IEF 16679

Theo-Willem van Leeuwen - Witte Wieven zijn ook heksen

Een merk geeft het bedrijf een monopolie in de markt. Hoe ver strekt die bescherming? Als een merk er anders uitziet en anders klinkt, is begripsmatige overeenstemming dan voldoende voor een verbod? Die vraag staat centraal in de rechtszaak rond Witte Wievenkaas.

Met een merk kan een bedrijf zijn product of dienst positioneren in de markt. Een registratie geeft het bedrijf een monopolie op het gebruik van dat merk. Een merk mag best een bestaand woord zijn. Belangrijk is, dat het niet de kenmerken van het product (of dienst) beschrijft. Zo is het merk APPLE een gek woord voor computers, dus een prima merk. Het woord SUPERKEUKEN is beschrijvend voor keukens. Alle keukenbedrijven moeten dit vrij kunnen gebruiken en daarom weigeren de merkautoriteiten dit woord als merk te registreren.

IEF 16681

Benoemde deskundige niet onpartijdig vanwege werkverleden bij rechtsvoorganger Hallmark

Hof Amsterdam 1 dec 2015, IEF 16681; ECLI:NL:GHAMS:2015:5102 (eiser tegen Hallmark Cards), http://www.ie-forum.nl/artikelen/benoemde-deskundige-niet-onpartijdig-vanwege-werkverleden-bij-rechtsvoorganger-hallmark

Hof Amsterdam 1 december 2015, IEF 16681; ECLI:NL:GHAMS:2015:5102 (eiser tegen Hallmark Cards) Recent gepubliceerd. Vervolg van HR 2 mei 2014, IEF 13815. Onbestreden is dat Hallmark niet heeft voldaan aan haar contractuele verplichting zich ervoor in te spannen dat geoctrooieerde objecten (een doosje en een structuur) in zoveel mogelijk landen worden gebruikt. Heeft de wederpartij schade geleden en, zo ja, wat is de omvang ervan? De benoemde deskundige heeft gewerkt voor de rechtsvoorganger van Hallmark en onderhield zakelijke relaties met het Amerikaanse Hallmark-concern. Het hof ziet in de gerezen twijfels omtrent de onpartijdigheid van de deskundige reden om diens rapport geheel buiten beschouwing te laten en zal nieuwe deskundige benoemen. Comparitie van de partijen.

IEF 16680

Boekrecensie Complotdenkers met aandacht voor eiser niet gerectificeerd

Rechtbank Amsterdam 28 mrt 2017, IEF 16680; ECLI:NL:RBAMS:2017:1873 (boekrecensie Volkskrant), http://www.ie-forum.nl/artikelen/boekrecensie-complotdenkers-met-aandacht-voor-eiser-niet-gerectificeerd

Vzr. Rechtbank Amsterdam 28 maart 2017, IEF 16680; ECLI:NL:RBAMS:2017:1873 (boekrecensie Volkskrant) Mediarecht. Over een boek over complotdenkers, waarin aandacht aan eiser is besteed, is een recensie verschenen in de Volkskrant. Eiser wil dat de Volkskrant een rectificatie plaatst. Zijn bezwaren zijn met name gericht op de woorden "bizarre club rond kletskous [eiser]", "paranoïde gekkies", "[eiser] is de ongekroonde koning van dit gekkenhuis" en "gekkie". Eiser meent dat er geen grond is voor deze uitlatingen. Daarnaast wordt zijns inziens met deze uitlatingen afbreuk gedaan aan zijn geloofwaardigheid als journalist. De vordering wordt afgewezen. Het gaat om waardeoordelen, in een recensie, die niet excessief zijn of geen enkele basis hebben. Bovendien kan eiser worden aangemerkt als publieke figuur en die heeft meer kritiek te dulden dan de gemiddelde persoon die zich niet in het openbaar debat begeeft. Voor zover eiser als journalist niet serieus zou worden genomen, is niet aannemelijk dat dit een gevolg is van de recensie.

