zijn belang dat zijn privacy niet onnodig wordt geschonden.

IEF 17338

Rectificatie column over fraude bij de uitgifte van paardenpaspoorten

Rechtbank Midden-Nederland 7 dec 2017, IEF 17338; ECLI:NL:RBNNE:2017:4685 (Europees Arabisch Stamboek voor Shagyapaarden, Sportpaarden en Sportpony's tegen Uitgeverij), http://www.ie-forum.nl/artikelen/rectificatie-column-over-fraude-bij-de-uitgifte-van-paardenpaspoorten

Vzr. Rechtbank Noord-Nederland 7 december 2017, IEF 17338; IT&R 2433; ECLI:NL:RBNNE:2017:4685 (Europees Arabisch Stamboek voor Shagyapaarden, Sportpaarden en Sportpony's tegen Uitgeverij). Column. Rectificatie. Europees Arabisch Stamboek voor Shagyapaarden, Sportpaarden en Sportpony's (EASP) houdt onder andere een stamboek bij van Shagyapaarden en pony's. Gedaagde is een uitgeverij die zich toelegt op berichtgeving over paarden, onder meer op de site horses.nl. In een column uit 2017 is EASP in verband gebracht met fraude bij de uitgifte van paardenpaspoorten. Dit is een ernstige beschuldiging, bovendien geuit in kringen van paardenliefhebbers, waaronder de (aspirant-)leden van EASP. Het is daarnaast niet vast te komen staan dat in het paspoort van de pony stond dat zij een EASP-pony was. Nu niet aannemelijk is geworden dat de rol van EASP meer inhield dan het wettelijk verplicht afgeven van het aangevraagde blanco paspoort, wordt geoordeeld dat, gezien de ernst van de beschuldigingen, waarbij EASP is weggezet als een organisatie die fraude faciliteert en de publieke belangstelling hiervoor, een onrechtmatige daad jegens EASP oplevert. Dat het gepubliceerde artikel een column betreft maakt dit niet anders. Bepaalde aspecten mogen wel worden uitvergroot in een column, maar moeten wel steun vinden in het beschikbare feitenmateriaal. Gedaagde wordt gehouden een rectificatie op haar website te plaatsen.

IEF 17325

Hof bevestigt dat een column, hoewel soms beledigend, niet nodeloos grievend is

Hof Den Haag 5 dec 2017, IEF 17325; ECLI:NL:GHDHA:2017:3375 (Adres Pedoseksueel), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hof-bevestigt-dat-een-column-hoewel-soms-beledigend-niet-nodeloos-grievend-is

Hof Den Haag 5 december 2017, IEF 17325; ECLI:NL:GHDHA:2017:3375 (Adres Pedoseksueel). Mediarecht. In 2015 is een column getiteld: "De burgemeester tobt met een dilemma" verschenen over 4000 euro schadevergoeding te betalen aan de veroordeelde pedoseksueel, waarvan de burgemeester het adres van bekend had gemaakt. De kantonrechter oordeelde dat de column ontegenzeglijk kwetsend was, maar niet nodeloos grievend. Het Hof is het met de kantonrechter [IEF 15765] eens dat de vrijheid van meningsuiting dient te prevaleren op het privacyrecht van de veroordeelde. Hierbij wordt in aanmerking genomen dat er sprake is van een maatschappelijk relevant onderwerp en dat de uitlatingen van de columnist niet de bedoeling had om te kwetsen. Tevens was appellant voor de publicatie van de column al onderwerp geweest van zelfgekozen media-aandacht. Verschillende uitdrukkingen zijn beledigend of sarcastisch (“psychopathische provocateur”, “hij is ziek, zwak en zielig”), maar in de gegeven context niet nodeloos grievend of bedoeld om te kwetsen.