Auteursrecht

IEF 17765

Franchisegevers niet-ontvankelijk want uitsluitend formele procespartij: de holding is materiële procespartij

Hof 's-Hertogenbosch 5 jun 2018, IEF 17765; ECLI:NL:GHSHE:2018:2370 (Franchisenemers), http://www.ie-forum.nl/artikelen/franchisegevers-niet-ontvankelijk-want-uitsluitend-formele-procespartij-de-holding-is-materi-le-proc

Hof 's-Hertogenbosch 5 juni 2018, IEF 17765; ECLI:NL:GHSHE:2018:2370 (Franchisenemers) Niet-ontvankelijk. Appellanten stellen dat de franchisenemers auteursrechtinbreuk plegen. De auteursrechten in kwestie berusten bij de holding. Appellant 1 heeft haar vorderingen in reconventie ingesteld als lasthebber van de holding. De rechtbank oordeelde dat voor een gedaagde geldt dat deze in reconventie niet in een hoedanigheid kan optreden die hij in conventie niet heeft of omgekeerd (136 Rv). Indien appellant 1 als lasthebber van de holding ontvankelijk zou worden geacht, dan zou zij in een hoedanigheid optreden die zij in conventie niet heeft. Zij is uitsluitend formele procespartij, die optreedt ten behoeve van holding als materiële procespartij. Appellanten hebben verder niet gesteld en onderbouwd waarom zij hun vorderingen kunnen baseren op de licentie die de holding heeft verstrekt. Appellant 1 is niet-ontvankelijk.

IEF 17748

Conclusie AG: Geen vereist vermoeden van aansprakelijkheid voor houder van internetaansluiting bij auteursrechtinbreuk filesharing bij meerdere gezinsleden

HvJ EU 6 jun 2018, IEF 17748; ECLI:EU:C:2018:400 (Audioboek Dan Brown; Lübbe tegen Strotzer), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-ag-geen-vereist-vermoeden-van-aansprakelijkheid-voor-houder-van-internetaansluiting-bij-au
Dan Brown Das Verlorene Symbol

Conclusie AG HvJ EU 6 juni 2018, IEF 17748; IEFbe 2594; IT 2582; ECLI:EU:C:2018:400 ; C‑149/17 (Audioboek Dan Brown; Lübbe tegen Strotzer) Schadevergoeding wegens een via filesharing gepleegde inbreuk op het auteursrecht. Internetaansluiting die toegankelijk is voor gezinsleden van de houder. Uitsluiting van aansprakelijkheid van de houder zonder dat de aard van het gebruik van de aansluiting door het gezinslid hoeft te worden gespecificeerd. Conclusie AG:

Artikel 8, lid 2 [InfoSoc-Richtlijn] en artikel 13, lid 1 [Handhavingsrichtlijn] moeten aldus worden uitgelegd dat zij niet vereisen dat in het nationale recht van de lidstaten een vermoeden van aansprakelijkheid van de houders van een internetaansluiting wordt ingevoerd voor inbreuken op het auteursrecht die via deze aansluiting zijn begaan. Indien het nationale recht echter in een dergelijk vermoeden voorziet om de bescherming van die rechten te waarborgen, moet het consequent worden toegepast om de doeltreffendheid van die bescherming te waarborgen. Het recht op eerbiediging van het familie- en gezinsleven, dat is neergelegd in artikel 7 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, mag niet aldus worden uitgelegd dat de houders iedere reële mogelijkheid wordt ontnomen om hun in artikel 17, lid 2, van het Handvest van de grondrechten verankerde intellectuele-eigendomsrecht te beschermen.

