IEF 16811

Wist voormalige contractspartij buitenkeukenproducent van geheimhouding met derde?

Rechtbank Amsterdam 2 feb 2017, IEF 16811; ECLI:NL:RBAMS:2017:2911 (SHM tegen Boretti), http://www.ie-forum.nl/artikelen/wist-voormalige-contractspartij-buitenkeukenproducent-van-geheimhouding-met-derde
shm boretti

Rechtbank Amsterdam 2 februari 2017, IEF 16811; ECLI:NL:RBAMS:2017:2911 (SHM tegen Boretti) Auteursrecht product en handleiding. Geen slaafse nabootsing. Geheime bedrijfsinformatie van haar voormalige contractspartij. Profiteren van toerekenbaar tekortschieten van geheimhouding derde tegenover diezelfde contractspartij. Sure Heat produceert en verkoopt barbecue- en grillapparatuur. Boretti brengt diverse gelijke producten op de markt. Sure Heat laat voor Boretti enkele serie buitenkeukens tot 2012 vervaardigen in China. Met de Chinese partij CHant heeft ze een geheimhoudingsovereenkomst. Op een beurs in 2014 worden sterkgelijkende Boretti-buitenkeukens ontdekt. Boretti betwist dat zij op de hoogte was van het bestaan en de inhoud van de tussen Sure Heat en Chant gesloten geheimhoudingsovereenkomst. SHM biedt bewijs aan en wordt toegelaten deze te leveren. De zaak wordt verwezen naar de rol. Omdat SHM geen eigen producten onder haar eigen naam op de markt brengt, is er geen sprake van slaafse nabootsing. SHM slaagt niet in het van haar gevraagde bewijs te leveren van de gestelde inbreuk op de auteursrecht op de buitenkeukens. De oorspronkelijke handleidingen zijn door Boretti openbaargemaakt, zonder naamsvermelding. Er zijn geen afspraken die derogeren aan artikel 8 Aw.

IEF 16809

Conclusie AG: Toevoeging Charlotte aan de term Port doet op ernstige wijze afbreuk aan de BOB Porto/Port

HvJ EU 18 mei 2017, IEF 16809; ECLI:EU:C:2017:394 (EUIPO tegen Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-ag-toevoeging-charlotte-aan-de-term-port-doet-op-ernstige-wijze-afbreuk-aan-de-bob-porto-p
port charlotte

Conclusie AG HvJ EU 18 mei 2017, IEF 16809; IEFbe 2182; ECLI:EU:C:2017:394 ; C‑56/16 P (EUIPO tegen Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto) Geografische aanduidingen. Woordmerk ‚Port Charlotte’. Mogelijkheid van erkenning van een aanvullend niveau van bescherming door het nationale recht. BOB voor wijn en een Uniemerk dat volgens de houders van de BOB op ongerechtvaardigde wijze gebruik heeft gemaakt van de kenmerkende geografische naam van de BOB Porto/Port. Het EUIPO heeft eerst het onderscheidende teken „Port Charlotte” ingeschreven als Uniemerk ter aanduiding van whisky, en wijst de door het IVDP ingestelde vordering tot nietigverklaring af. Gerecht EU wijst het beroep van IVDP gedeeltelijk toe; de hogere voorziening geeft blijk van een onjuiste opvatting dat, a) volgens EUIPO, BOB's bescherming ook door nationaal recht wordt geregeld en, b) volgens IVDP, bevestiging dat het merk PORT CHARLOTTE verenigbaar is met BOB Porto/Port. Conclusie AG: vernietig de beslissingen.

