IEF 15981

Oberlandesgericht Wien oordeelt ondanks bifurcation over geldigheid octrooi

20 mei 2016, IEF 15981; (B. Braun Melsungen tegen Becton Dickinson), http://www.ie-forum.nl/artikelen/oberlandesgericht-wien-oordeelt-ondanks-bifurcation-over-geldigheid-octrooi

Oberlandsgericht Wien 20 mei 2016, IEF 15981; IEFbe 1814 (B. Braun Melsungen tegen Becton Dickinson)
Het Oberlandesgericht Wien oordeelt in kort geding over octrooiinbreuk, nadat de Technische Kamer van Beroep in een oppositieprocedure tussen dezelfde partijen over de geldigheid van het octrooi heeft geoordeeld.

Ondanks dat Oostenrijk net zoals Duitsland bifurcation heeft, bekijkt het Oberlandesgericht of het octrooi, in het licht van de uitspraak van de EPO TBA prima facie geldig is en past dan de overwegingen van de TBA toe voor het bepalen van de beschermingsomvang. Letterlijke inbreuk is aangenomen en tevens is een recall bevolen. Het Formstein verweer (dat betrekking heeft op equivalentie) wordt afgewezen.

IEF 15980

Software & IP: Welke gevaren schuilen in het gebruik van het op internet gevonden broncode?

Of je van het internet geplukte broncode mag gebruiken, hangt af van de daarbij horende softwarelicentie. De voorwaarden of beperkingen die worden opgelegd door een licentie kunnen enorm variëren. Afhankelijk van het beoogde gebruik van de broncode kan het overtreden van de betreffende licentie risico’s met zich meebrengen.

Software (broncode) wordt, net zoals een boek of kunstwerk, automatisch auteursrechtelijk beschermd. Het auteursrecht geeft de maker of ontwikkelaar van software de macht om te bepalen hoe derden met zijn software kunnen omgaan. Zo kan de ontwikkelaar door middel van een softwarelicentie bepalen of derden zijn software mogen gebruiken, kopiëren of aanpassen en onder welke voorwaarde(n). Softwarelicenties kunnen onderling enorm verschillen en worden in twee hoofdcategorieën ingedeeld:

IEF 15979

Auteursrechtinbreuk op boek voldoende aannemelijk gemaakt: verzoek inzage bewijsbeslag toegewezen

Rechtbank Noord-Nederland 27 mei 2016, IEF 15979; ECLI:NL:RBNNE:2016:2521 ((X tegen B en C)), http://www.ie-forum.nl/artikelen/auteursrechtinbreuk-op-boek-voldoende-aannemelijk-gemaakt-verzoek-inzage-bewijsbeslag-toegewezen

Vzr. Rechtbank Noord-Nederland 27 mei 2016, IEF 15979; ECLI:NL:RBNNE:2016:2521 (X tegen B en C)
Kort geding, artikel 1019a jo. artikel 843a Rv, 
inzageverzoek bewijsbeslag, auteursrechtinbreuk voldoende aannemelijk gemaakt. 

Eiser is auteursrechthebbende op het boek 'De Straatvechter, mijn verhaal'. Bij DMF is in 2012 het plan ontstaan om een dramaserie te produceren gebaseerd op de gebeurtenissen rondom de familie van eiser. De gedaagden B en C zijn door DMF benaderd om hiervoor een scenario te schrijven. Eiser stelt dat B en C voor dit scenario auteursrechtelijkbeschermde elementen uit het boek hebben overgenomen. Eiser vordert inzage in de "definitieve versies van de Synopsis, het Scenario en het Script van de in de dagvaarding bedoelde dramaserie."

Degene die inzage, afgifte of uittreksel van bewijsmateriaal verlangt dient dan zodanige feiten en omstandigheden te stellen en met reeds voorhanden bewijsmateriaal te onderbouwen dat voldoende aannemelijk is dat inbreuk op een recht van intellectuele eigendom is of dreigt te worden gemaakt (r.o. 4.6). De voorzieningenrechter meent dat eiser voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat er sprake is van (dreigende) auteursrechtelijke inbreuk (r.o. 4.10) en beveelt gedaagden inzage door een vertrouwelijke tussenpersoon te gedogen (r.o. 5.1).

