IEF 17920

Herstelvonnis voor maximering van de dwangsom

Rechtbank Den Haag 15 aug 2018, IEF 17920; (Online Publisher tegen Netmedia), http://www.ie-forum.nl/artikelen/herstelvonnis-voor-maximering-van-de-dwangsom

Vzr. Rechtbank Den Haag 15 augustus 2018, IEF 17920; IEFbe 2713(Online Publisher tegen Netmedia) Herstelvonnis na IEF 17913. De in overweging 5.24 aangekondigde maximering van de dwangsom ontbreekt en alsnog zal worden bepaald. De voorzieningenrechter maximeert de dwangsom tot een maximum van €75.000.

IEF 17919

De IE-rechtspraak van de zomer van 2018

Vrijdagmiddag 31 augustus, Leiden. Tijdens Leiden Revisited, de traditionele opening van het academisch IE jaar, op vrijdagmiddag 31 augustus a.s., zal worden gesproken over de recente ontwikkelingen op het gebied van het handelsnaamrecht en het modellenrecht en zal de belangrijke rechtspraak van de afgelopen twee zomermaanden op het gebied van het auteursrecht én het merkenrecht worden besproken.

IEF 17918

Nederlandse rechter bevoegd op basis van vestigingsplaats Nikon

Rechtbank Den Haag 1 aug 2018, IEF 17918; ECLI:NL:RBDHA:2018:9926 (Nikon tegen Primary Holding), http://www.ie-forum.nl/artikelen/nederlandse-rechter-bevoegd-op-basis-van-vestigingsplaats-nikon

Rechtbank Den Haag 1 augustus 2018, IEF 17918; ECLI:NL:RBDHA:2018:9926 (Nikon tegen Primary Holdings) Intellectuele eigendom. Bevoegdheidsincident. Bodemprocedure. Primary Holdings Limited (PHL) is gevestigd in Gibraltar. In hoofdzaak vordert Nikon dat PHL iedere inbreuk in de gehele EU staken. In dit incident vordert PHL dat de rechtbank zich onbevoegd verklaard. Gibraltar maakt volgens artikel 52 VEU4 jo artikel 355 lid 3 VWEU onderdeel uit van het Europees grondgebied waar het Unierecht van toepassing is en waarvan de buitenlandse betrekkingen door een lidstaat, te weten het Verenigd Koninkrijk, worden behartigd. Nikon grondt de bevoegdheid op artikel 125 lid 1 UMVo. Gibraltar is geen onderdeel van Spanje en is weliswaar een Brits overzees gebiedsdeel, maar volgens het HvJ EU is Gibraltar geen onderdeel van het Verenigd Koninkrijk. Daarmee kan PHL niet op basis van artikel 125 lid 1 UMVo worden gedagvaard voor de rechterlijke instantie van de lidstaat waar zij haar woonplaats heeft. Dat betekent dat de vorderingen op basis van artikel 125 lid 2 UMVo kunnen worden ingesteld bij de rechterlijke instantie van de lidstaat waar eiser zijn woonplaats, dan wel vestigingsplaats, heeft. Nikon Europe heeft haar woonplaats in Nederland en is krachtens volmacht van Nikon Corporation gerechtigd in eigen naam op te treden. Gelet op de vestigingsplaats van Nikon Europe is deze rechtbank bevoegd kennis te nemen van de vorderingen. Ten aanzien van Nikon Corporation is de rechtbank bevoegd op grond van diezelfde bepalingen, aangezien Nikon Europe kan worden beschouwd als een vestiging van Nikon Corporation met een werkelijke en stabiele aanwezigheid van waaruit een bedrijfsactiviteit wordt verricht. De incidentele bevoegdheidsvordering wordt afgewezen.