IEF 16808

Reclame met lookalike levert geen schadevergoeding op

Hof Amsterdam 2 mei 2017, IEF 16808; ECLI:NL:GHAMS:2017:1722 (Mavic tegen Picnic), http://www.ie-forum.nl/artikelen/reclame-met-lookalike-levert-geen-schadevergoeding-op

Hof Amsterdam 2 mei 2017, IEF 16808; RB 2868; ECLI:NL:GHAMS:2017:1722 (Mavic tegen Picnic) Zie eerder IEF 16619. Lookalike en portretrecht. Hof bekrachtigt afwijzende beschikking. Kan er bij het gebruik van een 'lookalike' in een commercial een beroep worden gedaan op artikel 21 Auteurswet en de onrechtmatige daad? Het hof oordeelt dat de commercial van Picnic duidelijk is bedoeld als parodie op de eerdere reclame van Jumbo waarin de echte appellant een rol speelt. Het is duidelijk dat de makers van de commercial niet hebben beoogd dat het publiek de 'lookalike' als de echte appellant identificeert. Bovendien staat het appellant niet vrij om met een concurrent van Jumbo in zee te gaan. Er kan daarom niet van worden uitgegaan dat er sprake is van omzetderving. Het beroep op artikel 21 Auteurswet faalt, evenals het beroep op artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek. Appellanten hebben niet concreet toegelicht dat en in welke omvang zij schade hebben geleden, gezien er geen sprake is van omzetderving en er ook niet is aangevoerd dat er sprake is van reputatieschade.

IEF 16807

Uitvoeringsverordening en gedelegeerde Verordening bij de EUMVo

FR ci-dessous. De nieuwe Uitvoerings- en de gedelegeerde verordening van de Uniemerkverordening zijn inmiddels door de Commissie goedgekeurd en kunnen hier geraadpleegd worden:  uitvoeringsverordening en gedelegeerde verordening (de documenten worden pas officieel gepubliceerd en in werking treden indien het Europees Parlement en de Raad geen bezwaren uiten binnen de wettelijk voorziene termijn).

Le nouveau Règlement d’exécution et le Règlement délégué du Règlement sur la marque de l’Union européenne ont entretemps été approuvés par la Commission. Pour consulter ces documents cliquez sur ces liens: règlement d’exécution en règlement délégué (les textes ne seront officiellement publiés et n’entreront en vigueur que si le Parlement européen et le Conseil ne font pas valoir des objections dans le délai légal prévu).

IEF 16806

HR: Eigen gezicht van hangers kan afnemen, en zelfs ‘verwateren’

19 mei 2017, IEF 16806; ECLI:NL:HR:2017:938 (All round tegen Simstars), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hr-eigen-gezicht-van-hangers-kan-afnemen-en-zelfs-verwateren

HR 19 mei 2017, IEF 16806; ECLI:NL:HR:2017:938 (All round tegen Simstars). Onrechtmatige daad. Intellectuele eigendomsrecht. Slaafse nabootsing van Mi Moneda-hangers. Hof [IEF 15462] en Rechtbank [IEF 13915]. Slaafse nabootsing van een product dat een 'eigen gezicht' heeft op een wijze die nodeloos verwarring veroorzaakt, is een vorm van oneerlijke mededinging, waartegen een onrechtmatige daad kan worden ingeroepen. Dit eigen gezicht kan afnemen, en zelfs verdwijnen (‘verwateren’) naarmate meer soortgelijke producten op de markt verschijnen en zich handhaven. Voor artikel 10bis lid 3, onder 1 VvP bestaat er geen onderscheid tussen directe (product) en indirecte (herkomst) verwarring. De mate van populariteit of bekendheid en de grootte van het marktaandeel kunnen ook het gevolg zijn van bekendheid van de naam of het merk waaronder het product op de markt wordt gebracht. De wel overeenstemmende aspecten (de maatvoering in klein, midden en groot, de drie kleine ringen, waardoor de ketting wordt geleid en de drie verkrijgbare kleuren) wegen niet op tegen de verschillen. Consument zal de verschillen opmerken. De HR verwerpt het beroep.