IEF 15977

Strijd om naam Panama Papers

Merk
Een marketeer en reclameman heeft het merk The Panama Papers in het Duitse merkenregister gedeponeerd.

Onvoorstelbaar! De Duitse marketeer en reclameman Reini Putscher begrijpt er niets van. Dat nu niemand van al die mensen achter de Panama Papers op het idee is gekomen om die naam als merk te registreren. Dan doe ik het maar. 
Begin april deponeert Putscher het merk The Panama Papers in het Duitse merkenregister. „Ik had onmiddellijk door dat dit iets groots was, dat de wereld zou veranderen”, vertelt Putscher aan World Trademark Review WTR. De marketeer is van plan een film over de Panama Papers te maken en wil in de slipstream daarvan allerlei merchandise-artikelen op de markt brengen.

IEF 15976

Akkoord in de Raad over de hoofdbeginselen portabiliteit van online content

Voorstel Europese Commissie voor een verordening 2015/0284 (COD) en de Gemeenschappelijke benadering
De Raad bereikte een algemene oriëntatie over een ontwerpverordening die moet zorgen voor de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de interne markt. Dankzij dit akkoord kan de Raad krachtens de gewone wetgevingsprocedure onderhandelingen beginnen met het Europees Parlement, zodra het Parlement zijn onderhandelingsstandpunt heeft bepaald.

IEF 15975

Raad neemt nieuwe richtlijn Bescherming van bedrijfsgeheimen aan

Richtlijn betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan, 2013/0402 (COD)
De richtlijn, die voorziet in gemeenschappelijke maatregelen tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken van bedrijfsgeheimen, moet zorgen voor het goed functioneren van de interne markt. Voorts moet zij een afschrikkend effect hebben op de onrechtmatige openbaarmaking van bedrijfsgeheimen, zonder afbreuk te doen aan de fundamentele rechten en vrijheden of het openbaar belang, zoals de openbare veiligheid, consumentenbescherming, volksgezondheid, milieubescherming en de mobiliteit van werknemers; onderzoeksjournalistiek en klokkenluiders.

IEF 15974

Commissie actualiseert EU-voorschriften voor de audiovisuele sector en presenteert doelgerichte aanpak voor onlineplatforms

Europese Commissie actualiseert EU-voorschriften voor de audiovisuele sector en presenteert doelgerichte aanpak voor onlineplatforms, IP/16/1873
De Europese Commissie heeft vandaag een update van de EU-voorschriften voor de audiovisuele sector voorgesteld om te zorgen voor eerlijke voorwaarden voor alle spelers, Europese films te bevorderen, kinderen te beschermen en haatzaaiende uitlatingen beter aan te pakken. Het voorstel bevat ook een nieuwe benadering van onlineplatforms, waarmee problemen op verschillende gebieden worden aangepakt.

IEF 15973

Uitsluiting van verwarringsgevaar om linguïstische redenen kan een territoriale beperking van een Uniemerkverbod rechtvaardigen

HvJ EU 25 mei 2016, IEF 15973; ECLI:EU:C:2016:351 (Combit Software), http://www.ie-forum.nl/artikelen/uitsluiting-van-verwarringsgevaar-om-lingu-stische-redenen-kan-een-territoriale-beperking-van-een-un

Conclusie AG HvJ EU 25 mei 2016, IEF 15973; IEFbe 1809; ECLI:EU:C:2016:351; zaak C-223/15  (Combit Software)
Door rechtbank voor het Uniemerk opgelegd verbod op inbreuken – Territoriale werking – Beperking van de territoriale omvang van het verbod omdat er geen verwarringsgevaar bestaat in een andere lidstaat dan lidstaat van de geadieerde rechter. Conclusie AG: De omstandigheid dat verwarringsgevaar voor een of meer lidstaten om linguïstische redenen kan worden uitgesloten, kan een territoriale beperking van het verbod rechtvaardigen dat door een rechtbank voor het Uniemerk wordt opgelegd krachtens de artikelen 9, lid 1, onder b), en 102, lid 1 [Uniemerkverordening].

