Mediarecht

IEF 16598

Bewijsbeslag in zaak over gebruik vals Facebookprofiel voor verkrijgen intieme foto's

Rechtbank Limburg , IEF 16598; ECLI:NL:RBLIM:2017:1280 (Facebookgroep Lesbische vrouwen 25+), http://www.ie-forum.nl/artikelen/bewijsbeslag-in-zaak-over-gebruik-vals-facebookprofiel-voor-verkrijgen-intieme-foto-s

Rechtbank Limburg 13 februari 2017, IT ; ECLI:NL:RBLIM:2017:1280 (Facebookgroep Lesbische vrouwen 25+) Mediarecht. Rechtspraak.nl: Kort geding. Gebruik vals Facebookprofiel voor verkrijgen intieme foto’s. Bewijsbeslag digitale gegevens. Verlof tot leggen beslag kan niet alsnog worden geweigerd, ingetrokken of herroepen. Late betekening beslag en nauwkeurige beschrijving van de in beslag genomen zaken, leiden niet tot nietigheid. Beslag is niet disproportioneel. De gegevens moeten worden onderscheiden van de gegevensdragers die voor onderzoek zijn meegenomen. Vooraf was niet bekend op welke gegevensdragers de desbetreffende gegevens zich bevonden. De omstandigheid dat al de gegevensdragers voor onderzoek zijn meegenomen waarop de gegevens zich konden bevinden, maakt het beslag niet disproportioneel. Geen fishing expedition.

IEF 16588

Verwijdering van journalisten van tribune tijdens parlementair debat is schending EVRM

EHRM 9 feb 2017, IEF 16588; application no 67259/14 (Selmani e.a. tegen FYROM), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verwijdering-van-journalisten-van-tribune-tijdens-parlementair-debat-is-schending-evrm

EHRM 9 februari 2017, IEF 16588; IEFbe 2087; application no 67259/14 (Selmani e.a. tegen FYROM) Mediarecht. Uit het persbericht: Selmani c.s. zijn journalisten en zijn met geweld verwijderd van de tribune van het nationale parlement weer zij verslag deden van het parlementaire debat over de Rijks begroting voor 2013. Gedurende het debat hebben leden van de oppositie verstoringen veroorzaak en zijn verwijderd door de beveiligingsmedewerkers. Verzoekers zijn geaccrediteerde journalisten en weigerden de tribune, een voor journalisten toegewezen gebied, te verlaten en werden gedwongen verwijderd. Bij het Constitutioneel Hof klagen zij over het incident en klagen ze dat er geen mondelinge zitting was om feiten aan te vechten. Er was geen indicatie dat er gevaar was van de protesten buiten het parlement of van de journalisten, enkel van de verwijderde parlementsleden. Verwijdering van de journalisten was niet noodzakelijk noch te rechtvaardigen, dat is een inbreuk op artikel 10, vrijheid van meningsuiting. Dat er - ondanks verzoek daartoe - geen mondelinge behandeling is geweest en zonder reden te geven waarom die niet noodzakelijk was, is een schending van artikel 6 (right to a fair hearing).

 

IEF 16584

Blijvende beschikbaarheid in digitaal archief is onvoldoende voor onrechtmatigheid

Hof Amsterdam 7 feb 2017, IEF 16584; ECLI:NL:GHAMS:2017:365 (Erdee Media tegen geïntimeerde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/blijvende-beschikbaarheid-in-digitaal-archief-is-onvoldoende-voor-onrechtmatigheid

Hof Amsterdam 7 februari 2017, IEF 16584; ECLI:NL:GHAMS:2017:365 (Erdee Media tegen geïntimeerde) Mediarecht. In het Reformatorisch Dagblad (RD) is een artikel verschenen onder de titel: "Hij is zo christelijk, ik dacht, dat zit wel goed". Geïntimeerde en zijn vader hebben vanaf de jaren 90 bemiddeld bij de emigratie van Nederlandse agrariërs naar Oost-Europa, daar zijn conflicten bij ontstaan. De rechtbank [IEF 14849] heeft staking bevolen van plaatsing op digibron.nl en vindbaarheid in zoekresultaten van Google op de naam van geïntimeerde. Het hof: De publicatie van het artikel is niet onrechtmatig. De beschuldigingen zijn duidelijk toegeschreven aan derden en weerwoorden zijn daar tegenover gesteld. De blijvende beschikbaarheid in het digitaal archief is onvoldoende voor onrechtmatigheid, daarvoor zijn bijzondere omstandigheden nodig. Er is geen grond voor het toewijzen van de vordering jegens RD gericht op onvindbaar maken artikel door zoekmachines. De verwerking van persoonsgegevens, bestaande uit het zoeken van gegevens bij de naam van geïntimeerde en het weergeven van de zoekresultaten, wordt uitgevoerd door de exploitant van de zoekmachine en niet door Erdee.