IEF 16805

Ex parte verbod tegen aanbod ongeautoriseerde muziek- en orkestbanden

Rechtbank Oost-Brabant 7 apr 2017, IEF 16805; (Brein tegen aanbieder ongeautoriseerde orkestbanden), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ex-parte-verbod-tegen-aanbod-ongeautoriseerde-muziek-en-orkestbanden

Ex parte Vzr. Rechtbank Oost-Brabant 7 april 2017, IEF 16805; IT 2287 (Brein tegen aanbieder ongeautoriseerde orkestbanden) Ex parte. BREIN heeft geconstateerd dat Gerekwestreerde ongeautoriseerde instrumentale muziek- en orkestbanden verspreidt via een zestal eigen websites en vier door hem beheerde Facebook pagina's. Hij adverteert veelvuldig op zijn Facebook pagina's voor zijn website(s) waarop lijsten met orkestbanden die hij aanbiedt te vinden zijn. Ter promotie van de verkoop van eigen ongeautoriseerd geproduceerde orkestbanden geeft hij gratis illegaal gekopieerde orkestbanden weg. Gerekwestreerde heeft geen toestemming voor het zelf produceren en verkopen van orkestbanden van originele muziekwerken van derden. De voorzieningenrechter beveelt staking van het inbreukmakend handelen, waaronder in ieder geval ieder ongeautoriseerd verveelvoudigen en openbaar maken op straffe van een dwangsom van €2.000 per dag(deel) met een maximum van €50.000.

IEF 16801

6 juli - Jurisprudentielunch merken-, modellen-, auteursrecht

MMA

Aanmelden Op donderdag 6 juli 2017 organiseert eduLex, onderdeel van deLex, wederom een intensieve jurisprudentielunch. Tijdens deze bijeenkomst bespreken Charles Gielen, Paul Geerts en Joris van Manen met u de belangrijkste uitspraken op het gebied van het merken-, modellen- en auteursrecht. Van iedere uitspraak wordt de essentie en het belang voor de praktijk besproken. In slechts drie uur tijd bent u volledig op de hoogte van de ontwikkelingen in de meest recente rechtspraak van het afgelopen half jaar.

IEF 16804

EU-brede stopzetting van commercialisatie luchtbed op basis van ogenschijnlijk geldig Gemeenschapsmodel en auteursrechten op de Lamzac

11 mei 2017, IEF 16804; (Fatboy the Original tegen Makro en Belgocamp), http://www.ie-forum.nl/artikelen/eu-brede-stopzetting-van-commercialisatie-luchtbed-op-basis-van-ogenschijnlijk-geldig-gemeenschapsmo
Lamzac Makro

Voorz. NL Rechtbank van KH Brussel 11 mei 2017, IEFbe 2180; IEF 16804 (Fatboy the Original tegen Makro en Belgocamp) Modelrecht. Auteursrechten. De stakingsrechter beveelt Makro op grond van het ogenschijnlijk geldig geregistreerd Gemeenschapsmodel van Fatboy en de ogenschijnlijk geldige auteursrechten van Fatboy op de Lamzac het te koop aanbieden van, reclame maken voor en verkopen van het luchtbed Loung'Air XL in haar vestigingen of via internet voorlopig stop te zetten in de volledige EU op straffe van dwangsom van €1000 per dag.

IEF 16803

Ex parte beschikkingen tegen 'opblaasbare loungers' van Blokker, Leen Bakker en Makro

Rechtbank Den Haag 3 mei 2017, IEF 16803; (Fatboy tegen Blokker; Leen Bakker en Makro), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ex-parte-beschikkingen-tegen-opblaasbare-loungers-van-blokker-leen-bakker-en-makro
lamzac beschikking

Ex parte beschikking Vzr. Rechtbank Den Haag 3 mei 2017 (Fatboy tegen Blokker), 9 mei (tegen Leen Bakker) en 18 mei 2017 (tegen Makro), IEF 16803. Merkenrecht. Modellenrecht. Grijsmaking volgens 1019b-d en 1019e Rv. Gestelde inbreuk op merken- en modellenrechten op de LAMZAC THE ORIGINAL door de verkoop van de 'opblaasbare lounger'. Voorzieningenrechter beveelt staking binnen 4 uur na betekening voor aanbieden via Blokker.nl als in de winkelfilialen en verwijdering van afbeelding van de website en in de folder. Op last van een dwangsom van €25 per product of €5000 per dag(deel), met maximum van €250.000. Leen Bakker blijkt een zustervennootschap van Blokker te zijn, het is Fatboy niet bekend of Blokker de voorraden heeft doorgespeeld aan Leen Bakker. Staking binnen 24 uur door Leen Bakker, en 12 uur door Makro met dwangsom van €250 per product of €5000 per dag(deel), met maximum van €250.000.

