Auteursrecht

IEF 17323

Gezien procedeerwijze wordt gebruiker gezamenlijk gemaakte video's toestemming gebruik ontzegt

Rechtbank Noord-Holland 29 nov 2017, IEF 17323; http://www.ie-forum.nl/artikelen/gezien-procedeerwijze-wordt-gebruiker-gezamenlijk-gemaakte-video-s-toestemming-gebruik-ontzegt

Rechtbank Noord-Holland 29 november 2017, IEF 17323 (Zense tegen Leskracht). Auteursrecht. In een tussenvonnis [IEF 17275] heeft de rechter geoordeeld dat er t.a.v. bepaalde films van de Spectrumbox, een lesmethode met video's voor het basisonderwijs, gedeeld auteursrecht bestaat bij Zense en Leskracht. Op basis hiervan oordeelde de rechtbank dat Zense een redelijke vergoeding [ex art. 45d Aw] toekomt voor het gebruik van de werken door Leskracht en overdracht van de rechten door Zense. Partijen is opgedragen in onderling overleg een wijze van berekenen van een billijke vergoeding overeen te komen, wat niet gelukt is. De rechtbank is, gezien de wijze van procederen van Leskracht, niet in staat een redelijke vergoeding vast te stellen, en ziet aanleiding terug te komen op haar beslissing dat de verbodsvorderingen van Zense worden afgewezen. Leskracht is mede-auteursrechthebbende van de filmwerken en heeft de toestemming van Zense nodig om de werken (verder) te gebruiken. Door die toestemming niet te verlenen kan Zense verder gebruik van de betrokken werken verhinderen. Zense kan aldus afdwingen dat over de omvang van de vergoeding tussen partijen op basis van redelijke uitgangspunten wordt onderhandeld. Leskracht moet zich onthouden van iedere inbreuk op de auteursrechten totdat partijen in onderling overleg overeenstemming hebben bereikt over een passende vergoeding.

IEF 17319

Marktkraamhouder verkoopt t-shirts en petten met Knolpower-logo

Rechtbank Noord-Nederland 1 dec 2017, IEF 17319; ECLI:NL:RBNNE:2017:4616 (Knolpower-logo), http://www.ie-forum.nl/artikelen/marktkraamhouder-verkoopt-t-shirts-en-petten-met-knolpower-logo
knolpower

Vzr. Rechtbank Noord-Nederland 1 december 2017, IEF 17319; ECLI:NL:RBNNE:2017:461 (Knolpower-logo) Merkenrecht. Marktkraamhouder verkoopt t-shirts en petten met het Knolpower-logo zonder toestemming van de rechthebbende. Hij heeft geen inhoudelijk verweer. De inbreuk op de auteursrechten en merkrechten op het Knolpower logo staat dan ook vast. Dat de marktkraamhouder het Knolpower-logo niet kende, maakt voor de beoordeling verder niet uit. De aanwezigheid van opzet en/of wetenschap van inbreuk bij de inbreukmaker is geen vereiste voor optreden door rechthebbenden van Beneluxmerken en/of auteursrechten.

IEF 17308

HvJ EU: Cloud-kopieën van tv-programma's kunnen alleen met toestemming ter beschikking worden gesteld

HvJ EU 29 nov 2017, IEF 17308; ECLI:EU:C:2017:913 (VCast tegen RTI), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-cloud-kopie-n-van-tv-programma-s-kunnen-alleen-met-toestemming-ter-beschikking-worden-gesteld

HvJ EU 29 november 2017, IEF 17308; IEFbe 2412; ECLI:EU:C:2017:913; C‑265/16 (VCast tegen RTI). Privékopie-exceptie. Zie eerder conclusie A-G [IEF 17142]. Verrichting van een dienst voor video-opname in de cloud (cloud computing) van kopieën van auteursrechtelijk beschermde werken zonder toestemming van de betrokken auteur – Actieve tussenkomst bij die opname door de aanbieder van de dienst. Persbericht: Kopieën van in de cloud opgeslagen televisieprogramma’s kunnen alleen met toestemming van de houder van de auteursrechten of de naburige rechten ter beschikking worden gesteld. Die dienst betreft immers een wederdoorgifte van de betrokken programma’s. HvJ EU:

[InfoSocrichtlijn] met name artikel 5, lid 2, onder b), moet aldus worden uitgelegd dat zij in de weg staat aan een nationale wettelijke regeling die een commerciële onderneming toestaat aan particulieren de dienst aan te bieden van het zonder toestemming van de rechthebbende door middel van een informaticasysteem op afstand in de cloud opslaan van privékopieën van auteursrechtelijk beschermde werken, waarbij zij actief bijdraagt aan de opname van die kopieën.