IEF 16678

Ernst-Jan Louwers - Modellenrecht en techniek, overpeinzingen na Walter Hart

ejlouwers

Walter Hart bepleit afschaffing van de techniekexceptie in het modellenrecht (IEF 16630). Zijn argumenten overtuigen mij niet en het lijkt mij ook geen goed idee.

Ten eerste haal je op die manier in feite het gesneefde registratieoctrooi - zonder nieuwheidsonderzoek - via de achterdeur weer naar binnen. En daarmee meer rechtsonzekerheid. Precies de reden waarom destijds het korte registratieoctrooi is afgeschaft.

Ten tweede doet het huidige systeem recht aan de positie van de ontwerper en de competitie. Bij een strakke toepassing van de wet blijft alleen ieder element dat louter technisch of functioneel bepaald is, terecht buiten de bescherming van het modelrecht (en ook buiten het auteursrecht en merkrecht). Dat laat meer dan voldoende ruimte over voor bescherming van vormgeving. In veel gevallen zal dat immers betekenen dat een creatieve keuze, hoe beperkt ook, dan toch bescherming toekomt onder het modellenrecht (en/of auteursrecht).

IEF 16677

Over het exclusiviteitsgebied van franchisenemer na samengaan speelgoedzaken na toezeggingen en maatregelen

Rechtbank Amsterdam 24 mrt 2017, IEF 16677; ECLI:NL:RBAMS:2017:1860 (Helftheuvel Het Dambord tegen Intertoys en Bart Smit), http://www.ie-forum.nl/artikelen/over-het-exclusiviteitsgebied-van-franchisenemer-na-samengaan-speelgoedzaken-na-toezeggingen-en-maat

Vzr. Rechtbank Amsterdam 24 maart 2017, IEF 16677; ECLI:NL:RBAMS:2017:1860 (Helftheuvel Het Damborg tegen Intertoys en Bart Smit) Franchise. Contractenrecht. Helftheuvel heeft met Intertoys een franchiseovereenkomst. In 2016 wordt bekendgemaakt dat de winkelketens Intertoys, Bart Smit en Toys XL worden samengevoegd onder het eerstgenoemde merk. Met deze plannen valt de ombouw van een Bart Smit-winkel tot Intertoys-winkel in het exclusieve franchisegebied van eiser. Intertoys heeft aan 22 franchisenemers uit de zogenoemde overlapgebieden voorstellen gedaan om tot een oplossing te komen. Concept omvat afspraken over compensatie en schadevergoeding. Er zijn diverse maatregelen genomen - waar het de reclamefolders betreft. Tegenover al deze toezeggingen, genomen en nog te nemen maatregelen van de zijde van Intertoys, heeft Helftheuvel niet aannemelijk gemaakt dat zij nog belang heeft bij de gevraagde voorzieningen. Er is geen sprake (meer) van een voldoende concrete inbreukdreiging op de exclusiviteitsrechten.

IEF 16676

EHRM: Blogbeheerder niet verantwoordelijk voor snel verwijderd lasterlijk bericht van een gebruiker

EHRM 9 mrt 2017, IEF 16676; Application no 74742/14 (Pihl tegen Zweden), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ehrm-blogbeheerder-niet-verantwoordelijk-voor-snel-verwijderd-lasterlijk-bericht-van-een-gebruiker
hasch pundare