IEF 17737

Project-offertes met AutoCAT-tekeningen auteursrechtelijk beschermd

Rechtbank Midden-Nederland 23 mei 2018, IEF 17737; (Azbil Telstar tegen Medexs), http://www.ie-forum.nl/artikelen/project-offertes-met-autocat-tekeningen-auteursrechtelijk-beschermd
Telstar Medexs

Rechtbank Midden-Nederland 23 mei 2018, IEF 17737; IT 2573 (Azbil Telstar tegen Medexs) Auteursrecht. Telstar stelt dat Medexs met haar AutoCAD-bestanden voor ziekenhuisprojecten de tekeningen grotendeels zijn gekopieerd. Gelijkenissen zijn geen toeval gezien de detailtekeningen, getallen, benamingen en kleurgebruik. In dit tussenvonnis, na IEF 14659 en IEF15447, stelt de rechtbank vast dat de (onderdelen van) AutoCAD tekeningen en project-offertes van Telstar kwalificeren als auteursrechtelijk beschermde werken, en dat Medexs en G&A inbreuk hebben gemaakt op die werken door de onderdelen te gebruiken in hun eigen tekeningen en offertes. Met de Medewerkers zijn geheimhoudings en/of non-concurrentiebedingen afgesproken. Eén heeft in strijd hiermee gehandeld, een ander in strijd met een Shareholders' agreement. Partijen worden uitgenodigd standpunten toe te lichten over de hoogte van de schade c.q. winstafdracht en de begroting van verbeurde boetes van Medewerkers.

IEF 17733

Bewijsopdracht voor hoogte schadevergoeding overname medische illustratie

Kantonrechter 17 mei 2018, IEF 17733; ECLI:NL:RBROT:2018:3872 (J tegen Stichting Albert Schweitzer Ziekenhuis), http://www.ie-forum.nl/artikelen/bewijsopdracht-voor-hoogte-schadevergoeding-overname-medische-illustratie

Ktr. Rechtbank Rotterdam 17 mei 2018, IEF 17733; ECLI:NL:RBROT:2018:3872 (J tegen Stichting Albert Schweitzer Ziekenhuis) Inbreuk auteursrechten. J. is tekenaar van medische illustraties en heeft voor de Mardeno Patiënten Atlas KNO toestemming voor opname gegeven. Onderaan de facturen staat dat met de betaling ervan het eenvoudig gebruiksrecht wordt verkregen voor deze uitgave.  Twee tekeningen hieruit worden op de website geplaatst en in patiëntenfolders gebruikt van het ziekenhuis. Auteursrechthebbende vordert schadevergoeding en krijgt een bewijsopdracht voor de hoogte van de schade, ergo de bedongen vergoeding per illustratie in de periode 2010 tot en met 2016 en of deze vergoeding door gebruikers ieder jaar dient te worden betaald.

IEF 17730

Openschalengrijpers zijn slaafs nagebootst en auteursinbreuk op gebruikershandleiding

Hof Arnhem-Leeuwarden 22 mei 2018, IEF 17730; ECLI:NL:GHARL:2018:4647 (Mollen c.s. tegen Bakker Hydraulic Products), http://www.ie-forum.nl/artikelen/openschalengrijpers-zijn-slaafs-nagebootst-en-auteursinbreuk-op-gebruikershandleiding

Hof Arnhem-Leeuwarden 22 mei 2018, IEF 17730; ECLI:NL:GHARL:2018:4647 (Mollen c.s. tegen Bakker Hydraulic Products) Slaafse nabootsing. Auteursrecht. Bakker vervaardigt uitrustingsstukken voor autolaadkranen en grondverzetmachines, waaronder openschalengrijpers. De openschalengrijper RBOX van Bakker heeft een eigen plaats op de markt en de openschalengrijper Y-Grab 1 van Mollen c.s. is een slaafse nabootsing van de RBOX. Mollen c.s. hebben ook het auteursrecht van Bakker op de handleiding van de openschalengrijpers geschonden. Het Hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep (IEF 14568). Mollen c.s. moet het gebruik van de gebruikershandleiding staken en Y Sales moet €20.000 aan Bakker betalen ter zake van verbeurde dwangsommen. Het auteursrechtelijke aspect is in deze zaak zo ondergeschikt, dat het hof de proceskostenveroordeling zal vaststellen op basis van het geliquideerde tarief.