IEF 17306

Geen auteursrecht op natuurgetrouwe zo duidelijk en correct mogelijke close-upfoto van een autotemperatuurmeter

Rechtbank Noord-Holland 6 apr 2017, IEF 17306; (close-upfoto autotemperatuurmeter), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-auteursrecht-op-natuurgetrouwe-zo-duidelijk-en-correct-mogelijke-close-upfoto-van-een-autotempe

Ktr. Rechtbank Noord-Holland 6 april 2017, IEF 17306 (Masterfile tegen X) Geen auteursrecht. Masterfile biedt fotografische werken aan via haar website en heeft daar exclusieve licenties dan wel de auteursrechten overgedragen gekregen. Mediapro heeft een licentie om op te treden tegen auteursrechtinbreuken. X heeft een foto van een temperatuurmeter van een auto geplaatst op haar website. X verweert zich door te stellen dat er geen voldoende EOKPS is. De foto betreft een natuurgetrouwe zo duidelijk en correct mogelijke close-up van een temperatuurmeter in een auto. Desgevraagd hebben Masterfile en Mediapro ter zitting niet concreet gesteld en/of onderbouwd  in welke aspecten de onderhavige foto zich onderscheidt van andere door andere fotografen gemaakte foto’s van een dashboard of meer specifiek een temperatuurmeter in een auto. Masterfile wordt in de proceskosten van €7.294,92 veroordeeld.

IEF 17289

Geen auteursrecht voor vertaler lied, nu dat zo is bedongen bij de toestemming tot vertaling

Rechtbank Oost-Brabant 1 mrt 2017, IEF 17289; ECLI:NL:RBOBR:2017:1456 (Het Feestduo), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-auteursrecht-voor-vertaler-lied-nu-dat-zo-is-bedongen-bij-de-toestemming-tot-vertaling

Rechtbank Oost-Brabant 1 maart 2017, IEF 17289; ECLI:NL:RBOBR:2017:1456 (Het Feestduo). Auteursrecht. Eiser, aangesloten geweest bij Buma/Stemra, heeft een Nederlandstalige vertaling gemaakt van een Duitstalig nummer. Universal en de Duitse auteurs van het lied zijn aangesloten bij de Duitse auteursrechtenorganisatie GEMA, een zusterorganisatie van de Buma/Stemra. In 2009 is het Nederlandse nummer via YouTube openbaar gemaakt. Hierna heeft 'het feestduo' een opname vervaardigd van het Nederlandse nummer, zonder hierbij de naam van eiser op enige wijze te vermelden. Echter, door het sluiten van exploitatiecontracten met Buma/Stemra heeft eiser zijn auteurs- en exploitatierechten overgedragen. Daarnaast heeft Universal bij de toestemming om een vertaling van het lied te maken, bedongen dat eiser geen aandeel in het auteursrecht en de inkomsten zou verkrijgen. De aanmelding van het lied van eiser heeft niet geleid tot een rechtsgeldige inschrijving bij Buma/Stemra. Omdat eiser aan zijn persoonlijkheidsrechten geen specifieke vordering verbindt, wordt dit onbesproken gelaten.