EHRM 9 maart 2017, IEF 16676; IEFbe 2125; IT 2253; Application no 74742/14 (Pihl tegen Zweden) Mediarecht. Over Pihl was een lasterlijk online commentaar anoniem geplaatst op een blog. Er is een civiele claim neergelegd bij de kleine non-profit organisatie die de blog beheerde, ze zou verantwoordelijk zijn voor dit commentaar van een derde. De claim werd afgewezen. Het EHRM zoekt de balans tussen individuele belang voor privéleven en vrijheid van meningsuiting van een individu of groep die een internet portaal beheert. Gezien de omstandigheden hebben de nationale autoriteiten een fair balance gevonden door de organisatie niet verantwoordelijk te houden voor het anonieme commentaar. Ondanks dat het een aanvallend commentaar was ("that guy pihl is also a real hash-junkie according to several people I have spoken to"), was het geen hate speech of een aanzetting tot geweld, het is geplaatst op een kleine blog dat door een non-profit organisatie wordt beheerd en het is was offline gehaald de dag nadat de klacht is gedaan; het heeft slechts negen dagen online gestaan. Pihl is niet ontvankelijk.

IEF 16661

Jurisprudentielunch privacy en persoonsgegevens op 16 mei reclameboeklunch 18 mei 2017

Op dinsdag 16 mei van 12.00 - 14.00 organiseert deLex de nieuwe Jurisprudentielunch privacy en gegevensbescherming. Zijn dynamische IP-adressen nu wel of geen persoonsgegevens? Hoe moet het ‘vergeetrecht’ worden afgewogen tegen het belang van de gebruikers van zoekmachines? Welke invulling geeft de rechtspraak aan het ‘Google-Costeja’-arrest van het Hof van Justitie? Spreker: professor mr. Peter H. Blok. Meer weten?

Op donderdag 18 mei van 12.00 – 15.15 organiseert eduLex, onderdeel van uitgeverij deLex, weer een jurisprudentiebijeenkomst reclamerecht in Crowne Plaza South te Amsterdam. Dé jaarlijkse bijeenkomst over het reclamerecht. Jan Kabel en Ebba Hoogenraad bespreken belangrijke en actuele jurisprudentie. Meer weten?

IEF 16675

Nederlandse Maatschappij is een zo algemeen gangbaar begrip dat daardoor geen begripsmatige overeenstemming ontstaat

Hof Den Haag 21 mrt 2017, IEF 16675; (NEM/NLE tegen NIM), http://www.ie-forum.nl/artikelen/nederlandse-maatschappij-is-een-zo-algemeen-gangbaar-begrip-dat-daardoor-geen-begripsmatige-overeens
nem nim

Hof Den Haag 21 maart 2017, IEF 16675; IEFbe 2124 (NEM/NLE tegen NIM) Beschikking. Merkenrecht. NIM heeft een Benelux-depot verricht voor woord-/beeldmerk, NLE heeft oppositie gevoerd op basis van haar woord-/beeldmerken. Het bureau heeft de oppositie afgewezen; de visuele en auditieve overeenkomsten tussen het teken en merken wegen niet op tegen de begripsmatige verschillen. Hoewel zowel het teken als het merk communiceert dat het gaat om een Nederlandse Maatschappij is dat een zo algemeen gangbaar begrip en wordt dat gebruikt door zo'n grote groep van Nederlandse aanbieders van waren of diensten, dat alleen daardoor geen begripsmatige overeenstemming ontstaat, althans wordt die overeenstemming opgeheven doordaat teken en merk aangeven dat het gaat om een andersoortige Nederlandse bedrijven die afwijkende diensten leveren, namelijk internetdiensten enerzijds en energiediensten anderzijds. Het hof verwerpt het beroep.

IEF 16674

Roel Maalderink, winnaar internetscriptieprijs, 'De Digitale Schandpaal. En wat we er tegen kunnen doen'