IEF 15972

Conclusie AG: Rubik's cube dient nietig te worden verklaard

HvJ EU 25 mei 2016, IEF 15972; ECLI:EU:C:2016:350 (Simba Toys tegen EUIPO), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-ag-rubik-s-cube-dient-nietig-te-worden-verklaard
rubik's cube merk

Conclusie AG HvJ EU 25 mei 2016, IEF 15972; IEFbe 1808; ECLI:EU:C:2016:350; zaak C-30/15 P;  (Simba Toys tegen EUIPO)
Uit het persbericht: Volgens advocaat-generaal Maciej Szpunar dient het Uniemerk bestaande in de vorm van de Rubik’s cube nietig te worden verklaard. De wezenlijke kenmerken van het litigieuze teken - de vorm van de kubus en de roosterstructuur - zijn noodzakelijk om de technische functie te vervullen die eigen is aan de betrokken waar. In 2006 heeft Simba Toys, een Duitse speelgoedproducent, het EUIPO verzocht om nietigverklaring van het driedimensionale merk, met name op grond dat dit merk een technische oplossing bestaande in het draaivermogen ervan bevatte en een dergelijke oplossing enkel als octrooi en niet als merk kon worden beschermd. Aangezien het EUIPO deze vordering heeft afgewezen, heeft Simba Toys bij het Gerecht beroep tot vernietiging van de beslissing van het EUIPO ingesteld.

IEF 15971

Geen verklaring en recht omdat inbreuk op porseleinen servies al was toegegeven

Hof Den Haag 24 mei 2016, IEF 15971; (P. Van Roon tegen Hermès), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-verklaring-en-recht-omdat-inbreuk-op-porseleinen-servies-al-was-toegegeven
Porselein servies Hermès

Hof Den Haag 24 mei 2016, IEF 15971 (P. Van Roon tegen Hermès)
Auteursrecht. Beslagkosten. Hoofdzaak niet binnen termijn aanhangig gemaakt na vrijwillige afgifte door Van Roon van administratie. Hoger beroep na IEF 13903, waarin auteursrechtinbreuk op het porseleinen servies van Hermès werd aangenomen. De rechtbank had, aldus het hof, de verklaring voor recht moeten afwijzen, omdat het belang is komen te vervallen op het moment dat Van Roon bij conclusie van antwoord auteursrechtinbreuk erkende. Nu Van Roon inbreuk heeft gemaakt, was Hermès gerechtigd conservatoir (bewijs)beslag te leggen op producten en de administratie. Die beslagkosten zijn wel voor rekening van Van Roon. Dat de hoofdzaak niet binnen de in de beschikking vermelde termijn aanhangig is gemaakt, leidt niet dat Hermès daarom geen aanspraak kan maken op vergoeding van die kosten. Hermès wordt veroordeeld tot terugbetaling van de proceskosten, de kosten in het hoger beroep worden gecompenseerd.

IEF 15970

Wederom staking bevolen op straffe van lijfsdwang voor Fresh FM-bestuurder

Rechtbank Amsterdam 24 mei 2016, IEF 15970; (BUMA-SENA tegen SCOEZH en R), http://www.ie-forum.nl/artikelen/wederom-staking-bevolen-op-straffe-van-lijfsdwang-voor-fresh-fm-bestuurder