IEF 16802

HvJ EU: wanneer een kleindochter vennootschap een 'EU-vestiging' is

HvJ EU 18 mei 2017, IEF 16802; ECLI:EU:C:2017:390 (Hummel tegen Nike), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-wanneer-een-kleindochter-vennootschap-een-eu-vestiging-is

HvJ EU 18 mei 2017, IEF 16802; IEFbe 2178; C-617/15; ECLI:EU:C:2017:390 (Hummel tegen Nike) Procesrecht. Bevoegheid. Merkenrecht. Verzoekster is een in Denemarken gevestigde sportartikelenfabrikant en houdster van een internationaal beeldmerk. HvJ EU: Artikel 97, lid 1 UniemerkVo moet aldus worden uitgelegd dat een in een lidstaat gevestigde juridisch onafhankelijke vennootschap die een dochtervennootschap is van een moedermaatschappij die niet in de EU is gezeteld, een „vestiging” in de zin van deze bepaling van deze moedermaatschappij vormt, wanneer deze dochter een centrum van werkzaamheid is dat, in de lidstaat waar zij is gelegen, beschikt over een vorm van werkelijke en stabiele aanwezigheid van waaruit een bedrijfsactiviteit wordt verricht, en dat zich naar buiten duurzaam manifesteert als het verlengstuk van de moedermaatschappij.

 

IEF 16800

Gemeente Groningen heeft verwijdering kunstwerk Virtuele Boteringepoort zorgvuldig voorbereid, aangekondigd en uitgevoerd

Hof Arnhem-Leeuwarden 16 mei 2017, IEF 16800; ECLI:NL:GHARL:2017:4136 (Virtuele Boteringepoort), http://www.ie-forum.nl/artikelen/gemeente-groningen-heeft-verwijdering-kunstwerk-virtuele-boteringepoort-zorgvuldig-voorbereid-aangek

Hof Arnhem-Leeuwarden 16 mei 2017, IEF 16800; ECLI:NL:GHARL:2017:4136 (Virtuele Boteringepoort) Auteursrecht. Persoonlijkheidsrecht. Afbraak kunstwerk. Belangenafweging tegenover kosten. Zie eerder IEF 14838. Eiser is beeldend kunstenaar. Hij heeft in opdracht van de Gemeente Groningen het kunstwerk 'de Virtuele Boteringepoort' ontworpen. Deze licht-installatie werd verwijderd en hij vordert verklaring voor recht en herplaatsing als dan niet in LED-uitvoering. Na onderhoud en modificatie functioneerd het lichtkunstwerk niet meer volledig. Eiser kan niet worden vergeleken met een kunstenaar als Zadkine. Het werk is kwetsbaar, stond op een kwetsbare locatie en heeft nooit storingsvrij gefunctioneerd. De kosten zijn te hoog en de financiële situatie is een gegronde reden om het kunstwerk te verwijderen. Bij de voorbereiding, aankondiging en uitvoering van de verwijdering heeft de Gemeente niet onzorgvuldig gehandeld of onvoldoende rekening heeft gehouden met de gerechtvaardigde belangen van eiser. Hof bekrachtigt het vonnis.

IEF 16799

Verkoper vervalste parfums mag strafrechtelijk vervolgd worden

Hoge Raad 18 apr 2017, IEF 16799; ECLI:NL:PHR:2017:270 (Namaak merk-parfums), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verkoper-vervalste-parfums-mag-strafrechtelijk-vervolgd-worden