R.B. Maalderink, De Digitale Schandpaal. En wat we er tegen kunnen doen, Scriptie master Informatierecht januari 2016. Begin 2015 hield Monica Lewinsky een veelbesproken TED-talk waarin ze opriep om te stoppen met 'publieke vernedering als bloedsport.' Die oproep nam Roel als uitgangspunt van zijn scriptie: hoe zou het recht bescherming kunnen bieden aan de slachtoffers van online shaming? In zijn scriptie haalt hij voorbeelden aan van bekende en onbekende Nederlanders die aan de schandpaal zijn genageld, zoals Patricia Paay, Sylvana Simons en de treinplasser. Op basis van die voorbeelden en communicatiewetenschappelijk onderzoek definieert hij wat de ‘digitale schandpaal’ precies inhoudt. Vervolgens onderzoekt hij hoe de rechter daarover zou oordelen op basis van jurisprudentie van het Europese Hof van de Rechten van de Mens. Tot slot doet hij enkele aanbevelingen hoe het juridische systeem meer bescherming zou kunnen bieden aan die ‘geschandpaalden’. (via Uva.nl)

IEF 16673

BKR heeft enige vrijheid heeft in het formuleren van uitgangspunt bij RADAR

Rechtbank Den Haag 24 mrt 2017, IEF 16673; ECLI:NL:RBDHA:2017:2825 (Dynamiet tegen BKR), http://www.ie-forum.nl/artikelen/bkr-heeft-enige-vrijheid-heeft-in-het-formuleren-van-uitgangspunt-bij-radar

Vzr. Rechtbank Den Haag 24 maart 2017, IEF 16673; ECLI:NL:RBDHA:2017:2825 (Dynamiet tegen BKR) Mediarecht. De voorzieningenrechter is van oordeel dat niet aannemelijk is geworden dat BKR in de uitzending van RADAR van 16 januari 2017 onrechtmatig (jegens Dynamiet) heeft gehandeld door zich in algemene termen uit te laten over het uitgangspunt dat alle in Nederland verleende krediet moet worden geregistreerd in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI). De omstandigheden van het geval (o.a. consumentenprogramma, televisiefragment) maken dat BKR enige vrijheid heeft in het formuleren van dit uitgangspunt. Dat BKR in dat verband heeft gesproken over een wettelijke verplichting tot registratie kan haar daarom niet worden tegengeworpen.

 

IEF 16672

Het letterbeeld verschilt slechts vanwege de afwijkende beginletters CMIB en NMIB

Rechtbank Den Haag 17 mrt 2017, IEF 16672; ECLI:NL:RBDHA:2017:2626 (CMIB tegen NMIB), http://www.ie-forum.nl/artikelen/het-letterbeeld-verschilt-slechts-vanwege-de-afwijkende-beginletters-cmib-en-nmib
cmib nmib

Vzr. Rechtbank Den Haag 17 maart 2017, IEF 16672; IEFbe 2121; ECLI:NL:RBDHA:2017:2626 (CMIB tegen NMIB) Merkenrecht. CMIB is een incassobureau met als opdrachtgever moedervennootschap Infomedics die debiteurenbeheer van tandartsen en fysiotherapeuten aanbiedt. CMIB is als woordmerk geregistreerd en maakt onderdeel uit van een logo. NMIB is een door Netpoint - concurrent van Infomedics - opgericht incassobureau. Het letterbeeld verschilt visueel slechts vanwege de afwijkende beginletters C en N. In combinatie met de aanduiding ‘Nationaal Medisch Incasso Bureau' is daarmee ook een begripsmatige overeenstemming. Op grond van 2.20 lid 1 sub b BVIE wordt NMIB bevolen haar handelsnaam of enig met woordmerk CMIB overeenstemmende handels- of domeinnaam, of teken te gebruiken voor incassodiensten.