Vzr. Rechtbank Amsterdam 24 mei 2016, IEF 15970 (BUMA-SENA tegen SCOEZH en R)
Auteursrecht. Naburige rechten. De radiozender Fresh FM wordt sinds 1996 uitgezonden via de ether en fresh.fm door SCOEZH. Zij heeft vergunningen van CvdM en Agentschap Telecom. BUMA en SENA hebben meerdere keren via de rechter betaling van licentievergoeding afgedwongen (zie IEF 15031, IEF 12912, IEF 9156, IEF 8058). Het gevorderde verbod wordt uitgebreid van 'openbaarmaking via de ether' naar iedere vorm van openbaarmaking. Er volgt een inbreukverbod voor het zonder betaling van billijke vergoeding (ex 7 WNR) op straffe van een dwangsom en tegen R, in persoon, op straffe van lijfsdwang per muziekwerk van hooguit 10 dagen per kalendermaand. Alle dwangsomveroordelingen uit het verleden hebben - omdat nimmer vermogensbestanddelen werden aangetroffen - niet tot executie geleid; vanwege de ernst de duur van de inbreuk en de onwaarschijnlijkheid dat een dwangsomveroordeling dit keer wel effect zal hebben, is lijfsdwang op zijn plaats.

IEF 15969

Muziekverbod voor discotheek tot licentievergoedingen betaald zijn

Rechtbank Gelderland 27 jan 2016, IEF 15969; ECLI:NL:RBGEL:2016:2739 (SENA-BUMA tegen Fun Village), http://www.ie-forum.nl/artikelen/muziekverbod-voor-discotheek-tot-licentievergoedingen-betaald-zijn

Rechtbank Gelderland 27 januari 2016, IEF 15969; ECLI:NL:RBGEL:2016:2739 (SENA-BUMA tegen Fun Village)
Auteursrecht. Naburige rechten. In het door Fun Village geëxploiteerde partycenter 'Harders Plaza' wordt muziek ten gehore gebracht zonder licentievergoeding daarvoor te betalen. De rechtbank verbiedt om in haar lokalitieten en/of bedrijfs/praktijkruimten geen fonogram of muziekwerk te gebruiken voordat de billijke vergoeding is voldaan, op straffe van een dwangsom. De verschuldigde billijke vergoeding is €71.785,99 aan SENA en € 27.699,77 aan BUMA. Fun Village moet behaalde recettes/gages van de evenementen opgeven en de daarover verschuldigde vergoeding conform het Algemeen Tarief (5% of 7%) betalen aan BUMA.

IEF 15967

Erwin Angad-Gaur - Meer meer meer Europa

Eerder verschenen in Muziekwereld 2, 2016. Impliciet en expliciet is het hier al vaker beschreven: het auteurs- en naburig recht wordt steeds internationaler. Dat wil echter niet zeggen dat de nationale wetgeving of de Nederlandse overheid en de Tweede Kamer er niet meer toe doen. Al was het maar omdat ook Nederland zelf deel is van Europa. Toch botsen beiden soms.

IEF 15965

3 juni - VvA ledenvergadering: Dienst of goed? Digitale distributie van werken

, IEF 15965; http://www.ie-forum.nl/artikelen/3-juni-vva-ledenvergadering-dienst-of-goed-digitale-distributie-van-werken

Link
Vrijdag 3 juni 2016 om 13.30 uur in de Tolhuistuin, IJzaal, IJpromenade 2 te Amsterdam. Het thema van de vergadering is: “Dienst of goed? Digitale distributie van werken”. De studiemiddag staat in het teken van uitputting. Als alles de cloud ingaat, is het maken van onderscheid tussen online / offline werk “exemplaren” dan nog noodzakelijk of wenselijk? Welke na- en voordelen levert gelijke behandeling op vanuit vermogensrechtelijk perspectief, in het bijzonder wat betreft de toepasselijkheid van goederen- en kooprecht?