IEF 17917

Heimelijke opname van BNN over betrokkenheid van DENK bij 'nepbanner' hoeft niet verwijderd te worden

Rechtbank Amsterdam 15 aug 2018, IEF 17917; ECLI:NL:RBAMS:2018:5852 (DENK tegen BNN), http://www.ie-forum.nl/artikelen/heimelijke-opname-van-bnn-over-betrokkenheid-van-denk-bij-nepbanner-hoeft-niet-verwijderd-te-worden
nepbanner Denk

Vzr. Rechtbank Amsterdam 15 augustus 2018, IEF 17917; ECLI:NL:RBAMS:2018:5852 (Denk tegen BNN-VARA) Onrechtmatige daad. Mediarecht. Uitingsvrijheid. Persoonlijke levenssfeer. Eiser was in de aanloop van de Tweede Kamerverkiezingen campagneleider van Denk en benaderd door twee redacteuren van BNN. Zij hebben een gesprek gehad in de fractiekamer van Denk in het gebouw van de Tweede Kamer en deze heimelijk opgenomen. Onderwerp van gesprek was een 'nepbanner' met een foto van Geert Wilders en het logo van de PVV. BNNVARA heeft de geluidsfragmenten op hun website geplaatst. Denk vordert BNNVARA te gebieden om alle geluidsfragmenten die heimelijk zijn opgenomen in de fractiekamer van Denk te verwijderen en verwijderd te houden van haar websites en van haar sociale media accounts en te verbieden om die opnamen op welke wijze dan ook te openbaren of te verstrekken aan derden. Het zit het eisers vooral hoog dat de journalisten van BNNVARA heimelijk en tegen de uitdrukkelijke wens van eiser geluidsopnamen hebben gemaakt in de fractiekamer, een plaats waar leden van de Tweede Kamer zich veilig moeten voelen en vrijuit moeten kunnen spreken, zonder ervoor beducht te hoeven zijn dat gesprekken worden opgenomen.

Het onderzoek van BNNVARA was er met name op gericht in hoeverre de campagneleider betrokken is geweest bij het ontwerp van de banner. De heimelijk gemaakte opnamen wijzen uit dat de campagneleider betrokken is geweest bij het bedenken van de nepbanner. De uitzending van BNNVARA vindt voldoende steun in de feiten. Onder deze omstandigheden is het gebruik van de aanvankelijk niet voor uitzending bestemde, heimelijk gemaakte opnamen gerechtvaardigd en proportioneel. De vordering wordt afgewezen.

IEF 17916

Wijze waarop winst moet worden berekend en zekerheid van het rapport

Rechtbank Rotterdam 15 aug 2018, IEF 17916; (FKP tegen Spirits), http://www.ie-forum.nl/artikelen/wijze-waarop-winst-moet-worden-berekend-en-zekerheid-van-het-rapport

Vzr. Rechtbank Rotterdam 15 augustus 2018, IEF 17916 (FKP tegen Spirits) Executiegeschil. Merkenrecht. Het Hof Den Haag heeft geoordeeld dat FKP (en niet Spirits) rechthebbende is op Benelux-merken, Spirits is veroordeeld tot afdracht van de winst. Nu vast staat dat Spirits zelf geen wodka verhandelt, roept dat de vraag op op welke wijze de met verkoop behaalde winst moet worden berekend. Met de overlegging van het IUS-rapport zijn geen dwangsommen verbeurd. De werkwijze van de accountant en de beperkte zekerheid die het rapport biedt, maakt het niet duidelijk over de wijze waarop winst moet worden berekend. De voorzieningenrechter veroordeelt Spirits tot een zekerheidsstelling voor 6 miljoen euro door middel van een onherroepelijke afroepgarantie van een gerenommeerde Nederlandse bank.

IEF 17915

Depotverbod voor bepaalde tekens die overeenstemmen met PORSCHE-merk bekrachtigd

Hof Den Haag 14 aug 2018, IEF 17915; ECLI:NL:GHDHA:2018:1916 (appellant tegen DR. ING. H.C.F. PORSCHE), http://www.ie-forum.nl/artikelen/depotverbod-voor-bepaalde-tekens-die-overeenstemmen-met-porsche-merk-bekrachtigd

Hof Den haag 14 augustus 2018, IEF 17915; IEFbe 2706; ECLI:NL:GHDHA:2018:1916 (appelant tegen Dr. Ing. H.C.F. Porsche) Merkenrecht. De rechtbank [IEF 16337] verklaart het merk P@RSCHE nietig nu dit verwarringwekkend overeenstemt met het bekende merk PORSCHE. Het Hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep. In plaats van de O in PORSCHE bevindt zich het teken @ in het woord P@RSCHE. Dit teken vertoont visueel gelijkenis met de letter O. Het is ook een cirkel, met dien verstande dat deze van onderen open is en in het midden een teken bevat. Het teken @ vertoont ook visuele gelijkenis met de letter A door de a in @. Verbod om bepaalde tekens die overeenstemmen met PORSCHE-merk te deponeren. Art. 1019h Rv is niet van toepassing in een (door de vermeende inbreukmaker aanhangig gemaakte) nietigheidsprocedure; er is immers in feite sprake van een vooruitgeschoven inbreukverweer.