HR 18 april 2017, IEF 16799; ECLI:NL:HR:2017:700 (Namaak merk-parfums). Strafrecht en merkenrecht. Verdachte heeft op 31 mei 2013 in de gemeente Littenseradiel opzettelijk valse, vervalste of wederrechtelijk vervaardigde merken verkocht en in voorraad gehad, bestaande uit parfums voorzien van onder meer logo's van Armani, Cacharel en Kenzo. De raadsman van de verdachte heeft in hoger beroep bepleit dat het OM niet-ontvankelijk moest worden verklaard. Volgens de Aanwijzing Intellectuele Eigendomsfraude (2005A022) is het uitgangspunt bij inbreuk op IE-rechten civielrechtelijke handhaving door de rechthebbende zelf. Strafrecht is slechts in bepaalde gevallen inzetbaar, waaronder grootschalige namaak en piraterij, gepleegd in beroep of bedrijf, die de markt verstoren. Het Hof verklaart het OM ontvankelijk, de Hoge Raad bevestigt dit.

IEF 16798

Spirits cs dienen per land aan te tonen te goeder trouw de wodka-merken te hebben verkregen

Rechtbank Den Haag 17 mei 2017, IEF 16798; ECLI:NL:RBDHA:2017:5223 (FKP cs tegen Spirits cs), http://www.ie-forum.nl/artikelen/spirits-cs-dienen-per-land-aan-te-tonen-te-goeder-trouw-de-wodka-merken-te-hebben-verkregen
Stolichnaya

Rechtbank Den Haag 17 mei 2017, IEF 16798; ECLI:NL:RBDHA:2017:5223 (FKP cs tegen Spirits cs) Merkenrecht. Zie eerder: IEF 14795. De zaak wordt op de rol gezet voor akte. Spirits cs dienen bij per land een uiteenzetting te geven van de toepasselijke rechtsregels op verkrijging te goeder trouw van merken van een niet beschikkingsbevoegde vervreemder.

Merkenrecht. Goederenrecht. Internationaal privaatrecht. Uitspraak in langlopende zaak over iconische Russische wodkamerken. Zie eerder IEF 14795 over aanspraak op Beneluxmerken; thans worden door eiser FKP dertien merken in verschillende EU-lidstaten teruggevorderd. Rechtbank komt niet terug op eerder oordeel omtrent bevoegdheid, hiertegen kan alleen in hoger beroep worden opgekomen (r.ov. 4.8; zie eerder IEF 13888 en IEF 14302); grensoverschrijdende bevoegdheid voor opleggen verbod bestaat ook als dat gevorderd wordt op basis van dertien nationale merken (r.ov. 4.198). Rechtbank honoreert FKP's beroep op gezag van gewijsde van de uitspraken over de Beneluxmerken, maar enkel in de procedure tegen Spirits International (r.ov. 4.14 en 4.15; zie eerder IEF 13355). Ten aanzien van de andere Spiritsvennootschappen stelt de rechtbank opnieuw vast dat er geen rechtsgeldige transformatie heeft plaatsgevonden van VVO (rechtsvoorganger FKP) naar VAO (rechtsvoorganger Spirits) (r.ov. 4.44-4.87). Vraag of Spirits de merken te goeder trouw heeft verkregen wordt beheerst door het nationale recht van het land voor het grondgebied waarvoor de merkenrechtelijke bescherming wordt ingeroepen (lex loci protectionis; r.ov. 4.94). Rechtbank vraagt partijen om per land een uiteenzetting te geven over toepasselijke regels op verkrijging te goeder trouw van een niet beschikkingsbevoegde vervreemder (r.ov. 4.100). Oordeel omtrent inbreuk, schade en doorhaling merken aangehouden; partijen dienen zich eerst nader uit te laten over de inhoud van de relevante rechtsstelsels (r.ov. 4.218 e.v.).