IEF 15964

Bernt Hugenholtz - Gezamenlijke noot onder drie thuiskopiearresten

P.B. Hugenholtz, Gezamenlijke noot onder drie thuiskopiearresten, verschenen in NJ 2016-16/17, nrs. 184-186, p. 2384-2388.
De vrijheid om voor privédoeleinden te kopiëren is bijna zo oud als het auteursrecht zelf. Zo kent de Auteurswet sinds haar aanvaarding in 1912 een wettelijke beperking die het toestaat (gedeelten van) werken voor ‘eigen oefening, studie of gebruik’ binnen zekere grenzen te reproduceren (art. 17, thans art. 16b Aw). Dit privé-kopiëren mocht aanvankelijk zonder vergoeding; de schade die auteursrechthebbenden leden door het handmatig ‘overschrijven’ was immers minimaal. Hierin kwam in de tweede helft van de vorige eeuw verandering door het op de consumentenmarkt verschijnen van betaalbare reproductie-apparatuur, zoals band- en videorecorders en fotokopieerapparaten, waarmee consumenten massaal en tegen minimale kosten privé-kopieën konden maken van (met name) muziekopnames, films en teksten.

Nadat pogingen van rechthebbenden het gebruik van dergelijke apparatuur te verbieden of aan een licentie te onderwerpen op niets waren uitgelopen, werd in Duitsland het idee van een wettelijk vergoedingsrecht geboren [zie Hugenholtz, Story of the Tape Recorder and the History of Copyright Levies]. Het maken van privé-kopieën bleef toegestaan, maar voortaan dienden de fabrikanten en importeurs van deze apparatuur een ‘thuiskopievergoeding’ af te dragen aan de – in een incasso-organisatie verenigde – rechthebbenden.

IEF 15968

Minister: zowel makers als ISPs hebben belang bij omvangrijk legaal aanbod

Brief Auteursrechtbeleid, Kamerstukken II 2015-2016, 29 838, nr. 85.
Ik meen dat zowel de makers als de betrokken internet service providers belang hebben bij een omvangrijk legaal aanbod van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Ik hoop daarom dat deze partijen bereid en in staat zullen zijn om in dat verband wezenlijke afspraken te maken. Ik schat in dat op afzienbare termijn met name afspraken over vergroting van legaal aanbod en voorlichting over het gebruik van aangeboden (il)legaal materiaal tot de mogelijkheden zouden kunnen behoren. Afspraken over handhavingsaspecten zijn daarentegen wellicht mede afhankelijk van de uitkomst van nog lopende procedures. Zo loopt er onder andere nog een procedure tussen Stichting Brein en UPC over het al dan niet moeten blokkeren van content die inbreuk maakt op het auteursrecht en de naburige rechten. Daarnaast zal er rekening moeten worden gehouden met de aankondiging van de Europese Commissie dat zij zal komen met maatregelen om de (grensoverschrijdende) handhaving van auteursrechten te ondersteunen. De beoogde afspraken van partijen terzake handhavingsaspecten zullen daarmee in lijn moeten zijn.

IEF 15966

Eredivisie controleert licenties wel en discrimineert niet

Rechtbank Gelderland 20 mei 2016, IEF 15966; (Eredivisie c.s. tegen Café De Bolle), http://www.ie-forum.nl/artikelen/eredivisie-controleert-licenties-wel-en-discrimineert-niet

Vzr. Rechtbank Gelderland 20 mei 2016, IEF 15966 (Eredivisie tegen Café De Bolle)
Auteursrecht. Contractenrehct. Eredivisie heeft met café De Bolle een licentieovereenkomst voor het tonen van wedstrijdbeelden aan gasten voor €99,95 per maand, er is een betalingsachterstand ontstaan en de overeenkomst is per 25 november 2015 ontbonden. Ex 10 lid 1 sub 10 jo. 45a Aw zijn de voetbalclubs auteursrechthebbenden op de live registraties van de in eigen stadion gespeelde wedstrijden en het beeldmateriaal. Het verweer dat er sprake is van discriminatie, omdat er andere (horeca)gelegenheden in de nabijheid van café De Bolle ook zonder licentie wedstrijdbeelden worden uitgezonden, terwijl Eredivisie c.s. daar niet tegen optreedt, wordt verworpen. Het stakingsverbod wordt toegewezen voor de live registraties van de eredivisiewedstrijden en het ander beeldmateriaal, zoals promofilmpjes en studioprogramma's die tijdens en random uitzendingen van de wedstrijden tonen.