IEF 17292

Rectificatie van artikelen over voormalig directeur Buma/Stemra afgewezen

Rechtbank Amsterdam 21 nov 2017, IEF 17292; ECLI:NL:RBAMS:2017:8478 (voormalige directeur tegen Buma/Stemra), http://www.ie-forum.nl/artikelen/rectificatie-van-artikelen-over-voormalig-directeur-buma-stemra-afgewezen
beeldcitaat RTLZ bumastemra

Vzr. Rechtbank Amsterdam 21 november 2017, IEF 17292; ECLI:NL:RBAMS:2017:8478 (voormalige directeur tegen Buma/Stemra) Afwijzing vordering tot rectificatie van artikelen over de voormalige directeur van twee aan elkaar gelieerde rechtspersonen. De artikelen, verschenen in het FD en RTLZ, zijn gebaseerd op interviews met de huidige directeur en de advocaat van de rechtspersonen. Tegen de laatstgenoemde twee is de vordering gericht. De termen “fraude” en “frauduleus” in die artikelen zijn echter niet gebezigd door de huidige directeur of de advocaat en komen voor rekening van de journalist. De uitlatingen die de huidige directeur en de advocaat wél hebben gedaan vinden voldoende steun in de feiten en zijn gerechtvaardigd. De handelwijze van Buma/Stemra kan in de hiervoor geschetste omstandigheden niet als onrechtmatig tegenover [eiser] worden aangemerkt.

 

IEF 17288

Noorse klachtencommissie bevestigt dat Vigelands werken niet als merk kunnen worden geregistreerd

Overig 13 nov 2017, IEF 17288; (Oslo Municipality - Vigeland), http://www.ie-forum.nl/artikelen/noorse-klachtencommissie-bevestigt-dat-vigelands-werken-niet-als-merk-kunnen-worden-geregistreerd

Noorse KFIR 13 november 2017, IEF 17288; IEFbe 2408; cases: 16/00148, 16/00149, 16/00150, 16/00151, 16/00153 and 16/00154 (Oslo Municipality - Vigeland) Tijdens de voorbereiding van de zaak heeft de Kamer van Beroep de zaak voorgelegd aan het EFTA-Hof [IEF 16706] voor een advies. De klachtencommissie concludeerde dat de merkregistratie moest worden geweigerd op basis van artikel 15, eerste alinea, letter a, van de merkenwet, deels omdat het merken zijn die die kunstwerken vertegenwoordigen met een zeer speciale culturele waarde voor de Noorse samenleving, en deels omdat de beperking van de auteursrechtperiode op grond van de auteursrechtwetgeving de basis moet zijn op fundamentele, sociale overwegingen.

IEF 17284

Vragen aan HvJEU over proceskostenverdeling wanneer vorderingen slechts ten dele worden toegewezen

HvJ EU 11 sep 2017, IEF 17284; C-554/17 (Société du Journal L’Est Républicain), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vragen-aan-hvjeu-over-proceskostenverdeling-wanneer-vorderingen-slechts-ten-dele-worden-toegewezen

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJ EU 11 september 2017, IEF 17284; IEFbe 2405; C-554/17 (Société du Journal L’Est Républicain). Auteursrechten. Proceskosten. Via MinBuZa: Verzoekster heeft begin 2012 een persoon gefilmd tijdens een bungeejump vanaf een brug. Het koord is gebroken en de persoon is in het water gestort. De door verzoekster gemaakte film van dit voorval kon worden opgeroepen via de website van verweerder (de Société du Journal L’Est Républicain). Verzoekster heeft betoogd dat op die website ook een stilstaand beeld uit haar film te zien is geweest. Verzoekster heeft betoogd dat de film en het beeld beschermd zijn krachtens het auteursrecht en dat verweerder, door ze openbaar te maken, inbreuk heeft gemaakt op haar uitsluitende recht om over de film en het beeld te beschikken. Verzoekster heeft bij de rechter in eerste aanleg verzocht om verweerder te veroordelen tot betaling van schadevergoedingen en de proceskosten van verzoekster. Verweerder heeft de vordering van verzoekster bestreden en gevorderd dat zij wordt veroordeeld in haar kosten. De rechter in eerste aanleg heeft verzoekster schadeloosstelling toegekend voor een totaalbedrag van €1.101,-. Verzoekster ging hiertegen in hoger beroep en vorderde wederom de door haar in eerste aanleg gemaakte proceskosten. Tot staving van haar hoger beroep heeft verzoekster aangevoerd dat haar vorderingen in eerste aanleg op alle punten zijn toegewezen en dat zij slechts op ondergeschikte punten in het ongelijk is gesteld. Verweerder heeft tegen het hoger beroep verweer gevoerd en daartoe dezelfde argumenten aangevoerd als in eerste aanleg.