IEF 16797

Geen vermelding van ompakker of heretiketteerder, maakt inbreuk op merkenrechten MSD

Belgische gerechten 27 apr 2017, IEF 16797; (MSD tegen PI Pharma), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-vermelding-van-ompakker-of-heretiketteerder-maakt-inbreuk-op-merkenrechten-msd
singulair

Voorz. NL Rechtbank van KH Brussel 27 april 2017, IEF 16797; IEFbe 2175 (MSD tegen PI Pharma) BMS (Bristol-Myers Squibb)-voorwaarden [C-427/93, C-429/93 en C-436/93] Ompakken geneesmiddelen. Merkenrecht. De voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel bevestigt in de eerste plaats de schending van de derde BMS-voorwaarde. De voorzitter past daarbij het arrest van het Hof van Justitie inzake Orifarm (C-400/09) toe en bevestigt dat ofwel de daadwerkelijke ompakker/heretiketteerder moeten worden vermeld, ofwel de entiteit die daarvoor de verantwoordelijkheid draagt. Het volstaat niet dat één van deze entiteiten louter wordt vermeld (bijvoorbeeld voorafgegaan door “ingevoerd door”); er dient wel degelijk ook vermelding te worden gemaakt van “omgepakt door”. Ook een bevestiging vanwege het FAGG dat de term “omgepakt door” mag worden weggelaten, vormt geen rechtvaardiging om één van de BMS-voorwaarden te negeren.

 

IEF 16796

Pictoright verwelkomt Hanneke Holthuis als General Counsel

Pictoright versterkt zich vanaf juni 2017 met Hanneke Holthuis. Binnen Pictoright zal Hanneke de rol van General Counsel gaan vervullen. In die hoedanigheid is zij eindverantwoordelijk voor alle juridische zaken en zal zij op dat gebied het interne en externe aanspreekpunt zijn.

IEF 16795

Aanvraag beeldmerk AIR HOLE FACE MASKS YOU IDIOT te kwader trouw

Gerecht EU (voorheen GvEA) 16 mei 2017, IEF 16795; ECLI:EU:T:2017:335 (Airhole Facemasks tegen EUIPO), http://www.ie-forum.nl/artikelen/aanvraag-beeldmerk-air-hole-face-masks-you-idiot-te-kwader-trouw

Gerecht EU 16 mei 2017, IEF 16795;  IEFbe 2174; ECLI:EU:T:2017:335 (Airhole Facemasks tegen EUIPO) Uniebeeldmerk AIR HOLE FACE MASKS YOU IDIOT. Nietigheidsprocedure. Kwade trouw. Artikel 52, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 – Wijzigingsbevoegdheid. De nietigheidsafdeling heeft het betwiste merk in zijn geheel nietig verklaard en sindustrysurf verwezen in de kosten. In het bijzonder heeft de nietigheidsafdeling geoordeeld dat sindustrysurf bij de indiening van de aanvraag van het betwiste merk te kwader trouw was. Sindustrysurf beschikte niet over een legitieme reden om het betwiste merk op haar eigen naam aan te vrage. De kamer van beroep heeft ten onrechte heeft besloten dat zij niet te kwader trouw was. De beslissing wordt vernietigd en het beroep van sindustrysurf wordt verworpen.

 

IEF 16794

Advies HvJ EU over vrijhandelsovereenkomst met Singapore - bescherming van IE

HvJ EU 16 mei 2017, IEF 16794; ECLI:EU:C:2017:376 (Vrijhandelsovereenkomst met Singapore), http://www.ie-forum.nl/artikelen/advies-hvj-eu-over-vrijhandelsovereenkomst-met-singapore-bescherming-van-ie

Advies van het HvJ EU 16 mei 2017, IEF 16794; IEFbe 2173; advies 2/15; ECLI:EU:C:2017:376 (Vrijhandelsovereenkomst met Singapore) Heeft de Unie de vereiste bevoegdheid om alleen de vrijhandelsovereenkomst met Singapore te ondertekenen en te sluiten? Verbintenissen inzake de bescherming van intellectuele eigendom. Volgens artikel 207, lid 1, VWEU omvat de gemeenschappelijke handelspolitiek „de handelsaspecten van intellectuele eigendom”.

112. De door de Unie aangegane internationale verbintenissen op het gebied van de intellectuele eigendom vallen onder deze „handelsaspecten” wanneer zij specifiek verband houden met het internationale handelsverkeer doordat zij in wezen tot doel hebben deze handel te bevorderen, te vergemakkelijken of te regelen en daarop een rechtstreeks en onmiddellijk effect hebben [arrest van 18 juli 2013, Daiichi Sankyo en Sanofi-Aventis Deutschland, C‑414/11, EU:C:2013:520, punten 49‑52, alsook advies 3/15 (Verdrag van Marrakesh inzake de toegang tot gepubliceerde werken) van 14 februari 2017, EU:C:2017:114, punt 78].