IEF 17720

Inventarisatie en vertaling naar schema van medisch objectieve gegevens geen beschermd werk van wetenschap

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 16 mei 2018, IEF 17720; (X tegen Amgen), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inventarisatie-en-vertaling-naar-schema-van-medisch-objectieve-gegevens-geen-beschermd-werk-van-wete

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 16 mei 2018, IEF 17720; LS&R 1614 (X tegen Amgen) Geen auteursrechtinbreuk. X heeft een wetenschappelijk artikel geschreven over Familiaire Hypercholesterolemie (FH). In dat artikel is een schema opgenomen aan de hand waarvan een score kan worden berekend waarmee een diagnose kan worden gesteld. Het schema en de FH score dienen ter ondersteuning van een exactere diagnose bij personen met een verhoogd risico op FH. Amgen heeft een folder gemaakt ter promotie van een website met de domeinnaam fhscore.eu. De folder en website bevatten informatie over FH. X stelt dat Amgen delen uit een door hem geschreven onderzoek heeft openbaar gemaakt voor commerciële doeleinden en daarmee inbreuk maakt op zijn auteursrechten. X heeft medisch objectief relevante gegevens geïnventariseerd en vertaald naar tabellen en scores ten einde gerichter de diagnose FH vast te kunnen stellen. Daarbij was voor het toepassen van eigen smaak, voorkeur, gewoonte of persoonlijke visie, geen, dan wel niet of nauwelijks plaats. Het artikel, schema en FH score zijn geen auteursrechtelijk beschermd werk van wetenschap.

IEF 17712

Verschillende totaalindruk door andere poten onder stoel

Hof Amsterdam 15 mei 2018, IEF 17712; ECLI:NL:GHAMS:2018:1617 (Diwar c.s. tegen 4Udesigned), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verschillende-totaalindruk-door-andere-poten-onder-stoel

Hof Amsterdam 15 mei 2018, IEF 17712; ECLI:NL:GHAMS:2018:1617 (Diwar tegen 4Udesigned) Geen auteursrechtinbreuk. Geen slaafse nabootsing. Diwar c.s. maakt de Jim stoel en 4Udesigned maakt de Carlito Wood stoel. De rechtbank oordeelde dat er geen sprake was van auteursrechtinbreuk en geen slaafse nabootsing (IEF 16397). Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep. De totaalindrukken van beide stoelen verschillen dusdanig dat van auteursrechtinbreuk niet kan worden gesproken. Het verschil in de totaalindruk wordt in belangrijke mate veroorzaakt door het verschil in poten. De houten poten van de Carlito Wood passen in de Scandinavische stijl, terwijl de glimmende metalen poten van de Jim stoel aansluiten bij de Italiaanse stijl van de jaren '50. Bij deze vergelijking laat het hof, anders dan de rechtbank, het verschil in bevestiging van de poten aan de kuip (voor zover deze niet zichtbaar is als de stoelen zich in staande positie bevinden) buiten beschouwing. De stoelen moeten immers worden beoordeeld in reguliere stand, bij normaal gebruik: staande op poten. Voor slaafse nabootsing is vereist dat de Jim stoel een zeker onderscheidend vermogen en een eigen plaats op de markt heeft. Dat de Jim stoel op grond van haar vormgeving/uiterlijk (in voldoende mate) aan deze criteria voldoet, hebben Diwar c.s. onvoldoende feitelijk toegelicht.

IEF 17694

Het aanbieden van IPTV vormt een nieuwe openbaarmaking of "mededeling aan het publiek"

Rechtbank Limburg 9 mei 2018, IEF 17694; ECLI:NL:RBLIM:2018:4395 (Brein tegen Leaper), http://www.ie-forum.nl/artikelen/het-aanbieden-van-iptv-vormt-een-nieuwe-openbaarmaking-of-mededeling-aan-het-publiek

Rechtbank Limburg 9 mei 2018, IEF 17694; ECLI:NL:RBLIM:2018:4395 (Brein tegen Leaper) Auteursrecht. Bij vervroeging gewezen bodemvonnis. Leaper verstrekt na betaling aan de kijker-in-spé een code, een hyperlink, waarmee een .m3u bestand kan worden geopend of gedownload welk bestand hyperlinks bevat naar “meer dan 4000 live TV kanalen” en andere beschermde werken. De verstrekking van de (verkorte) unieke link door Leaper is een “mededeling aan het publiek”. Het aanbieden van en het verschaffen van toegang tot IPTV-abonnementen vormt een nieuwe openbaarmaking c.q. een “mededeling aan het publiek” en Leaper wordt daarom geboden (onder meer) ieder aanbieden van hyperlinks naar ongeautoriseerde werken te staken en gestaakt te houden.