IEF 16671

Geen vereenzelviging licenties door zelfde vestigingsadres, belastingdienstregistratie of dochterrelatie

Rechtbank Den Haag 22 mrt 2017, IEF 16671; ECLI:NL:RBDHA:2017:2722 (Underwear tegen Overseas Logistics Europe en High Hope), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-vereenzelviging-licenties-door-zelfde-vestigingsadres-belastingdienstregistratie-of-dochterrela
Balestra

Rechtbank Den Haag 22 maart 2017, IEF 16671; ECLI:NL:RBDHA:2017:2722 (Underwear tegen Overseas Logistics Europe en High Hope) OLE is een Nederlands logistieke dienstverlener die ook opslag aanbied. Onder OLE is beslag gelegd op onderkleding en pyama's met de RB- en NG-merken. Volgens de licentieovereenkomst handhaaft Underwear als licentiehouder in de EU. Het is echter onvoldoende onderbouwd dat Underwear licentiehouder is en mag handhaven. Vereenzelviging met de merkhouder omdat ze op hetzelfde adres zijn ingeschreven of registratie van de licenties bij de Italiaanse belastingdienst zijn onvoldoende. Dat Balestra Srl. moet worden vereenzelvigd met de merkhouder omdat de directuer van de Srl. de dochter is van de merkhouder is ontoereikend bewijs. De vorderingen worden afgewezen, conservatoir beslag tot afgifte wordt opgeheven. In de tussenkomst wordt schadevergoeding toegekend ad €1.098 per week voor stallingskosten sinds week 27 van 2015.

IEF 16669

Conclusies octrooi al in 3GPP2-standaard geopenbaard

Rechtbank Den Haag 22 mrt 2017, IEF 16669; (Koninklijke Philips tegen Asus), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusies-octrooi-al-in-3gpp2-standaard-geopenbaard

Rechtbank Den Haag 22 maart 2017, IEF 16669; ECLI:NL:RBDHA:2017:2721 (Koninklijke Philips tegen Asus) Octrooi. IE-zaak. Telecom octrooi. Standaard-essentieel. FRAND. Philips is houdster van octrooien die zij essentieel acht voor de technische 3G en 4G-standaarden. Er is gepleit over de geldigheids- en niet FRAND-gerelateerde inbreukaspecten terzake het octrooi EP1623511. De rechtbank vernietigt in reconventie het NL deel van dit octrooi. Proceskostenveroordeling ad €75.000 volgens afspraken (zie 1.1).

ECLI:NL:RBDHA:2017:2719: Octrooi vernietigd. Gebrek nieuwheid.
ECLI:NL:RBDHA:2017:2720: Zaak aangehouden omdat octrooi is vernietigd in andere procedure. Enka/ Dupont.
ECLI:NL:RBDHA:2017:2721 Octrooi vernietigd. Gebrek nieuwheid. Rechtbank komt daarom niet toe aan FRAND-verweer. Vordering tot exhibitie afgewezen. Uit deze laatste:

In TS 125 214 (zie r.o. 2.12) waarnaar Philips verwijst, wordt enkel gesproken over het verlagen van het totale zendvermogen van het mobiele station in geval het maximale toegestane uitzendniveau zou worden overschreden. Een subsequente verhoging van het zendvermogen bij verbetering van de kanaalkwaliteit binnen het vooraf bepaalde tijdvak van een dataframe is niet expliciet in deze paragraaf opgenomen, maar deze verhoging betreft volgens Philips kennelijk een logische gevolgtrekking, evenals dus bij de 3GPP2 standaard het geval is.[r.o. 4.10]

IEF 16668

TSO Techniek is niet dezelfde onderneming waarvan destijds handelsnaamgebruik werd gedoogd

Hof Arnhem-Leeuwarden 21 feb 2017, IEF 16668; (Technical Support Oosterhout tegen TSO Techniek), http://www.ie-forum.nl/artikelen/tso-techniek-is-niet-dezelfde-onderneming-waarvan-destijds-handelsnaamgebruik-werd-gedoogd