IEF 16793

Succesvol beroep op beeldcitaatrecht voor afbeelding Sapph-poster ondanks ontbreken auteursnaam

Kantonrechter 12 mei 2017, IEF 16793; ECLI:NL:RBAMS:2017:3442 (fotograaf tegen Mediamaatjes), http://www.ie-forum.nl/artikelen/succesvol-beroep-op-beeldcitaatrecht-voor-afbeelding-sapph-poster-ondanks-ontbreken-auteursnaam

Ktr. Rechtbank Amsterdam 12 mei 2017, IEF 16793; ECLI:NL:RBAMS:2017:3442 (fotograaf tegen Mediamaatjes) Auteursrecht. Foto. Op Mediamaatjes' website 925.nl worden nieuwsberichten met ironische toonzetting geplaatst. Fotograaf heeft een foto van een BN'er in badkleding gemaakt en in licentie gegeven aan het inmiddels failliet en overgenomen Sapph, waarover 925.nl heeft bericht. Mediamaatjes beroept zich met succes op artikel 15a Auteurswet. Het werk waaruit is geciteerd is rechtmatig openbaargemaakt door Sapph. De poster maakt ook niet een zodanig overheersend onderdeel uit van het artikel dat sprake is van zelfstandige exploitatie daarvan. Mediamaatjes had immers evengoed een andere reclame-uiting van Sapph op dezelfde plek op kunnen nemen. De naam van de fotograaf is niet vermeld, maar dat was ook niet op de poster zoals deze door Sapph is gepubliceerd; dat kan Mediamaatjes niet worden tegengeworpen.

IEF 16792

Beeldmerk BRUUT met uitroepteken die uitmondt in sierlijke onderstreping, is duidelijk verschillend

Rechtbank Overijssel 9 mei 2017, IEF 16792; ECLI:NL:RBOVE:2017:2004 (Investeq hodn Bruut Zwolle tegen X hodn BRUUT Event), http://www.ie-forum.nl/artikelen/beeldmerk-bruut-met-uitroepteken-die-uitmondt-in-sierlijke-onderstreping-is-duidelijk-verschillend

Vzr. Rechtbank Overijssel 9 mei 2017, IEF 16792; ECLI:NL:RBOVE:2017:2004 (Investeq hodn Bruut Zwolle tegen X hodn BRUUT Event) Beroep op artikel 2.20 lid 1 sub a en b BVIE en artikel 5 Handelnaamwet slaagt niet. Investeq, moeder van BRUUT, heeft het woordmerk BRUUT gekocht van Id.ea en verkoopt eigen champagne. X organiseert urban/afrohouse dancefeesten en deponeert een beeldmerk BRUUT! Het teken BRUUT! bevat weliswaar het woordmerk, maar hierachter staat een uitroepteken vermeld met daaromheen een krul die uitmondt in een sierlijke onderstreping. Er zijn dus duidelijke verschillen tussen het merk en het teken. Merk en teken zijn niet identiek. Geen sprake van soortgelijke waren of diensten en geen verwarringsgevaar. Eiser voert de naam sinds 2015, maar X gebruikt deze sinds 2012 en heeft dus een oudere handelsnaam, maar geen oudere rechten van plaatselijke betekenis ex artikel 2.23 lid 2 BVIE.

IEF 16791

22 mei - Big data & het recht

Op maandag 22 mei 2017 vindt het symposium ‘Big data & het recht’ plaats op de Universiteit Utrecht. Tijdens deze middag staat het verschijnen van het gelijknamige boek centraal. De inhoud wordt in vogelvlucht besproken door de auteurs. U krijgt daardoor in één middag een overzicht van het hele juridische kader voor de verwerking van big data in de private sector en ontvangt na afloop een exemplaar van het boek. Meer info en inschrijven