 

IEF 16576

Bedreigende en onnodige grievende woorden op Facebook over (ex)huisarts

Rechtbank Rotterdam 8 feb 2017, IEF 16576; ECLI:NL:RBROT:2017:1031 ('Zij heeft mij een nier gekost'), http://www.ie-forum.nl/artikelen/bedreigende-en-onnodige-grievende-woorden-op-facebook-over-ex-huisarts

Vzr. Rechtbank Rotterdam 8 februari 2017, IEF 16576; ECLI:NL:RBROT:2017:1031 (Ze heeft mij een nier gekost) Mediarecht. Op Facebook meldt voormalig patiënt herhaaldelijk dat zijn (ex)huisarts slecht werk heeft verricht en dat heeft hem een nier gekost. De klachten begonnen in mei 2016, inmiddels is het februari 2017. Gedaagde heeft inmiddels ruim voldoende tijd gehad om zijn standpunt te schragen met relevant bewijsmateriaal. Mocht de huisarts slechts werk hebben verricht, hetgeen niet vaststaat, zijn woorden als 'eigenwijze troll' en 'met zo'n stomme kop' onnodig grievend. De woorden 'ik ga haar de nek omdraaien' en 'de huisarts X gaat er voor bloeden' zijn bedreigingen. De vrijheid van meningsuiting staat hier tegenover recht op eer en goede naam (artikel 6:106 lid 1 sub b BW). Gedaagde kan niet worden veroordeeld tot het doen van mededeling dat het niet zijn bedoeling was, omdat dat wel precies wel de bedoeling was; in een rectificatie worden geen onwaarheden verkondigd. De voorzieningenrechter gelast gedaagde direct te stoppen met de lastercampagne en de berichten te verwijderen op Facebook of ieder ander sociaal medium.

IEF 16565

Biografie over oud-wielrenner, 'Mijn gevecht', hoeft niet uit de handel

Rechtbank Amsterdam 2 feb 2017, IEF 16565; ECLI:NL:RBAMS:2017:570 (biografie oud-Wielrenner 'Mijn gevecht'), http://www.ie-forum.nl/artikelen/biografie-over-oud-wielrenner-mijn-gevecht-hoeft-niet-uit-de-handel
mijn gevecht

Vzr. Rechtbank Amsterdam 2 februari 2017, IEF 16565; ECLI:NL:RBAMS:2017:570 (biografie oud-Wielrenner 'Mijn gevecht') Mediarecht. Gedaagde heeft het boek “Mijn gevecht” geschreven waarin over het leven van wielrenner [de wielrenner] in de ik-vorm wordt verteld. De voorzieningenrechter zal gezien het faxbericht van 18 januari 2017 de beoordeling in dit geschil overigens beperken tot “het vermeende aanzetten tot doping door cliënt, zijn vermeende eigen dopinggebruik en zijn vermeende contacten met [naam 2]”. Daarbij is uitdrukkelijk meegewogen dat het gaat om een biografie van [de wielrenner], die als eerste verantwoordelijk kan worden gehouden voor zijn beweringen. Het door gedaagde en uitgeverij Overamstel aangevoerde, in samenhang met de overgelegde verklaringen, is voldoende geverifieerd en vindt voldoende steun in het beschikbare feitenmateriaal. 'Mijn gevecht',de biografie over een oud-wielrenner, hoeft niet uit de handel te worden genomen. Ook hoeft het boek niet te worden gerectificeerd.

IEF 16531

Onderzoeksjournalistiek leidt niet zelden tot indringende publicaties, getoontzet in soms opgeklopte bewoordingen

Rechtbank Overijssel 19 jan 2017, IEF 16531; ECLI:NL:RBOVE:2017:211 (Stichting LOOP tegen NRC), http://www.ie-forum.nl/artikelen/onderzoeksjournalistiek-leidt-niet-zelden-tot-indringende-publicaties-getoontzet-in-soms-opgeklopte
Podologenclub in handen van de Noorse broeders

Vzr. Rechtbank Overijssel 19 januari 2017, IEF 16531 ; ECLI:NL:RBOVE:2017:211 (Stichting LOOP tegen NRC) Mediarecht. De kop van NRC-artikel “Podologenclub in handen van de Noorse broeders” van het artikel is niet te negatief of onnodig grievend. De voorzieningenrechter overweegt daarbij dat onderzoeksjournalistiek niet zelden leidt tot indringende publicaties, getoonzet in soms opgeklopte en wellicht overdreven bewoordingen met de bedoeling om de conclusies die de onderzoeksjournalist trekt te benadrukken en enigszins uit te vergroten. Voor zover de grenzen van het toelaatbare daarbij niet worden overschreden en het lijdend voorwerp van de publicatie voldoende gelegenheid krijgt om weerwoord te geven, voorziet dit soort journalistiek in een maatschappelijke taak en behoefte die niet snel tot onrechtmatigheid zal leiden. Vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid mag echter van een onderzoeksjournalist worden verwacht dat hij in het kader van zijn onderzoek bij voorgenomen artikelen, waarbij beschuldigingen worden geuit, de betrokkene in de gelegenheid stelt zijn of haar eigen visie te geven. Aan het beginsel van hoor en wederhoor is voldoende invullen gegeven. Afwijzing van de gevraagde voorzieningen.