IEF 17914

Met gebruik teken 'Ik wil van mijn auto af' is er indirect verwarringsgevaar

Rechtbank Overijssel 9 aug 2018, IEF 17914; ECLI:NL:RBOVE:2018:2957 (Dealerdirect tegen Wijkopenautos), http://www.ie-forum.nl/artikelen/met-gebruik-teken-ik-wil-van-mijn-auto-af-is-er-indirect-verwarringsgevaar
ikwilvanmijnautoaf

Vzr. Rechtbank Overijssel 9 augustus 2018, IEF 17914; IEFbe 2704; ECLI:NL:RBOVE:2018:2957 (Dealerdirect tegen Wijkopenautos) Dealerdirect biedt een online-platform ikwilvanmijnautoaf.nl aan en faciliteert koopovereenkomsten tussen consument en dealer. Zij houdt Benelux en Uniemerken. WijKopenAutos doet hetzelfde, maar koopt de aangeboden auto's zelf in. Op haar website staat 'ik wil van mijn auto af!'. WijKopenAutos moet dit gebruik staken ex 2.20 lid 1 sub b BVIE vanwege aanwezigheid van indirect verwarringsgevaar. De opgavevorderingen van Dealerdirect over het aantal bezoekers, het adwords zoekvolume op de zoekwoorden en de organische traffic worden afgewezen bij gebrek aan spoedeisend belang.

IEF 17913

Gebruik WEPUBLISH is deloyaal gelet op de voorgaande maar beëindigde samenwerking in Publ.sh

Rechtbank Den Haag 13 aug 2018, IEF 17913; ECLI:NL:RBDHA:2018:9747 (Online Publisher tegen Netmedia c.s.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/gebruik-wepublish-is-deloyaal-gelet-op-de-voorgaande-maar-be-indigde-samenwerking-in-publ-sh
publ.sh wepublish

Vzr. Rechtbank Den Haag 13 augustus 2018, IEF 17913; IEFbe 2703; ECLI:NL:RBDHA:2018:9747 (Online Publisher tegen Netmedia c.s.) Herstelvonnis IEF 17920, vanwege ontbreken maximering dwangsom. Vonnis herstel Partijen hebben samenwerkt voor het opstarten van het nieuwe merk Publ.sh en later het merk Wepublish. De overlegde bewijzen maken niet dat er een kans is dat de merkinschrijving door OP te kwader trouw (2.23 lid 2 BVIE) is gedaan en in een bodemprocedure zal worden vernietigd. Het gebruik van wepublish aan elkaar geschreven en met publish dikgedrukt, gelet op de voorgaande maar beëindigde samenwerking, kan de indruk doen ontstaan van (nog steeds) een commerciële band. Gebruik van dat teken is dan ook deloyaal te achten. Afwijzing auteursrechtclaim op eenvoudige menu-structuur. Wel auteursrechtinbreuk op instructievideo, omslagfoto twitter-account, tekst 'About us'. Rectificatie wordt bevolen op website en sociale media.

IEF 17912

Artikel 1019h ziet ook op vervolg op IE-inbreukprocedure online fruitautomaatspellen

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 7 aug 2018, IEF 17912; (Bluemay en Betsoft tegen Novomatic en Bell-Fruit), http://www.ie-forum.nl/artikelen/artikel-1019h-ziet-ook-op-vervolg-op-ie-inbreukprocedure-online-fruitautomaatspellen

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 7 augustus 2018, IEF 17912 (Bluemay en Betsoft tegen Novomatic en Bell-Fruit) Staking van executie na bodemprocedure [IEF 17802] waarin de bodemrechter grotendeels de vorderingen betreft inbreuk op auteurs- en merkenrechten op online fruitautomaatspellen toewees. Tegen Redcorp is verstek verleend, maar zij is een ontbonden vennootschap naar buitenlands recht. Nu tegen Redcorp een hoofdelijke veroordeling is uitgesproken, is niet uit te sluiten dat voor betrokkenen een noodtoestand kan ontstaan. Voor A is niet vastgesteld op grond van welke recht de gestelde bestuurdersaansprakelijkheid is beoordeeld. Voor B is in het vonnis niet vastgesteld welke functie hij binnen Betsoft vervult. De veroordeling tot overleggen van bescheiden is onvoldoende gespecificeerd hetgeen tot executieproblemen kan leiden. Artikel 1019h Rv ziet ook op procedures die het vervolg zijn op IE-inbreukprocedures, zoals dit executiegeschil.

