IEF 16947

Veilingplatform pleegt auteursrechtinbreuk door onrechtmatig gebruik deelnemersfoto's

Vzr. Rechtbank Rotterdam 7 juni 2017, IEF 16947 (WOW Veilingen tegen Biedveilingen.nl) Auteursrecht. WOW Veilingen houdt zich bezig met activiteiten met betrekking tot veilingen en login- & winacties. Ter promotie hiervan worden onder meer foto’s van winnaars op haar website geplaatst. Biedveiligen.nl is een online veiling platform en heeft twee foto’s van WOW Veilingen gebruikt op haar eigen website en Facebook. WOW Veiligen vordert staking auteursrechtinbreuk op haar fotomateriaal. Nu de foto’s zonder toestemming van auteursrechthebbende openbaart zijn, wordt inbreuk aangenomen. Verbod op auteursrechtinbreuk door Biedveilingen.nl, versterkt met een onmiddelijk opeisbare dwangsom te betalen van €500,00 per keer, met een maximum van € 20.000,00. 

4.4. Op grond van artikel 1 Aw heeft WOW Veilingen als auteursrechthebbende dus het uitsluitend recht om de Foto's openbaar te maken en te verveelvoudigen. Anderen mogen dit in beginsel alleen doen met voorafgaande toestemming van WOW Veilingen, tenzij deze anderen zich op een beperkingsgrond uit de Aw kunnen beroepen. Biedveilingen.nl heeft geen beroep gedaan op een dergelijke beperkingsgrond en de voorzieningenrechter is ook niet gebleken dat zich een wettelijke beperking voordoet. Biedveilingen.nl betwist verder ook niet dat zij zonder toestemming van WOW Veilingen de Foto's in meerdere van haar reclame-uitingen op Facebook heeft geplaatst, en wel tot driemaal toe, en daarmee openbaar heeft gemaakt. Op grond daarvan mag dan reeds aangenomen worden dat sprake is (geweest) van een inbreuk op de auteursrechten van WOW Veilingen op de Foto's en daarmee tevens van onrechtmatig handelen van Biedveilingen.nl jegens WOW Veilingen op grond waarvan Biedveilingen.nl in beginsel schadeplichtig is voor de voor deze inbreuk beweerdelijk lijk geleden schade. Hoe lang de Foto's op Facebook online hebben gestaan valt binnen de reikwijdte van dit kort geding niet precies te bepalen. Aannemelijk is wel dat dit een overzichtelijke periode moet zijn geweest, te weten in het tijdsbestek vanaf december 20I6ljanuari 2017 tot uiterlijk het moment van dagvaarden gedurende circa één week en, naar is gesteld door Biedveilingen.nl en verder ook niet gemotiveerd betwist door WOW Veilingen, enkel in april 2017. De periode van (her-)gebruik is verder ook niet van invloed op de constatering van de plaatsgevonden inbreuk (mogelijk zou dit wel invloed kunnen hebben op de hoogte van de door WOW Veilingen gestelde geleden en te lijden schade als gevolg van bedoelde publicatie van de Foto's).

Het door Biedveilingen.nl gestelde ontbreken van kwade opzet doet aan het voorgaande niets af. Immers, ook het onbewust schenden van het auteursrecht komt voor rekening en risico van de inbreukmaker.
Aan de plaatsgevonden inbreuk doet evenmin af dat Biedveilingen.nl, zoals zij aannemelijkerwijs heeft gesteld, haar bedrijfsprocessen nadien anders heeft ingericht om te voorkomen dat zij in de toekomst mogelijk weer gebruik maakt in haar reclame-uitingen van (kort gezegd) foto's waarop het auteursrecht van WOW Veilingen rust (zie productie 14 van Bied- veilingen.nl).

Het vorenstaande leidt ertoe dat het door WOW Veilingen gevorderde onder 3.1 sub I voor toewijzing gereed ligt, reeds wegens het aannemelijk gebleken tot driemaal toe schenden door Biedveilingen.nl van het auteursrecht van WOW Veilingen op de (twee) Foto's van twee geregistreerde deelnemers van WOW Veilingen. Het op te leggen verbod zal zich enkel uitstrekken tot auteursrechtelijk beschermde en op de website van WOW Veilingen ge- publiceerde foto's die WOW Veilingen van bij haar geregistreerde deelnemers heeft ge- maakt nadat zij A-merk producten of leisure arrangementen hebben gekocht of gewonnen via de website van WOW Veilingen. De voorzieningenrechter ziet op dit moment, gelet op de beperkte aard van de inbreuk en de verklaringen van Biedveilingen.nl over het staken en gestaakt houden van de inbreuk (welke verklaringen hierna onder 4.6 nader aan de orde zullen komen, zie voorts punt 31 van de pleitnota van Biedveilingen.nl), aanleiding aan de veroordeling slechts een beperkte en gemaximeerde dwangsom per keet (en niet per dag(deel)) te verbinden.