IEF 16530

Boete overtreding dienstbaarheidsverbod 'Heel Holland Bakt' van tafel

CvdM 17 jan 2017, IEF 16530; ECLI:NL:RBMNE:2017:178 (Omroep Max tegen CvdM), http://www.ie-forum.nl/artikelen/boete-overtreding-dienstbaarheidsverbod-heel-holland-bakt-van-tafel
heel holland bakt AH

Rechtbank Midden-Nederland 17 januari 2017, IEF 16530; ECLI:NL:RBMNE:2017:178 (Omroep Max tegen CvdM) Mediarecht. Commissariaat voor de Media heeft Omroep Max een boete opgelegd omdat zij zich met het programma Heel Holland Bakt heeft schuldig gemaakt aan dienstbaarheidverbod (artikel 2.141, eerste lid, van de Mediawet) [IEF 15754, IEF 14834]. Omroep Max heeft het format voor het programma Heel Holland Bakt gekocht van BBCW. CvdM verwijt Omroep Max dat zij het gebruik van het woordbeeldmerk ‘Heel Holland Bakt’ ongeclausuleerd heeft overgedragen aan BBCW. BBCW heeft met Ahold een overeenkomst gesloten. Ahold exploiteert het woord-beeldmerk‘Heel Holland Bakt’. Hierdoor heeft Omroep Max, volgens CvdM het dienstbaarheidsverbod, overtreden. De rechtbank oordeelt dat het ongeclausuleerd overdragen van een woordbeeldmerk, onder omstandigheden een overtreding van het dienstbaarheidverbod kan opleveren. In deze zaak is de rechtbank echter van oordeel dat eiseres het dienstbaarheidverbod niet heeft geschonden omdat voor eiseres niet voorzienbaar was dat haar handelwijze ertoe zou (kunnen) leiden dat BBCW een overeenkomst met Ahold zou sluiten op grond waarvan Ahold meer dan normale winst of ander economisch voordeel zou kunnen behalen, of dat haar zorgplicht zover reikte als CvdM heeft gesteld. Van belang is daarbij dat er geen sprake is geweest van een directe (contractuele) relatie tussen eiseres en Ahold. Eiseres is ook op geen enkele wijze betrokken bij de overeenkomst tussen BBCW en Ahold. Er is geen sprake geweest van (een vorm van) samenwerking tussen Omroep Max en Ahold. Weliswaar is samenwerking geen vereiste voor het kunnen vaststellen van een overtreding van het dienstbaarheidverbod, maar dat betekent niet dat de omstandigheid dat géén samenwerking heeft plaatsgevonden, geen rol kan spelen bij de beantwoording van de vraag of in het concrete geval de publieke media-instelling zich schuldig heeft gemaakt aan verboden dienstbaarheid. De rechtbank acht voorts van belang dat Omroep Max in de uitzendingen van ‘Heel Holland Bakt’ geen aandacht heeft besteed aan de productlijn van Ahold en er daarentegen juist voor heeft zorg gedragen dat in de STER-reclameblokken voor en na de uitzending géén reclame werd gemaakt voor de producten.

IEF 16495

Cassatieberoep over rectificatie tv-uitzending Ryanair met krap gepland brandstofvoorraad verworpen

Hoge Raad 23 dec 2016, IEF 16495; ECLI:NL:HR:2016:2996 (Ryanair tegen KRO), http://www.ie-forum.nl/artikelen/cassatieberoep-over-rectificatie-tv-uitzending-ryanair-met-krap-gepland-brandstofvoorraad-verworpen

HR 23 december 2016, IEF 16495; ECLI:NL:HR:2016:2996 (Ryanair tegen KRO) Onrechtmatige daad, mediarecht. Art. 6:167 lid 2 BW. Rectificatie tv-uitzending over luchtvaartmaatschappij met (te) krap geplande voorraad brandstof aan boord. Het hof Amsterdam oordeelde eerder dat KRO Brandpunt Reporter niet onrechtmatig waren. De Hoge Raad doet de zaak ex artikel 81 RO af, omdat de aangevoerde klachten niet tot cassatie leiden.