IEF 17911

Bredere publiek zal McGregor niet direct herkennen als achternaam van de MMA-vechter

Rechtbank Den Haag 10 aug 2018, IEF 17911; ECLI:NL:RBDHA:2018:9718 (McGregor IP tegen Adidas), http://www.ie-forum.nl/artikelen/bredere-publiek-zal-mcgregor-niet-direct-herkennen-als-achternaam-van-de-mma-vechter
mcgregor

Vzr. Rechtbank Den Haag 10 augustus 2018, IEF 17911; IEFbe 2694; ECLI:NL:RBDHA:2018:9718 (McGregor IP tegen Adidas) Merkinbreukzaak. McGregor is modemerk en houdster van Benelux en EU-woordmerken. In de webshop van Reebok, geëxploiteerd door Adidas, wordt de Conor McGregor Collectie aangeboden. Conor McGregor (bijnaam: “The Notorious”) is een Ierse mixed martial arts (MMA) vechter en meervoudig voormalig wereldkampioen bij de Ultimate Fighting Championship. Het is onvoldoende gebleken dat het bredere publiek het bestanddeel MCGREGOR direct zal herkennen als de achternaam van de MMA-vechter. Manier van verwijzing door Adidas/Reebok op sportkleding naar MMA-vechter Conor McGregor wordt inbreuk geacht op kledingmerk MCGREGOR. Deloyaal gebruik in strijd met eerlijke gebruiken in nijverheid en handel (2.23 BVIE en 14 UMVo). Dat het in aanmerking te nemen publiek het teken dus (uitsluitend) als naamverwijzing naar de vechtsporter zal opvatten is niet aannemelijk geworden.

IEF 17910

Horlogemerk Kyboe moet internationaal gezicht/zangeres Esha laten boeken bij launch parties

Rechtbank Den Haag 8 aug 2018, IEF 17910; ECLI:NL:RBDHA:2018:9601 (Esha tegen Kedtrade), http://www.ie-forum.nl/artikelen/horlogemerk-kyboe-moet-internationaal-gezicht-zangeres-esha-laten-boeken-bij-launch-parties
Kyboe Esha horloge

Rechtbank Den Haag 8 augustus 2018, IEF 17910; ECLI:NL:RBDHA:2018:9601 (Esha tegen Kedtrade) Portretrecht. Contractenrecht. Esha is zangeres/model en is sinds 2011 internationaal gezicht van horlogemerk Kyboe, een merk van Kedtrade. Gedaagde komt de overeenkomst met eisers slechts gedeeltelijk na. Kedtrade stelt subsidiair dat eiseres heeft opgezegd. Kedtrade heeft geen afdoende verklaring gegeven voor haar betaling van een voorschot van € 23.800, welke voorschot niet valt te rijmen met een opzegging van de overeenkomst 13 dagen daarvóór en het jarenlang onafgebroken gebruik van de resultaten van de fotoshoot, het portretrecht, bij wereldwijde marketing- en reclamecampagnes. Vorderingen tot schadevergoeding (€246.000) en nakoming van punten 9 en 10 (boeken van Esha voor launch parties) toegewezen.

IEF 17909

Boek HEXIT mag uitgegeven worden want eer en goede naam van ex wordt niet geschaad

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 18 jul 2018, IEF 17909; ECLI:NL:RBZWB:2018:4727 (Eiseres tegen gedaagde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/boek-hexit-mag-uitgegeven-worden-want-eer-en-goede-naam-van-ex-wordt-niet-geschaad

Vzr. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 18 juli 2018, IEF 17909; ECLI:NL:RBZWB:2018:4727 (HEXIT) Mediarecht. Schending eer en goede naam. Publicatie boek. Het boek HEXIT is het persoonlijke verhaal van gedaagde over zijn scheiding met eiseres. Eiseres vordert het boek HEXIT in huidige vorm te verbieden. Er is geen sprake van schending van haar eer en goede naam, nu schrijver pseudoniemen heeft gebruikt en eiseres geen publieke of maatschappelijke rol van betekenis vervult. De kring van personen die haar in publicatie zouden herkennen is gering. De vordering wordt afgewezen.

