IEF 17357

CvTA openbaart advies aan Buma Stemra over nader onderzoek

CvTA 28 september 2017, IEF 17356 (Advies Buma Stemra) Op 28 september 2017 heeft het College n.a.v. een in opdracht van Buma Stemra uitgevoerd onderzoek haar geadviseerd een nader onderzoek te laten uitvoeren en haar uitgenodigd om voor 1 november gezamenlijk met het College een opdracht te formuleren. Buma Stemra heeft bezwaar gemaakt en rechtsmiddelen ingezet tegen dit advies en tegen het besluit tot openbaar maken van het advies en van het bijbehorende persbericht (besluit van 27 september en 13 oktober [IEF 17064]). Buma Stemra heeft haar zienswijze n.a.v. (1) het advies, (2) het openbaar maken van het advies en (3) het openbaar maken van het persbericht laatstelijk op 23 oktober 2017 ter kennis van het College gebracht. Daarnaast heeft Buma Stemra een voorlopige voorziening bij de rechter gevraagd tegen onder andere het openbaar maken van het advies en het openbaar maken van het persbericht. De bestuursrechter heeft op 27 oktober vonnis gewezen [IEF 17229].

Op 1 december heeft het College het volgende besloten: (1) het bezwaar tegen het advies niet-ontvankelijk te verklaren en (2) het bezwaar tegen het besluit tot openbaarmaking van het advies ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten, met dien verstande dat enkele passages onleesbaar zijn gemaakt. Ten aanzien van dit besluit op bezwaar staat beroep open.

U kunt het advies van het College van 28 september hier inzien.