Hof Arnhem-Leeuwarden 21 februari 2017, IEF 16668 (Technical Support Oosterhout tegen TSO Techniek) Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Staking. Misbruik van recht. Technical Support Oosterhout is houder van het woordmerk TSO. TSO Techniek heeft activa, waaronder IE-rechten overgedragen gekregen van TSO Noord. De rechtbank wees stakingsvordering af en stelt dat TSO misbruik maakt van recht [IEF 14157]. TSO is echter kenmerkend in beide handelsnamen, de toevoeging "Techniek" neemt de overeenstemming niet weg. De intrekking van de (stilzwijgende) handelsnaamlicentie voor onbepaalde duur is geen misbruik van recht. TSO Techniek is niet (meer) dezelfde onderneming van wie destijds het gebruik van de handelsnaam werd gedoogd. Het is een andere rechtspersoon, met een andere bestuurder en eigenaar die onmiddellijk na verwerving van de activa zich tot Technical Support Oosterhout heeft gewend met een schriftelijke sommatie. Geen overdracht van het beeldmerk. Het beeldmerk mag niet worden gebruikt door TSO Techniek, maar het in eigendom hebben van een beeldmerk is niet onrechtmatig. Het Hof vernietigt het vonnis en beveelt staking van gebruik van de handelsnaam en het beeldmerk.

IEF 16667

Gratis deelname voor twee studenten aan de VIEPA Verdiepingscursus Procederen in IE zaken

De Vereniging Intellectuele Eigendom Proces Advocaten (VIEPA) en het Juridisch PAO in Leiden bieden aan twee gemotiveerde studenten de mogelijkheid om gratis deel te nemen aan de Verdiepingscursus Procederen in IE zaken. Dit is een unieke mogelijkheid om samen met jonge advocaten van verschillende ervaren advocaten en rechters alles te horen over procederen in IE-zaken.

IEF 16666

Niet (volledig) gevolg gegeven aan toezegging Nationale Notariskluis niet te gebruiken

Rechtbank Amsterdam 14 feb 2017, IEF 16666; (Nationale Notaris tegen Nationale Notariskluis), http://www.ie-forum.nl/artikelen/niet-volledig-gevolg-gegeven-aan-toezegging-nationale-notariskluis-niet-te-gebruiken
Nationale Notaris(kluis)

Vzr. Rechtbank Amsterdam 14 februari 2017, IEF 16666; IEFbe 2119 (Nationale Notaris tegen Nationale Notariskluis) Merkenrecht. De door eiseres ingestelde eiswijziging is een eisvermindering en daarom hoeft de betreffende akte niet bij deurwaardersexplooit te zijn betekend. Eiseres toont een recente print van de website, waaruit blijkt dat gedaagde nog geen (volledig) gevolg heeft gegeven aan haar toezegging de naam Nationale Notariskluis niet meer te gebruiken. De voorzieningenrechter beveelt gebruik van (de) Nationale Notariskluis op straffe van een dwangsom. De onweersproken proceskostenvordering ex 1019h Rv is €8.323, wordt toegewezen.

IEF 16665

Architect kan zich niet verzetten op basis van raampatroon als een kenmerkend stijlelement

Hof Amsterdam 21 mrt 2017, IEF 16665; ECLI:NL:GHAMS:2017:927 (X tegen CRI residence Amstelveen), http://www.ie-forum.nl/artikelen/architect-kan-zich-niet-verzetten-op-basis-van-raampatroon-als-een-kenmerkend-stijlelement