IEF 17908

Auteursrechtinbreuk op constructietekeningen staken, maar onvoldoende maatregelen getroffen om van bedrijfsgeheim te spreken

Rechtbank Midden-Nederland 8 aug 2018, IEF 17908; (Wärtsilä tegen Aegir Marine), http://www.ie-forum.nl/artikelen/auteursrechtinbreuk-op-constructietekeningen-staken-maar-onvoldoende-maatregelen-getroffen-om-van-be
constructietekening Wärtsilä

Rechtbank Midden-Nederland 8 augustus 2018, IEF 17908 (Wärtsilä tegen Aegir Marine) Auteursrecht. Bedrijfsgeheimen. Constructietekeningen zijn auteursrechtelijk beschermd werken, maar worden beperkt door functionele eisen, algemene normen en gebruik van hetzelfde computerprogramma. Op de constructietekeningen staat vermeld dat deze niet verder mogen worden verspreid en er zijn geheimhoudingsbedingen in arbeidsovereenkomsten, dit draagt wel bij, maar baat Wärtsilä onvoldoende voor een beroep op bescherming van bedrijfsgeheimen. Van de gelaagde structuur als barrière blijft niet veel over. Onvoldoende is gebleken dat voldaan is aan het - voor bescherming als bedrijfsgeheim gestelde- vereiste dat Wärtsilä c.s. alle redelijke maatregelen heeft getroffen om haar informatie (constructietekeningen en overhaalijsten) geheim te houden. In het incident verbiedt de rechtbank AMPS voor de duur van het geding elke inbreuk op de auteursrechten en afschrift te verstrekken van alle documenten. In reconventie vervalt het gelegde bewijsbeslag voor zover deze meer hebben getroffen dan de constructietekeningen en overhaallijsten; Wärtsilä erkent dat ze alleen de bescherming van de constructietekeningen inroept en niet van ontwerptekeningen.

IEF 17907

Geen certificering accountant nodig voor omvang opgave auteursrechtinbreuk

Hof Den Haag 24 jul 2018, IEF 17907; ECLI:NL:GHDHA:2018:1907 (Esveco Specialties tegen geïntimeerde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-certificering-accountant-nodig-voor-omvang-opgave-auteursrechtinbreuk

Hof Den Haag 24 juli 2018 IEF 17907; ECLI:NL:GHDHA:2018:1907 (Esveco Specialties tegen geïntimeerde) Omvang opgave auteursrechtinbreuk. Geïntimeerde heeft eind jaren tachtig het Korpaspel bedacht. Dit spel heeft raakvlakken met het bekende cijferbingo-spel, met dien verstande dat op een Korpa-kaart, in plaats van getallen, speelkaarten zijn afgebeeld. Esveco houdt zich bezig met produceren van onder meer spellen. Geïntimeerde heeft een exclusieve licentieovereenkomst gesloten met betrekking tot de productie van het Korpa-spel. Na een conflict is de samenwerking verbroken. Esveco heeft daarna onder eigen naam een kaartbingo spel op de markt gebracht. In eerste aanleg vordert geïntimeerde het produceren van het Korpa-spel te staken. De rechtbank [IEF 16047] heeft geoordeeld dat de geïntimeerde maker is van het spel. Dat er met het spel bijna geen winst is geboekt doet niet af aan het feit dat er sprake is van een inbreuk, Esveco moet een gecertificeerde opgave te doen van de administratie. Het hof beveelt Esveco haar opgave te voorzien van een door een accountant opgesteld rapport van feitelijke bevindingen naar aanleiding van een vergelijking van de opgave van Esveco met de administratie van Esveco, zonder assurance over de volledigheid en betrouwbaarheid.