IEF 15963

31 mei - Trade Marks and Commercial Reality

dinwoodie

31 mei 2016.
Graeme zal in zijn voordracht ingaan op de functies van de merkinschrijving in het Europese en het Amerikaanse merkenrechtssysteem. Op basis van een rechtsvergelijkende analyse zal hij daaruit volgende vragen aan de orde stellen. In hoeverre bepaalt de merkinschrijving de latere beschermingsomvang? Welke ruimte laat de merkinschrijving om bij de vaststelling van inbreuk alsnog rekening te houden met "market reality": de vorm waarop het merk daadwerkelijk wordt gebruikt op de markt (zie HvJ EU, Specsavers/Asda)? In hoeverre sluit het inschrijvingsvereiste andere vormen van bescherming uit, zoals bescherming op basis van onrechtmatige daad? Wat is de verhouding tussen ingeschreven en niet-ingeschreven merkrechten (waaronder bekende merken in de zin van art. 6bis UvP)?

 

IEF 15962

Parfumwebwinkel vordert met succes beheerdersgegevens van Facebookpagina

Rechtbank Den Haag 11 mei 2016, IEF 15962; (Parfumwebshop tegen Facebook), http://www.ie-forum.nl/artikelen/parfumwebwinkel-vordert-met-succes-beheerdersgegevens-van-facebookpagina

Vzr. Rechbank Den Haag 11 mei 2016, IEF 15962; IT 2067 (Parfumwebshop tegen Facebook)
Onrechtmatige publicatie. Opvraging gegevens. X heeft een parfumwebwinkel. Op een Facebookgroep konden ontevreden klanten hun mening delen, waarop persoonlijke gegevens van de webshopeigenaar werden gezet en verwijten van malafide praktijken en gebruik van stromannen. Na verwijdering van de gegevens wordt gedreigd met "binnen enkele dagen zullen wij wederom foto en persoonlijke gegevens van de eigenaar plaatsen, zodat u hem kunt vinden".  Na sluiting werd een tweede en een derde Facebookgroep opgericht. X vordert met succes de verstrekking gegevens van de beheerders van de Facebookgroepen. Een krantenartikel, waaraan X zelf heeft meegewerkt, is op zichzelf niet onrechtmatig en de verwijdering hiervan wordt afgewezen.

 

IEF 15961

Prejudiciële vragen HvJ EU: Zijn partijen concurrenten als de licentienemer enkel via die licentieovereenkomst actief is op de relevante markt

HvJ EU 3 dec 2015, IEF 15961; (Hoffmann-La Roche), http://www.ie-forum.nl/artikelen/prejudici-le-vragen-hvj-eu-zijn-partijen-concurrenten-als-de-licentienemer-enkel-via-die-licentieove

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJ EU 3 december 2015; IEF 15961; LS&R 1325 ; IEFbe 1805; C-179/16 (F. Hoffmann-La Roche)
Mededingingsrecht. Via MinBuza: De Italiaanse mededingingsautoriteit (AGCM, verweerster) heeft bij besluit van 27 februari 2014 vastgesteld dat de vier verzoeksters in deze zaak (Hoffmann-La Roche, La Roche, Novartis en Novartis Farma) een mededingingsbeperkend kartel in het leven hadden geroepen voor bepaalde geneesmiddelen (bewerkstelligen van een kunstmatige ‘differentiatie’). Verzoeksters krijgen een boete opgelegd. (...) Het geneesmiddel waar het hier om gaat is ontwikkeld door Genentech, dat onder controle staat van de Rochegroep. De geschiedenis daarvan wordt uiteengezet in de punten 4 – 10 van de verwijzingsbeschikking. Genentech verhandelt haar producten uitsluitend in de VS, en heeft licenties afgegeven, in eerste instantie aan zusterbedrijf Roche maar omdat Roche zich voornamelijk op oncologische geneesmiddelen concentreert (Avastin, tegen tumoren) heeft Genentech voor het andere product (Lucentis, een oftalmologisch middel tegen een oogkwaal) licentie gegeven aan Novartis voor het in de handel brengen in de rest van de wereld.