Hof Amsterdam 21 maart 2017, IEF 16665; ECLI:NL:GHAMS:2017:927  (X tegen CRI residence Amstelveen) Persoonlijkheidsrechten. Kantorenpark De Bovenlanden in Amstelveen. Het casco van het gebouwencomplex is bepaald en X heeft passend in de stijl van de zogenoemde organische architectuur een ontwerp voor de buitenkant van het complex verder uitgewerkt. Eigenaar CRI is voornemens het complex een woonbestemming te geven en heeft zonder voorafgaand overleg een ingrijpende transformatie gepland. Kenmerkende organische stijlelementen worden verwijderd en thans geschakelde bouwblokken losgekoppeld. In kort geding worden de vorderingen tot verbod om uitvoering te geven aan de transformatie afgewezen [IEF 15797]: “Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van totale vernietiging is het uitgangspunt niet of het casco blijft staan, maar of kenmerkende elementen van het oude ontwerp zichtbaar blijven in het nieuwe ontwerp.” Het Hof bekrachtigt het vonnis. Indien het raampatroon als een kenmerkend stijlelement moet worden beschouwd, betekent dit niet dat het als zelfstandig werk voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Dat een vijfde deel (de ATOS-vleugel) niet zal worden gesloopt of gerestyled is niet aangetoond. Aannemelijk is dat de vleugel dusdanig wordt gewijzigd dat de totaalindruk een geheel andere is. Er is dus sprake van volledige vernietiging en niet van wijziging of aantasting ex 25 Aw Vorderingen afgewezen.

IEF 16664

GESTALKT gebruikt de fictieve naam 'Sander', blurred gezicht en vervormd stem

Rechtbank Amsterdam 15 mrt 2017, IEF 16664; ('Sander' tegen SBS en Skyhigh), http://www.ie-forum.nl/artikelen/gestalkt-gebruikt-de-fictieve-naam-sander-blurred-gezicht-en-vervormd-stem

Vzr. Rechtbank Amsterdam 15 maart 2017, IEF 16664 ('Sander' tegen SBS en Skyhigh) Mediarecht. Eiser heeft een affectieve relatie gehad, na beëindiging van samenleving, is er - na incidenten - een straat- en contactverbod opgelegd. Het programma 'GESTALKT' besteedt er aandacht aan middels o.a. reconstructie en confrontatie (editie 8 februari). 'Sander' is uitsluitend met geblurred gezicht en vervormde stem in beeld. Op Facebook zijn beelden uit de uitzending geplaatst, enkele malen is de werkelijke voornaam vermeld, wat direct is aangepast. In door derden geplaatste reacties zijn foto's van eiser geplaatst mét zijn volledige naam.  Ook op twitter is soortgelijk gereageerd. De vergissing is onmiddellijk rechtgezet, de door derden geplaatste reacties zijn steeds onmiddellijk verwijderd; twitterberichten kunnen niet worden verwijderd door SBS. Het recht op de vrijheid van meningsuiting van gedaagden weegt in dit geval zwaarder dan recht op eerbiediging van de persoonlijk levenssfeer van eiser. De gevraagde voorzieningen worden geweigerd.

IEF 16663

Dirk Visser - Kabeldoorgifte in ontvangstgebied vrij van auteursrecht!?

D.J.G. Visser, 'Kabeldoorgifte in ontvangstgebied vrij van auteursrecht!?' in Mr. 20 maart 2017. Is kabeldoorgifte binnen het ontvangstgebied van de oorspronkelijke uitzending vrij van auteursrecht? In een uitspraak van 16 maart 2017 lijkt het Hof van Justitie van de EU deze vraag bevestigend te beantwoorden. Als dit inderdaad het geval is, is er sprake van een nieuwe ‘gamechanger’. Er zou dan niet meer betaald te hoeven worden voor de kabeldoorgifte van landelijk te ontvangen programma’s van bijvoorbeeld NPO, RTL en SBS.

Er is volgens het Hof geen sprake van een auteursrechtelijk relevante ‘mededeling aan het publiek‘ in geval van “gelijktijdige, volledige en onveranderde doorgifte van omroepuitzendingen van de nationale omroeporganisatie, door middel van kabels die op het nationale grondgebied liggen […] voor zover deze doorgifte een louter technisch communicatiemiddel vormt en daarmee door de auteur van het werk rekening is gehouden bij de oorspronkelijke toestemming tot mededeling ervan”. Er is in dat geval volgens het Hof namelijk geen sprake van een ‘nieuw publiek’ en daarom niet van een auteursrechtelijke openbaarmaking waarvoor apart toestemming van de rechthebbenden nodig is.