IEF 17906

Contactverbod voor 24 maanden vanwege grievende en beledigende uitspraken over verzekeraars

Rechtbank Rotterdam 18 apr 2018, IEF 17906; ECLI:NL:RBROT:2018:3855 (ASR, Achmea en NN tegen gedaagde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/contactverbod-voor-24-maanden-vanwege-grievende-en-beledigende-uitspraken-over-verzekeraars

Vzr. Rechtbank Rotterdam 18 april 2018, IEF 17906; ECLI:NL:RBROT:2018:3855 (ASR, Achmea en NN tegen gedaagde) Vrijheid van meningsuiting. Onrechtmatig handelen. Gedaagde was drie keer betrokken bij een aanrijding met verzekerden van ASR, Achmea en NN. Gedaagde heeft zeer vele malen contact opgenomen met medewerkers van ASR. Hij meent dat dat ASR ten onrechte weigert hem schade te vergoeden. Verder heeft hij gemaild naar het klachtenloket van NN en ASR. Hij heeft ook klachten ingediend bij verschillende websites en bij de Orde van Advocaten. Gedaagde heeft daarin verschillende uitingen gedaan zoals: 'ASR en Achmea zijn doorgewinterde gore oplichters die parasiteren op letselschade slachtoffers' en 'Het is godverdomme meer dan schandalig hoe het stelletje hersenloze mosselen omgaat met de belangen van ondergetekende'. ASR vordert dat de gedaagde op welke manier dan ook contact op de nemen met ASR. De manier van handelen van de gedaagde is naar zijn aard grievend en beschadigend te achten. De vordering wordt toegewezen voor de duur van 24 maanden op straffe van een dwangsom van €100 per keer, met een maximum van €20.000. Gedaagde mag wel contact opnemen in verband met de aanrijdingen.

IEF 17901

HvJ EU: Een beursstand is een verkoopruimte

HvJ EU 7 aug 2018, IEF 17901; ECLI:EU:C:2018:642 (Verbraucherzentrale Berlin tegen Unimatic), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-een-beursstand-is-een-verkoopruimte

HvJ EU 7 augustus 2018, IEF 17901; IEFbe 2688; ECLI:EU:C:2018:642; zaak C-485/17 (Verbraucherzentrale Berlin tegen Unimatic) Consumentenbescherming. HvJ EU:

Artikel 2, punt 9, van richtlijn 2011/83/EU (...), moet aldus worden uitgelegd dat een stand van een handelaar op een beurs, als aan de orde in het hoofdgeding, waarop deze gedurende enkele dagen per jaar zijn activiteiten uitvoert, moet worden opgevat als „verkoopruimten” in de zin van deze bepaling indien een normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende consument, in het licht van het geheel aan feitelijke omstandigheden van deze activiteiten, en met name van de uiterlijke verschijningsvorm van deze stand en de informatie in de ruimten waar de beurs wordt gehouden, redelijkerwijs kon verwachten dat die handelaar er zijn activiteiten uitvoert en hem aanspreekt om een overeenkomst te sluiten, hetgeen aan de nationale rechter is om na te gaan.

IEF 17900

HvJ EU: Foto in werkstuk met bronvermelding op schoolwebsite is een mededeling aan het publiek

HvJ EU 7 aug 2018, IEF 17900; ECLI:EU:C:2018:634 (Land Nordrhein-Westfalen tegen Renckhoff; Cordoba), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-foto-in-werkstuk-met-bronvermelding-op-schoolwebsite-is-een-mededeling-aan-het-publiek

HvJ EU 7 augustus 2018, IEF 17800; IEFbe 2687; IT 2616; ECLI:EU:C:2018:634; C-161/17 (Land Nordrhein-Westfalen tegen Renckhoff; Cordoba) Uit het persbericht: Voor het plaatsen op een website van een foto die met toestemming van de auteur vrij toegankelijk was op een andere website is een nieuwe toestemming van de auteur vereist. Dit geldt zelfs voor foto’s met bronvermelding in een schoolpresentatie die door de school online wordt gezet. Dat heeft het EU-Hof geantwoord op vragen van een Duitse rechter. HvJ EU:

Het begrip „mededeling aan het publiek” in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29/EG (...) moet aldus worden uitgelegd dat dit het plaatsen op een website omvat van een foto die eerder zonder beperkingen om het downloaden ervan te beletten en met de toestemming van de houder van het auteursrecht op een andere website is gepubliceerd.

IEF 17902

HvJ EU: lidstaten moeten collectief beheer merkenrechten erkennen

HvJ EU 7 aug 2018, IEF 17902; ECLI:EU:C:2018:639 (SNB-REACT), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-lidstaten-moeten-collectief-beheer-merkenrechten-erkennen

HvJ EU 7 augustus 2018, IEF 17902; IEFbe 2689; IT 2617; ECLI:EU:C:2018:639; Zaak C-521/17 (SNB-REACT) Merkenrecht. Domeinnaamrecht. Beperkingen van de aansprakelijkheid voor een dienstverlener die IP‑adressen verhuurt en registreert waardoor domeinnamen anoniem kunnen worden gebruikt. HvJ EU:

1)      Artikel 4, onder c), van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten moet aldus worden uitgelegd dat de lidstaten verplicht zijn om een instantie voor de collectieve vertegenwoordiging van merkhouders, zoals de vereniging in het hoofdgeding, de bevoegdheid te verlenen om in eigen naam te verzoeken om de toepassing van de in deze richtlijn vastgestelde rechtsmiddelen teneinde de rechten van deze houders te vrijwaren en om zich in eigen naam tot de rechter te wenden teneinde deze rechten te doen gelden, mits deze instantie naar nationaal recht wordt geacht een rechtstreeks belang te hebben bij de vrijwaring van deze rechten en overeenkomstig dat recht zich daartoe tot de rechter kan wenden, hetgeen de verwijzende rechter dient na te gaan.

IEF 17905

Geen verwarringsgevaar vermelding Beach Hotel want hotels bevinden zich in verschillende provincies

Rechtbank Den Haag 27 jun 2018, IEF 17905; ECLI:NL:RBDHA:2018:7745 (Hotel van Oranje ), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-verwarringsgevaar-vermelding-beach-hotel-want-hotels-bevinden-zich-in-verschillende-provincies

Ktr. Rechtbank Den Haag 27 juni 2018, IEF 17905; ECLI:NL:RBDHA:2018:7745 (Beach Hotel tegen Hotels van Oranje) Handelsnaamrecht. Verzoekster en verweerster drijven beiden een onderneming met als beide als handelsnamen onder meer 'Beach Hotel', respectievelijk in Zeeland en in Noordwijk. Verweerster heeft bepaalde (wellness)faciliteiten waarover verzoekster niet beschikt. Verzoekster heeft verzocht dat de verweerder zijn handelsnaam wijzigt. Beide ondernemingen richten zich op het verschaffen van onderdak in een hotel dat nabij de kust is gelegen, maar ze zijn actief in verschillende regio's en beschikken over verschillende faciliteiten. De kantonrechter wijst de verzoeken af.

IEF 17904

Recall en rectificatie voor frisdrank ON LEMON - JOHN IS ON, na eerder geschil over John Lemon

Rechtbank Den Haag 7 jul 2018, IEF 17904; ECLI:NL:RBDHA:2018:9453 (John Lemon), http://www.ie-forum.nl/artikelen/recall-en-rectificatie-voor-frisdrank-on-lemon-john-is-on-na-eerder-geschil-over-john-lemon

Vzr. Rechtbank Den Haag 7 juli 2018, IEF 17904; IEFbe 2692; ECLI:NL:RBDHA:2018:9453 (John Lemon) Merkenrecht. Eiseres is weduwe van John Lennon. Ze is houder van Uniewoordmerk van JOHN LENNON in klassen voor onder andere frisdranken. Gedaagde was houder van Uniebeeldmerk John Lemon. Eiseres en gedaagde hebben een overeenkomst gesloten waarin is bepaald dat gedaagde stopt met het gebruik van John Lemon. Hij heeft het Uniebeeldmerk overgedragen aan eiseres. Daarna heeft On Lemon een frisdrank op de markt gebracht onder het teken ON LEMON - JOHN IS ON waarop ook het teken John Lemon zichtbaar is. Eiseres vordert rectificatie en een recall. De voorzieningenrechter is bevoegd met betrekking tot de vorderingen die zien op de tekortkoming in de nakoming op basis van het forumkeuzebeding in de gesloten overeenkomst. Er moet worden aangenomen dat door het relevante publiek de elementen “JOHN” en “LEMON” in elkaars nabijheid in dit geval met elkaar in verbinding worden gebracht. Dit zorgt voor verwarringsgevaar. De vordering wordt toegewezen.